NJA 1985 s. 673

Fråga om jämkning av trafikförsäkringsavgift. 31 § 4 st trafikskadelagen (1975:1410).

TR:n

Sedan trafikförsäkringsföreningen vid Uddevalla TR ansökt om betalningsföreläggande för chauffören B.O. och målet efter bestridande hänskjutits till rättegång yrkade föreningen att B.O. skulle förpliktas att till föreningen utge trafikförsäkringsavgift med 435 kr.

B.O. bestred kravet.

Till utveckling av sin talan anförde föreningen: B.O. är sedan d 21 mars 1980 registrerad som ägare till lastbilen med registreringsnummer (registreringsnummer, uteslutet här). Fr o m d 29 april 1982 är bilen noterad som avställd. Avställningsanmälan inkom till LSt:n i Göteborgs och Bohus län d 29 april 1982. Under tiden d 12 jan-d 28 april 1982 saknades trafikförsäkring för fordonet. Kravet avser trafikförsäkringsavgift under 107 dagar med 4 kr 7 öre för dag. Trafikförsäkringsplikten upphörde först, när avställning noterades. Detta gäller, även om fordonet var skadat. Ej heller de övriga omständigheter, som B.O. åberopat mot föreningen, kan anses befria från trafikförsäkringsplikten. När ett fordon noteras som oförsäkrat, utsänder bilregistret regelmässigt påminnelse till fordonsägaren efter 10-17 dagar. Den första betalningsanmaningen från föreningen sändes d 9 mars 1982 och det första kravbrevet d 13 april 1982.

Som grund för sitt bestridande anförde B.O.: Vid en trafikolycka d 11 dec 1981 totalförstördes ifrågavarande bil. På grund av skadorna gick den ej att använda i trafik och bärgades av ett serviceföretag. Eftersom bilen endast var trafikförsäkrad, gjordes ej någon anmälan till försäkringsbolag. Försäkringen överfördes i stället till en annan bil, som anskaffades i stället för den förstörda. Försäkringsbolaget informerade ej om att bilavställning skulle ske vid försäkringsbytet. Någon påminnelse från bilregistret kom ej till B.O. 10-17 dagar efter olyckan. I april 1982 fick han besked från föreningen, att något var fel och då avställdes bilen. Bilen var hela tiden skattad och besiktigad men ej körduglig. B.O. förstod därför ej, att den också skulle vara trafikförsäkrad. Hade B.O. varit medveten om avställningsskyldigheten, hade bilen avställts samma dag som olyckan ägde rum.

Domskäl

TR:n (rådmannen Torgestam) anförde i dom d 19 maj 1983:

Domskäl. I målet är utrett, att ifrågavarande bil under den av föreningen angivna tiden saknat trafikförsäkring samt att den ej varit anmäld som avställd. På grund härav samt enär vad B.O. i övrigt anfört icke är av beskaffenhet att befria honom från betalningsskyldighet, skall föreningens talan bifallas.

Domslut

Domslut. TR:n förpliktar B.O. att till föreningen utge fordrade 435 kr.

HovR:n för Västra Sverige

B.O. fullföljde talan i HovR:n för Västra Sverige och yrkade ogillande av föreningens talan.

Föreningen bestred ändring.

HovR:n (hovrättsråden Jagander och Gislev, referent, samt adj led Frennered och Lindgren) anförde i dom d 14 mars 1984:

Domskäl

Domskäl. HovR:n finner att B.O:s uppgifter att bilen under hela den tid, för vilken avgift yrkas, varit i trafikodugligt skick och ej brukats i trafik måste god tagas. Uppgiften om att bilen varit i trafikodugligt skick stöds av ett skriftligt intyg av en polisman. Vid dessa förhållanden föreligger sådana särskilda skäl som enligt 31 § 4 st trafikskadelagen bör medföra nedsättning av avgiftsskyldigheten. Det nedsatta beloppet bör med hänsyn till vikten av att trafikförsäkringsplikten iakttas bestämmas till 250 kr, motsvarande vad B.O. skulle ha erlagt i premie för den aktuella tiden jämte viss ersättning för föreningens befattning med indrivning av denna del av avgiften.

Domslut

Domslut. Med ändring av TR:ns dom förpliktar HovR:n B.O. att till trafikförsäkringsföreningen utge 250 kr.

HD

Föreningen sökte revision och yrkade att B.O. skulle förpliktas att till föreningen utge ojämkad trafikförsäkringsavgift med 435 kr.

B.O. bestred ändring.

Betänkande

HD avgjorde målet efter föredragning.

Föredraganden, RevSekr Engström, hemställde i betänkande om följande dom:

Domskäl

Domskäl. Enligt 2 § 1 st trafikskadelagen (1975:1410) skall trafikförsäkring finnas för motordrivet fordon som är registrerat i bil registret och ej är avställt. Saknas trafikförsäkring har enligt 31 § 1 st samma lag trafikförsäkringsföreningen rätt att ta ut trafikförsäkringsavgift av den försäkringspliktige. Enligt 4 st i nyssnämnda lagrum kan domstol nedsätta avgiften om särskilda skäl föreligger.

Under förarbetena till bestämmelserna om trafikförsäkringsavgift i trafikskadelagen angav föredragande statsrådet som exempel på fall där nedsättning av avgiften borde kunna ske, att den försäkringspliktige på grund av sjukdom inte kunnat fullgöra sin försäkringsplikt och avgiften avsevärt översteg vad han faktiskt skulle ha erlagt i försäkringspremier om fordonet varit trafikförsäkrat (prop 1977/78:16 s 51), att avgiften framstod som oskäligt hård eller att den försäkringspliktige kunde visa att fordonet förvarats på sådant sätt att det inte kunnat användas under den aktuella tiden (a prop s 60 f).

I målet är upplyst att B.O:s bil efter en sammanstötning blivit obrukbar utan att närmare angivits på vad sätt den skadats, att B.O. d 11 jan 1982 överfört trafikförsäkringen på ett annat fordon utan att först avställa bilen samt att avställning skett d 29 april 1982. B.O. har vidare anfört att han under ovannämnda tid ej använt fordonet i trafik och att det varit ett "vrak" från vilket han avsett att ta reservdelar.

Trafikförsäkringsföreningen har vitsordat att bilen inte brukats under den aktuella tiden.

Den ifrågavarande bilen har under tiden d 12 jan-d 28 april 1982 saknat trafikförsäkring utan att vara avställd. Även om bilen inte brukats i trafik är B.O. därför skyldig att utge trafikförsäkringsavgift. Fråga uppkommer då om det föreligger särskilda skäl för jämkning av avgiften.

Det saknas anledning att ifrågasätta riktigheten av B.O:s uppgifter, som innebär att bilen varit så svårt skadad att den inte kunnat brukas i trafik och att det inte heller funnits några förutsättningar för att den efter reparationer åter skulle kunna tas i bruk. Angivna omständigheter får anses utgöra särskilda skäl för jämkning av trafikförsäkringsavgiften. Jämkning bör i fall av förevarande slag enligt HD:s mening i allmänhet ske till ungefär hälften av normal trafikförsäkringsavgift. I målet finns det därför inte anledning att ändra det av HovR:n bestämda beloppet.

Domslut

Domslut. HD fastställer HovR:ns domslut.

HD (JustR:n Sven Nyman, Bengtsson, Jermsten, Freyschuss och Beckman referent) beslöt dom i enlighet med betänkandet.