NJA 1993 s. 182

Fråga om säkerhetsåtgärder enligt 15 kap 3 § RB i mål om fastställelse av varumärkesintrång och om åtgärder enligt 41 § varumärkeslagen.

TR:n

S.A. Satellimages - TV 5 (Satellimages) väckte vid Stockholms TR talan mot Startskottet 34582 AB (Startskottet) med yrkande att rätten skulle dels fastställa att Startskottet genom att i näringsverksamhet använda sig av kännetecknet TV 5 Nordic, vilket är förväxlingsbart med det genom inarbetning skyddade varumärket TV 5, gör sig skyldigt till intrång i Satellimages' rätt till varukännetecknet TV 5 (38 § jämförd med 2 och 4 §§varumärkeslagen, 1960:644) och dels förplikta Startskottet att utplåna eller så ändra samtliga de varor, förpackningar, reklamtryck, affärshandlingar och dylikt på vilka kännetecknet TV 5 Nordic eller annat med varukännetecknet TV 5 förväxlingsbart kännetecken anbringats, att missbruk av varukännetecknet TV 5 inte längre kan ske (41 § varumärkeslagen).

Vidare yrkade Satellimages, så som dess yrkanden bestämdes vid muntlig förberedelse i TR:n, att TR:n skulle interimistiskt för tiden till dess målet slutligt avgjorts i första hand dels förordna om kvarstad på all den egendom på vilken varukännetecknet TV 5 Nordic eller varumärket TV 5 anbringats och dels utan särskild vitessanktion förbjuda Startskottet att i näringsverksamhet använda varukännetecknet TV 5 Nordic eller varumärket TV 5, eftersom Startskottets användning skadar, försvårar och väsentligt förringar Satellimages' rätt till varumärket TV 5, samt, i andra hand, utan särskild vitessanktion förbjuda Startskottet att i näringsverksamhet använda varukännetecknet TV 5 Nordic eller varumärket TV 5, eftersom Startskottets användning skadar, försvårar och väsentligt förringar Satellimages' rätt till varumärket TV 5.

Domskäl

TR:n (rådmannen Heino) anförde i beslut d 9 okt 1992, såvitt gällde yrkandet om interimistiska åtgärder:

Skäl. Visserligen finner TR:n att Satellimages visat sannolika skäl för sitt påstående att Satellimages genom inarbetning vunnit ensamrätt till kännetecknet TV 5. Ett bifall till Satellimages' yrkande om interimistiska åtgärder skulle emellertid innebära ett sådant provisoriskt ordnande av rättsförhållandet mellan parterna, som enligt uttalande i motiven till 15 kap 3 § RB - även utan särskild föreskrift - förutsätter starka skäl (jfr Gullnäs m fl Kommentar till rättegångsbalken s 15:10). Vid en avvägning av parternas motstridiga intressen kan TR:n inte finna att Satellimages förebringat några sådana starka skäl. Satellimages' yrkande om interimistiska åtgärder skall därför lämnas utan bifall.

Slut. Satellimages' yrkande om interimistiska åtgärder lämnas utan bifall.

Satellimages anförde besvär i Svea HovR och yrkade bifall till sina vid den muntliga förberedelsen i TR:n framställda interimistiska yrkanden om säkerhetsåtgärder. Satellimages anförde härvid till förtydligande av sin talan dels att kvarstadsyrkandet avsåg all egendom som är i Startskottets eller annans besittning och på vilken varukännetecknet TV 5 Nordic eller varumärket TV 5 anbringats samt dels att till stöd för samtliga interimistiska yrkanden åberopas 15 kap 3 § RB.

HovR:n (hovrättsråden Palmcrantz, Halvorsen, referent, och Envall) anförde i slutligt beslut d 16 nov 1992: Som TR:n funnit har Satellimages visat sannolika skäl för sitt påstående att Satellimages genom inarbetning vunnit ensamrätt till kännetecknet TV 5.

Frågor om kvarstad som processuell säkerhetsåtgärd i tvistemål behandlas i RB 15 kap 1 § (säkerhet för fordran) och 2 § (bättre rätt till viss egendom). Satellimages' yrkande om kvarstad grundar sig på 15 kap 3 § RB. Varken förarbetena till lagrummet eller doktrinen ger svar på frågan om åtgärder enligt denna paragraf kan innefatta kvarstad. Uppenbart är emellertid att i ett mål mellan två parter kvarstad inte kan läggas på egendom tillhörig en tredje part. Härtill kommer att den egendom som skulle omfattas av ett kvarstadsbeslut inte på något sätt begränsats av Satellimages. Såsom yrkandet utformats skulle t ex reklamblad och dagstidningar i vilka intagits en annons för TV 5 Nordic omfattas av beslutet även om de distribuerats till allmänheten. HovR:n finner på grund av det anförda att kvarstadsyrkandet inte kan bifallas.

Vad härefter angår yrkandet om förbud utan vite att använda varukännetecknet TV 5 Nordic eller varumärket TV 5 skulle ett sådant förbud inte fylla någon annan funktion än det straffstadgande som redan finns i 37 § varumärkeslagen. Yrkandet bör därför inte bifallas.

Under hänvisning till det anförda lämnar HovR:n Satellimages' besvärstalan utan bifall.

HD

Satellimages (ombud advokaten H.L.) anförde besvär och yrkade bifall till sina i HovR:n fullföljda yrkanden om säkerhetsåtgärder, dock att kvarstadsyrkandet ändrats till att avse egendom som tillhör Startskottet och som är i Startskottets eller tredje mans besittning.

Startskottet (ombud advokaten P.B.) bestred ändring.

Betänkande

Målet avgjordes efter föredragning.

Föredraganden, RevSekr Tor Olsson, hemställde i betänkande att HD skulle meddela följande beslut: Skäl. Satellimages har vid TR:n väckt talan mot Startskottet med yrkanden att domstolen skall dels fastställa att Startskottet genom att i näringsverksamhet använda varukännetecknen TV 5 Nordic och TV 5 gör sig skyldigt till intrång i Satellimages' genom inarbetning förvärvade rätt till kännetecknet TV 5, dels - med stöd av 41 § varumärkeslagen - förplikta Startskottet att utplåna eller så ändra samtliga de varor, förpackningar, reklamtryck och dylikt på vilka kännetecknen TV 5 Nordic eller TV 5 obehörigen anbragts, att missbruk av kännetecknet TV 5 inte kan ske.

Satellimages har till stöd för nu förevarande yrkanden om säkerhetsåtgärd åberopat 15 kap 3 § RB. Säkerhetsåtgärd kan inte beviljas i samband med Satellimages' fastställelsetalan om varumärkesintrång. Däremot kan vid talan enligt 41 § varumärkeslagen, vilken talan kan föras såväl i brottmål som i tvistemål, i sistnämnda mål säkerhetsåtgärd enligt 15 kap 3 § RB komma i fråga; i brottmål kan i motsvarande fall förordnas om beslag som säkerhetsåtgärd.

Beträffande civilprocessuella säkerhetsåtgärder innehåller 15 kap 3 § RB bestämmelser om annan säkerhetsåtgärd än kvarstad, varom kan förordnas enligt 15 kap i och 2 §§ RB för andra anspråk än som avses i 15 kap 3 § RB. Av stadgandet framgår att de åtgärder som kan ifrågakomma är dels förbud vid vite och andra vitesförelägganden, dels förordnande av syssloman och dels föreskrifter som är ägnade att på annat sätt förebygga intrång i sökandens rätt.

Enligt det anförda kan kvarstad inte meddelas med stöd av 15 kap 3 § RB. Vite får ej utan särskilt lagstöd föreläggas, då straff är utsatt. Sådant lagstöd saknas i varumärkeslagen när det gäller talan om intrång. Frågan är därför om, på sätt som Satellimages begärt, förbud bör meddelas utan att förenas med vite. Därvid bör beaktas, att av domstol meddelade förbud och andra förelägganden skall kunna verkställas mot den som ej efterkommer domstolens föreläggande. Vite är inte det enda sättet som står till buds för att genomföra verkställigheten av ett föreläggande sådant som det yrkade. Enligt 16 kap 12 § UB kan verkställighet av en säkerhetsåtgärd som ej avser kvarstad ske genom att kronofogdemyndigheten vidtar behövlig åtgärd.

I enlighet med det anförda föreligger således inte något hinder mot att förordna om förbud av det slag som Satellimages begärt. Såsom framgått har ett sådant förbud, mot vad HovR:n angett, att fylla en annan funktion än straffstadgandet i 37 § varumärkeslagen om intrång.

Vad gäller förutsättningarna i övrigt för att bevilja förbudet finner HD inte skäl frångå TR:ns och HovR:ns bedömning att Satellimages visat sannolika skäl för sitt påstående att bolaget genom inarbetning vunnit ensamrätt till kännetecknet TV 5. Det är ostridigt, att kännetecknen TV 5 och TV 5 Nordic är förväxlingsbara. Med hänsyn till omständigheterna kan det skäligen befaras att Startskottet genom att i sin näringsverksamhet använda kännetecknen TV 5 Nordic och TV 5 försvårar utövningen av Satellimages' rätt eller väsentligt förringar dess värde.

Den ställda säkerheten för skada som genom förbudet kan tillfogas Startskottet får, då Startskottet inte visat att säkerheten är otillräcklig i fråga om beloppet, anses tillfyllest. Vad som i övrigt anförts från Startskottet om säkerhetens utformning medför ej att säkerheten inte kan godtas.

På grund av det anförda skall besvären vinna bifall såvitt avser yrkandet om förbud enligt 15 kap 3 § RB.

Domslut

HD:s avgörande. HD ändrar på det sätt HovR:ns beslut att HD jämlikt 15 kap 3 § RB meddelar Startskottet förbud att, intill dess lagakraftägande dom föreligger i målet eller annorlunda förordnas, i näringsverksamhet använda varukännetecknen TV 5 Nordic och TV 5.

HD (JustR:n Magnusson, Lind och Nilsson) fattade följande slutliga beslut:

Domskäl

Skäl. Satellimages' talan i TR:n avser bl a fastställelse av att Startskottet genom att i näringsverksamhet använda sig av varukännetecknet TV 5 Nordic samt i vissa fall varumärket TV 5 gör sig skyldigt till intrång i Satellimages' rätt till varumärket TV 5. Till denna fastställelsetalan har knutits yrkanden enligt 15 kap 3 § RB om dels kvarstad på all egendom som tillhör Startskottet och som är i Startskottets eller tredje mans besittning och på vilken varukännetecknet TV 5 Nordic eller varumärket TV 5 har anbringats, dels interimistiskt förbud för Startskottet att i näringsverksamhet använda varukännetecknet TV 5 Nordic eller varumärket TV 5.

En fråga som HD i denna del har att ta ställning till är om det går att förordna om en säkerhetsåtgärd enligt 15 kap 3 § RB i fall då den förda talan är en fastställelsetalan. Som huvudregel gäller att civilprocessuella säkerhetsåtgärder kan beviljas endast i samband med sådan talan som syftar till en verkställbar dom. Som verkställbara domar räknas fullgörelsedomar, inbegripet förbudsdomar. Undantagsvis har dock säkerhetsåtgärder beviljats även vid en fastställelsetalan, bl a när denna har legat så nära en förbudstalan att den i aktuellt hänseende bör behandlas som en sådan talan (se NJA 1991 s 200).

Varumärkeslagen innehåller inga regler om förbudstalan vid varumärkesintrång. Tanken på en möjlighet till sådan talan diskuterades både vid tillkomsten av denna lag och i samband med att regler om förbudstalan togs in i firmalagen och patentlagen (se prop 1960:167 s 177, 1974:4 s 188 och 1985/86:86 s 28 samt LU 1985/86:29 s 7 f). Denna tanke avvisades dock vid dessa tillfällen. Frågan övervägs för närvarande i Justitiedepartementet (jfr prop 1992/93:100 bil 3 s 25).

Till följd av det anförda är det inte möjligt att behandla Satellimages' fastställelsetalan som en förbudstalan. Det saknas då också formella förutsättningar för att förordna om säkerhetsåtgärd enligt 15 kap 3 § RB med anledning av denna fastställelsetalan. Satellimages' yrkanden härom kan därför inte bifallas.

Satellimages' talan vid TR:n går emellertid också ut på att Startskottet enligt 41 § varumärkeslagen skall förpliktas att utplåna eller ändra samtliga de varor, förpackningar, reklamtryck, affärshandlingar eller dylikt på vilka varukännetecknet TV 5 Nordic eller varumärket TV 5 har anbringats, så att missbruk av varumärket TV 5 inte kan ske. Till denna fullgörelsetalan har knutits samma yrkanden om säkerhetsåtgärd enligt 15 kap 3 § RB som de som tidigare redovisats.

Ett interimistiskt förbud för Startskottet att i näringsverksamhet använda kännetecknet TV 5 Nordic eller TV 5 är inte ägnat att säkerställa den speciella immaterialrättsliga påföljd som avses med Satellimages' fullgörelsetalan i TR:n. Yrkandet om ett förbud av detta slag kan därför inte heller när det gäller denna talan vinna bifall.

Beträffande yrkandet om kvarstad uppkommer frågan om en sådan säkerhetsåtgärd kan meddelas med stöd av 15 kap 3 § RB. Enligt den bestämmelsen får domstol förordna om lämplig åtgärd för att säkerställa sökandens rätt i andra fall än som avses i 1 eller 2 § i samma kapitel. Dessa paragrafer reglerar kvarstad för fordran (1 §) och kvarstad till säkerhet för bättre rätt (2 §). Paragraferna kan tolkas så, att möjligheterna till kvarstad är uttömmande reglerade i 15 kap 1 och 2 §§ och att det alltså inte går att bevilja kvarstad med stöd av 15 kap 3 § (se Torkel Gregow i Festskrift till Ulla Jacobsson s 92). Det är dock tänkbart att göra en motsatt tolkning (se Peter Westberg i Juridisk Tidskrift 1989/90 nr 5 s 583 ff). I vilket fall som helst bör det vara möjligt att med stöd av 15 kap 3 § förordna om åtgärder med i praktiken samma verkan som ett förordnande om kvarstad för att säkerställa ett yrkande enligt 41 § varumärkeslagen (jfr möjligheten till beslag enligt 41 § 2 st i fall då brott skäligen kan antas föreligga).

För att en säkerhetsåtgärd enligt 15 kap 3 § RB skall kunna beslutas krävs dels att den som begär åtgärden visar sannolika skäl för sitt anspråk, dels att det skäligen kan befaras att motparten hindrar eller försvårar utövningen av sökandens rätt eller väsentligt förringar dess värde. Det finns inte något uttryckligt lagstöd för att en domstol, även om de nu angivna kraven är uppfyllda, skulle kunna avslå ett yrkande om en sådan säkerhetsåtgärd med hänvisning till att åtgärden skulle få oproportionerliga skadeverkningar i förhållande till de skäl som talar för ett förordnande om säkerhetsåtgärd. Domstolarna torde dock ändå ha befogenhet att göra en sådan proportionalitetsbedömning (jfr Peter Westberg i SvJT 1990 s 173 ff med hänvisningar).

Anledning saknas att gå ifrån TR:ns och HovR:ns bedömning att Satellimages visat sannolika skäl för sitt påstående att bolaget genom inarbetning har vunnit ensamrätt till kännetecknet TV 5. Det är också ostridigt att detta kännetecken och kännetecknet TV 5 Nordic är förväxlingsbara. Satellimages får därmed anses ha visat sannolika skäl för att bolaget har lidit varumärkesintrång.

Vid sin prövning av ett yrkande enligt 41 § varumärkeslagen av den som lidit varumärkesintrång har domstolen att bedöma i vilken omfattning det är skäligt att yrkandet bifalls. Några närmare hållpunkter för en sådan bedömning saknas när det gäller Satellimages' yrkande om utplåning eller ändring av samtliga varor m m på vilka kännetecknet TV 5 eller TV 5 Nordic har anbringats. Därmed är det för närvarande inte möjligt att ta ställning till om Satellimages har visat sannolika skäl för sitt anspråk enligt nämnda paragraf.

Startskottet har i HD gjort gällande att det omtvistade kännetecknet TV 5 Nordic förekommer på ett synnerligen stort antal handlingar av rättslig betydelse och att hela grunden för TV 5 Nordics verksamhet rycks undan, om en säkerhetsåtgärd enligt 15 kap 3 § RB verkställs så, att handlingarna tas om hand av kronofogdemyndigheten. Även om detta påstående skulle vara överdrivet kan man - i brist på närmare preciseringar från Satellimages' sida angående omfattningen av en sådan säkerhetsåtgärd - inte bortse från att åtgärden skulle kunna medföra mycket stora skadeverkningar för Startskottet. På grund härav går det inte heller att avgöra om den erbjudna säkerheten på 100 000 kr är tillräcklig.

Med hänsyn till det anförda finner HD att förutsättningar saknas för att förordna om säkerhetsåtgärd enligt 15 kap 3 § RB såväl när det gäller Satellimages' fastställelsetalan som beträffande dess fullgörelsetalan enligt 41 § varumärkeslagen. Besvären kan alltså inte bifallas.

Domslut

HD:s avgörande. HD lämnar besvären utan bifall.

JustR:n Bengtsson och Törnell, referent, var skiljaktiga och yttrade: Som majoriteten funnit saknas det anledning att gå ifrån TR:ns och HovR:ns bedömning, att Satellimages visat sannolika skäl för sitt påstående att bolaget genom inarbetning vunnit ensamrätt till kännetecknet TV 5. I målet är ostridigt att detta kännetecken och kännetecknet TV 5 Nordic är förväxlingsbara. Satellimages får därmed anses ha visat sannolika skäl för att bolaget lidit varumärkesintrång. Med hänsyn till omständigheterna kan det skäligen befaras att Startskottet genom att i sin näringsverksamhet använda egendom varå kännetecknen TV 5 Nordic och TV 5 anbragts försvårar utövningen av Satellimages' rätt eller väsentligt förringar dess värde.

Den fastställelsetalan Satellimages för är inte av sådant slag att säkerhetsatgärd enligt 15 kap 3 § RB kan meddelas med anledning härav. Däremot är detta i och för sig möjligt när talan förs med stöd av 41 § varumärkeslagen för att hindra missbruk av varor och annan egendom varpå de omtvistade kännetecknen anbragts (jfr NJA II 1960 s 298). För att säkerställa verkställigheten av en dom där Satellimages' talan i denna del bifalles framstår kvarstad beträffande den aktuella egendomen som ett lämpligt medel. Även om det kan vara tveksamt om en säkerhetsåtgärd av detta slag normalt kan beslutas med stöd av 15 kap 3 § (jfr å ena sidan Gregow i Festskrift till Ulla Jacobsson s 92 och å andra sidan Westberg i Juridisk Tidskrift 1989/90 s 583 ff) bör detta kunna ske i den speciella situation som tvisten rör, såvitt gäller Startskottet tillhörig egendom av vissa preciserade slag. När kvarstaden verkställs kan hänsyn tas till det behov Startskottet kan ha att använda egendomen i fråga i sin interna verksamhet eller eljest utan att detta strider mot Satellimages' intressen (jfr 6 kap 4 § samt 16 kap 14 och 16 §§ UB).

Den säkerhet som Satellimages har ställt får anses godtagbar vid en säkerhetsåtgärd med denna innebörd.

På grund härav ändrar vi på det sättet HovR:ns beslut att vi med stöd av 15 kap 3 § RB förordnar om kvarstad beträffande sådana Startskottet tillhöriga varor, förpackningar, reklamtryck och affärshandlingar varpå varukännetecknen TV 5 Nordic eller TV 5 anbragts.

Överröstade i denna fråga är vi ense med majoriteten i övrigt.