MÖD 2007:31

Brukningsavgift; nu fråga om kvarstad ----- Statens va-nämnd har inte ansetts behörig att besluta om kvarstad.

RÄTTEN

Hovrättslagmannen Ulf Bjällås, hovrättsrådet Liselotte Rågmark, f.d. hovrättsrådet Arne Kardell och tf. hovrättsassessorn David Törngren, referent

FÖREDRAGANDE OCH PROTOKOLLFÖRARE

Föredraganden Frida Rudsander

KLAGANDE

Virdahus Måleri & Bygg AB, Box 167, 341 23 Ljungby

Ombud: D.N.

MOTPART

Markaryds kommun, Box 74, 285 22 Markaryd

Ombud: kommunjuristen M.A.

SAKEN

Brukningsavgift; nu fråga om kvarstad

ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE

Statens va-nämnds beslut den 17 september 2007 i mål nr Va 117-07

_____________

Virdahus Måleri & Bygg AB har yrkat att Miljööverdomstolen undanröjer va-nämndens beslut om kvarstad samt yrkat ersättning för sina rättegångskostnader i Miljööverdomstolen med 5 940 kr.

Markaryds kommun har bestritt ändring och bolagets yrkande om rättegångskostnader.

Målet föredras och Miljööverdomstolen fattar följande

BESLUT (att meddelas 2007-10-05)

Domskäl

Skäl

Statens va-nämnd har enligt 1 § lagen (1976:839) om Statens va-nämnd behörighet att pröva en fråga om skyldighet att betala brukningsavgift. Statens va-nämnd är en sådan annan myndighet än domstol som avses i 10 kap. 17 § första stycket 1 rättegångsbalken. Allmän domstol kan således inte pröva en fråga om brukningsavgift. Fråga har uppkommit om va- nämnden har kompetens att pröva en fråga om kvarstad.

Frågor om kvarstad prövas av den domstol där rättegången är anhängig. Är rättegång inte anhängig, gäller i fråga om behörig domstol vad som är förskrivet om tvistemål. Vad som sägs om inskränkning av domstols behörighet i fråga om tvist som ska tas upp i annan ordning än inför domstol ska dock inte tillämpas (15 kap. 5 § första stycket rättegångsbalken).

Denna bestämmelse innebär att frågor om kvarstad ska prövas av allmän domstol även när huvudsaken faller under va-nämndens kompetens (jfr Fitger, Rättegångsbalken 1, s. 15:25-26). Eftersom va-nämnden således inte är behörig att meddela beslut om kvarstad ska det överklagade beslutet undanröjas.

Vid denna utgång har bolaget rätt till ersättning för rättegångskostnader i Miljööverdomstolen med skäligen ansedda 1 000 kr.

Slut

1. Miljööverdomstolen undanröjer det överklagade beslutet.

2. Markaryds kommun ska till Virdahus Måleri & Bygg AB utge ersättning för rättegångskostnader i Miljööverdomstolen med 1 000 kr jämte ränta enligt 6 § räntelagen från dagen för detta beslut till dess betalning sker.

HUR MAN ÖVERKLAGAR, se bilaga

Överklagande senast 2007-11-02.

Frida Rudsander

Protokollet uppvisat/