MD 2011:19

Ett bolag har marknadsfört konsertbiljetter till en specifik konsert den 14 augusti 2010. Vid tiden för målets avgörande har ett förbud ansetts helt verkningslöst, eftersom det aldrig kan bli tal om att ånyo marknadsföra biljetter till just denna konsert. Det har heller inte förelegat något betydande prejudikatsintresse, varför skäl saknats för en prövning i sak. Målet har avskrivits från vidare handläggning.

KÄRANDENöjet Konsertbolag Aktiebolag, Kungsportsavenyn 36, 411 36 GöteborgOmbud: advokaten S. B. och jur.kand. J. E., Bird & Bird Advokat KB, Box 7714, 103 95 Stockholm

SVARANDE Biljett nu i Stockholm Aktiebolag, Bryggargatan 10, 111 21 StockholmOmbud: jur.kand. P. H., P. H. Law AB, Vivstavarvsvägen 194,122 43 Enskede

SAKENMarknadsföring av konsertbiljetter

______________________

MARKNADSDOMSTOLENS AVGÖRANDE

1.

Marknadsdomstolen avskriver målet från vidare handläggning.

2.

Nöjet Konsertbolag Aktiebolag ska ersätta Biljett nu i Stockholm Aktiebolag dess rättegångskostnader med tvåhundratjugoåttatusentrehundraåttio (228 380) kr, varav 218 000 kr utgör ombudsarvode, jämte ränta enligt 6 § räntelagen (1975:635) från dagen för Marknadsdomstolens beslut till dess betalning sker.

Kort sammanfattning av omständigheterna i målet

Målet rör Biljett nu i Stockholm Aktiebolags (Biljett nu) marknadsföring av konsertbiljetter till en konsert med gruppen Roxette i Halmstad den 14 augusti 2010.

Nöjet Konsertbolag Aktiebolag (Nöjet) ansökte den 15 juli 2010 om stämning och yrkade - även interimistiskt utan motparts hörande - att Marknadsdomstolen vid vite av en miljon kr, eller annat kraftigt verkande vite, skulle förbjuda Biljett nu att marknadsföra biljetter som angavs ge tillträde till en konsert med gruppen Roxette i Halmstad den 14 augusti 2010.

Marknadsdomstolen avslog i beslut den 16 juli 2010 Nöjets hemställan om prövning av frågan om interimistiskt förbud utan motparts hörande. Därefter utfärdades stämning.

Den 26 juli 2010 justerade Nöjet sin talan samt yrkade i andra hand att Marknadsdomstolen dels skulle ålägga Biljett nu att lämna viss information, dels förbjuda Biljett nu att använda vissa påståenden. Yrkandena framställdes även interimistiskt.

Biljett nu bestred yrkandena.

Marknadsdomstolen avslog den 27 juli 2010 Nöjets begäran om interimistiskt förbud.

Den 30 juli 2010 inkom Nöjet med en begäran om att Marknadsdomstolen ånyo skulle pröva de interimistiska yrkandena mot bakgrund av bl.a. nya omständigheter.

Biljett nu bestred även dessa yrkanden.

Den 3 augusti 2010 inkom Nöjet med två skrifter. I skrifterna justerade Nöjet tidigare framställda yrkanden.

Marknadsdomstolen avslog den 4 augusti 2010 Nöjets begäran om interimistiskt förbud.

Den 19 augusti 2010 inkom Biljett nu med bestridande av Nöjets justerade förbudsyrkanden och framhöll bl.a. följande. Konserten har nu genomförts och avslutats och samtliga köpare av biljetter har fått tillträde till konserten. Biljett nu har upphört med sin marknadsföring varför det finns anledning att ställa sig den berättigade frågan varför Nöjets talan inte har återkallats. I och med att det inte finns något som hindrar en prövning i sak trots dessa omständigheter, har Biljett nu att efterkomma föreläggandet och agera såsom att Nöjet önskar en dom, vilken oavsett utgången torde vara fullständigt verkningslös. Nöjet har inte lidit någon skada och har inte heller gått miste om några intäkter.

I yttrande den 1 oktober 2010 framhöll Nöjet bl.a. att prövningen av det slutliga förbudsyrkandet skulle avse Biljett nus marknadsföring av biljetter till Halmstadskonserten vid den tidpunkt då Nöjets stämningsansökan ingavs, dvs. den 15 juli 2010.

Därefter har skriftväxlingen fortsatt varvid Nöjet - mot bakgrund av att Marknadsdomstolen vid upprepade tillfällen har bekräftat att förbud kan meddelas mot marknadsföring som upphört - att det var av betydelse för Nöjet att frågan prövas med hänsyn till dels möjligheten att föra skadeståndstalan, baserat på Marknadsdomstolens dom, dels möjligheten att få ersättning för rättegångskostnader. Det var vidare enligt Nöjet principiellt av stor betydelse för Nöjet, andra berörda parter och allmänheten i stort att det interimistiska beslutet prövas slutligt vilket blev extra tydligt i just denna process mot bakgrund av den mediala uppmärksamhet som processen fått och hur Biljett nu kommunicerat Marknadsdomstolens interimistiska beslut.

Biljett nu åberopade därefter muntlig bevisning vilket senare frånfölls.

Marknadsdomstolens skäl

Målet gäller ett yrkande om förbud mot att marknadsföra biljetter till en bestämd konsert nämligen gruppen Roxettes konsert i Halmstad den 14 augusti 2010.

Marknadsdomstolen har innan konserten ägde rum vid tre tillfällen tagit ställning till Nöjets interimistiska yrkanden och därvid lämnat dessa utan bifall. Nöjet har i den fortsatta skriftväxlingen framhållit vikten av att få målet prövat bl.a. med hänsyn till möjligheterna att föra skadeståndstalan och få ersättning för sina rättegångskostnader.

Marknadsdomstolen har i praxis vid flera tillfällen konstaterat att det förhållandet att den påtalade marknadsföringen har upphört inte utgör ett hinder mot att dess tillbörlighet ändå prövas (jfr t.ex. MD 2009:6 och MD 1996:11 ). Ett förbud har då ansetts vara befogat för att hindra att den påtalade marknadsföringen återupptas. Ett annat skäl kan vara att det är angeläget att få fram ett prejudicerande avgörande i en principiellt betydelsefull fråga (se prop. 1970:57 s. 85 och 92).

I nu aktuellt fall avser yrkandet ett förbud mot att marknadsföra biljetter till en specifik konsert den 14 augusti 2010. Ett sådant förbud skulle bli helt verkningslöst, eftersom det ju aldrig kan bli tal om att ånyo marknadsföra biljetter till just denna konsert. Marknadsföring av biljetter till en annan konsert kan naturligtvis förekomma men en sådan marknadsförings förenlighet med MFL får - om frågan uppkommer i Marknadsdomstolen - bedömas mot bakgrund av de förhållanden som då gäller. I målet föreligger enligt Marknadsdomstolens uppfattning inte något betydande prejudikatsintresse.

Enligt Marknadsdomstolens mening saknas därför skäl för en prövning i sak. Målet ska därför avskrivas från vidare handläggning.

Vid nu angivna utgång är Biljett nu berättigat till ersättning för sina rättegångskostnader. Biljett nu har yrkat ersättning härför med 218 000 kr avseende ombudsarvode, 380 kr för resekostnader och parkering samt 10 000 kr avseende eget arbete. Nöjet har uppgivit att bolaget kan vitsorda endast 125 000 kr avseende ombudsarvode och inte något belopp avseende eget arbete, resekostnader eller parkering. Enligt Marknadsdomstolens mening får det av Biljett nu yrkade beloppet emellertid anses skäligt.

På Marknadsdomstolens vägnar

C H Fallenius

Ledamöter: Christer Fallenius, Ingela Perklev, Lars Borg och Anders Stenlund. Enhälligt

Sekreterare: Elisabeth Sundlöf