MD 2011:7

Skadestånd för goodwillskada till följd av överträdelse mot förbud mot vilseledande marknadsföring har uppskattats med stöd av 35 kap. 5 § rättegångsbalken.

ÖVERKLAGAT AVGÖRANDEStockholms tingsrätts dom den 19 november 2009 i mål T 2303-07, se bilaga (ej bilagd här)

KLAGANDEHötorgets Foto och Radio City Butiken Aktiebolag, Enköpingsvägen 14,170 68 Solna

Ombud: advokaten T. J., Advokaterna J. F. AB, Eriksbergsgatan 44,114 30 Stockholm samt advokaten D. T. och Jur. kand. C. T., Advokatfirman för Marknadsrätt, Sveavägen 31, 111 34 Stockholm

MOTPARTMag Instrument Inc., 1635 South Sacramento Avenue, Ontario, California 91761, USA

Ombud: advokaterna P. S. och H. B., Advokatfirman Delphi KB, Box 1432,111 84 Stockholm

SAKENMarknadsföring av ficklampor

______________________

DOMSLUT

1.

Marknadsdomstolen fastställer tingsrättens domslut.

2.

Hötorgets Foto och Radio City Butiken Aktiebolag ska ersätta Mag Instrument Inc. dess rättegångskostnader i Marknadsdomstolen med nittiotusentrehundra (90 300) kr, avseende ombudsarvode, jämte ränta enligt 6 § räntelagen (1975:635) från dagen för Marknadsdomstolens dom till dess betalning sker.

BAKGRUND

Målet gäller marknadsföring av ficklampor. Mag Instrument Inc. (Mag) väckte den 29 januari 2007 talan vid Stockholms tingsrätt om bl.a. förbud vid vite och skadestånd till följd av vilseledande marknadsföring. Tingsrätten meddelade den 25 september 2009 deldom i målet, i vilken Hötorgets Foto och Radio City Butiken Aktiebolag (CityButiken) förbjöds att i marknadsföring under vissa förhållanden använda formuleringar som t.ex. ”tillverkas av Maglight”. Deldomen har vunnit laga kraft. Den 19 november samma år meddelade tingsrätten dom i målet (avseende skadeståndsfrågan). Genom domen ålades City-Butiken att betala skadestånd om 50 000 kr till Mag och ersätta dess rättegångskostnader. CityButiken har nu överklagat domen.

YRKANDEN I MARKNADSDOMSTOLEN

CityButiken har - i första hand - yrkat att Marknadsdomstolen, med ändring av tingsrättens dom, ska lämna Mags yrkande om skadestånd utan bifall och - i andra hand - yrkat att Marknadsdomstolen, med ändring av tingsrättens dom, ska jämka skadeståndets storlek till belopp som Marknadsdomstolen finner skäligt.

CityButiken har vidare yrkat att Marknadsdomstolen - i första hand - med ändring av tingsrättens dom, ska befria bolaget från skyldighet att ersätta Mags rättegångskostnader i tingsrätten och - i andra hand - att Marknadsdomstolen, med ändring av tingsrättens dom, ska sätta ned Mags ersättning för rättegångskostnader till 18 302 kr.

Därtill har CityButiken yrkat ersättning för sina rättegångskostnader vid tingsrätten med - i första hand - 364 000 kr och - i andra hand - 335 228 kronor.

Mag har bestritt ändring.

Parterna har yrkat ersättning för sina rättegångskostnader i Marknadsdomstolen.

PARTERNAS TALAN I MARKNADSDOMSTOLEN

Parterna har i Marknadsdomstolen i huvudsak åberopat och vidareutvecklat samma grunder, omständigheter och bevisning till stöd för sin talan som vid tingsrätten.

MARKNADSDOMSTOLENS SKÄL

Som tingsrätten konstaterat ska 29 § den äldre marknadsföringslagen (1995:450) tillämpas.

Av 29 § den äldre marknadsföringslagen framgår att den som uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter mot ett förbud eller ett åläggande som har meddelats med stöd av 14, 15 eller 16 a § eller mot en föreskrift i 5-13 d §§, ska ersätta den skada som därigenom uppkommer för en konsument eller någon annan näringsidkare. Vid bestämmande av ersättningen till näringsidkare får hänsyn även tas till omständigheter av annan än ekonomisk art.

Stockholms tingsrätt meddelade den 25 september 2009 deldom mellan parterna där CityButiken vid vite förbjöds att i marknadsföring använda bl.a. formuleringen ”tillverkas av Maglight” eftersom tingsrätten funnit att CityButikens marknadsföring var vilseledande och otillbörlig enligt 8 och 10 §§ MFL. CityButiken hade medgett yrkandena i målet. Domen har vunnit laga kraft och Marknadsdomstolen har att utgå från vad tingsrätten kommit fram till beträffande frågan om vilseledande marknadsföring. Det som Marknadsdomstolen sålunda har att ta ställning till är skadeståndsfrågan och rättegångskostnaderna i målet, såväl vid tingsrätten som i Marknadsdomstolen.

Enligt 35 kap. 5 § rättegångsbalken (RB) får rätten, om det är fråga om en inträffad skada och full bevisning inte alls eller endast med svårighet kan föras om denna, uppskatta skadan till skäligt belopp. En sådan skälighetsuppskattning får också göras om bevisningen kan antas medföra kostnader och olägenheter som inte står i rimligt förhållande till skadans storlek och det yrkade skadeståndet avser ett mindre belopp.

Marknadsdomstolens bedömning

Det är i målet ostridigt att CityButiken inte undersökte huruvida ficklamporna härrörde från Mag trots att den skylt som bolaget fick tillsammans med leveransen av ficklamporna - och som CityButiken sedermera satte upp i butiken - var såväl handskriven som felstavad. Med beaktande härav och vad som i övrigt framkommit i målet finner Marknadsdomstolen att CityButikens agerande i vart fall är att anse som oaktsamt. Marknadsdomstolen delar tingsrättens bedömning att en skada har uppkommit på Mags goodwill som CityButiken är skyldigt att ersätta. I likhet med tingsrätten finner även Marknadsdomstolen, eftersom det kan vara svårt att uppfylla beviskravet vid just goodwillskada, att det föreligger skäl för att tillämpa 35 kap. 5 § RB och att skadan därigenom får uppskattas till skäligt belopp. Marknadsdomstolen gör den bedömningen att goodwillskadan skäligen kan uppskattas till det av tingsrätten fastställda beloppet.

Rättegångskostnader

Vid denna utgång ska CityButiken förpliktas att ersätta Mag dess rättegångskostnader. Mag har yrkat ersättning för sina rättegångskostnader i Marknadsdomstolen med 90 300 kr, allt avseende ombudsarvode. CityButiken har vitsordat det yrkade beloppet. Vad gäller kostnaderna vid tingsrätten gör Marknadsdomstolen ingen annan bedömning än den som tingsrätten har gjort.

På Marknadsdomstolens vägnar

C H Fallenius

Ledamöter: Christer Fallenius, ordförande, Anna-Lena Järvstrand, Magnus Ulriksson, Lennart Göranson, Jonas Häckner och Anders Stenlund. Enhälligt

Sekreterare: Anna Söderberg Ziesnitz