NJA 1985 s. 358

Underårig har genom sin mor ansökt om resning i mål om faderskap under åberopande av förhållande som inte förebragts tidigare (resultatet av ny blodundersökning). Ansökningen har inkommit till HD mer än ett år efter det att modern som behörig ställföreträdare för sökanden erhöll kännedom om undersökningsresultatet. Hinder har på grund härav enligt 58 kap 1 § 3 och 4 § 2 st RB funnits föreligga att uppta ansökningen till prövning.

(Jfr 1969 C 1236)

P.W., född d 2 dec 1967, är dotter till I.W., som är hennes legala ställföreträdare.

Genom dom av Stockholms TR d 17 aug 1971 i mål, där P.W. som part företräddes av bl a I.W. som ställföreträdare, förklarades norske medborgaren P.I.W. vara far till P.W.. Domen vann laga kraft.

I en ansökan, som inkom till HD d 20 okt 1983, ansökte P.W., genom I.W. som ställföreträdare, om resning.

Föredraganden, RevSekr Boqvist, hemställde i betänkande att HD måtte meddela följande beslut: Av handlingarna i målet framgår följande. P.W. har som grund för sin resningsansökan bl a åberopat en under år 1981 företagen blodundersökning. Undersökningen har avsett henne själv, modern och P.I.W.. Hon har därefter genom modern som ställföreträdare d 25 april 1983 vid Eksjö TR väckt talan om att P.I.W. skulle förklaras ej vara hennes far. Sedan P.W. återkallat sin talan avskrev TR:n d 8 juni 1983 målet från vidare handläggning.

P.W. har nu som grund för sin ansökan bl a åberopat att hon fått vetskap om utfallet av den 1981 företagna blodundersökningen först i samband med att talan väcktes vid Eksjö TR.

Ansökan om resning på grund av att en ny omständighet förebragts skall enligt 58 kap 1 § 3 jämfört med 58 kap 4 § 2 st RB göras inom ett år sedan sökanden erhållit kännedom om det förhållande som ansökan grundas på. Av handlingarna i målet framgår att sökandens ställföreträdare fått kännedom om utfallet av den nu åberopade blodundersökningen i början av 1982. Ansökan om resning kom in till HD d 20 okt 1983. Den har således kommit in för sent och skall avvisas. HD avvisar därför resningsansökningen.

HD (JustR:n Holmberg, Erik Nyman, referent, Ehmer, Broomé och

Beckman) fattade följande slutliga beslut: P.W. har till grund för resningsansökningen åberopat att ett utlåtande d 22 dec 1981 från Rettsmedisinsk institutt i Oslo över en där gjord blodundersökning visar att P.I.W. är utesluten som far till henne.

Av handlingarna framgår att resultatet av den åberopade blodundersökningen blev bekant för I.W. i början av jan 1982.

Ansökan om resning i tvistemål under åberopande av omständighet som inte har förebragts tidigare skall enligt 58 kap 1 § 3 jämfört med 58 kap 4 § 2 st RB göras inom ett år, sedan sökanden erhöll kännedom om det förhållande, varå ansökningen grundas.

Den i målet föreliggande ansökningen inkom till HD d 20 okt 1983 och sålunda mer än ett år efter det att I.W. såsom behörig ställföreträdare för P.W. fick kännedom om det åberopade utlåtandet. Den kan därför inte upptas till prövning.

HD avvisar resningsansökningen.