MD 2006:11

Ett bolags påståenden och framställningar i sin marknadsföring på sin webbplats om ett eget utvecklat publiceringsverktyg för blädderbara tidningar på Internet har med hänsyn till ett bakomliggande avtal med ett annat bolag inte ansetts vilseledande enligt marknadsföringslagen.

KÄRANDE

Leanback Sweden Aktiebolag, Box 3, 721 03 VÄSTERÅS

Ombud: jur. kand. J. Ö., Advokatfirman Lindahl KB, Box 1203, 751 42 UPPSALA

SVARANDE

myPaper Sverige AB, c/o E., Gillerbacken 28, 124 64 BANDHAGEN

Ställföreträdare: C. W., Kummingatan 34 A, 754 48 UPPSALA

SAKEN

marknadsföring på Internet

_______________________

DOMSLUT

1.

Marknadsdomstolen lämnar Leanback Sweden AB:s talan utan bifall.

2.

Leanback Sweden AB skall ersätta myPaper Sverige AB dess rättegångskostnader med artontusen (18 000) kr, avseende arbete, jämte ränta enligt 6 § räntelagen (1975:635) från dagen för Marknadsdomstolens dom till dess betalning sker.

BAKGRUND

Leanback Sweden AB (Leanback) och myPaper Sverige AB med tidigare firma RamaBama IT Consulting AB (myPaper) är två företag som tidigare var samarbetspartners avseende ett publiceringsverktyg för blädderbara tidningar på Internet.

Leanback grundades 1995. Företagets verksamhet består huvudsakligen i att utveckla och sälja produkter och tjänster för digital och mobil kommunikation som används av tidningar och kommunikationsintensiva företag i Norden.

myPaper är ett mjukvaruföretag som grundades 2001. Verksamheten består främst i att utveckla teknik och koncept som möjliggör digitalisering av tidningar, böcker och andra trycksaker till ett webbaserat och blädderbart format, s.k. e-papper.

I november 2002 ingick Leanback och myPaper ett samarbetsavtal avseende ett e-tidningsformat som myPaper tidigare hade utvecklat. I avtalet kallade företagen formatet för E-tidningen. Av villkoren i samarbetsavtalet framgår bl.a. följande angående parternas olika roller. Under avtalsperioden skulle Leanback äga rätt att exklusivt återförsälja och marknadsföra E-tidningen medan myPaper skulle äga rätten till E-tidningens källkod och fungera som fortsatt systemutvecklare av E-tidningen. Produktioner och support skulle i första hand utföras av myPaper och i andra hand av Leanback. För det fall avtalet av något skäl skulle upphöra, skulle Leanback enligt villkoren även fortsättningsvis äga rätten att återförsälja E-tidningen och myPaper äga rätten till E-tidningens källkod.

I januari 2005 sade myPaper upp samarbetsavtalet. Efter uppsägningen har Leanback fortsatt med sin försäljning av E-tidningen under det egna varumärket E-magin.

På sin webbplats www.mypaper.se anger myPaper bl.a. att vissa namngivna kunder använder eller väljer E-magin. Exempelvis sägs följande: ”Toyota Sverige använder E-magin”, ”MQ:s julmagasin i E-magin” och ”3:e AP- fonden väljer E-magin för 2:a gången”. myPaper informerade också tidigare om att ”Affären är genomförd av vår svenska återförsäljare Leanback”. På Leanbacks begäran tog myPaper emellertid bort denna information.

På webbplatsen finns vidare rubriken ”Exempel på referenser” under vilken myPaper har listat ett antal företag till vilka Leanback sålt E-magin och för vilka myPaper utfört produktionerna samt en rubrik ”Aktuell produktion” under vilken myPapers utförda produktioner åt de listade företagen nämns.

YRKANDEN M.M.

Leanback har yrkat att Marknadsdomstolen skall förbjuda myPaper, vid äventyr av vite, att i sin marknadsföring använda sig av eller hänvisa till kunder, produkter och produktioner som inte tillhör myPaper utan som tillhör eller annars är hänförliga till Leanback.

myPaper har bestritt Leanbacks talan.

Parterna har yrkat ersättning för rättegångskostnader.

GRUNDER OCH UTVECKLING AV TALAN

Parterna har anfört i huvudsak följande.

Leanback

myPapers marknadsföring strider mot 6 § 2 st 4 marknadsföringslagen (1995:450), MFL, då myPapers hänvisningar till kunder och referensarbeten är vilseledande i fråga om myPapers kvalifikationer och ställning på marknaden.

E-magin är ett kännetecken som ägs av Leanback och som myPaper inte har rätt att använda. När en besökare är inne på myPapers webbplats och klickar på kännetecknet E-magin länkas denne direkt till Leanbacks webbplats.

Oavsett om samarbetsavtalet mellan Leanback och myPaper gäller eller inte, har Leanback rätt att använda produkten/tjänsten E-magin.

En person som besöker myPapers webbplats får intrycket att de företag som myPaper hänvisar till och som används som referenser till de produktioner som myPaper har gjort är kunder till myPaper.

De kunder som myPaper hänvisar till på sin webbplats www.mypaper.se under avdelningen ”Referenser” är inte kunder till myPaper utan till Leanback. Det gäller samtliga kunder utom Aftonbladet.

I anslutning till referenskundlistan har myPaper också angivit exempel på referensarbeten. Dessa arbeten har utförts av myPaper på uppdrag av Leanback. Leanback eller Leanbacks kunder har inte givit myPaper sitt godkännande till att använda kunderna som referensarbeten.

Under avtalsperioden mellan Leanback och myPaper etablerade Leanback ett flertal kundrelationer och myPaper utförde flertalet av kundernas produktioner. Det är dock Leanback som har haft den avtalsmässiga relationen med kunderna. myPaper har agerat som underleverantör åt Leanback. Att myPapers representanter har varit i kontakt med kunderna när myPaper utfört tjänster åt dem ger inte stöd för att kunderna är att anse som kunder till myPaper.

Flera av kunderna har uppgivit att de inte har någon avtalsrelation med myPaper. En del har till och med uttryckt önskemål att Leanback skall agera för att referenserna till just de företagen skall tas bort från myPapers webbplats.

myPapers agerande skapar osäkerhet hos Leanbacks kunder och försvårar Leanbacks eget marknadsföringsarbete.

myPaper

Anledningen till att myPaper sade upp samarbetsavtalet och ville förhandla om ett nytt återförsäljaravtal med Leanback var att myPaper var oroligt över att Leanback sedan en period tillbaka börjat sälja en konkurrerande produkt till E-magin. Leanbacks agerande stod i strid med samarbetsavtalet. Parternas förhandlingar om ett nytt återförsäljaravtal havererade dock på grund av att Leanback förnekade att samarbetsavtalet kunde sägas upp.

Hela myPapers verksamhet bygger på E-tidningen, det verktyg myPaper utvecklat och arbetat med sedan bolaget startade. myPaper har aldrig försökt framhålla att de kunder företaget hänvisar till i sin marknadsföring är myPapers kunder. Tvärtom har myPaper tydligt redogjort för att dessa är kunder till återförsäljaren av myPapers E-tidningsformat, Leanback. Leanback har dock krävt att denna förtydligande information skall tas bort från myPapers webbplats, vilket också har gjorts.

myPaper måste på sin webbplats rimligen kunna hänvisa och referera till produktioner som är utförda av myPaper åt kunder som valt att använda det av myPaper utvecklade E-tidningsformatet, även om formatet sålts av återförsäljaren Leanback under deras varumärke

E-magin.

myPaper har haft en direkt relation till samtliga kunder som myPaper hänvisar till. myPaper har för dessa kunder presenterat tekniken inför avslut, implementerat lösningen, färdigställt produkten samt utfört publiceringar och layout. I vissa fall har myPaper även givit personalen hos respektive kund utbildning om produkten. För alla kunder har det framgått att myPaper är det företag som utvecklat produkten och att Leanback agerat återförsäljare av myPapers produkt. Under avtalsperioden har parterna i sin marknadsföring och gentemot kund tydligt angivit sitt inbördes förhållande.

BEVISNING

Parterna har såsom skriftlig bevisning åberopat bl.a. utskrifter från myPapers webbplats vid tiden både före och efter den påtalade marknadsföringen, samarbetsavtalet, e-postkorrespondens mellan Leanback och dess kunder samt mellan Leanback och myPaper.

DOMSKÄL

Frågan i målet är huruvida myPapers påståenden och framställningar på sin webbplats är vilseledande.

Enligt 6 § MFL får en näringsidkare vid marknadsföringen inte använda påståenden eller andra framställningar som är vilseledande i fråga om näringsidkarens egen eller någon annan näringsidkares näringsverksamhet. Det krävs inte att någon faktiskt förletts till köp på grund av framställningen utan det avgörande är om framställningen är ägnad att vilseleda.

I målet är utrett att Leanback och myPaper, under i vart fall drygt två år, var samarbetspartners avseende ett publiceringsverktyg för blädderbara tidningar på Internet som myPaper hade utvecklat. Publiceringsverktyget benämndes först E-tidningen men kom sedan att heta E-magin. Villkoren för samarbetet, både under avtalsperioden och vid en eventuell uppsägning från någondera av parterna, framgår av parternas samarbetsavtal. Enligt detta ägde Leanback rätt att under avtalsperioden exklusivt återförsälja och marknadsföra E-magin medan myPaper ägde rätten till E-magins källkod och skulle fungera som fortsatt systemutvecklare av E-magin. Produktioner och support skulle i första hand utföras av myPaper och i andra hand av Leanback. För det fall att avtalet av något skäl skulle upphöra, skulle Leanback enligt villkoren även fortsättningsvis äga rätten att återförsälja E-magin och myPaper äga rätten till E-magins källkod.

Leanback har vänt sig emot det förhållandet att myPaper på sin webbplats www.mypaper.se använder Leanbacks kännetecken E-magin, att myPaper hänvisar till kunder som är Leanbacks samt att myPaper också ger exempel på produktioner som det har utfört åt Leanbacks kunder på uppdrag av Leanback. Enligt Leanback är på grund av dessa förhållanden myPapers marknadsföring vilseledande i fråga om myPapers kvalifikationer och ställning på marknaden.

myPaper, å sin sida, har hävdat att företaget på sin webbplats måste kunna hänvisa och referera till produktioner som är utförda av myPaper åt kunder som valt att använda det av myPaper utvecklade E-tidningsformatet, även om formatet sålts av återförsäljaren Leanback under dess varumärke E-magin.

Marknadsdomstolen gör följande bedömning.

I målet är ostridigt att Leanback sålt E-magin till ett flertal kunder och att myPaper utfört produktionerna till flertalet av dessa samt att E-magin är ett kännetecken som tillkommer Leanback. Genom bl.a. myPapers uppgifter får också anses klart att besökare som är inne på myPapers webbplats och klickar på kännetecknet E-magin länkas direkt till Leanbacks webbplats samt att myPaper, i vart fall i ett tidigare skede och innan Leanback begärt att informationen skulle tas bort, på sin webbplats lämnat information som direkt kopplar till Leanback.

Mot bakgrund av det samarbetsavtal som parterna ingått och till vad som i övrigt framkommit i målet, kan myPapers hänvisning på sin webbplats till kunder på sätt som skett inte anses vilseledande i fråga om företagets kvalifikationer och ställning på marknaden. Ej heller kan myPapers påståenden om att vissa namngivna kunder använder eller väljer E-magin under förevarande omständigheter vilseleda om E-magins ursprung på ett sätt som står i strid med bestämmelserna i MFL.

Oavsett om samarbetsavtalet mellan parterna alltjämt gäller är myPapers marknadsföring således inte otillbörlig och Leanbacks talan kan därför inte vinna bifall.

Rättegångskostnader

Med denna utgång i saken skall Leanback ersätta myPaper dess rättegångskostnader i målet. myPaper har yrkat ersättning med 18 000 kr avseende eget arbete. Det yrkade beloppet är skäligt.

På Marknadsdomstolens vägnar

C H Fallenius

Ledamöter: Christer Fallenius, ordförande, Jörgen Holgersson, Anna-Lena Järvstrand, Jonas Häckner och Lars Hallén. Enhälligt

Sekreterare: Ylva Aversten