MD 2009:36

Ett bolag har vid marknadsföring av företagskataloger och branschregister använt beteckningen e-niro och emphas vilka ansetts vara vilseledande om kommersiellt ursprung. Bolaget har vidare tillställt näringsidkare handlingar betecknade fakturor avseende annonsering i viss företagskatalog, utan att någon föregående beställning har gjorts. Förbud har meddelats med stöd av 8 och 10 §§ samt punkt 21 i direktiv 2005/29/EG, den s.k. svarta listan.

KÄRANDE

1. Eniro AB, 169 87 STOCKHOLM

2. Din Del Aktiebolag, Box 6010, 171 60 SOLNA

Ombud för 1 och 2: advokaten A. K. och jur.kand. J. E., S. & Partners Advokatbyrå KB, Engelbrektsgatan 7, 114 32 STOCKHOLM

SVARANDE

Emphas Ekonomi AB, Erik Segersällsväg 3 B, 126 50 HÄGERSTEN

SAKEN

Marknadsföring av företagskatalog och branschregister

______________________

DOMSLUT

1.

Marknadsdomstolen förbjuder Emphas Ekonomi AB vid vite av sjuhundrafemtiotusen (750 000) kr att vid marknadsföring av företagskataloger och branschregister använda beteckningarna e-niro och emphas eller väsentligen samma beteckningar.

2.

Marknadsdomstolen förbjuder Emphas Ekonomi AB vid vite av sjuhundrafemtiotusen (750 000) kr att tillställa näringsidkare en faktura eller liknande betalningshandling som ger intryck av att mottagaren redan har beställt den marknadsförda produkten eller tjänsten när så inte är fallet.

3.

Emphas Ekonomi AB ska ersätta Eniro AB och Din Del Aktiebolag deras rättegångskostnader med trettioåttatusenfemhundra (38 500) kr, avseende ombudsarvode, jämte ränta enligt 6 § räntelagen (1975:635) från dagen för Marknadsdomstolens dom till dess betalning sker.

______________________

YRKANDEN M.M.

Eniro AB (Eniro) och Din Del Aktiebolag (Din Del) har yrkat att Marknadsdomstolen ska förbjuda Emphas Ekonomi AB (Emphas Ekonomi) vid vite av 750 000 kr, eller annat belopp som rätten finner verkningsfullt, att

a) vid marknadsföring av företagskataloger och branschregister använda beteckningarna e-niro och emphas eller väsentligen samma beteckningar,

b) tillställa näringsidkare en faktura eller liknande betalningshandling som ger intryck av att mottagaren redan har beställt den marknadsförda produkten eller tjänsten när så inte är fallet.

Eniro och Din Del har yrkat ersättning för rättegångskostnader.

Emphas Ekonomi har förelagts att inkomma med svaromål och beretts tillfälle att slutföra sin talan, men har inte hörts av.

Marknadsdomstolen har den 24 november 2008 interimistiskt förbjudit Emphas Ekonomi vid vite av 750 000 kr att vid marknadsföring av företagskataloger och branschregister använda beteckningarna e-niro och emphas eller väsentligen samma beteckningar.

GRUNDER OCH UTVECKLING AV TALAN

Eniro och Din Del har anfört i huvudsak följande.

Allmänt

Enirokoncernen erbjuder näringsidkare och konsumenter sökmöjligheter via bl.a. telefonkataloger i tryckt form och genom Internettjänster. Eniro är Enirokoncernens moderbolag och innehar själv, och genom sitt helägda dotterbolag TIM Varumärke AB, de registrerade varumärkena "eniro" och "emfas".

Din Del är ett helägt dotterbolag till Eniro och innehavare av bifirman Emfas. Din Del tillhandahåller produkten och tjänsten Emfas som är en av de ledande företagskatalogerna i Sverige. I Emfas publiceras detaljerad information om ca 120 000 företag och deras produkter. Företagskatalogen Emfas riktar sig till näringsidkare och ges ut såväl i tryckt utgåva som på Internet (www.emfas.se och www.emfas.com). För betalning av beställd annonsering i Emfas tillställs kunderna fakturor där båda kännetecknen eniro och emfas återges.

Den påtalade marknadsföringen

Emphas Ekonomi har skickat ut fakturor, på vilka de använt benämningarna e-niro och emphas, till Eniro och Din Dels kunder utan att någon föregående beställning skett. På fakturan anges att den "administreras av Emphas Ekonomi AB". Det bankgironummer som anges på fakturorna innehas av Emphas Ekonomi och på fakturan anges även "Vänligen notera att vi har nytt bankgirokonto.". Emphas Ekonomis faktura är snarlik Din Dels faktura avseende Emfas.

Genom att Emphas Ekonomi i sin marknadsföring har använt benämningarna e-niro och emphas vilseleds mottagarna om tjänstens kommersiella ursprung samt om varumärken och om kännetecken. Vilseledandet är otillbörligt då det föreligger risk att marknadsföringen påverkar mottagarnas förmåga att fatta ett välgrundat affärsbeslut.

De fakturor som Emphas Ekonomi skickar ut ger även intryck av att mottagarna beställt produkter eller tjänster, trots att så inte är fallet. Eniro och Din Del har kontaktats av företrädare för ett stort antal företag som har tillsänts Emphas Ekonomis fakturor och Eniro har i och med det även mottagit åtskilliga kopior av dessa fakturor. Att fakturorna ger intryck av att mottagarna redan beställt produkter eller tjänster styrks även genom ett intyg från K. B., bolagsman i Konsult i Hagfors Handelsbolag. K. B. har angett i intyget att han tillställts faktura som ger intryck av att beställning av produkter eller tjänster från Emphas Ekonomi skett, trots att så inte är fallet.

Det förhållandet att samma kundnummer och fakturanummer har använts på samtliga bilagda fakturor förstärker indikationerna om att det är fråga om fakturaskojeri. Emphas Ekonomis fakturor har även uppmärksammats av ett stort antal tidningar, av vilkas artiklar det framgår att åtta företag har uppgett att de mottagit fakturor från Emphas Ekonomi utan att de har beställt några produkter eller tjänster. Flera av de personer som fått fakturor från Emphas Ekonomi har polisanmält bolaget och/eller anmält bolaget till Svensk Handel. Emphas Ekonomi har varit upptaget på Svensk Handels varningslista sedan oktober 2008.

Då de utskickade fakturorna ger intryck av att mottagarna beställt produkter eller tjänster när så inte är fallet strider förfarandet mot 4 och 8 §§ andra stycket marknadsföringslagen (2008:486), MFL, samt punkten 21 i Bilaga I till Europaparlamentets och rådets direktiv 2005/29/EG, den s.k. svarta listan.

BEVISNING

Eniro och Din Del har som skriftlig bevisning åberopat registreringsbevis avseende varumärkena, utskrift från Din Dels hemsida Emfas, kopia av faktura från Din Del avseende annonsering i Emfas, kopior på elva fakturor från Emphas Ekonomi, intyg från bolagsmannen K. B., tidningsartiklar rörande den påtalade marknadsföringen samt en kopia på e-mail från Bankgirocentralen.

DOMSKÄL

Eniro och Din Del har gjort gällande att den påtalade marknadsföringen dels otillbörligt vilselett om det kommersiella ursprunget enligt 8 § första stycket och 10 §marknadsföringslagen (2008:486), MFL, dels inneburit s.k. fakturaskojeri i strid mot 4 och 8 §§ andra stycket MFL samt punkt 21 i Bilaga I till Europaparlamentets och rådets direktiv 2005/29/EG om vilseledande affärsmetoder, den s.k. svarta listan.

I målet är fråga om huruvida det av Emphas Ekonomi tillämpade förfarandet vid utställande av fakturor till näringsidkare är att anse som otillbörligt. Eniros och Din Dels yrkande 1 avser känneteckensanvändningen, användningen av beteckningarna e-niro och emphas, medan yrkande 2 avser s.k. fakturaskojeri.

Vilseledande om kommersiellt ursprung

Enligt 10 § MFL får en näringsidkare vid marknadsföring inte använda sig av felaktiga påståenden eller andra framställningar som är vilseledande i fråga om näringsidkarens egen eller någon annans näringsverksamhet. Stadgandet tar sikte bl.a. på fall där näringsidkare vilseleder mottagare om en produkts kommersiella ursprung. Enligt 8 § MFL är marknadsföring som är vilseledande enligt bl.a. 10 § MFL att anse som otillbörlig om den påverkar eller sannolikt påverkar mottagarens förmåga att fatta ett välgrundat affärsbeslut.

Det krävs inte att framställningen faktiskt har förlett någon, utan det räcker att den är vilseledande på ett sätt som är ägnat att påverka en genomsnittlig mottagares beslutsfattande. För att ett sådant vilseledande ska uppkomma fordras dock i ett fall som detta att det som utnyttjats är känt på marknaden så att det förknippas med viss näringsidkares verksamhet. Ett ingripande mot marknadsföringen förutsätter sålunda att den är ägnad att skapa en felaktig föreställning om det kommersiella ursprunget eller om en kommersiell samhörighet med Din Dels katalog Emfas.

Marknadsdomstolens bedömning

Marknadsdomstolen har i ett tidigare avgörande (se MD 2000:28) uttalat att det måste anses klarlagt att företagskatalogen Emfas är tämligen väl känd bland näringsidkare på den svenska marknaden. Detsamma måste anses vara fallet med Eniro.

Marknadsdomstolen finner inte anledning att ifrågasätta de uppgifter Eniro och Din Del lämnat avseende Emphas Ekonomis marknadsföring varför dessa uppgifter ska läggas till grund för domstolens bedömning.

Av de uppgifter som Eniro och Din Del lämnat har det framgått att Emphas Ekonomi skickat ut fakturor, som uppgetts gälla för ett branschregister, till ett stort antal näringsidkare. Enligt Marknadsdomstolens mening har det, då Emphas Ekonomi i sin marknadsföring använt de klart förväxlingsbara kännetecknen e-niro och emphas samt en snarlik utformning på fakturorna i förhållande till Eniro och Emfas fakturor, funnits en uppenbar risk att de näringsidkare som tillställts dessa fakturor fått uppfattningen att Emphas Ekonomi har anknytning till Eniros företagskatalog Emfas. Emphas Ekonomis marknadsföring vilseleder därmed mottagarna om såväl Eniro och Din Dels verksamhet och kännetecken som Emphas Ekonomis verksamhet och kännetecken.

Det påtalade förfarandet strider således mot 10 § MFL. Med anledning av den uppenbara förväxlingsrisk som förelegat mellan dessa kännetecken har mottagarnas förmåga att fatta ett välgrundat affärsbeslut påverkats. Den påtalade marknadsföringen är därmed vilseledande och otillbörlig enligt 8 och 10 §§ MFL och ska förbjudas.

Utskick av faktura eller liknande betalningshandling trots att någon föregående beställning inte gjorts

Att i marknadsföringsmaterial inkludera en faktura eller liknande betalningshandling som ger mottagaren intryck av att denne redan beställt den marknadsförda produkten när så inte är fallet är att anse som en otillbörlig affärsmetod enligt 8 § andra stycket MFL och punkt 21 i svarta listan. Denna bestämmelse har ersatt stadgandet i 12 § i den äldre marknadsföringslagen (1995:450) om obeställda produkter m.m. I förarbetena till MFL anges att punkt 21 i svarta listan i allt väsentligt motsvarar den tidigare bestämmelsen ifråga om fakturaskojeri (se prop. 2007/08:115, s. 103 f.). Enligt Marknadsdomstolens uppfattning bör punkt 21 förstås så att regeln omfattar bluffakturor och liknande som bifogas eller ingår i t.ex. utskickad reklam eller som på annat sätt utgör ett led i en näringsidkares marknadsföring.

Marknadsdomstolens bedömning

Att Emphas Ekonomi på samtliga av de som bevisning åberopade fakturorna använt samma kundnummer till olika mottagare samt att Emphas Ekonomi, såvitt känt, inte tillhandahåller någon produkt eller tjänst bidrar starkt till antagandet att det här är fråga om s.k. fakturaskojeri. Av utredningen i målet framgår att Emphas Ekonomi har tillställt ett antal näringsidkare, däribland bolagsmannen K. B., fakturor avseende produkter och tjänster utan att någon föregående beställning gjorts.

Faktureringen får ses som ett led i Emphas Ekonomis marknadsföring och de i målet aktuella fakturorna är enligt Marknadsdomstolens mening sådana liknande meddelanden som kan uppfattas som att beställning har skett och att betalningsskyldighet föreligger om inte mottagaren svarar.

Detta förfarande får således anses strida mot 8 § andra stycket MFL och punkt 21 i svarta listan om vilseledande affärsmetoder och ska förbjudas.

Vite

Enligt 26 § MFL ska ett förbud förenas med vite, om det inte av särskilda skäl är obehövligt. Sådana särskilda skäl föreligger inte i målet. Det föreligger inte heller skäl att frångå gällande praxis beträffande vitesbeloppets storlek.

Rättegångskostnader

Med hänsyn till utgången i målet ska Emphas Ekonomi ersätta Eniro och Din Del deras rättegångskostnader. Yrkat belopp får anses skäligt.

På Marknadsdomstolens vägnar

C H Fallenius

Ledamöter: Christer Fallenius, ordförande, Johan Rosén, Jonas Häckner och Anders Stenlund. Enhälligt

Sekreterare: Anna Söderberg Ziesnitz