MÖD 2017:56

Intervention och klagorätt gällande detaljplan ----- Mark- och miljööverdomstolen har konstaterat att en fastighetsägare inte har rätt att överklaga ett avgörande varigenom ett beslut att anta en detaljplan avseende den egna fastigheten upphävts och inte funnit det motiverat att utöka kretsen klagoberättigade genom att tillämpa rättegångsbalkens bestämmelser om intervention analogt. Ansökan om intervention har därför avslagits och överklagandet avvisats.

Mark- och miljööverdomstolen

RÄTTEN

Hovrättsråden Lars Borg, Roger Wikström, Mikael Hagelroth och Li Brismo, referent

FÖREDRAGANDE OCH PROTOKOLLFÖRARE

Föredraganden Miranda Lymeus

PARTER

Sökande och klagande

Akelius Vittsjöborg 4 AB, 556977-5124

Box 104

182 12 Danderyd

Ombud: A F och D D

Motparter

1. Malmö Stad

205 80 Malmö

2. C B

3. T B

4. L B

5. M B

6. S B

7. Bostadsrättsföreningen X

c/o T G

8. M C

9. B E

10. S A E

11. M L F

12. M F

13. B G

14. J R G

15. T G

16. E G

17. M G

18. E M G

19. T G

20. M H

21. M H

22. Y J

23. G J

24. I J

25. L J

26. T J

27. J L

28. B L

29. D M

30. A N

31. E N

32. A S

33. S S

34. C S

35. N U

36. L W

37. C W

38. G W

SAKEN

Detaljplan för fastigheterna X och Y i Malmö kommun; nu fråga om intervention och klagorätt

ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE

Växjö tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2017-06-21 i

mål nr P 3156-16

_______________

Efter föredragning fattar Mark- och miljööverdomstolen följande

BESLUT (att meddelas 2017-10-18)

Slut

Mark- och miljööverdomstolen avslår Akelius Vittsjöborg 4 AB:s ansökan om intervention och avvisar överklagandet.

Domskäl

Skäl

Akelius Vittsjöborg 4 AB (bolaget) har ansökt om rätt att, genom en analog tillämpning av 14 kap.9 och 11 §§rättegångsbalken, få inträda som självständig intervenient i målet. Bolaget har vidare yrkat att Mark- och miljööverdomstolen, med ändring av mark- och miljödomstolens dom, ska fastställa Stadsbyggnadsnämnden i Malmö Stads beslut.

Enligt 5 kap. 1 § lagen (2010:921) om mark- och miljödomstolar tillämpas lagen (1996:242) om domstolsärenden, ÄL, vid handläggningen av mål som överklagats till mark- och miljödomstol. Av 36 § ÄL framgår att ett beslut får överklagas av den som beslutet rör, om det har gått honom eller henne emot.

För att ha rätt att överklaga krävs enligt praxis att beslutet antingen påverkar den klagandes rättsställning eller att den klagande annars har ett intresse i saken som erkänts av rättsordningen. Om de avvägningar i sak som förutsätts föregå ett beslut omfattar hänsynstagande också till ett intresse som den klagande representerar, finns skäl att medge klagorätt. En fastighetsägare har inte i plan- och bygglagstiftningen någon grundad rättighet att få till stånd en detaljplan avseende den egna fastigheten och har inte medgetts någon rätt att överklaga ett avgörande varigenom ett beslut att anta en detaljplan har upphävts (se Mark- och miljööverdomstolens dom 2016-10-07 i mål nr P 3655-16).

ÄL innehåller inte några bestämmelser om intervention. Inte heller finns det i ÄL någon hänvisning till rättegångsbalkens bestämmelser om intervention i tvistemål. Undantagsvis kan det finnas behov av att analogt tillämpa andra bestämmelser i rättegångsbalken än sådana som ÄL hänvisar till (se prop. 1995/96:115 s. 79). Med hänsyn till hur bestämmelserna är utformade när det gäller klagorätt och rätten att komma till tals i mål om detaljplan enligt plan- och bygglagen (2010:900) är det inte motiverat att utöka kretsen ytterligare genom att tillämpa rättegångsbalkens bestämmelser om intervention analogt (jfr P F, Lagen om domstolsärenden – En kommentar, 2:a uppl., 2004, s. 166 f. och RH 2009:69).

På grund av det som anförts ska bolagets ansökan om intervention avslås och överklagandet avvisas.

Beslutet får enligt 5 kap. 5 § lagen om mark- och miljödomstolar inte överklagas.

Miranda Lymeus

Protokollet uppvisat/