MÖD 2015:6

Ansökan om utdömande av löpande vite ----- Mark- och miljööverdomstolen har funnit 1) att ett föreläggande inte behöver ha delgetts en tidigare ägare eller tomträttsinnehavare av en fastighet för att föreläggandet enligt 26 kap. 15 § miljöbalken ska gälla mot en ny ägare, men 2) att anteckning i fastighetsregistrets inskrivningsdel av dels föreläggandet, dels det löpande vitet måste ha skett för att vite ska kunna dömas ut.

Mark- och miljööverdomstolen

ÖVERKLAGAT AVGÖRANDEVäxjö tingsrätts, mark- och miljödomstolen, domar 2014-05-22 i mål M 816-14 och M 818-14, se bilaga A och B

KLAGANDEMiljönämnden i Helsingborgs kommun 251 89 Helsingborg

MOTPARTStenbocken Invest AB Grenadjärsgatan 10254 53 Helsingborg

SAKENAnsökan om utdömande av löpande vite

__________________

MARK- OCH MILJÖÖVERDOMSTOLENS DOMSLUT

Mark- och miljööverdomstolen fastställer mark- och miljödomstolens domslut.

__________________

YRKANDEN I MARK- OCH MILJÖÖVERDOMSTOLEN

Miljönämnden i Helsingborgs kommun (nämnden) har yrkat att Mark- och miljööverdomstolen, med ändring av mark- och miljödomstolens dom, ska utdöma vite i enlighet med nämndens ansökan.

Stenbocken Invest AB (Stenbocken) har motsatt sig ändring.

UTVECKLING AV TALAN I MARK- OCH MILJÖÖVERDOMSTOLEN

Nämnden har, utöver det som anförts i mark- och miljödomstolen, till stöd för sitt överklagande anfört i huvudsak följande.

Den nu överklagade domen avser, till skillnad från Mark- och miljööverdomstolens dom den 25 juli 2013 i mål nr M 3768-13, ett föreläggande mot en juridisk person, där föreläggandet antecknats i fastighetsregistret och där ansökan om utdömande av vite avser den nye tomrättshavaren. Den tidigare tomträttshavaren - Fastighets AB Öresund/Fastighetsbolaget Tulpanen AB (Öresund/Tulpanen) - har delgetts genom särskild delgivning med juridisk person. Delgivningsförfarandet uppfyller kraven i delgivningslagen. Kravet på att mottagaren även ska ha fått personlig kännedom om beslutet avser endast fysiska personer, inte juridiska.

Föreläggandet och det löpande vitet gäller dock mot den nye tomträttshavaren redan på den grunden att anteckning gjorts i fastighetsregistret. Den nye tomträttshavaren, Stenbocken, har fått kännedom om beslutet dels genom att det måste anses ingå i köparens undersökningsplikt att inhämta information om anteckningar i fastighets- registret, dels genom inskrivningsmyndighetens skyldighet att genast efter fastighetsförvärv, i rekommenderat brev, underrätta den nye tomträttshavaren om anteckningen. Därutöver framgår det av protokollet från den auktion där fastigheten såldes att Kronofogdemyndigheten har underrättat den nya ägaren om anteckningar i fastighetsregistret. Anteckning i fastighetsregistret enligt 26 kap. 15 § miljöbalken kan göras direkt när föreläggandet har meddelats. Föreläggandet behöver alltså inte ha delgetts eller vunnit laga kraft gentemot adressaten innan det antecknas. Därför gäller det mot ny tomträttshavare oavsett om tidigare tomträttshavare har fått del av beslutet eller inte.

Stenbocken har anfört att mark- och miljödomstolen har gjort en riktig bedömning.

MARK- OCH MILJÖÖVERDOMSTOLENS DOMSKÄL

Bakgrund

Den 7 februari 2013 beslutade nämnden att förelägga Öresund/Tulpanen att utföra en byggnadsteknisk undersökning av ett flerbostadshus på fastigheten Helsingborg Ridskolan 3, och att sedan redovisa utredningen till nämnden. Vid det tillfället innehade Öresund/Tulpanen tomträtt till fastigheten. Föreläggandet innebar dessutom att bolaget skulle tillse att temperaturen i en viss bostadslägenhet inte översteg en i föreläggandet närmare angiven temperatur. Dessa delar av föreläggandet förenades med ett löpande vite om 10 000 kr för varje månad som förflöt utan att bolaget följde föreläggandet. Som huvudsakliga skäl för föreläggandet angavs att fuktskador i byggnaden kunde befaras samt att fasaden var otät och hade andra brister. Därutöver hade inomhustemperaturen i en bostadslägenhet bedömts vara för hög.

Samma dag som föreläggandet meddelades sände nämnden beslutet till inskrivningsmyndigheten. Anteckning i fastighetsregistrets inskrivningsdel om att det för fastigheten meddelats föreläggande om utredning av skador i fasaden gjordes den 8 februari 2013. Av anteckningen framgår inte att föreläggandet förenats med löpande vite.

Den 18 december 2013 förvärvade Stenbocken tomträtten till fastigheten. Bolaget registrerades som tomträttsinnehavare i fastighetsregistret den 30 december 2013. En tid därefter ansökte nämnden vid mark- och miljödomstolen om att vite skulle dömas ut för två olika perioder. Ansökningarna riktades mot Stenbocken och som grund åberopades de bestämmelser i 26 kap. 15 § miljöbalken som sammanfattningsvis innebär att ett föreläggande mot en tidigare tomträttsinnehavare även gäller mot en ny om föreläggandet har antecknats i fastighetsregistrets inskrivningsdel.

I två skilda domar lämnade mark- och miljödomstolen ansökningarna utan bifall. Som skäl för respektive avgörande angavs sammanfattningsvis att eftersom det inte hade visats att den tidigare tomträttsinnehavaren hade delgetts föreläggandet så saknades möjlighet att tillämpa 26 kap. 15 § miljöbalken och döma ut vite mot Stenbocken.

Mark- och miljööverdomstolens bedömning

Inledningsvis konstaterar Mark- och miljööverdomstolen att det i och för sig har funnits förutsättningar för nämnden att meddela föreläggandet mot Öresund/Tulpanen och att förena det med löpande vite.

Om en tillsynsmyndighet enligt 26 kap. 15 § första stycket miljöbalken har skickat ett föreläggande till inskrivningsmyndigheten ankommer det på den myndigheten att i fastighetsregistrets inskrivningsdel införa en anteckning om dels beslutet, dels de andra uppgifter som enligt lag eller annan författning ska antecknas (se 19 kap. 29 § jordabalken och 49 § förordningen [2000:308] om fastighetsregister). Om föreläggandet har förenats med löpande vite ska även detta antecknas. När anteckning har gjorts gäller föreläggandet mot en ny ägare. Detta följer direkt av ordalydelsen i 26 kap. 15 § andra stycket miljöbalken. Att den som föreläggandet ursprungligen riktats mot har delgetts detta är således inte en förutsättning för att föreläggandet ska bli gällande mot en ny ägare. I sammanhanget kan påpekas att Öresund/Tulpanen i och för sig kan anses korrekt delgivet genom särskild delgivning. Mark- och miljööverdomstolen finner således att eftersom anteckning om föreläggandet har gjorts i fastighetsregistrets inskrivningsdel gäller det mot Stenbocken.

Vad gäller det löpande vitet framgår det visserligen av en dagboksanteckning den 9 september 2014 om anteckningens avförande att föreläggandet hade förenats med ett löpande vite. Det är emellertid oklart om eller vid vilken tidpunkt uppgiften om vitet offentliggjorts genom anteckning i fastighetsregistret. Med hänsyn till att detta får anses utgöra en förutsättning för att en ny ägare ska kunna påföras vite och till de rättssäkerhetsskäl som gör sig gällande i mål om ansökan om utdömande av vite finner Mark- och miljööverdomstolen att ett löpande vite inte blir gällande mot en ny ägare om anteckning om detta inte har gjorts i fastighetsregistrets inskrivningsdel. Eftersom det inte heller är visat att Stenbocken har haft faktisk kännedom om att föreläggandet var förenat med löpande vite kan nämndens ansökan inte vinna bifall. Nämndens överklaganden ska därför avslås.

HUR MAN ÖVERKLAGAR, se bilaga C

Överklagande senast den 2015-02-26

I avgörandet har deltagit hovrättslagmannen Lars Dirke, hovrättsråden Henrik Löv och Vibeke Sylten samt tf. hovrättsassessorn Henrik Jonsson, referent.

Föredragande har varit hovrättsfiskalen Hanna Hallonsten.

_____________________________________

BILAGA A OCH B

VÄXJÖ TINGSRÄTTS, MARK- OCH MILJÖDOMSTOLEN, DOMAR

SÖKANDEHelsingborgs stad, Miljönämnden 251 89 Helsingborg

MOTPARTStenbocken Invest AB, 556751-1869 Grenadjärsgatan 10254 53 Helsingborg

SAKENAnsökan om utdömande av löpande vite

_______________

DOMSLUT

Mark- och miljödomstolen avslår ansökan.

_______________

BAKGRUND

Miljönämnden i Helsingborgs stad (nämnden) förelade i beslut den 7 februari 2013 dåvarande tomträttshavare Fastighets AB Öresund/Fastighetsbolaget Tulpanen AB (556654-2816) att senast två månader efter delfåendet av beslutet ha vidtagit följande åtgärder på fastigheten Helsingborg Ridskolan 3.

1. Göra en byggnadsteknisk undersökning av fasadens funktion. Utredningen ska omfatta fasaden som helhet och beskriva vilka otätheter som finns i fasa- den och om dessa lett till fuktskador i väggkonstruktionerna samt omfattning- en av dessa.

2. Utredningen ska göras av en byggnadstekniskt sakkunnig person med doku- menterad kompetens, exempelvis certifikat eller liknande.

3. Lämna en redovisning av resultatet från den byggtekniska undersökningen till miljönämnden.

4. Se till att den operativa temperaturen i MEs bostad varaktigt inte överstiger 24 grader Celsius och redovisa till miljönämnden vilka åtgärder som gjorts för att säkerställa detta.

Punkterna 1, 3 och 4 förenades med ett löpande vite om 10 000 kr för varje månad, räknat från två månader efter delfåendet av beslutet, som förflyter utan att föreläggandet följts.

Den 18 december 2013 har tomträtten till fastigheten överlåtits till Stenbocken Invest AB.

YRKANDEN MM

Nämnden har yrkat att mark- och miljödomstolen ska döma ut vite om sammanlagt 10 000 kronor mot Stenbocken Invest AB enligt punkterna 3 och 4 i nämndens föreläggande av den 7 februari 2013. Ansökan avser tiden från och med den 18 december 2013 till och med den 17 januari 2014.

Nämnden har anfört i huvudsak följande till stöd för yrkandet.

Den 7 februari 2013 förelade nämnden den tidigare tomträttshavaren Fastighets AB Öresund/Fastighetsbolaget Tulpanen AB att ha vidtagit vissa åtgärder varav vissa förenades med vite. Föreläggandet delgavs Fastighets AB Öresund/Fastighets- bolaget Tulpanen AB genom särskild delgivning med juridisk person eftersom ett försök med vanlig delgivning misslyckats. Delgivningskvitto skickades ut samtidigt som beslutet redan den 7 februari 2013 men något delgivningskvitto returnerades aldrig till miljönämnden. Beslutet skickades därför på nytt den 10 april 2013 och ett kontrollmeddelande skickades följande arbetsdag den 11 april 2013. Beslutet har således delgetts med metoden särskild delgivning med juridisk person. Beslutet har inte överklagats och vann följaktligen laga kraft den 15 maj 2013.

Beslutet har den 7 februari 2013 skickats till Inskrivningsmyndigheten i Hässleholm för anteckning i fastighetsregistrets inskrivningsdel. Av det följer att såväl beslutet som det löpande vitet utan vidare gäller den nye ägaren från och med tiden för förvärvet.

Stenbocken Invest AB förvärvade tomträtten vid en exekutiv försäljning den 18 december 2013. Den 30 december 2013 skrevs det ändrade tomträttsförhållandet in i fastighetsregistret.

Från och med den 18 december 2013 gäller således miljönämndens föreläggande för Stenbocken Invest AB i egenskap av ny tomträttshavare. De aktuella åtgärderna skulle varit vidtagna senast den 24 juni 2013. Den tidigare tomträttshavaren eller nuvarande tomträttshavare har emellertid inte lämnat någon redovisning enligt punkterna 3 och 4. Förelagt vite bör därför dömas ut.

DOMSKÄL

Mark- och miljödomstolen ska i ett mål om utdömande av vite bland annat pröva om det föreläggande som ligger till grund för ansökan är lagligen grundat, om det har delgetts adressaten, om det har vunnit laga kraft och om det har överträtts (2 § lag (1985:206) om viten).

Det följer av miljöbalken 26 kap 15 § att det löpande vitet gäller även mot den nya tomträttshavaren Stenbocken Invest AB i den mån anteckning gjorts om vitesföreläggandet i fastighetsregistrets inskrivningsdel. En förutsättning måste enligt domstolens bedömning också vara att vitesföreläggandet har delgetts den förra tomträttshavaren på ett sådant sätt att domstolen kan döma ut vitet.

Fråga är nu om vitesföreläggandet delgetts bolaget på ett sådant sätt att domstolen kan döma ut vitet enligt föreläggandet.

Ett vitesföreläggande ska enligt 2 § lagen (1985:206) om viten (viteslagen) delges adressaten. Det innebär att beslutet ska ges till känna på något av de sätt som anvisas i delgivningslagen (2010:932). Av 1 § andra stycket delgivningslagen framgår att lagen gäller om inte något annat föreskrivits i annan författning. Varken viteslagen eller miljöbalken innehåller några bestämmelser som anger vilka delgivningssätt som får användas. Det finns därmed inget uttryckligt hinder mot att delge ett vitesföreläggande enligt miljöbalken genom särskild delgivning med juridisk person.

Även om de formella kraven för särskild delgivning med juridisk person i 27-29 §§ i delgivningslagen är uppfyllda krävs dock att adressaten har fått kännedom om föreläggandet, jämför Mark- och miljööverdomstolens dom den 25 juli 2013 (Mål nr M 3768-13). Särskild delgivning med juridisk person innebär inte att den handling som ska delges överlämnas till person som har rätt att företräda den juridiska personen. I fall där särskild delgivning med juridisk person sker kan adressaten inte utan vidare antas ha fått kännedom om föreläggandet genom delgivningen. En pröv- ning får då ske av om adressaten på annat sätt ska anses ha fått kännedom om föreläggandet.

I förarbetena stadgas följande:

”Att ett vitesföreläggande skall delgivas den, mot vilken det riktas, ligger i sakens natur. Vitesföreläggandet är ur delgivningssynpunkt att behandla på samma sätt som förelägganden i allmänhet (se s. 245). Det må dock framhållas, att delgivningen bör verkställas på ett sådant sätt att garanti erhålles för att den prestationsskyldige själv får del av föreläggandet. Har ett vitesföreläggande icke bevisligen delgivits honom själv, kan nämligen utdömande av vitet ej ske; jfr vad ovan (s. 248) sagts om surrogatdelgivning.” (SOU 1964:27 s. 274 )

”Vidare märkes, att det för tillämpning av en påföljd för ohörsamhet mot myndighets bud och befallning torde krävas, att vederbörande verkligen fått delgivningsförsändelsen med myndighetens förpliktande beslut i sin hand. Nämnda förhållande talar för att surrogatdelgivning undvikes t.ex. beträffande försändelser med vitesförelägganden.”( SOU 1964:27 s. 248)

Mark- och miljödomstolen gör följande bedömning.

Det är nämnden som ska visa att förutsättningarna för att döma ut vitet är uppfyllda. Av nämndens redovisning framgår att delgivningskvitto skickades ut samtidigt som beslutet om föreläggande redan den 7 februari 2013 men något delgivningskvitto returnerades aldrig till miljönämnden. Vidare framgår att beslutet därför skickades på nytt den 10 april 2013 och ett kontrollmeddelande skickades följande arbetsdag den 11 april 2013, s.k. särskild delgivning med juridisk person. Även om det finns anledning att anta att Fastighets AB Öresund/Fastighetsbolaget Tulpanen AB varit medvetet om att nämnden inlett ett ärende som avsåg bolaget anser mark- och mil- jödomstolen att det är oklart vilken information bolaget fått del av. Det saknas utredning som visar att bolaget varit medvetet om bristerna i fastigheten och vilka åtgärder det ska vidta med anledning av bristerna samt om nämndens avsikt att meddela ett vitesföreläggande mot detta. Fastighets AB Öresund/Fastighetsbolaget Tulpanen AB kan därför inte anses ha fått sådan kännedom om föreläggandet som krävs för att vitet ska kunna dömas ut. Ansökan ska därför avslås.

HUR MAN ÖVERKLAGAR, se bilaga 2 (DV 426)

Överklagande senast den 12 juni 2014.

Lena PetterssonBruno Bjärnborg

__________________

I domstolens avgörande har deltagit rådmannen Lena Pettersson, ordförande, och tekniska rådet Bruno Bjärnborg. Föredragande har varit beredningsjuristen Karin Lundström.