MD 2007:4

Förbud har meddelats ett bolag som felaktigt marknadsfört sin produkt Rosenrot Plus L-arginin som "Årets hälsoprodukt 2006".

KÄRANDE

Green Medicine Aktiebolag, Tegelgårdsgatan 11, 211 33 MALMÖ

Ombud: advokaten R. T., A. & Partners, Norra Vallgatan 66, 211 22 MALMÖ

SVARANDE

Vitamex Aktiebolag, Box 715, 601 16 NORRKÖPING

Ombud: advokaten A. P., W. Advokatbyrå, Box 4149, 203 12 MALMÖ

SAKEN

marknadsföring av naturmedel

_______________________

DOMSLUT

1.

Marknadsdomstolen förbjuder Vitamex Aktiebolag vid vite av femhundratusen (500 000) kr att vid marknadsföring av produkten Rosenrot Plus L-arginin använda formuleringen ”Årets hälsoprodukt 2006” eller liknande formuleringar som på väsentligen samma sätt ger intryck av att denna produkt vunnit utmärkelsen ”Årets hälsoprodukt 2006”.

2.

Vitamex Aktiebolag skall ersätta Green Medicine Aktiebolag dess rättegångskostnader med fyrtiotvåtusen (42 000) kr avseende ombudsarvode, jämte ränta enligt 6 § räntelagen (1975:635) från dagen för Marknadsdomstolens dom till dess betalning sker.

YRKANDEN M.M.

Green Medicine AB (Green Medicine) har yrkat att Marknadsdomstolen vid vite av 500 000 kr skall förbjuda Vitamex AB (Vitamex) att vid marknadsföring av produkten Rosenrot Plus L-arginin använda formuleringen ”Årets hälsoprodukt 2006” eller liknande formuleringar som på väsentligen samma sätt ger intryck av att denna produkt vunnit utmärkelsen ”Årets hälsoprodukt 2006”, om så inte är fallet.

Vitamex har medgett yrkandet.

Green Medicine har yrkat ersättning för rättegångskostnader.

GRUNDER OCH UTVECKLING AV TALAN

Green Medicine har anfört i huvudsak följande.

Såväl Green Medicine som Vitamex är bolag verksamma inom hälsokostbranschen. Vitamex säljer vissa produkter genom bifirman Naturpost, bl.a. den i målet aktuella produkten Rosenrot Plus L-arginin. Naturpost säljer sina produkter i huvudsak över Internet och genom direktreklam.

I direktreklam från Vitamex har till höger om texten ”Årets hälsoprodukt 2006” angetts den egna produkten Rosenrot Plus L-arginin. Härigenom ges konsumenterna intrycket att det är Rosenrot Plus L-arginin som har vunnit den aktuella utmärkelsen. Detta är emellertid felaktigt. Den produkt som istället har vunnit nämnda utmärkelse är Green Medicines produkt Arctic Root (tidigare benämnd Extra Stark Rosenrot). Denna produkt är Green Medicines omsättningsmässigt största och viktigaste produkt och ett av de hälsopreparat som säljs mest i Sverige.

Den aktuella marknadsföringen får i anledning av det anförda anses ovederhäftig och vilseledande, varför den strider mot 4 och 6 §§marknadsföringslagen (1995:450), MFL.

BEVISNING

Green Medicine har åberopat viss skriftlig bevisning.

DOMSKÄL

Green Medicine har gjort gällande att Vitamex marknadsföring strider mot 4 och 6 §§ MFL. Vitamex har medgett talan. Med hänsyn till målets indispositiva karaktär är Marknadsdomstolen dock inte bunden av medgivandet, utan har att göra en självständig prövning av om den påtalade marknadsföringen är otillbörlig på sätt som Green Medicine har anfört.

Enligt 4 § MFL skall marknadsföring stämma överens med god marknadsföringssed och även i övrigt vara tillbörlig mot konsumenter och näringsidkare. Enligt 6 § samma lag får en näringsidkare vid marknadsföring inte använda påståenden eller andra framställningar som är vilseledande beträffande den egna eller någon annan näringsidkares näringsverksamhet.

Den påtalade marknadsföringen ger enligt Marknadsdomstolens mening klart intryck av att det är Vitamex produkt Rosenrot Plus L-arginin som har erhållit utmärkelsen ”Årets hälsoprodukt 2006”. Av den av Green Medicine åberopade bevisningen framgår emellertid att detta inte är ett korrekt påstående. I stället är det Green Medicines rosenrot-produkt som erhållit nämnda utmärkelse. Vitamex marknadsföring är därmed ovederhäftig och vilseledande och strider således mot 4 och 6 §§ MFL. Green Medicines talan skall därför bifallas.

Vite

Enligt 19 § MFL skall ett förbud förenas med vite, om det inte av särskilda skäl är obehövligt. Sådana skäl föreligger inte i målet.

Rättegångskostnader

Vid den angivna utgången skall Vitamex ersätta Green Medicine dess rättegångskostnader i målet. Det yrkade beloppet, 42 000 kr, är skäligt.

På Marknadsdomstolens vägnar

C H Fallenius

Ledamöter: Christer Fallenius, ordförande, Jörgen Holgersson, Jonas Häckner, Sten Nyberg och Eva Ossiansson. Enhälligt

Sekreterare: Karin Walberg