NJA 1982 s. 633

Yrkande om vitesföreläggande jämlikt 15 kap 3 § 2 st RB att underlåta åtgärder, som skulle innebära upphovsrättsintrång enligt lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk, har ansetts inte kunna bifallas, eftersom sådant intrång är belagt med straff enligt upphovsrättslagen och denna saknar bestämmelser om förbudsvite.

Värnamo TR

M. Marketing AB (M.) gjorde i ansökan om stämning å Å.C. Handels AB (C.-bolaget) vid Värnamo TR gällande att C.-bolaget olovligen till Sverige importerat och i sin marknadsföring här använt förpackningar och bruksanvisningar försedda med illustrationer och beskrivande text, vartill M. hävdade upphovsrätt enligt 1 § lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk. Under påstående att C.-bolaget genom nämnda förfaranden begått intrång i M:s upphovsrätt yrkade M. dels skadestånd enligt 54 § upphovsrättslagen dels i enlighet med 55 § samma lag förpliktande för C.-bolaget att förstöra sådana förpackningar och bruksanvisningar i C.-bolagets besittning. Härutöver yrkade M. att rätten måtte jämlikt 15 kap 3 § 2 st RB vid vite av 100 000 kr förbjuda C.-bolaget att framställa, importera eller sprida ytterligare förpackningar eller bruksanvisningar, vilka var försedda med illustrationer eller text innebärande intrång i M:s upphovsrätt samt att sprida redan framställda förpackningar eller bruksanvisningar försedda med illustrationer eller text innebärande intrång i M:s upphovsrätt.

Till styrkande av påståendet om intrång i M:s upphovsrätt var till stämningsansökningen fogade 9 bilagor innehållande jämförelser mellan M:s och C.-bolagets produkter.

TR:n beredde C.-bolaget tillfälle att yttra sig över yrkandet om vitesföreläggande, men C.-bolaget lät sig inte avhöra inom förelagd tid.

TR:n (tingsfiskalen Bengtsson) anförde i beslut under rättegången d 14 juni 1982: Då M. visat sannolika skäl för sitt anspråk och då det skäligen kan befaras att C.-bolaget hindrar eller försvårar M:s rätt förbjudes C.-bolaget intill dess annat förordnas vid vite av 100000 kr att framställa, importera eller sprida ytterligare förpackningar eller bruksanvisningar vilka är försedda med illustrationer eller text innebärande intrång i M:s upphovsrätt samt att sprida redan framställda förpackningar eller bruksanvisningar försedda med illustrationer eller text innebärande intrång i M:s upphovsrätt.

C.-bolaget anförde besvär i Göta HovR och yrkade att TR:ns beslut måtte upphävas.

M. bestred ändring.

HovR:n (hovrättslagmannen Ekblad, hovrättsråden Paulsson-Nordling och Nilsson samt adj led Strandberg, referent) anförde i slutligt beslut d 5 juli 1982:

Skäl. C.-bolaget har till stöd för sitt ändringsyrkande anfört att ifrågavarande anvisningar och illustrationer ej åtnjuter skydd enligt 1 § upphovsrättslagen, då syftet är att lämna sakuppgifter och formen härför saknar tillräcklig grad av självständighet och originalitet.

M. har vidhållit att kraven för skydd enligt 1 § upphovsrättslagen är uppfyllda.

HovR:n finner att sannolika skäl ej visats beträffande de delar av M:s talan som hänför sig till bilagorna 1-7 till stämningsansökningen samt att tillräckliga skäl för meddelande av vitesföreläggande i övrigt ej föreligger. TR:ns beslut skall därför upphävas.

Slut. Med bifall till besvärstalan upphäver HovR:n TR:ns beslut om vitesföreläggande.

M. anförde besvär och yrkade att HD måtte, med ändring av HovR:ns beslut, förordna i enlighet med TR:ns beslut.

C.-bolaget bestred ändring.

Betänkande

Målet avgjordes efter föredragning.

Föredraganden, RevSekr Olsson, hemställde i betänkande, att HD måtte meddela följande beslut: Skäl. M. har i tvistemålet yrkat - förutom ersättning av C.-bolaget för intrång i M:s upphovsrätt till beskrivande text och illustrationer - förpliktande för C.-bolaget att förstöra de förpackningar och bruksanvisningar som finns i bolagets besittning och bär text eller illustrationer som utgör påstått intrång i M:s upphovsrätt. Härutöver har M., med åberopande av 15 kap 3 § 2 st RB, framställt nu förevarande begäran om vitesförbud.

Det begärda vitesförbudet ansluter sig alltså inte till annat huvudyrkande än det som framställts om förstöring enligt 55 § upphovsrättslagen och går därför långt utöver vad som erfordras för säkerställande av en sådan åtgärd. Vidare är förfarande som avses med det yrkade vitesförbudet straffbelagt jämlikt 53 § upphovsrättslagen. Enligt 9 kap 8 § 3 st RB får vite ej föreläggas, då straff är utsatt. Undantag härifrån förutsätter särskilt lagstöd, vilket emellertid ej finns i fråga om intrång i upphovsrätt.

På grund av det anförda kan M:s yrkande om vitesförbud inte lagligen bifallas, även om M. skulle anses ha visat sannolika skäl för sin talan om upphovsrättsintrång och det skäligen kunde befaras att C.-bolaget genom att i sin marknadsföring bruka ifrågavarande anvisningar och illustrationer skulle väsentligt förringa värdet för M. av dom i fråga om åtgärd enligt 55 § upphovsrättslagen.

Slut. HD lämnar besvären utan bifall.

HD (JustR:n Hesser, Sven Nyman, Ehrner, referent, Heuman och Gregow) fattade följande slutliga beslut:

Domskäl

Skäl. De åtgärder som avses med M:s yrkande om vitesförbud är, i den mån de innebär upphovsrättsintrång, belagda med straff enligt bestämmelser i lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk. Enligt en allmän princip, som kommit till uttryck i särskilt stadgande i 9 kap 8 § 3 st första meningen RB, får vite ej föreläggas, då straff är utsatt. Undantag från denna princip förekommer i vissa författningar, t ex i firmalagen (1974:156). I upphovsrättslagen finns emellertid ej sådant undantag. På grund av det anförda kan M:s yrkande om vitesförbud - oavsett om det skulle anses att M. i övrigt visat fog för detta yrkande - ej vinna bifall.

Slut. HD lämnar besvären utan bifall.