NJA 1983 s. 148

Återkallelse av medgivande i mål om underhåll till barn.

I dom d 4 okt 1976 förpliktades pressaren H.M. att utge underhållsbidrag till sina barn I. och N.

Göteborgs TR

Efter stämning å barnen yrkade H.M. vid Göteborgs TR att TR:n måtte förordna, att hans underhållsskyldighet gentemot barnen skulle upphöra fr o m d 1 dec 1980, samt interimistiskt förordna därom. Underhållsbidraget uppgick då för vartdera barnet till 395 kr i mån. H.M. åberopade att ändrade förhållanden inträtt för hans del.

Barnens moder C.G. såsom ställföreträdare för barnen, medgav käromålet.

TR:n (rådmannen Lindström) befriade i dom d 29 jan 1981 H.M. från skyldigheten att utge underhåll till I. och N. fr o m d 1 dec 1980 och förordnade att vad sålunda bestämts genast skulle gälla.

HovR:n för Västra Sverige

Barnen fullföljde talan i HovR:n för Västra Sverige. De återkallade det vid TR:n lämnade medgivandet av käromålet och yrkade, att det underhållsbidrag H.M. skulle utge för vartdera barnet bestämdes till minst 250 kr i mån.

H.M. bestred ändring.

HovR:n (hovrättslagmannen Holmberg, hovrättsråden Ihrfelt och Nilsson samt adj led Nyström, referent) anförde i dom d 9 sept 1981:

Domskäl

Domskäl. I. och N. har anfört: Förutsättningen för medgivandet i TR:n var att försäkringskassan skulle medge barnens moder fullt bidragsförskott. Emellertid har försäkringskassan vid underhandskontakter förklarat att kassan med utgångspunkt från de inkomstuppgifter H.M. lämnat icke kan medge bidragsförskott. Förutsättningen för medgivandet har sålunda brustit.

H.M. har anfört: Till I:s och N:s medgivande av käromålet var inte knutet något som helst villkor. H.M:s inkomstförhållanden var kända för dem redan vid tiden för stämningsansökningen och ifrågasattes inte. Barnen är bundna av sitt medgivande.

Den av I. och N. åberopade omständigheten medför inte att de inte skulle vara bundna av sitt medgivande vid TR:n. Vid sådant förhållande kan vadetalan icke bifallas och TR:ns dom skall stå fast.

Domslut

Domslut. HovR:n fastställer TR:ns domslut.

HD

I. och N. sökte revision och yrkade, att HD måtte fastställa att H.M. skulle utge underhållsbidrag till envar av dem med lägst 250 kr i mån.

H.M. bestred ändring. För den händelse att hans ekonomiska förmåga skulle bli prövad i sak yrkade han, att HD måtte fastställa att han helt saknade förmåga att utge underhållsbidrag.

Betänkande

Målet avgjordes efter föredragning.

Föredraganden, RevSekr Ternert, hemställde i betänkande att HD måtte meddela följande dom: Domskäl. Ett medgivande i en rättegång bör kunna fritt återkallas så länge som handläggningen pågår i den instans där det avgivits (jfr NJA 1980 s 56). I förevarande mål har emellertid I. och N. först efter det att TR:n meddelat en på deras medgivande grundad dom, återkallat medgivandet i samband med fullföljd av talan mot samma dom. Härigenom har återkallelsen kommit att medföra en sådan ändring av underlaget för bedömningen av målet, att överprövning av TR:ns dom inte kan ske på ett meningsfullt sätt. En återkallelse som får en sådan processuell innebörd bör tillerkännas verkan endast om det föreligger alldeles speciella omständigheter som leder till att medgivandet inte kan anses vara en rättsligt bindande viljeförklaring. Sådana omständigheter har ej visats vara för handen i detta mål, varför barnen får anses vara bundna vid det i TR:n lämnade medgivandet. Deras yrkande om ändring av HovR:ns domslut skall därför ogillas.

Domslut

Domslut. HD fastställer HovR:ns domslut.

HD (JustR:n Hult, Hesser, Erik Nyman, Hessler, referent, och Rydin} fattade följande slutliga beslut:

Domskäl

Skäl. Sedan H.M. i TR:n yrkat att underhållsbidrag till barnen I. och N. måtte förklaras inte vidare skola utgå, medgav barnen detta yrkande, varefter TR:n i sin dom befriade H.M. från skyldigheten att utge underhåll från och med viss angiven dag. I. och N. fullföljde talan i HovR:n. De återkallade därvid sitt i TR:n gjorda medgivande och yrkade att underhållsbidrag måtte bestämmas att utgå med minst 250 kr i mån för vartdera barnet. Som skäl för återkallelsen av medgivandet anfördes att förutsättningen för medgivandet var att försäkringskassan skulle bevilja barnens moder fullt bidragsförskott. Kassan hade emellertid meddelat, att sådant ej kunde utgå. Förutsättningen för medgivandet hade sålunda brustit.

Av tidigare avgöranden av HD framgår att återkallelse av medgivande som sker i den instans där medgivandet avgivits och innan avgörande meddelats i allmänhet fritt kan ske. Återtagande i högre instans av ett i lägre rätt gjort medgivande kan däremot beaktas endast om det föranleds av alldeles speciella omständigheter. Se NJA 1977 s 600 och 1981 s 780, jfr 1974 s 386 och 1978 s 55.

Vad nu sagts gäller vanliga dispositiva mål, sålunda mål vari förlikning är tillåten. Återkallelse av medgivande som sker i andra mål kan vara att beakta i större utsträckning.

Vad angår det föreliggande målet, som avser jämkning av underhållsbidrag till barn, får vad I. och N. anfört som skäl för sin först i HovR:n gjorda återkallelse av medgivandet anses innefatta sådana omständigheter att återkallelsen bör beaktas. H.M. är sålunda ej på grund av medgivandet befriad från underhållsskyldighet. Huruvida han har förmåga att utge bidrag och vilka belopp som i så fall skall utgå bör lämpligen prövas av TR:n. Målet skall därför "återförvisas till TR:n för vidare handläggning.

Slut. Med undanröjande av HovR:ns och TR:ns domar visar HD målet åter till TR:n för vidare behandling.