MÖD 2007:35

Samråd enligt 12 kap. 6 § miljöbalken ----- En sameby hade inte rätt att föra talan mot ett beslut om samråd enligt 12 kap. 6 § miljöbalken då beslutet i sig inte innebar någon rätt att förfoga över marken för att uppföra en vindmätningsmast.

RÄTTEN

Hovrättslagmannen Ulf Bjällås, hovrättsråden Henrik Runeson (deltar ej i beslutet om prövningstillstånd) och Liselotte Rågmark samt f.d. hovrättsrådet Arne Kardell, referent

FÖREDRAGANDE OCH PROTOKOLLFÖRARE

Referenten

KLAGANDE

Vilhelmina södra sameby

Fack 2077

912 98 Klimpfjäll

Ombud: jur. kand. M.B.

MOTPARTER

1. F.O. R.

2. Länsstyrelsen i Västerbottens län

901 86 Umeå

SAKEN

Samråd enligt 12 kap. 6 § miljöbalken; nu fråga om prövningstillstånd

ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE

Umeå tingsrätts, miljödomstolen, slutliga beslut den 1 juni 2007 i mål nr M 693-07

_______________

Referenten anmäler, att Vilhelmina södra sameby yrkat att Miljööverdomstolen skall ändra miljödomstolens slutliga beslut och tillåta samebyns överklagande och att samebyn därvid åberopat att renskötselrätten är en sådan särskild rätt till fastighet som skall ligga till grund för talerätt i målet.

Målet föredras och Miljööverdomstolen fattar följande

BESLUT (att meddelas 2007-10-18)

Slut

Miljööverdomstolen meddelar prövningstillstånd.

Miljööverdomstolen avslår överklagandet och fastställer miljödomstolens beslut varigenom Vilhelmina södra samebys överklagande till miljödomstolen avvisats.

Domskäl

Skäl

Då det är av vikt för ledning av rättstillämpningen att överklagandet prövas av Miljööverdomstolen bör prövningstillstånd meddelas.

Miljööverdomstolen finner att renskötselrätten är en sådan särskild rätt till fastighet som för en sameby medför talerätt i mål eller ärenden som vid en domstol eller en myndighet gäller ändrad användning av den mark som renskötseln får utövas på. I förevarande mål som gäller en anmälan enligt 12 kap. 6 § miljöbalken skapar ett beslut i målet inte i sig några rättigheter för anmälaren. Länsstyrelsens beslut enligt denna bestämmelse innebär inte att anmälaren får förfoga över marken och uppföra vindmätningsmasten. Beslutet har därmed inte någon faktisk effekt gentemot samebyn. På grund av detta förhållande äger samebyn inte rätt att föra talan mot beslutet. Miljödomstolen har således förfarit riktigt när domstolen avvisat samebyns överklagande i målet om anmälan. (Jfr Miljööverdomstolen dom 2007-02-20 i mål M 3401-06, MÖD 2007:6).

För att masten skall få anläggas och markanvändningen därmed ändras på den aktuella platsen krävs ett beslut av länsstyrelsen om upplåtelse av nyttjanderätt till marken enligt 32 § första stycket rennäringslagen (1971:437). Enligt uppgift från Länsstyrelsen i Västerbottens län finns ett ärende med begäran om nyttjanderättsupplåtelse för masten anhängigt hos länsstyrelsen. I det ärendet har samebyn som sakägare möjlighet att värna sina intressen.

Beslutet får enligt 23 kap. 8 § miljöbalken inte överklagas.

Protokollet uppvisat/