MÖD 2011:32

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser avseende mark- och miljödomstols behörighet ----- Mark- och miljödomstol har ansetts behörig att pröva mål om tilläggsavgift vid olovligt byggande i fall där ärendet inletts i byggnadsnämnden före den 2 maj 2011 men talan inte väckts vid allmän förvaltningsdomstol före sagda dag.

RÄTTENHovrättsråden Henrik Löv, Henrik Runeson och Peder Munck, referent, samt tekniska rådet Carl-Gustaf Hagander

FÖREDRAGANDE OCH PROTOKOLLFÖRAREHovrättsfiskalen Helena Wedlin

KLAGANDESamhällsbyggnadsnämnden i Älvkarleby kommunBox 4814 21 Skutskär

MOTPARTWesterberg Förvaltning i Uppland AB, 556797-5395Sylveniusgatan 10754 50 Uppsala

SAKENAvvisning av ansökan

ÖVERKLAGAT AVGÖRANDENacka tingsrätts, mark- och miljödomstolen, beslut 2011-06-30 i mål P 3415-11

_____________

Föredraganden anmäler följande.

Samhällsbyggnadsnämnden i Älvkarleby kommun (nämnden) beslutade den 19 april 2011, med stöd av 10 kap.7 och 8 §§plan- och bygglagen (1987:10) (ÄPBL) att förutsättningar för att ta ut tilläggsavgift med 10 000 kr gällande Westerberg Förvaltning i Uppland AB förelåg samt att ärendet skulle anmälas till förvaltningsrätten för prövning.

Ansökan om förpliktande att utge tilläggsavgift inkom till Förvaltningsrätten i Uppsala den 4 maj 2011. Förvaltningsrätten avvisade i beslut den 16 juni 2011 ansökan enligt punkt 16 i övergångsbestämmelserna till den nya plan- och bygglagen (2010:900).

Den 27 juni 2011 ansökte nämnden hos mark- och miljödomstolen om prövning av tilläggsavgiften. Mark- och miljödomstolen avvisade ansökan genom det nu överklagade beslutet.

Nämnden har yrkat att Mark- och miljööverdomstolen fastställer vilken domstol som ska pröva ansökningar om tilläggsavgift enligt ÄPBL.

Målet föredras och Mark- och miljööverdomstolen fattar följande

BESLUT (att meddelas 2011-09-27)

Skäl

Den 2 maj 2011 trädde den nya plan- och bygglagen (2010:900) i kraft och ÄPBL upphörde att gälla.

Enligt punkt 2 i övergångsbestämmelserna till den nya plan- och bygglagen ska äldre föreskrifter alltjämt gälla för mål och ärenden som har påbörjats före den 2 maj 2011. Av punkt 16 i övergångsbestämmelserna, ändrad genom lag om ändring i plan- och bygglagen (2010:900), SFS 2011:413, framgår att, för sådana mål och ärenden som har påbörjats före den 2 maj 2011 men som vid denna tidpunkt inte har inletts hos en allmän förvaltningsdomstol respektive hos regeringen ska, trots vad som anges i punkten 2, bestämmelserna om instansordningen i den nya lagen tillämpas.

Punkt 16 i övergångsbestämmelserna tillkom efter eget initiativ av civilutskottet. Av Civilutskottets betänkande 2010/11:CU26 framgår att regeringens avsikt varit att den nya instansordningen för mål och ärenden enligt den nya plan- och bygglagen ska träda i kraft den 2 maj 2011, endast med undantag för de mål och ärenden som före den

2 maj 2011 har anhängiggjorts hos en allmän förvaltningsdomstol eller hos regeringen. Detta innebär att mark- och miljödomstolen ersätter förvaltningsdomstolen som första instans i mål om tilläggsavgift. Målet ska således återförvisas till mark- och miljödomstolen för prövning i sak.

Slut

Med undanröjande av det överklagade beslutet återförvisar Mark- och miljööverdomstolen målet till mark- och miljödomstolen för prövning i sak.

Beslutet får enligt 54 kap. 3 § andra stycket rättegångsbalken inte överklagas.

Helena Wedlin

Protokoll uppvisat/

________________________________________

BILAGA

NACKA TINGSRÄTTS, MARK- OCH MILJÖDOMSTOLEN, BESLUT

Handläggning i parternas utevaro

RÄTTENRådmannen Denny Heinefors

PROTOKOLLFÖRAREBeredningsjuristen Lina Österberg

PARTER

SÖKANDESamhällsbyggnadsnämnden i Älvkarleby kommunBox 4814 21 Skutskär

MOTPARTW. Förvaltning i Uppland AB

SAKENTilläggsavgift enligt 10 kap. 7 § plan- och bygglagen (1987:10)

______________________

Målet föredras och följande antecknas.

Samhällsbyggnadsnämnden i Älvkarleby kommun (nämnden) beslutade den 19 april 2011, med stöd av 10 kap. 7 § plan- och bygglagen (1987:10) (ÄPBL) att väcka talan hos förvaltningsrätten om tilläggsavgift med 10 000 kr gällande W. Förvaltning i Uppland AB (W.).

Ansökan om att W. ska förpliktas utge tilläggsavgift inkom till Förvaltningsrätten i Uppsala den 4 maj 2011. Den 16 juni 2011 beslutade förvaltningsrätten, med stöd av punkten 16 i övergångsbestämmelserna till den nya plan- och bygglagen (2010:900), att avvisa ansökan.

Nämnden har härefter, den 27 juni 2011, ansökt hos mark- och miljödomstolen om prövning av tilläggsavgiften.

Mark- och miljödomstolen meddelar följande

SLUTLIGA BESLUT

Skäl

Den 2 maj 2011 trädde den nya plan- och bygglagen (2010:900) i kraft och ÄPBL upphörde därmed att gälla.

Enligt 10 kap. ÄPBL kunde tre olika typer av sanktionsavgifter för överträdelser av plan- och bygglagens bestämmelser tas ut; byggnadsavgift, tilläggsavgift och särskild avgift. Frågor om byggnadsavgift och särskild avgift prövades av byggnadsnämnden medan frågor om tilläggsavgift prövades av allmän förvaltningsdomstol på talan av byggnadsnämnden, 10 kap. 8 § ÄPBL. I samband med den nya plan- och bygglagens ikraftträdande ersattes de tre olika sanktionsavgifterna av en ny s.k. byggsanktionsavgift. Byggsanktionsavgift beslutas enligt 11 kap. 51 § nya plan- och bygglagen av tillsynsmyndigheten, vilket i förvarande ärende är nämnden.

Av punkten 2 i övergångsbestämmelserna till den nya plan- och bygglagen framgår att äldre föreskrifter fortfarande ska gälla för mål och ärenden som har påbörjats före den 2 maj 2011. Enligt punkten 16 i övergångsbestämmelserna, ändrad genom lag om ändring i plan- och bygglagen (2010:900), SFS 2011:413, ska för sådana mål och ärenden som har påbörjats före den 2 maj 2011 men som vid denna tidpunkt inte har inletts hos en allmän förvaltningsdomstol respektive hos regeringen, trots vad som anges i punkten 2, bestämmelserna om instansordningen i den nya lagen tillämpas.

Mark- och miljödomstolen konstaterar att då ansökan inkom till förvaltningsrätten efter den 2 maj 2011 saknar förvaltningsrätten i enlighet med punkten 16 i övergångsbestämmelserna till den nya plan- och bygglagen behörighet att pröva ansökan.

Samtidigt kan konstateras att förevarande ärende inleddes hos nämnden före den 2 maj 2011. I enlighet med vad som anförts ovan ska då de äldre föreskrifterna tillämpas. Enligt 10 kap. 8 § andra stycket i ÄPBL prövas frågor om tilläggsavgift av allmän förvaltningsdomstol. Då mark- och miljödomstolen inte är en allmän förvaltningsdomstol saknar även mark- och miljödomstolen behörighet att pröva ansökan.

Slut

Mark- och miljödomstolen avvisar ansökan.

HUR MAN ÖVERKLAGAR, se bilaga (Dv 428)

Överklagande ska ges in till Nacka tingsrätt, mark- och miljödomstolen, senast den 21 juli 2011 och vara ställt till Svea hovrätt, Mark- och miljööverdomstolen. Prövningstillstånd krävs.

Som ovan

Lina ÖsterbergProt. uppvisat/