MD 2011:11

Marknadsföring av guldköptjänster på olika webbplatser har ansetts utgöra vilseledande marknadsföring samt i ett fall, vilseledande jämförelse. Tillika fråga om onödig rättegång.

KÄRANDE/GENSVARANDESMS Guld AB, Box 5075, 102 42 StockholmOmbud: advokaten D. T. och jur.kand. A. J., Advokatfirman Konsultbyrån för Marknadsrätt AB, Sveavägen 31, 111 34 Stockholm

SVARANDE/GENKÄRANDEGuldbrev AB, Box 55959, 102 16 Stockholm Ombud: advokaten H. B. och jur.kand. A. M., Advokatfirman Delphi KB,Box 1432, 111 84 Stockholm

SAKENMarknadsföring av guldköptjänster

______________________

DOMSLUT

1.

Marknadsdomstolen förbjuder Guldbrev AB vid vite av en miljon (1 000 000) kr att vid marknadsföring av guldtjänster använda följande påståendena) ”Vi betalar bäst för ditt guld!”,b) ”Vi betalar alltid bäst pris”,c) ”Få den bästa tänkbara värderingen du kan få”,d) ”Marknadens bästa priser”,e) ”Marknadens bästa pris”,f) ”Marknadens bästa guldpris”,g) ”Marknadens bästa guldpriser”,h) ”Marknadens högsta pris”,i) ”Vi värderar guld högst av alla på marknaden”,j) ”Jämför oss med andra tjänster och märk skillnad på det pris du får av oss. Vi är både billigare och har en bättre kvalitet”,k) ”Ditt guld har aldrig varit tryggare”,l) ”Ingen annan kan ge dig samma höga service med hög kvalitet och marknadens bästa guldpris”,m) ”Störst i Sverige på Internet guld”,n) ”Vi betalar högst guldpris för ditt guld”,o) ”Vi ger dig bästa guldpriset”,p) ”Välkommen till den tryggaste […] guldhandlaren”,q) ”Vi har de bästa priserna och den snabbaste servicen”,r) ”Med marknadens högsta priser”,s) ”Guldpaket betalar bättre än smsguld för ditt guld. Guldpaket betalar 10 % mer än smsguld för guld vi köper!”,t) ”Vi betalar bäst för ditt äkta guld”,u) ”Vi betalar bästa pris för ditt guld”,v) ”Vi betalar bäst i branschen för ditt skrotguld”,w) ”Vi betalar bättre än alla våra konkurrenter för tandguld” ochx) ”Vi betalar nämligen det högsta priset för allt ditt guld”,

eller andra påståenden av väsentligen samma innebörd, om inte Guldbrev AB kan visa att påståendet är korrekt.

2.

Marknadsdomstolen förbjuder SMS Guld AB vid vite av en miljon (1 000 000) kr att vid marknadsföring av guldtjänster använda följande påståendena) ”Vi betalar snabbast och bäst i Sverige”,b) ”Vi köper ditt guld till Sveriges bästa pris”,c) ”SMS Guld betalar bäst för ditt guld”,d) ”Se till att få bäst betalt för ditt guld”, oche) ”Det marknadsledande företaget i Sverige i inköp av skrotguld”,

eller andra påståenden av väsentligen samma innebörd, om inte SMS Guld AB kan visa att påståendet är korrekt.

3.

Vardera parten ska stå sina rättegångskostnader.

______________________

BAKGRUND

Målet, som rör marknadsföring av guldköptjänster, inleddes i Marknadsdomstolen genom att SMS Guld AB (SMS Guld) yrkade förbud vid vite för Guldbrev AB (Guldbrev) att vid marknadsföring använda sig av vissa påståenden. Guldbrev har medgett samtliga yrkanden. Det enda som är tvistigt mellan parterna är rättegångskostnadsansvaret och huruvida det ska fördelas enligt huvudregeln i 18 kap. 1 § rättegångsbalken (RB) eller om skäl föreligger för annan fördelning.

Guldbrev har sedermera genom genstämning yrkat om förbud vid vite för SMS Guld att i marknadsföring använda sig av diverse påståenden. SMS Guld har medgett att förbud meddelas för några av påståendena.

YRKANDEN M.M. AVSEENDE HUVUDKÄROMÅLET

SMS Guld har - såsom talan slutligen bestämts - yrkat att Marknadsdomstolen vid vite förbjuder Guldbrev att vid marknadsföring av guldtjänster använda sig av följande påståendena) ”Vi betalar bäst för ditt guld!”,b) ”Vi betalar alltid bäst pris”,c) ”Få den bästa tänkbara värderingen du kan få”,d) ”Marknadens bästa priser”,e) ”Marknadens bästa pris”,f) ”Marknadens bästa guldpris”,g) ”Marknadens bästa guldpriser”,h) ”Marknadens högsta pris”,i) ”Vi värderar guld högst av alla på marknaden”,j) ”Jämför oss med andra tjänster och märk skillnad på det pris du får av oss. Vi är både billigare och har en bättre kvalitet”,k) ”Ditt guld har aldrig varit tryggare”,l) ”Ingen annan kan ge dig samma höga service med hög kvalitet och marknadens bästa guldpris”,m) ”Störst i Sverige på Internet guld”,n) ”Vi betalar högst guldpris för ditt guld”,o) ”Vi ger dig bästa guldpriset”,p) ”Välkommen till den tryggaste […] guldhandlaren”,q) ”Vi har de bästa priserna och den snabbaste servicen”,r) ”Med marknadens högsta priser”,s) ”Guldpaket betalar bättre än smsguld för ditt guld. Guldpaket betalar 10 % mer än smsguld för guld vi köper!”,t) ”Vi betalar bäst för ditt äkta guld”,u) ”Vi betalar bästa pris för ditt guld”,v) ”Vi betalar bäst i branschen för ditt skrotguld”,w) ”Vi betalar bättre än alla våra konkurrenter för tandguld”, och x) ”Vi betalar nämligen det högsta priset för allt ditt guld”,

eller andra påståenden av väsentligen samma innebörd när så inte är fallet.

Guldbrev har medgett talan.

Parterna har yrkat ersättning för rättegångskostnader.

YRKANDEN M.M. AVSEENDE GENKÄROMÅLET

Guldbrev har yrkat att Marknadsdomstolen vid vite om en miljon kr - eller annat belopp som domstolen finner verkningsfullt - ska förbjuda SMS Guld att i näringsverksamhet marknadsföra guldtjänster med användning av följande påståendena) ”Vi betalar snabbast och bäst i Sverige”,b) ”Vi köper ditt guld till Sveriges bästa pris”,c) ”SMS Guld betalar bäst för ditt guld”,d) ”Se till att få bäst betalt för ditt guld” oche) ”Det marknadsledande företaget i Sverige i inköp av skrotguld”, eller andra påståenden av väsentligen samma innebörd, om inte SMS Guld kan visa att påståendet är korrekt.

SMS Guld har medgett yrkande a) - c) samt även förbud mot användning av andra påståenden av väsentligen samma innebörd, om inte SMS Guld kan visa att påståendet är korrekt. SMS Guld har bestritt yrkande d) - e).

Parterna har yrkat ersättning för rättegångskostnader.

GRUNDER AVSEENDE HUVUDKÄROMÅLET

SMS Guld

I de påståenden som framgår av yrkande s) och w) görs jämförelser mellan Guldbrev och Guldbrevs konkurrenter där Guldbrevs priser, service och ställning beskrivs på ett vilseledande sätt. Den påtalade marknadsföringen strider därför mot 18 § marknadsföringslagen (2008:486), MFL, och är därigenom otillbörlig.

För samtliga påståenden gäller att de strider mot 10 § MFL genom att det i marknadsföringen av Guldbrevs tjänster lämnas oriktiga uppgifter om bolagets verksamhet, särskilt avseende Guldbrevs kundservice, priser, särskilda prisfördelar och bolagets ställning på marknaden. Eftersom marknadsföringen påverkar mottagarens förmåga att fatta ett välgrundat affärsbeslut är den otillbörlig enligt 8 § MFL.

Påståendena strider även mot god marknadsföringssed, 5 § MFL, och är - eftersom de i märkbar mån påverkar eller sannolikt påverkar mottagarens förmåga att fatta ett välgrundat affärsbeslut - otillbörliga enligt 6 § MFL.

Guldbrev

Guldbrev har medgett talan men bestritt att utge ersättning för rättegångskostnader eftersom SMS Guld väckt talan utan att dessförinnan ha tillskrivit Guldbrev. Mot bakgrund av att Guldbrev medgett SMS Gulds talan i dess helhet har SMS Guld genom sitt agerande föranlett onödig rättegång och ska - i enlighet med 18 kap. 3 § RB - i första hand åläggas att stå Guldbrevs rättegångskostnader. I andra hand ska parterna stå sina respektive rättegångs-kostnader.

GRUNDER AVSEENDE GENKÄROMÅLET

Guldbrev

SMS Guld har genom att vid marknadsföring av guldköptjänster använda påståendena ”Vi betalar snabbast och bäst i Sverige”, ”Vi köper ditt guld till Sveriges bästa pris”, ”SMS Guld betalar bäst för ditt guld”, ”Se till att få bäst betalt för ditt guld” respektive ”Det marknadsledande företaget i Sverige i inköp av skrotguld” framfört vilseledande och otillbörliga marknadsföringspåståenden, i strid mot 5 och 10 §§ MFL. Marknadsföringen har varit ägnad att påverka, och det är sannolikt att den i märkbar mån har påverkat, mottagarens förmåga att fatta ett välgrundat affärsbeslut, i enlighet med 6 och 8 §§ MFL. Det föreligger därmed grund för att meddela SMS Guld förbud att fortsätta överträdelsen.

SMS Guld

Det saknas skäl att meddela förbud avseende yrkande d) - e) eftersom de aktuella påståendena är korrekta och därmed vederhäftiga. SMS Guld har vitsordat skyldighet att utge rättegångskostnader för det fall att de medgivna yrkandena, a) - c), har föranlett några kostnader.

UTVECKLING AV TALAN (HUVUDKÄROMÅLET OCH GENKÄROMÅLET)

SMS Guld

Allmänt

Guldinköp från konsumenter via Internet och sms är en ny bransch med förhållandevis få aktörer. SMS Guld startades i november 2008 av C. C. och det var SMS Guld som skapade tjänsten/marknaden i Sverige. Bolagets affärsidé går ut på att köpa in överblivet eller oönskat guld från konsumenter. Rent praktiskt går det till så att kunderna beställer ett s.k. guldpaket via SMS Gulds webbplats, sms eller telefon. Guldpaketet innehåller bl.a. en säkerhetspåse som det guld som ska säljas läggs i och sedan returneras till SMS Guld. Därefter värderas guldet och ett prisförslag lämnas till kunden och om värderingen accepteras betalas beloppet ut direkt till angivet konto eller via utbetalningsavi.

SMS Gulds tjänst har blivit mycket populär och anledningen till detta torde vara att många människor förmodligen har guld liggande hemma efter dödsbon eller skilsmässor men upplever det som lite genant eller jobbigt att gå till en pantbank eller guldhandlare och förhandla om ett pris. Via SMS Guld kan guldet avyttras såväl snabbt och enkelt som diskret.

SMS Guld har lagt ner omfattande marknadsföringsinsatser såväl i radio som på tv. SMS Guld ligger även långt framme vad gäller marknadsföring på Internet. Bolaget har redan sedan starten expanderat kraftigt och omsatte 65 miljoner kr under 2009 och SMS Guld är idag överlägset störst i branschen. Efter det att SMS Guld hade etablerat sig på marknaden dök det snabbt upp flera andra aktörer med snarlika verksamheter, varav en av dessa var Guldbrev som startades 2009. Under 2009 omsatte Guldbrev drygt 500 000 kr och det rör sig således om en ganska begränsad verksamhet, även om omsättningen kan ha ökat under 2010. Guldbrevs verksamhet bedrivs under flera olika domännamn, guldbrev.se, guld365.se, guldpaket.se och nordisktguld.se. Det är dock Guldbrev som står bakom samtliga webbsidor och samma organisationsnummer förekommer på respektive webbsida. Det är på dessa olika webbsidor som de i målet aktuella marknadsföringspåståendena har funnits.

Guldbrevs marknadsföring

Alltsedan starten har SMS Guld fått erfara att Guldbrev försöker störa SMS Gulds verksamhet och utnyttja dess kännetecken och ställning på marknaden. Grundaren och vd:n bakom Guldbrev driver flera andra bolag och även dessa har försökt störa SMS Gulds verksamhet, bl.a. genom att starta en blogg på webbadress snarlik SMS Gulds. Bloggen, som handlar om guldbranschen, framstår som icke-kommersiell och som en konsumentupplysning, men vid närmare granskning framgår att så fort begreppet smsguld används, dvs. SMS Gulds registrerade varumärke, länkas uttrycket till Guldbrevs webbplats. På bloggen framgår det även att de bolag som har samband med Guldbrev betalar bäst vid inköp av guld. Med anledning av att SMS Guld ansåg att nämnda åtgärder bl.a. utgjorde varumärkesintrång tillskrev C. C. Guldbrev och bad Guldbrev upphöra med intrånget. SMS Guld fick dock inget svar, varför bolaget ansökte om prövning genom alternativt skiljeförfarande och vid denna prövning godkändes också överföring av domännamnet.

Guldbrev har även sedan starten systematiskt använt sig av SMS Gulds varumärken vid marknadsföring på Google, dvs. Guldbrev har köpt SMS Gulds kännetecken på Google för att självt komma högt upp i en sökning i träfflistor alternativt vid sidan av träfflistorna vid en Google-sökning för att därmed kunna visa sina egna annonser. Även detta beteende förmodas utgöra varumärkesintrång. Denna typ av marknadsföring pågår alltjämt och SMS Guld har kontinuerlig kontakt med Google angående detta.

Sammantaget upplever SMS Guld att Guldbrev har satt i system att utnyttja SMS Gulds varumärken och ställning på marknaden i syfte att vilseleda konsumenter och att störa SMS Gulds verksamhet. Ovan angivna aspekter har egentligen ingen relevans för aktuell prövning i sak men däremot för frågan om onödig rättegång. Mot bakgrund av vad som beskrivits fann SMS Guld inte det motiverat att varna Guldbrev innan rättsliga åtgärder vidtogs. Även efter det att Guldbrev medgav yrkandena har marknadsföringen fortsatt.

Genkäromålet

Marknadsföringen har ägt rum på sätt som Guldbrev har uppgett och även SMS Guld har inledningsvis slarvat med sin marknadsföring i denna nya bransch. Bolaget har dock numera kommit tillrätta med detta bl.a. genom tydliga juridiska riktlinjer. Påståendet ”Se till att få bäst betalt för ditt guld” uppfattas som en uppmaning att konsumenten ska förvissa sig om att denne säljer sitt guld till den som betalar bäst. I slutet av den aktuella reklamen där påståendet framkommer anges att aktuella guldpriser återfinns på smsguld.se. Påståendet ”Det marknadsledande företaget i Sverige i inköp av skrotguld” bedömer SMS Guld vara vederhäftigt, bl.a. baserat på att bolaget var först ut på marknaden men kanske främst med hänsyn till att bolaget - vid en jämförelse mellan de bolag som SMS Guld anser ska ingå i Internetguldbranschen, dvs. de bolag som huvudsakligen köper in guld från konsumenter via Internet eller sms - har störst omsättning.

Guldbrev

Allmänt

SMS Guld har tyngt målet genom att försöka svärta ned såväl Guldbrev som dess grundare. Stämningsansökan mot Guldbrev föregicks inte av någon anmaning från SMS Gulds sida att Guldbrev skulle upphöra med de i målet aktuella påståendena, trots att den eventuella tidsförlust som riskerades måste anses vara minimal. Värt att notera i sammanhanget är att när Guldbrev upptäckte att SMS Guld använde tveksamma påståenden i sin marknadsföring skickade Guldbrev ett varningsbrev till SMS Guld med uppmaning att sluta använda dessa påståenden. SMS Guld anförde att det gällde tidigare genomförd marknadsföring och att det därför var svårt att utreda påståendenas vederhäftighet. Eftersom Guldbrev ansåg att det föreligger skäl för att SMS Guld ska förbjudas att använda dessa påståenden framgent ansökte Guldbrev om stämning gentemot SMS Guld.

Genkäromålet

De aktuella påståendena har bl.a. funnits på SMS Gulds webbplats, i en DN-annons och i radioreklam. Vad gäller påståendet ”Se till att få bäst betalt för ditt guld”, som är radioreklam som spelats på svenska radiokanaler under lång tid, så är det inte en neutral uppmaning till konsumenten att få så bra betalt som möjligt, utan syftar till att konsumenterna ska välja SMS Guld. Andra bolags aktuella priser framgår inte utan endast SMS Gulds. Påståendet är - i enlighet med praxis - att bedöma som otillbörligt eftersom SMS Guld inte har visat att bolaget ger bäst betalt. Vad gäller påståendet ”Det marknadsledande företaget i Sverige i inköp av skrotguld”, som förekom i en pressrelease, har SMS Guld jämfört sig med olika bolag, men det framgår inte hur stor del av respektive bolags verksamhet som rör samma verksamhet som den som SMS Guld bedriver. Vissa av de jämförda bolagen såväl framställer guld och äger och förvaltar egendom som handlar med värdepapper. SMS Guld självt har uppgett att dess verksamhet är att förädla guld och sälja ”finguld”. Den registrerade verksamheten är dock handel i Sverige och utomlands med ädelmetaller, juveler och smycken samt därmed förenlig verksamhet. Således torde inte all SMS Gulds omsättning vara att hänföra till den svenska marknaden. Därtill kommer att SMS Guld inte har angett hur stor del av dess egen respektive de andra bolagens del som hänför sig till det som SMS Guld anser vara just marknaden. Det finns aktörer som har högre omsättning. Det är dessutom inte tillräckligt att endast studera ett bolags omsättning och utifrån det dra slutsatsen att ett bolag är marknadsledande. Även bl.a. tid på marknaden är en omständighet av vikt. Bortser man från att SMS Guld köper in guld just via Internet och/eller sms så är bolaget en relativt ny aktör på guldmarknaden. Sammantaget har SMS Guld inte visat att bolaget är marknadsledande.

BEVISNING

På SMS Gulds begäran har förhör hållits med H. C., operativ chef på bolaget 24Gold.

Parterna har åberopat skriftlig bevisning.

DOMSKÄL

Målet rör marknadsföring av guldköptjänster.

Marknadsdomstolen konstaterar inledningsvis att det förhållandet att den påtalade marknadsföringen har upphört inte utgör ett hinder mot att dess tillbörlighet ändå prövas.

Enligt 5 § marknadsföringslagen (2008:486), MFL, ska marknadsföring stämma överens med god marknadsföringssed. Av 6 § MFL följer att marknadsföring som strider mot god marknadsföringssed enligt 5 § MFL är att anse som otillbörlig om den i märkbar mån påverkar eller sannolikt påverkar mottagarens förmåga att fatta ett välgrundat affärsbeslut.

Enligt 10 § MFL får en näringsidkare vid marknadsföring inte använda sig av felaktiga påståenden eller andra framställningar som är vilseledande i fråga om näringsidkarens egen eller någon annans näringsverksamhet. Det gäller bl.a. framställningar som rör produktens förekomst, art, mängd, kvalitet och andra utmärkande egenskaper och ursprung m.m. Enligt 8 § MFL är marknadsföring som är vilseledande enligt bl.a. 10 § MFL att anse som otillbörlig om den påverkar eller sannolikt påverkar mottagarens förmåga att fatta ett välgrundat affärsbeslut.

Av 18 § MFL framgår att en näringsidkare i sin reklam direkt eller indirekt endast får peka ut en annan näringsidkare eller dennes produkter under vissa förutsättningar, bl.a. får jämförelsen inte vara vilseledande (punkt 1). För att det ska vara fråga om jämförande reklam krävs ett direkt eller indirekt utpekande av en annan näringsidkare eller dennes produkter (jfr EG-domstolens dom den 19 april 2007 i mål C-381/05, De Landtsheer Emmanuel SA mot Comité Interprofessionnel du Vin de Champagne, Veuve Clicquot Ponsardin SA, REG 2007 s. I-03115 punkten 17). Den som utpekas i jämförande reklam ska följaktligen kunna identifieras.

Av nämnda stadganden följer att all marknadsföring ska vara vederhäftig. En näringsidkare som i sin näringsverksamhet använder sig av ett visst påstående ska kunna styrka att påståendet är riktigt. Om näringsidkaren inte kan det ska påståendet anses vara ovederhäftigt.

Marknadsdomstolen gör följande bedömning.

Huvudkäromålet

SMS Guld har gjort gällande att de av Guldbrev använda marknadsföringspåståendena (se påstående a) - x) nedan) är vilseledande och i strid mot 5, 6, 8, 10 och 18 §§ MFL. Guldbrev har medgett talan. Med hänsyn till målets indispositiva karaktär är Marknadsdomstolen emellertid inte bunden av Guldbrevs medgivande utan har att göra en självständig prövning av om den påtalade marknadsföringen är att anse som otillbörlig på sätt som SMS Guld har påstått.

Det är i målet ostridigt att den påtalade marknadsföringen har ägt rum på Guldbrevs olika webbplatser.

Påståendena har följande lydelse.

a) ”Vi betalar bäst för ditt guld!”,b) ”Vi betalar alltid bäst pris”,c) ”Få den bästa tänkbara värderingen du kan få”,d) ”Marknadens bästa priser”,e) ”Marknadens bästa pris”,f) ”Marknadens bästa guldpris”,g) ”Marknadens bästa guldpriser”,h) ”Marknadens högsta pris”,i) ”Vi värderar guld högst av alla på marknaden”,j) ”Jämför oss med andra tjänster och märk skillnad på det pris du får av oss. Vi är både billigare och har en bättre kvalitet”,k) ”Ditt guld har aldrig varit tryggare”,l) ”Ingen annan kan ge dig samma höga service med hög kvalitet och marknadens bästa guldpris”,m) ”Störst i Sverige på Internet guld”,n) ”Vi betalar högst guldpris för ditt guld”,o) ”Vi ger dig bästa guldpriset”,p) ”Välkommen till den tryggaste […] guldhandlaren”,q) ”Vi har de bästa priserna och den snabbaste servicen”,r) ”Med marknadens högsta priser”,s) ”Guldpaket betalar bättre än smsguld för ditt guld. Guldpaket betalar 10 % mer än smsguld för guld vi köper!”,t) ”Vi betalar bäst för ditt äkta guld”,u) ”Vi betalar bästa pris för ditt guld”,v) ”Vi betalar bäst i branschen för ditt skrotguld”,w) ”Vi betalar bättre än alla våra konkurrenter för tandguld”, och x) ”Vi betalar nämligen det högsta priset för allt ditt guld”.

Påstående s) och w)

SMS Guld har som rättslig grund avseende påstående s) och w) i första hand åberopat 18 § MFL. Av påstående s) framgår att Guldpaket betalar 10 procent mer för guld än vad SMS Guld gör. Det är i målet ostridigt att Guldpaket är ett av Guldbrev använt firmanamn. Det åligger Guldbrev att styrka påståendet om tio procent bättre ersättning för guld. Guldbrev, som har medgett yrkandena, har inte åberopat någon bevisning till styrkande av påståendets vederhäftighet. Marknadsdomstolen - som konstaterar att det rör sig om ett sådant utpekande som 18 § MFL tar sikte på - finner att det inte är visat att Guldpaket betalar 10 procent mer än SMS Guld vid inköp av guld, varför påståendet är att anse som vilseledande och ska förbjudas. Förbudet bör få den utformning som framgår av domslutet.

Vad sedan gäller påstående w) är det enligt Marknadsdomstolens mening inte utrett att förhållandena på marknaden är sådana att det rör sig som ett sådant direkt eller indirekt utpekande av andra företag i samma bransch som krävs för att det ska anses vara fråga om jämförande reklam enligt 18 § MFL. Med hänsyn härtill övergår Marknadsdomstolen till att pröva - i samband med prövningen av övriga påståenden - om påståendet strider mot 8 och 10 §§ MFL.

Påstående a) - r) och t) - x)

Marknadsdomstolen konstaterar att samtliga påståenden antingen går ut på att Guldbrev erbjuder bäst pris, kvalitet, service eller mest trygghet. Guldbrev har medgett yrkandena och har inte åberopat någon bevisning till styrkande av påståendenas vederhäftighet, varför påståendena redan på den grunden är vilseledande i strid mot 10 § MFL. Påståendena måste därtill anses vara av sådan art att de påverkar eller i vart fall sannolikt påverkar mottagarens förmåga att fatta ett välgrundat affärsbeslut, varför marknadsföringen är otillbörlig enligt 8 § MFL. Förbudet bör få den utformning som framgår av domslutet.

Vid angiven utgång saknas skäl att pröva om påståendena även på annat sätt strider mot MFL.

Genkäromålet

Guldbrev har gjort gällande att SMS Guld i sin marknadsföring av guldtjänster har använt påståenden som är vilseledande och otillbörliga, i strid mot 5 och 10 §§ MFL. SMS Guld har medgett yrkande a) - c), men bestritt yrkande d) - e) under hänvisning till att påståendena är korrekta och därmed vederhäftiga. Som ovan angetts är inte Marknadsdomstolen - med hänsyn till målets indispositiva karaktär - bunden av SMS Gulds medgivande, utan har att göra en självständig prövning även såvitt avser yrkande a) - c).

Det är i målet ostridigt att marknadsföringen ägt rum på SMS Gulds webbplats och i radioreklam.

Påståendena har följande lydelse.

a) ”Vi betalar snabbast och bäst i Sverige”,b) ”Vi köper ditt guld till Sveriges bästa pris”,c) ”SMS Guld betalar bäst för ditt guld”,d) ”Se till att få bäst betalt för ditt guld” oche) ”Det marknadsledande företaget i Sverige i inköp av skrotguld”.

Påstående a) - c)

Påståendena tar sikte på att SMS Guld är det bolag i Sverige som betalar bäst för guld. SMS Guld har inte åberopat någon bevisning för att styrka påståendena och Marknadsdomstolen finner redan på den grunden att SMS Guld inte har visat att påståendena är vederhäftiga, varför de strider mot 10 § MFL.

Påstående d)

SMS Guld har gjort gällande att påståendet endast är en uppmaning till kunderna att förvissa sig om att få bäst betalt för sitt guld. SMS Guld har inte åberopat någon bevisning - såsom exempelvis en marknadsundersökning - för att styrka hur påståendet uppfattas. Enligt Marknadsdomstolen ger påståendet sken av att det faktiskt är SMS Guld som betalar bäst för guld och att kunderna därför bör vända sig till SMS Guld när det är aktuellt att sälja guld. Eftersom SMS Guld inte har visat att så är fallet, dvs. att SMS Guld betalar bäst [se ovan under yrkande a) - c)] är påståendet därmed vilseledande och i strid mot 10 § MFL.

Påstående e)

Påståendet ger uttryck för att SMS Guld är det marknadsledande företaget i Sverige vid inköp av skrotguld. Till stöd för sitt påstående har SMS Guld åberopat utdrag som visar SMS Gulds - och andra bolags - omsättning (under främst 2009) samt utdrag som visar att de bolag som Guldbrev har gjort gällande har större omsättning än SMS Guld delvis ägnar sig åt annan verksamhet. SMS Guld har hävdat att det är omsättningen hos de bolag som huvudsakligen köper in guld från konsumenter via Internet eller sms som ska jämföras.

Uttrycket ”marknadsledande” har inte en klar innebörd, utan kan uppfattas på olika sätt. Ofta torde generella påståenden om en sådan ställning ge ett intryck av att företaget ifråga är ledande i åtminstone flertalet för branschen eller produktområdet viktiga avseenden (se t.ex. MD 2011:6). SMS Guld har genom åberopandet av nämnda utdrag gjort gällande att bolaget vid en jämförelse med de bolag som det anser ska ingå i branschen hade störst omsättning under 2009. Guldbrev å sin sida har bl.a. åberopat ett utdrag från Bolagsverket angående SMS Gulds registrerade verksamhet. Av detta framgår att SMS Guld ska ägna sig åt handel i Sverige och utomlands med ädelmetaller, juveler, smycken samt därmed förenlig verksamhet. Enligt Marknadsdomstolen har inte SMS Guld närmare klarlagt hur omsättningen fördelar sig och hur stor del av omsättningen som är att hänföra till det som SMS Guld har definierat som branschen. Det är därvid inte möjligt att göra en korrekt jämförelse mellan de olika bolagen och deras omsättning. Någon bevisning som avser att styrka att bolaget är marknadsledande med utgångspunkt från annat än omsättning har inte åberopats. Marknadsdomstolen finner därmed att SMS Guld inte har visat fog för aktuellt påstående, varför påståendet är vilseledande enligt 10 § MFL.

Sammanfattningsvis har Marknadsdomstolen således funnit att samtliga påtalade marknadsföringspåståenden strider mot 10 § MFL. Påståendena är av den arten att de påverkar eller i vart fall sannolikt påverkar mottagarens förmåga att fatta ett välgrundat affärsbeslut, varför de är otillbörliga enligt 8 § MFL och ska förbjudas. Förbudet bör få den utformning som framgår av domslutet.

Rättegångskostnader

Guldbrev har gjort gällande att SMS Guld - avseende huvudkäromålet - föranlett onödig rättegång och därför, enligt 18 kap. 3 § rättegångsbalken (RB), ska svara för Guldbrevs rättegångskostnader i målet alternativt att parterna ska stå sin egen kostnad.

Enligt 18 kap. 1 § RB ska den part som tappar målet ersätta motparten dennes rättegångskostnad. Av 18 kap. 4 § RB följer att, när det rör sig om mål med flera yrkanden och parterna ömsom har vunnit, vardera parten ska bära sin kostnad eller jämkad ersättning tillerkännas den ena parten eller, såvitt kostnaderna för olika delar av målet kunna särskiljas, ersättningsskyldigheten bestämmas därefter. I 18 kap. 3 § RB stadgas vidare att om den vinnande parten har föranlett onödig rättegång kan denne förpliktas att ersätta motpartens rättegångskostnad.

Utrymmet för att i detta fall tillämpa 18 kap. 3 § RB torde vara begränsat eftersom det är fråga om indispositivt mål där förbud kan meddelas mot otillbörlig marknadsföring trots att marknadsföringen har upphört. Enbart den omständigheten att en näringsidkare har upphört med den ifrågasatta marknadsföringen innan talan väckts har i rättspraxis inte ansetts vara tillräckligt för att onödig rättegång ska anses föreligga, särskilt med hänsyn till att ett avgörande från Marknadsdomstolen kan vara av stor betydelse såväl principiellt som för den enskilde näringsidkaren alldeles oavsett om den påtalade marknadsföringen har upphört eller inte. Avgörande blir i stället om det har funnits godtagbara skäl för käranden att få frågan prövad av Marknadsdomstolen. Vid denna bedömning blir marknadsföringens närmare utformning och den ansvarige näringsidkarens agerande av särskild betydelse. Enligt praxis rör det sig härvid närmast om frågan om marknadsföringen har tillkommit på grund av misstag eller förbiseende (se MD 2006:17).

I målet är ostridigt att SMS Guld inte har skickat något varningsbrev till Guldbrev med uppmaning att upphöra med användandet av de i målet påtalade påståendena. Guldbrev har anfört att parterna hade kunnat lösa tvisten utanför domstol om ett varningsbrev hade översänts.

Marknadsdomstolen har bedömt att den påtalade marknadsföringen utgör vilseledande och otillbörlig marknadsföring och därmed - i enlighet med medgivandet - ska förbjudas. Marknadsföringen har inte tillkommit på grund av förbiseende eller misstag. Enligt Marknadsdomstolens mening kan SMS Guld därmed inte anses ha föranlett onödig rättegång.

Med hänsyn till det ovan anförda och mot bakgrund dels av att parterna ömsom vunnit, dels av omfattningen av huvudkäromålet - som till sin helhet medgivits - respektive genkäromålet - där vissa delar varit tvistiga - finner Marknadsdomstolen att förutsättningar föreligger för att förordna om att vardera parten ska stå sina rättegångskostnader.

På Marknadsdomstolens vägnar

C H Fallenius

Ledamöter: Christer Fallenius, ordförande, Karin Lindell, Lars Hallén och Anders Stenlund. Enhälligt

Sekreterare: Anna Söderberg Ziesnitz