MD 2011:3

Ett företags marknadsföring vid telefonförsäljning av vissa internetbaserade produkter har befunnits vara vilseledande med hänsyn till att felaktiga uppgifter lämnats beträffande bolaget och dess koppling till ett annat bolag.

KÄRANDESwemedia AB, Carl Gustafs väg 46, 214 21 MalmöOmbud: advokaten E. T., Advokatbyrån S. & Co AB, Anna Lindhs plats 4,211 19 Malmö

SVARANDENordic Media Sweden Aktiebolag, Stora Fiskaregatan 9 H, 222 24 Lund Ombud: jur.kand. H-O. M., Juristfirman H-O. M., Klostergatan 1, 222 22 Lund

SAKENMarknadsföring av webbaserade produkter

______________________

DOMSLUT

1.

Marknadsdomstolen förbjuder Nordic Media Sweden Aktiebolag vid vite av en miljon (1 000 000) kr att vid marknadsföring av webbaserade produkter inte tydligt informera om att det är Nordic Media Sweden Aktiebolag som är avsändare eller använda påståenden om

a) att Nordic Media Sweden Aktiebolag är identiskt med Swemedia AB,

b) att Swemedia AB har bytt namn till Nordic Media Sweden Aktiebolag,

c) att Swemedia AB har blivit uppköpt av Nordic Media Sweden Aktiebolag,

d) att det föreligger ett samarbete mellan Swemedia AB och Nordic Media Sweden Aktiebolag, eller

e) att tjänster eller produkter som kunder redan köpt av Swemedia AB är för-brukade eller använda andra väsentligen samma påståenden eller uttryckssätt.

2.

Nordic Media Sweden Aktiebolag ska ersätta Swemedia AB dess rättegångskostnader med trettiotusen (30 000) kr, avseende ombudsarvode, jämte ränta enligt 6 § räntelagen (1975:635) från dagen för Marknadsdomstolens dom till dess betalning sker.

______________________

YRKANDEN M.M.

Swemedia AB (Swemedia) har yrkat att Marknadsdomstolen vid vite om en miljon (1 000 000) kr, eller annat belopp som Marknadsdomstolen finner verkningsfullt, förbjuder Nordic Media Sweden Aktiebolag (Nordic Media) att vid marknadsföring av Nordic Medias tjänster och produkter inte tydligt informera om att det är Nordic Media som är avsändare av telefonsamtalet eller använda påståenden om

a) att Nordic Media är identiskt med Swemedia,

b) att Swemedia har bytt namn till Nordic Media,

c) att Swemedia har blivit uppköpt av Nordic Media,

d) att det föreligger ett samarbete mellan Swemedia och Nordic Media, eller använda andra påståenden eller uttryckssätt som ger ett felaktigt intryck av ett samröre mellan bolagen eller

e) att tjänster eller produkter som kunder redan köpt av Swemedia är förbrukade eller andra påståenden med väsentligen samma innebörd.

Nordic Media har - som bolaget slutligen angett sin inställning efter träffad samförståndslösning mellan parterna - medgett yrkandena.

Swemedia har yrkat ersättning för rättegångskostnader med 30 000 kr, vilket har medgetts av Nordic Media.

BAKGRUND

Swemedia bedriver verksamhet med webbaserad marknadsföring och samarbetar till viss del med olika nätaktörer för diverse tjänster och produkter. En av Swemedias största verksamheter är försäljning av s.k. sponsrade länkar - ”AdWords” - på webbplatsen Google. Som återförsäljare för produkten ”AdWords” säljer Swemedia ett annonsresultat för en kunds annonsering på sökmotorn Google. Kunden köper ett antal s.k. klick, vilket motsvarar det antalet gånger som det är möjligt för personer att klicka på kundens webbannons på Google.

När dessa klick har tagit slut kan kunden välja att köpa nya klick och därmed nå nya resultat med sin annonsering. Swemedia kontaktar normalt sina kunder innan klicken tar slut.

Nordic Media är ett företag som, enligt bolagsverkets uppgifter, bedriver verksamhet avseende bl.a. annonsering och söktjänster på Internet.

GRUNDER M.M.

Swemedia

Nordic Media har kontaktat kunder till Swemedia och förmått dem att köpa tjänster av Nordic Media genom att lämna felaktiga uppgifter i enlighet med förbudsyrkandena ovan.

Marknadsföring ska enligt 5 § marknadsföringslagen (2008:486), MFL, stämma överens med god marknadsföringssed. Nordic Medias marknadsföring strider häremot eftersom den är ägnad att vilseleda mottagarna i fråga om Nordic Medias respektive Swemedias identiteter samt om status på kundernas tidigare köpta produkt. Nordic Media har även uttryckligen utgivit sig för att vara Swemedia eller ett bolag anknutet till Swemedia i syfte att utnyttja Swemedias goda anseende och kunna sälja sina egna tjänster och produkter, vilket också strider mot nyssnämnda lagregel.

Marknadsföringen är otillbörlig enligt 6 § MFL, eftersom den i märkbar mån har påverkat flera mottagares förmåga att fatta välgrundade affärsbeslut genom att de har förmåtts köpa Nordic Medias tjänster, vilket de inte hade gjort om de fått korrekt information.

Enligt 9 § MFL ska all marknadsföring utformas och presenteras så att det tydligt framgår vem som svarar för marknadsföringen. Nordic Medias marknadsföring bryter mot denna bestämmelse eftersom det inte tydligt har framgått vem som är avsändare av aktuella telefonsamtal. Detta vilseledande har påverkat flera mottagares förmåga att fatta välgrundade affärsbeslut eftersom de har förmåtts att köpa Nordic Medias tjänster, vilket de inte hade gjort om de fått korrekt information. Vilseledandet utgör således otillbörlig marknadsföring enligt 8 § första stycket MFL.

Enligt 10 § MFL får en näringsidkare vid marknadsföring inte använda sig av felaktiga påståenden eller framställningar som är vilseledande i fråga om näringsidkarens egen eller någon annan näringsidkares verksamhet. Detta gäller enligt bestämmelsens andra stycke bl.a. näringsidkarens egen eller andra näringsidkares ställning på marknaden och kännetecken. Nordic Medias marknadsföring bryter mot 10 § första stycket MFL eftersom den innehållit felaktiga påståenden som är vilseledande avseende både Nordic Medias och Swemedias näringsverksamhet. Vilseledandet har påverkat flera mottagares förmåga att fatta välgrundade affärsbeslut, eftersom de har förmåtts att köpa Nordic Medias tjänster, vilket de inte hade gjort om de fått korrekt information. Vilseledandet utgör således otillbörlig marknadsföring enligt 8 § första stycket MFL.

Nordic Media

Nordic Media har - som bolaget angett sin inställning innan samförståndslösningen mellan parterna träffades - bestritt att bolaget handlat i strid mot MFL på det sätt som Swemedia påstått och har gjort gällande att bolaget lämnat korrekt information till kunderna.

BEVISNING

Swemedia har åberopat viss skriftlig bevisning.

DOMSKÄL

Swemedia har gjort gällande att Nordic Media vid telefonsamtal till Swemedias kunder lämnat felaktiga uppgifter av huvudsaklig innebörd att de båda bolagen är identiska eller att det finns ett samröre dem emellan och på så vis förlett kunderna att ingå avtal med Nordic Media.

Nordic Media har medgett Swemedias talan. Med hänsyn till målets indispositiva karaktär är Marknadsdomstolen emellertid inte bunden av medgivandet. Domstolen har i stället att, utifrån vad handlingarna i målet innehåller, göra en självständig prövning av om det är utrett att Nordic Media har agerat på sätt som Swemedia påstått och om detta agerande i så fall är otillåtet enligt marknadsföringslagen (2008:486), MFL.

Av handlingarna i målet, bl.a. en polisanmälan, framgår att ett antal personer som är kunder hos Swemedia har uppgett att de per telefon blivit kontaktade av försäljare hos Nordic Media som därvid lämnat uppgifter, och i övrigt agerat på ett sätt, som gav intryck av att samtalet härrörde från Swemedia, varefter avtal slutits per telefon. Mot denna bakgrund och med beaktande av att talan medgetts får det härigenom anses vara tillförlitligt utrett att Nordic Media agerat på sätt som Swemedia påstått. De uppgifter som Swemedia lämnat ska alltså ligga till grund för Marknadsdomstolens bedömning.

Enligt 10 § MFL får en näringsidkare vid marknadsföring inte använda sig av felaktiga påståenden eller andra framställningar som är vilseledande i fråga om sin egen eller någon annans näringsverksamhet. Enligt 8 § MFL är marknadsföring som är vilseledande enligt bl.a. 10 § MFL att anse som otillbörlig om den påverkar eller sannolikt påverkar mottagarens förmåga att fatta ett välgrundat affärsbeslut.

Prövningen om en åtgärd står i strid mot MFL ska följaktligen såvitt nu är aktuellt ske i två led. Först prövas om åtgärden är vilseledande och därefter i vad mån åtgärden har effekt på konsumenternas förmåga att fatta ett välgrundat affärsbeslut (det s.k. transaktionstestet).

Nordic Medias marknadsföring har inneburit att bolagets försäljare på olika sätt gett intryck av att Nordic Media och Swemedia är samma bolag eller att det finns en koppling mellan dessa trots att så inte är fallet. Marknadsföringen har på ett uppenbart sätt varit vilseledande enligt 10 § MFL. De vilseledande uppgifterna är av sådant slag att det även är uppenbart att de påverkar eller sannolikt påverkar mottagarens förmåga att fatta ett välgrundat affärsbeslut (se MD 2009:37), varför Swemedias talan ska bifallas. Förbudet bör få den utformning som framgår av domslutet.

Vid denna utgång saknas anledning att pröva om marknadsföringen även på annan grund strider mot MFL.

Vite

Enligt 26 § MFL ska ett förbud förenas med vite, om det inte av särskilda skäl är obehövligt. Sådana särskilda skäl föreligger inte i målet. Det föreligger inte heller skäl att frångå gällande praxis beträffande vitesbeloppets storlek.

Rättegångskostnader

Nordic Media har medgett Swemedias yrkande om rättegångskostnader, varför detta ska bifallas.

På Marknadsdomstolens vägnar

C H Fallenius

Ledamöter: Christer Fallenius, ordförande, Karin Lindell, Lennart Göranson, Jonas Häckner och Anders Stenlund. Enhälligt

Sekreterare: Mikael Pauli