NJA 1983 s. 657

Ansökan om återställande av försutten tid. Vid förrättning enligt anläggningslagen rörande bl a fastighet under domänverkets förvaltning kan underrättelse som från fastighetsbildningsmyndigheten utgått till domänverket angående tid och plats för meddelande av avslutningsbeslut ha adresserats till lokal eller regional förvaltning inom verket utan att därifrån vidarebefordras till behörig central förvaltning inom verket. Fråga huruvida domänverket kunde anses härigenom ha haft laga förfall för sin underlåtenhet att i rätt tid fullfölja talan mot förrättningen.

HD

Fastighetsbildningsmyndigheten i Västerviks lantmäteridistrikt meddelade d 21 dec 1981 beslut i ärende angående inrättande av gemensamhetsanläggning, bestående av gemensam båthamn med parkering vid Högötorp, Västerviks kommun. Beslutet vann laga kraft. Uppgift om åtgärden infördes i fastighetsregistret d 28 jan 1982, varvid anläggningen åsattes registerbeteckningen Stuverum ga:1.

Domänverket ansökte i HD om återställande av försutten tid för fullföljd av talan mot fastighetsbildningsmyndighetens beslut.

Ordföranden i Högötorps samfällighetsförening, S.P. bestred bifall till ansökningen.

HD avgjorde ärendet efter föredragning.

Föredraganden, RevSekr Swartling, hemställde i betänkande om följande beslut: Förrättningen har handlagts vid sammanträden d 22 juni och d 18 sept 1981. Vid sistnämnda sammanträde meddelades att förrättningen skulle avslutas utan sammanträde på fastighetsbildningsmyndighetens kontor "när förutsättningar härför finns" samt att sakägarna skulle underrättas härom.

Domänverket har - under uppgift att verket i mål och ärenden avseende fastighetsbildning m m företrädes av dess centrala fastighetsavdelning i Falun, benämnd koncernstab fastigheter - till stöd för ansökningen anfört, att verket inte underrättats om att förrättningen skulle avslutas d 21 dec 1981 samt att verket därför inte haft möjlighet att överklaga förrättningsbeslutet, vilket kommit att vinna laga kraft.

Enligt 4 kap 29 § FBL - som enligt hänvisning i 19 § anläggningslagen äger tillämpning - åligger det fastighetsbildningsmyndigheten att, när tid för avslutningsbeslut inte tillkännagivits vid sammanträde, lämna tillkännagivande därom till sakägarna genom skriftligt meddelande eller i sådan särskild ordning som beslutats enligt 20 § 2 st FBL.

I förevarande fall har tillkännagivande om tid och plats för meddelande av avslutningsbeslut kunnat ske genom skriftligt meddelande till sakägarna. Hinder att härvid använda vanlig postförsändelse har inte förelegat.

Enligt anteckning på fastighetsbildningsmyndighetens dagboksblad har d 11 dec 1981 "till berörda sakägare" utsänts meddelande om det kommande avslutningsbeslutet. Då anledning att ifrågasätta anteckningens riktighet inte framkommit, får man utgå ifrån att meddelande om tid och plats för avslutningsbeslut vid angivna tidpunkt expedierats bl a till domänverket såsom sakägare vid förrättningen. Stöd för att så skett utgör för övrigt förrättningslantmätarens i nu aktuella ärende lämnade uppgift att ett värderingsutlåtande fogats vid det meddelande om avslutningsbeslut som utgått till domänverket.

I ärendet har inte kunnat utredas under vilken adress meddelandet till domänverket expedierats. Det är således inte uteslutet, att meddelandet adresserats till domänverkets centrala fastighetsavdelning i Falun. Även andra alternativ är emellertid fullt tänkbara. Till belysning härav kan nämnas, att domänverket vid båda förrättningssammanträdena låtit sig företrädas av jägmästare vid revirförvaltningen i Vimmerby och vid första sammanträdet dessutom av representant för central förvaltningen i Falun. Av intresse i detta sammanhang är vidare att enligt protokollet för sammanträdet d 18 sept 1981, uppsatt samma dag, aktmottagare skulle vara - förutom S.P. - domänverket med viss angiven adress avseende verkets regionala förvaltning i Linköping. I överensstämmelse härmed innehåller det meddelande om kommande avslutningsbeslut som d 11 dec 1981 utgick till sakägarna den upplysningen att kopia av förrättningshandlingarna efter besvärstidens utgång skulle sändas bl a till "Domänverket, Fastighetsavdelningen, Box 397, 581 04 Linköping". Såvitt framgår av förrättningsakten har domänverket inte till fastighetsbildningsmyndigheten anmält viss adress under vilken meddelanden i saken skulle tillställas verket. Mot bakgrunden av nu berörda förhållanden framstår det inte som osannolikt, att meddelandet till domänverket rörande avslutningsbeslutet kommit att adresseras till revirförvaltningen i Vimmerby eller region förvaltningen i Linköping. Om så skett och den mottagande förvaltningen inte i god tid före besvärstidens utgång d 18 jan 1982 vidarebefordrat meddelandet till verkets centrala fastighetsavdelning kan domänverket likväl inte anses härigenom ha haft laga förfall för sin underlåtenhet att i rätt tid fullfölja talan mot förrättningsbeslutet. Det måste nämligen ankomma på myndighet, som är organiserad på förvaltningsenheter med skilda adresser, att sörja för sådan ordning inom verket att enhet, som mottagit handling i ärende inom annan enhets kompetensområde, utan dröjsmål vidarebefordrar handlingen till den berörda enheten.

Vare sig meddelandet till domänverket om kommande avslutningsbeslut sänts till centrala fastighetsavdelningen i Falun, regionförvaltningen i Linköping eller revirförvaltningen i Vimmerby, är det tänkbart att försändelsen förkommit under postbefordran från fastighetsbildningsmyndigheten till adressaten. Domänverket har emellertid inte förebragt någon omständighet som ger stöd för antagandet att så skulle ha skett.

På ovan angivna skäl lämnar HD ansökningen utan bifall.

HD (JustR:n Hult, Fredlund, referent, Sven Nyman, Jermsten och Gad) fattade slutligt beslut i enlighet med betänkandet.