MD 2011:17

Utformningen av en taxibil har ansetts förväxlingsbar med Taxi Göteborgs kända och särpräglade taxifordon, varför marknadsföringen ansågs utgöra vilseledande efterbildning enligt 14 § marknadsföringslagen.

KÄRANDETaxi Göteborg Ekonomisk Förening, Box 8803, 402 71 GöteborgOmbud: advokaten O. J. och jur.kand. F. R., Advokatfirman Vinge KB,Box 11025, 404 21 Göteborg

SVARANDEM. S. A., Timgatan 2, 415 08 Göteborg

SAKENMarknadsföring av taxitjänster

_______________________

DOMSLUT

1.

Marknadsdomstolen förbjuder M. S. A. vid vite av en miljon (1 000 000) kr att vid marknadsföring av taxitjänster använda de i målet påtalade kännetecknen enligt domsbilaga 2, eller väsentligen samma kännetecken som är förväxlingsbara med Taxi Göteborg Ekonomisk Förenings kännetecken.

2.

M. S. A. ska ersätta Taxi Göteborg Ekonomisk Förening dess rättegångskostnad med trettiotusen (30 000) kr avseende ombudsarvode, jämte ränta enligt 6 § räntelagen (1975:635) från dagen för Marknadsdomstolens dom till dess betalning sker.

____________________

YRKANDEN M.M.

Taxi Göteborg Ekonomisk Förening (Taxi Göteborg) har yrkat att Marknadsdomstolen ska förbjuda M. S. A. vid vite om femhundratusen (500 000) kr att

a) vid marknadsföring av taxitjänster använda, på taxifordon eller eljest, kännetecken som är vilseledande och därigenom förväxlingsbart med Taxi Göteborgs firma, inarbetade eller registrerade varumärken eller andra kommersiella kännetecken som används av Taxi Göteborg och dess medlemmar, vilket är ägnat att framkalla förväxling med Taxi Göteborgs och dess medlemmars taxitjänster,

b) genom marknadsföring på i a) angivna sätt eller på annat sätt ge sken av att M. S. A. taxifordon är Taxi Göteborgs eller dess medlemmars eller att M. S. A. eller hans taxifordon har gemensamt kommersiellt ursprung eller annan kommersiell samhörighet med Taxi Göteborg.

M. S. A. har bestritt talan.

Taxi Göteborg har yrkat ersättning för rättegångskostnader.

GRUNDER OCH UTVECKLING AV TALAN

Taxi Göteborg

Taxi Göteborg har sedan 1922 bedrivit taxiverksamhet i Göteborg med omnejd. Taxi Göteborgs verksamhet drivs med modern teknik och effektiva system, t.ex. genom digital telefonväxel och GPS-baserat trafikledningssystem. Samtliga fordon är utrustade med alkolås och övervakningskamera. Med ledorden tillgänglighet, pålitlighet och professionalism står Taxi Göteborg varje dag till tjänst för företag, samhälle och privatpersoner.

Taxi Göteborg är Västsveriges största taxibolag och verkar huvudsakligen i Göteborg, Trestad, Lerum, Kungälv och Alingsås. Föreningen har idag ca 200 medlemmar, ca 1 100 förare och förfogar över ca 430 fordon. Omsättningen uppgick 2009 till 430 milj. kr. Taxi Göteborg utför dagligen ca 5 000 taxiresor.

Taxi Göteborgs fordon är vita och har en dekor anbringad bl.a. på dörrarna bestående av en gul rektangel innehållande ordet ”Taxi” (väsentligen svart text i gemener på gul bakgrund) och ordet ”GÖTEBORG” (gul text i versaler på svart bakgrund) samt en gulsvart dekorrand längs sidorna, se domsbilaga 1.

Taxi Göteborg har registrerat ovan beskriven rektangel och dekorrand som svenska figurvarumärken i såväl svartvitt som i svart och gult.

Taxi Göteborg har sedan 1922 konsekvent använt ”TAXI GÖTEBORG” som beteckning för föreningen och dess taxitjänster. ”TAXI GÖTEBORG” som ordmärke, firma och figurmärke i bl.a. ovan beskrivna utföranden är mycket inarbetat och välkänt i Göteborgsområdet med omnejd som beteckning för föreningen samt föreningens och dess medlemmars taxitjänster. Taxi Göteborg marknadsför sig aktivt och spenderar 1,6 milj. kr varje år på marknadsföring. Taxi Göteborg är vidare den mest välkända taxiverksamheten i Göteborg med omnejd. I en marknadsundersökning från 2010, som riktades till invånare i Göteborgs stad, ställdes frågan ”Vilket företag är det första du tänker på när jag säger ordet taxi?” Av intervjupersonerna svarade 69 procent att de först tänker på Taxi Göteborg.

Sedan avregleringen av Sveriges taximarknad 1990 förekommer ett varierande utbud av organiserade eller oorganiserade taxiåkare med olika priser, varierande service och skiftande kvalitet. Taxi Göteborg uppställer i avtal med sina medlemmar bl.a. krav på att dessa ska ha licensierade förare, ha enhetliga taxor och välservade fordon av vissa modeller med enhetlig färg och dekor samt utrustning. Det ställs vidare krav på att Taxi Göteborgs taxitjänster ska utföras av välutbildad personal och med sådan trovärdighet, service och behandling av kunderna som leder till återkommande köp. En stor andel av Taxi Göteborgs fordonsflotta utgörs av Volvo V70.

Taxi Göteborg har, bl.a. genom sin långvariga verksamhet, sina satsningar på modern teknik, förarutbildning, höga krav på medlemmar och taxifordon samt genom målinriktad marknadsföring, genom decennier byggt sitt goda namn och rykte som taxibolag.

Taxi Göteborg har avtal med många företag bl.a. innebärande rabatter och att företagens anställda kan åka på kredit. Taxi Göteborg har även avtal med Göteborgs kommun och andra kommuner avseende samhällsbetalda transporter av olika slag, bl.a. färdtjänst. Taxi Göteborg erbjuder även rabatter till studerande och ensamåkande nattetid.

Den påtalade marknadsföringen

M. S. A. är taxiåkare och bedriver taxiverksamhet i Göteborg. M. S. A. är sedan den 1 oktober 2008 ägare av en vit Volvo V70, registrerad för yrkestrafik, med registreringsnummer NKS 196. På dörrarna till M. S. A. taxifordon finns en dekor anbringad bestående av en gul rektangel innehållande ordet ”Taxi” (väsentligen svart text i gemener på gul bakgrund) och strax under denna en dekor bestående av ordet ”Göteborg” (med stort G och gemener i övrigt i svart text). Vidare finns en gulsvart dekorrand anbringad längs sidorna på taxifordonet, se domsbilaga 2. Ovan nämnd dekor med gul rektangel förekommer även på taxifordonets motorhuv.

M. S. A. är inte ansluten till Taxi Göteborg och har inget avtal eller samarbete med Taxi Göteborg. M. S. A. har inte tillstånd att använda Taxi Göteborgs kommersiella kännetecken eller hänvisa härtill.

Taxi Göteborg har blivit kontaktad av personer som beklagat sig över att de bl.a. vid Centralstationen i Göteborg har stigit in i ett taxifordon med en dekor, som är förväxlande lik Taxi Göteborgs fordon, i tron att den tillhör Taxi Göteborg. Först vid taxiresans slut och i samband med betalningen har kunden insett, och då särskilt företags- och färdtjänstkunder, att den taxi de åkt med inte är Taxi Göteborgs. Detta har bl.a. medfört att kunden inte har fått kredit och/eller rabatt enligt avtal med Taxi Göteborg eller i övrigt de villkor och priser som Taxi Göteborg erbjuder sina kunder.

Taxi Göteborg har utan framgång uppmanat M. S. A. att upphöra med den otillbörliga marknadsföringen. M. S. A. har således använt sig av ovan beskrivna kännetecken i sin taxiverksamhet, trots att han har blivit uppmanad att upphöra med den otillbörliga marknadsföringen.

På M. S. A. vita taxifordon av modellen Volvo V70 har figurmärken med orden ”Taxi” och ”Göteborg” samt en gulsvart dekorrand anbringats. På taxifordonens dörrar läses således ”Taxi Göteborg”. Figurmärket med ordet ”Taxi” och dekorranden företer stora likheter med Taxi Göteborgs registrerade figurvarumärken. Dessa har sedan lång tid tillbaka konsekvent använts som en s.k. logga på alla Taxi Göteborgs taxifordon, vilka också är vita och i de flesta fall av modellen Volvo V70. Det är uppenbart att M. S. A. avsikt är att efterlikna Taxi Göteborgs fordon i syfte att framkalla förväxling med Taxi Göteborgs taxifordon. Det förhållandet att M. S. A. taxi är vit och att den inte i övrigt är tydligt märkt med någon särskiljande dekor, förstärker förväxlingsrisken och ger sammantaget helhetsintrycket att M. S. A. tillhör Taxi Göteborg.

Även den speciella köpsituationen medför ökad risk för förväxling. Taxikunder väljer ofta taxi genom ett snabbt beslut på gatan, eller dylik plats, många gånger i dåligt väder eller efter mörkrets inbrott. Detta bidrar till att de få detaljskillnader som finns mellan M. S. A. och Taxi Göteborgs fordon lätt passerar obemärkt.

M. S. A. fordon och Taxi Göteborgs fordon ger vid en jämförelse ett mycket likartat helhetsintryck, framförallt med beaktande av den speciella köpsituation som normalt föreligger vid utnyttjandet av taxitjänster. M. S. A. efterbildning av Taxi Göteborgs kommersiella kännetecken framkallar förväxling med Taxi Göteborgs verksamhet och tjänster och ger ett oriktigt intryck av taxitjänstens kommersiella ursprung. M. S. A. agerande i marknadsföringshänseende ger även intryck av ett ägar- eller annat samband med Taxi Göteborg.

Förfarandet är vilseledande och strider mot 14 § marknadsföringslagen (2008:486), MFL. Marknadsföringen påverkar eller sannolikt påverkar taxikundernas förmåga att fatta ett välgrundat affärsbeslut, varför marknadsföringen är otillbörlig enligt 8 § MFL. Den ska därför förbjudas.

M. S. A. marknadsföring och märkesanvändning är också vilseledande genom att den ger sken av att M. S. A. är ansluten till Taxi Göteborg. Förfarandet är vilseledande beträffande taxitjänstens ursprung och beskaffenhet och strider bl.a. mot 10 § andra stycket 2 och 5 MFL. Marknadsföringen påverkar eller sannolikt påverkar taxikundernas förmåga att fatta ett välgrundat affärsbeslut, varför marknadsföringen är otillbörlig enligt 8 § MFL. Den ska därför förbjudas.

Genom de närmast identiska dekorerna förmås intet ont anande kunder att stiga in i M. S. A. taxifordon i tron att de åker med Taxi Göteborg och därmed erhåller de priser, rabatter och den service i övrigt som Taxi Göteborg erbjuder sina kunder. Kunden hamnar i en slags utpressningssituation och känner sig sannolikt många gånger tvungen att betala M. S. A. vid färdens slut, trots vilseledandet. Detta torde särskilt drabba ungdomar, gamla och sjuka personer som inte vill, vågar eller förstår att protestera.

M. S. A. skaffar sig en oförtjänt ekonomisk fördel genom att ge intryck av att vara ansluten till Taxi Göteborg. Taxi Göteborg skadas av att potentiella kunder blir irriterade över att inte kunna utnyttja rabatter och avtal med Taxi Göteborg.

M. S. A. marknadsföring strider också mot god marknadsföringssed och utgör renommésnyltning i strid mot 5 § MFL.

M. S. A.

Han köpte taxibilen för fyra år sedan och ändrade då inte på bilens utseende. Under de år som gått har han inte hört någonting från Taxi Göteborg. Några varningsbrev från Taxi Göteborg innan talan väcktes i Marknadsdomstolen har han inte sett. Orsaken till att han inte mottagit några varningsbrev är att hans lägenhet har brunnit, varför han inte har kunnat bo där, och att han har varit mycket utomlands. Utseendet på hans bil var inte särskilt likt Taxi Göteborgs taxifordon. På Taxi Göteborgs taxifordon finns bl.a. en bild på en ”gubbe” och telefonnumret 650 000 i stor text. Trots det har han gått Taxi Göteborg tillmötes och har nu ändrat utseendet på sin bil.

BEVISNING

Taxi Göteborg har åberopat fotografier på de i målet berörda fordonen och viss skriftlig bevisning.

DOMSKÄL

Målet rör marknadsföring av taxitjänster. Marknadsdomstolen konstaterar inledningsvis att det förhållandet att den påtalade marknadsföringen eventuellt har upphört inte utgör något hinder mot att Marknadsdomstolen ändå prövar dess tillbörlighet.

Taxi Göteborg har gjort gällande att M. S. A. marknadsföring av taxitjänster med den i målet påtalade utformningen strider mot 5, 8, 10 och 14 §§marknadsföringslagen (2008:486), MFL. M. S. A. har bestritt ansvar.

Enligt 14 § MFL får en näringsidkare vid marknadsföring inte använda efterbildningar som är vilseledande genom att de lätt kan förväxlas med någon annan näringsidkares kända och särpräglade produkter. För att en vilseledande efterbildning ska föreligga krävs således i förevarande fall att Taxi Göteborgs fordon är att anse som särpräglade och kända på marknaden samt att det föreligger en förväxlingsrisk mellan M. S. A. fordon och Taxi Göteborgs fordon.

Enligt 8 § MFL är marknadsföring som är vilseledande enligt bl.a. 14 § MFL att anse som otillbörlig om den påverkar eller sannolikt påverkar mottagarens förmåga att fatta ett välgrundat affärsbeslut (det s.k. transaktionstestet).

Prövningen av om en åtgärd är i strid mot MFL ska följaktligen ske i två steg, först genom en bedömning av om åtgärden är vilsedelande, därefter en bedömning i vad mån åtgärden har effekt på konsumentens förmåga att fatta ett välgrundat affärsbeslut.

När det först gäller frågorna om särprägel och kännedom har Marknadsdomstolen i tidigare avgöranden (senast MD 2011:16) funnit att Taxi Göteborgs fordon är särpräglade och kända i omsättningskretsen på det sätt som erfordras enligt MFL. Något skäl att frångå denna bedömning i det nu aktuella målet föreligger inte.

Vad sedan gäller förväxlingsrisken konstaterar Marknadsdomstolen att de kännetecknen i form av dels en rektangulär dekor, dels en dekorrand som återfinns på M. S. A. fordon är till färgval, utformning och placering mycket lika motsvarande dekorer på Taxi Göteborgs fordon. Även det förhållandet att ordet ”Göteborg” återfinns i nära anslutning till ordet ”Taxi” på M. S. A. fordon skapar associationer till Taxi Göteborgs fordon. Nu anförda omständigheter medför att fordonen måste anses skapa väsentligen samma minnesbild hos konsumenten. Med hänsyn härtill och med beaktande av en normal inköpssituation, där konsumenten vinkar in ett taxifordon på gatan, torde möjligheterna att upptäcka de dekorskillnader som M. S. A. påtalat i form av bl.a. Taxi Göteborgs bild av ett mansansikte och angivande av ett telefonnummer, vara ytterst små. Marknadsdomstolen anser därför att det finns en påtaglig förväxlingsrisk mellan Taxi Göteborgs och M. S. A. taxifordon.

M. S. A. taxifordon med den i målet påtalade utformningen utgör således en vilseledande efterbildning enligt 14 § MFL. Med anledning av den konstaterade förväxlingsrisken som föreligger mellan taxifordonen påverkas sannolikt konsumentens förmåga att fatta ett välgrundat affärsbeslut. Den påtalade marknadsföringen är därmed otillbörlig enligt 8 § MFL.

Med denna bedömning saknas skäl att pröva om marknadsföringen även strider mot 5 och 10 §§ MFL. Förbudet bör dock få en annan utformning än vad som anges i yrkandet.

Vite

Enligt 26 § MFL ska ett förbud förenas med vite, om det inte av särskilda skäl är obehövligt. Sådana särskilda skäl föreligger inte i målet. Vitesbeloppet bör i enlighet med gällande praxis bestämmas till 1 000 000 kr.

Rättegångskostnader

Med denna utgång ska M. S. A. ersätta Taxi Göteborg dess rättegångskostnader i målet. Taxi Göteborg har yrkat ersättning med 47 000 kr avseende ombudsarvode. Marknadsdomstolen finner att Taxi Göteborg får anses skäligen tillgodosedd med ett belopp om 30 000 kr.

På Marknadsdomstolens vägnar

C H Fallenius

Ledamöter: Christer Fallenius, ordförande, Anna-Lena Järvstrand, Magnus Ulriksson och Anders Stenlund. Enhälligt

Sekreterare: Louise Petrelius