MIG 2007:2

Klaganden har i mål om uppehållstillstånd åberopat anknytning till ett i Sverige bosatt barnbarn (född 2001) med permanent uppehållstillstånd såsom skyddsbehövande. Eftersom klaganden i praktiken varit förälder för barnbarnet sedan barnbarnet var mycket litet, och då både hushållsgemenskap och särskilt beroendeförhållande förelegat redan i hemlandet, har klaganden beviljats permanent uppehållstillstånd här. Skäl att göra undantag från huvudregeln om att uppehållstillstånd skall ha sökts och beviljats före inresan i Sverige ansågs härvid föreligga.

Kammarrätten i Stockholm, Migrationsöverdomstolen

A och B ansökte tillsammans med sitt barnbarn, C (född 2001), om uppehållstillstånd i Sverige år 2005. Makarna åberopade i första hand skyddsbehov, i andra hand anknytning till deras här bosatta vuxna dotter och fem barnbarn och i tredje hand humanitära skäl enligt då gällande utlänningslag (1989:529). Migrationsverket beslutade den 29 mars 2006 att avslå ansökningarna och att avvisa makarna och barnbarnet C till Sudan. A och B överklagade Migrationsverkets beslut till Länsrätten i Stockholms län, migrationsdomstolen, och åberopade till stöd för sin talan synnerligen ömmande omständigheter hänförliga till A:s cancersjukdom. Migrationsdomstolen (Åberg och tre nämndemän) avslog överklagandet genom dom den 13 juli 2006. A och B överklagade domen till Migrationsöverdomstolen och anförde bl.a. att A inte var färdigbehandlad utan inskriven på geriatrisk klinik för strålbehandling. Den 31 juli 2006 beviljades makarnas barnbarn C permanent uppehållstillstånd i Sverige såsom skyddsbehövande. Migrationsöverdomstolen beviljade prövningstillstånd den 7 september 2006. A avled i sviterna av sin cancersjukdom den 19 september 2006.

B förklarade i skrivelse till Migrationsöverdomstolen att hon som grund för yrkandet om uppehållstillstånd i första hand åberopar synnerligen ömmande omständigheter och i andra hand anknytning till barnbarnet C och sin vuxna dotter. B anförde bl.a. följande till stöd för sin talan. Hon sammanbor sedan ankomsten till Sverige inte endast med sitt barnbarn C utan även med sin dotter, dotterns make och deras barn. I hemlandet har hon varken bostad eller nära släktingar. Maken är begravd i Sverige. Hon kommer inte att kunna besöka och sörja vid sin makes viloplats om hon utvisas. Det föreligger ett beroendeförhållande mellan henne och barnbarnet C. C:s mor mördades då C var endast några dagar gammal och hon har sedan dess varit som en mor för barnbarnet. B åberopade till styrkande av att det föreligger ett nära förhållande mellan henne och C ett intyg från en familjehemsinspektör. I intyget anges att hon sedan november 2005 har uppdrag som familjehem åt C. C:s tidigare liv har präglats av uppbrott och separationer och det skulle vara ett alltför hårt slag för C att mista henne. Vidare anges i intyget att familjehemmets situation nu behöver tryggas så att C kan fortsätta att utvecklas gynnsamt.

Migrationsverket bestred bifall till överklagandet och anförde bl.a. följande. Verket ifrågasätter inte det särskilda förhållande som råder mellan B och barnbarnet C och inte heller hennes önskan att vistas nära sin makes grav. C har nyligen beviljats permanent uppehållstillstånd. B bör dock kunna upprätthålla kontakten med Sverige genom att erhålla visering eller uppehållstillstånd för besök.

Domskäl

Kammarrätten i Stockholm, Migrationsöverdomstolen (2007-01-23, Åberg, Svahn Lindström och Gylling Lindkvist, referent), yttrade: Eftersom A avlidit, skall målet beträffande honom avskrivas från vidare handläggning.

Den första frågan i målet som Migrationsöverdomstolen har att ta ställning till är om B skall beviljas uppehållstillstånd på grund av anknytning till barnbarnet C. Denna fråga skall i första hand bedömas enligt bestämmelsen i 5 kap. 3 a § första stycket 2 utlänningslagen (2005:716). Här anges att uppehållstillstånd får ges till en utlänning som är nära anhörig till någon som är bosatt eller som har beviljats uppehållstillstånd för bosättning i Sverige, om han eller hon har ingått i samma hushåll som den personen och det finns ett särskilt beroendeförhållande mellan släktingarna som fanns redan i hemlandet.

B har, tillsammans med sin nu avlidne make, haft ansvaret för C och i praktiken varit hennes föräldrar sedan C var några dagar gammal och förlorade sin biologiska mor. De har ingått i samma hushållsgemenskap i hemlandet. Ett starkt och ömsesidigt beroendeförhållande finns således dem emellan. Detta förhållande fanns redan i Sudan. Mot denna bakgrund finner Migrationsöverdomstolen att B bör beviljas permanent uppehållstillstånd i Sverige grundat på anknytning till barnbarnet C.

Nästa fråga är om B skall beviljas uppehållstillstånd på sin här i Sverige gjorda ansökan.

Huvudregeln i 5 kap. 18 § utlänningslagen är att en utlänning som vill ha uppehållstillstånd i Sverige skall ha ansökt om och beviljats ett sådant tillstånd före inresan i landet. Detta gäller dock inte om utlänningen har stark anknytning till en person som är bosatt i Sverige. När det gäller andra anhöriga än make, sambo, barn eller föräldrar kan undantag göras om utlänningen ingått i samma hushållsgemenskap som anknytningspersonen och det finns ett beroendeförhållande mellan dem som fanns redan i hemlandet. I så fall fordras även att det inte skäligen kan krävas att utlänningen reser till ett annat land för att ge in ansökan där.

B har stark anknytning till Sverige genom ett sitt barnbarn C som har beviljats permanent uppehållstillstånd i Sverige såsom skyddsbehövande. Med hänsyn härtill och med beaktande av att B i praktiken varit som en mor för C sedan C var mycket liten, anser Migrationsöverdomstolen att det inte skäligen kan krävas att B reser till ett annat land för att där ge in en ansökan om uppehållstillstånd. Det föreligger således förutsättningar för att göra undantag från huvudregeln om att en utlänning som vill ha uppehållstillstånd i Sverige skall ha ansökt om och beviljats ett sådant tillstånd före inresan i landet. Särskilda skäl mot att bevilja uppehållstillstånd har inte framkommit.

Migrationsöverdomstolen finner således att B skall beviljas permanent uppehållstillstånd i Sverige. Hennes överklagande skall därför bifallas.