MD 2006:9

Ett bolag har tillställt ett annat bolags kunder fakturor avseende annonsering i viss företagskatalog. Fakturorna har varit utformade på sådant sätt att det ansetts föreligga en uppenbar risk för att kunderna får uppfattningen att bolagen har anknytning till varandra och att fakturorna avser införande i en företagskatalog som marknadsförs av det sist nämnda bolaget. Förfarandet har ansetts vilseledande i fråga om dels de båda bolagens verksamhet enligt 6 § marknadsföringslagen, dels kundernas betalningsskyldighet enligt 4 § och 12 § andra stycket marknadsföringslagen.

KÄRANDE

TDCF Förlag AB, Box 623, 301 16 HALMSTAD

Ombud: advokaterna Per Ericsson och Elin Ask, Advokatbyrån Gulliksson AB,

Box 739, 220 07 LUND

SVARANDE

Nordisk Katalog Distribution AB i konkurs, Röntgenvägen 5,

141 52 HUDDINGE

SAKEN

marknadsföring av företagskataloger

_______________________

DOMSLUT

1. Marknadsdomstolen förbjuder Nordisk Katalog Distribution AB i konkurs att vid marknadsföring av företagskataloger

a) använda beteckningen Lokaladelen eller annat med Lokaldelen förväxlingsbart kännetecken,

b) på fakturor eller andra trycksaker ange Lokaladelen eller annat med Lokaldelen förväxlingsbart kännetecken samt

c) uppge eller på annat sätt ge sken av att man representerar TDCF Förlag AB eller dess katalog Lokaldelen.

2.

Nordisk Katalog Distribution AB i konkurs skall ersätta TDCF Förlag AB dess rättegångskostnader med trettiotusenetthundrasjuttiofem (30 175) kr, varav 30 000 kr avser ombudsarvode, jämte ränta enligt 6 § räntelagen (1975:635) från dagen för Marknadsdomstolens dom till dess betalning sker.

YRKANDEN M.M.

TDCF Förlag AB (TDCF) har yrkat att Marknadsdomstolen vid vite av 400 000 kronor, eller annat belopp som domstolen finner verkningsfullt, skall förbjuda Nordisk Katalog Distribution AB (Nordisk Katalog) att vid marknadsföring

a) använda beteckningen Lokaladelen eller annat med Lokaldelen förväxlingsbart kännetecken,

b) på fakturor eller andra trycksaker ange Lokaladelen, eller annat med Lokaldelen förväxlingsbart kännetecken samt

c) uppge eller på annat sätt ge sken av att man representerar TDCF eller dess katalog Lokaldelen.

TDCF har vidare yrkat ersättning för rättegångskostnader.

Nordisk Katalog har förelagts att inkomma med svaromål och beretts tillfälle att slutföra sin talan, men bolaget har inte hörts av.

Marknadsdomstolen har den 15 november 2005 meddelat interimistiskt förbud i enlighet med TDCF:s yrkande, dock att förbudet har inskränkts till att avse marknadsföring av företagskataloger.

Nordisk Katalog försattes i konkurs den 12 januari 2006. Målet omfattas inte av bestämmelsen i 3 kap. 9 § konkurslagen och konkursboet har därför inte beretts tillfälle att inträda i rättegången.

GRUNDER OCH UTVECKLING AV TALAN

TDCF har anfört i huvudsak följande.

TDCF är en av Sveriges största utgivare av lokala telefonkataloger och ger bl.a. ut den välkända telefonkatalogen Lokaldelen. Varje år ges Lokaldelen ut på 247 olika orter i Sverige vilket innebär att katalogen är representerad på nästan samtliga orter i landet. Katalogen har getts ut årligen under i vart fall 25 år och delas kostnadsfritt ut till i stort sett samtliga hushåll och företag på respektive ort. Den totala upplagan av kataloger benämnda Lokaldelen uppgick 2004 till ca 4 miljoner exemplar i Sverige.

Av en marknadsundersökning genomförd 2003 framgår att kännedomen om Lokaldelen uppgår till 87 procent på den svenska marknaden. Av undersökningen framgår även att Lokaldelen besitter ett gott renommé på marknaden då 70 procent av de tillfrågade anser att de har en positiv eller mycket positiv inställning till Lokaldelen.

TDCF är även innehavare av domännamnet ”lokaldelen” vilket sedan den 2 november 1995 är inregistrerat under toppdomänen ”se”. Av utdrag från webbplatsen www.lokaldelen.se framgår att kännetecknet Lokaldelen exponeras tydligt på webbplatsen. På webbplatsen kan sökningar göras efter ett specifikt företag eller efter alla företag inom ett visst område eller i hela landet.

Mot bakgrund av den omfattande exponeringen av dels den fysiska telefonkatalogen Lokaldelen, dels den elektroniska katalogen Lokaldelen på www.lokaldelen.se anser TDCF att Lokaldelen är ett för TDCF inarbetat och välkänt kännetecken. TDCF har dessutom skapat en positiv inställning till sin produkt och sitt kännetecken Lokaldelen varför TDCF anser att Lokaldelen besitter renommé.

Under 2005 har TDCF:s säljkontor runt om i landet blivit kontaktade av ett stort antal kunder som erhållit bluffakturor från Nordisk Katalog. Bluffakturorna har varit ställda till kunder som annonserat i TDCF:s katalog Lokaldelen och sett ut som vanliga fakturor. Längst upp till vänster på fakturorna har beteckningen Lokaladelen angetts. I löptexten har det uppgetts att fakturan avser annonsering i "lokaladelens företagsregister, upplaga 2005". Under rubriken betalningsmottagare har "LOKALADELEN, Nordisk katalog distribution" angetts. Fakturorna är utformade på sådant sätt att de är ägnade att uppfattas som att de kommer från TDCF och avser betalning för införande i den kända katalogen Lokaldelen. Emellertid har TDCF inget med bolaget Nordisk Katalog eller fakturorna att göra. Såvitt TDCF känner till ger Nordisk Katalog varken ut någon tryckt katalog eller tillhandahåller någon företagssöktjänst på Internet varför det är fråga om rena bluffakturor. TDCF har uppmanat varje kund som vänt sig till TDCF i den aktuella angelägenheten att inte betala fakturorna.

Flera av de personer som erhållit bluffakturor från Nordisk Katalog har anmält bolaget till Svensk Handel och bolaget är sedan flera månader upptaget på Svensk Handels varningslista.

Mot bakgrund av ovanstående är det TDCF:s uppfattning att Nordisk Katalogs marknadsföring är ägnad att skapa förvirring avseende fakturornas kommersiella ursprung. Vidare ger Nordisk Katalog genom sin marknadsföring sken av att det föreligger en kommersiell samhörighet mellan TDCF och bolaget. Genom sin marknadsföring har Nordisk Katalog dessutom anknutit till TDCF:s verksamhet, produkter och kännetecken och på så sätt utnyttjat den positiva inställning som kunderna har till katalogen Lokaldelen.

TDCF har i brev av den 12 april och den 11 juli 2005 uppmanat Nordisk Katalog att upphöra med den otillbörliga marknadsföringen samt begärt att bolaget skriftligen bekräftar att så har skett. Nordisk Katalog har dock inte hörts av. TDCF har även i brev av den 11 juli 2005 tillskrivit styrelseledamoten i Nordisk Katalog, A. J., med anledning av bolagets otillbörliga marknadsföring. A. J. har mottagit brevet men inte hörts av.

Nordisk Katalogs marknadsföring har inneburit att kunder vilseletts om bolagets verksamhet, kännetecken och marknadsföringens kommersiella ursprung. Genom sin marknadsföring har Nordisk Katalog även på ett otillbörligt sätt utnyttjat det renommé som katalogen Lokaldelen besitter och som tillkommer TDCF. Nordisk Katalog har därmed vid sin marknadsföring brutit mot 4 och 6 §§marknadsföringslagen (1995:450) och får i enlighet med 14 § första stycket samma lag förbjudas att fortsätta med den påtalade marknadsföringen. Särskilda skäl att inte förena förbudet med vite föreligger ej.

BEVISNING

TDCF har åberopat viss skriftlig bevisning, däribland kopior av ett flertal fakturor och en marknadsundersökning.

DOMSKÄL

TDCF har gjort gällande att Nordisk Katalogs användning av benämningen Lokaladelen i de aktuella fakturorna strider mot 4 och 6 §§marknadsföringslagen (1995:450), MFL.

För att Nordisk Katalogs förfarande skall anses strida mot nämnda stadganden på det sätt TDCF har gjort gällande krävs att det som har utnyttjats är känt på marknaden så att det förknippas med viss näringsidkares verksamhet.

Marknadsdomstolen har i ett flertal tidigare avgöranden gjort bedömningen att TDCF:s katalog Lokaldelen får antas vara väl känd bland näringsidkare i den region eller ort som katalogen avser (se bl.a. MD 2003:36 och 2003:38). Något skäl att göra en annan bedömning i det nu aktuella målet föreligger inte.

När det gäller tillbörligheten av den påtalade marknadsföringen framgår av utredningen att Nordisk Katalog systematiskt har tillställt TDCF:s kunder fakturor avseende annonsering i ”lokaladelens företagsregister”. Genom att använda det klart förväxlingsbara namnet Lokaladelen i fakturorna har det funnits en uppenbar risk för att kunderna får uppfattningen att Nordisk Katalog har anknytning till TDCF och att fakturorna avser införande i TDCF:s katalog Lokaldelen. Marknadsföringen är därmed vilseledande i fråga om såväl Nordisk Katalogs som TDCF:s verksamhet och strider mot 6 § MFL. Eftersom mottagarna av fakturorna inte uttryckligen har beställt några produkter från Nordisk Katalog har bolaget även vilselett mottagarna om deras betalningsskyldighet. Marknadsföringen strider därmed också mot 4 § och 12 § andra stycket MFL. TDCF:s talan skall på grund av det anförda bifallas. Vid denna bedömning saknas skäl att pröva om marknadsföringen även utgör renommésnyltning.

Vite

Enligt 19 § MFL skall ett förbud förenas med vite, om det inte av särskilda skäl är obehövligt.

Nordisk Katalog har numera försatts i konkurs. Enligt den upprättade bouppteckningen saknar bolaget tillgångar och någon utdelning i konkursen kan inte påräknas. Med hänsyn härtill bör förbudet inte förenas med vite.

Rättegångskostnader

TDCF har yrkat ersättning för rättegångskostnader med 47 175 kr, varav 47 000 kr för ombudsarvode. När det gäller ersättning för ombudsarvode anser Marknadsdomstolen att

TDCF, med hänsyn till målets omfattning och enkla beskaffenhet, får anses skäligen tillgodosett med ett belopp om 30 000 kr. Det yrkade beloppet i övrigt är skäligt.

På Marknadsdomstolens vägnar

C H Fallenius

Ledamöter: Christer Fallenius, ordförande, Jörgen Holgersson, Anna-Lena Järvstrand, Lars Hallén och Jonas Häckner. Enhälligt

Sekreterare: Mathias Wastesson