NJA 1986 s. 729

Internationella rättsförhållanden. En svensk medborgare med hemvist utomlands har, med analog tillämpning av 10 kap 14 § RB, i visst fall ansetts skyldig på grund av sin anknytning till Sverige att jämte två svenska rättssubjekt svara vid svensk domstol.

Stockholms TR

ATS-Autotechnik Spezialerzeugnisse GmbH, Bad Dürkheim, Förbundsrepubliken Tyskland, ansökte vid Stockholms TR om stämning på Think Tank AB och T.L., båda med adress i Stockholm, samt T.B. med adress i London, England. ATS yrkade, såsom talan slutligen bestämdes, förpliktande för de tre svarandena att solidariskt utge 285 000 US dollar jämte ränta till ATS.

TR:n utfärdade stämningar och kallelser till muntlig förberedelse, vilka delgavs Think Tank och T.L.. Ingen av dessa inställde sig till förberedelsen, och på begäran av ATS meddelade TR:n tredskodom mot dem.

Sedan T.B. härefter delgivits stämning yrkade han att ATS' talan skulle avvisas. Som grund för yrkandet anförde han

i första hand att parterna i avtal hade intagit en prorogationsklausul, enligt vilken exklusiv domsrätt skulle tillkomma Landgericht i Mannheim, Förbundsrepubliken Tyskland, och i andra hand

att han inte hade forum i Sverige vare sig enligt tysk rätt, som enligt avtal skulle tillämpas på mellanhavandet, eller enligt svensk rätt.

ATS bestred avvisningsyrkandet på den grund att

prorogationsklausulen var ogiltig samt att

TR:n var behörigt forum enligt 10 kap 1 § 5 st RB eller i vart fall enligt 10 kap 14 § samma balk.

Vid muntlig förberedelse d 17 maj 1983 vidhöll T.B. sitt yrkande om avvisning men vitsordade betalningsskyldigheten i och för sig. Efter argumentation i avvisningsfrågan företog TR:n, på parternas begäran, målet till huvudförhandling i förenklad form. Sedan förhandlingen avslutats tillkännagav TR:n att dom eller beslut skulle komma att meddelas genom att hållas tillgängligt på rättens kansli d 25 maj 1983.

I skrift, som inkom till TR:n d 20 maj 1983, förklarade ATS, att bolaget önskade förebringa ytterligare utredning i forumfrågan, och återkallade sin begäran om avgörande av målet efter huvudförhandling i förenklad form. I beslut samma dag biföll TR:n framställningen såtillvida att dess "beslut om att dom eller annat beslut i målet skall meddelas 1983-05-25" undanröjdes. TR:n upptog därefter målet till fortsatt skriftlig handläggning. T.B. invände mot att målet återupptagits och återtog sitt medgivande av betalningsanspråket. ATS inkom med kompletterande utredning angående prorogationsklausulen, och i anledning därav vidgick T.B. att klausulen var ogiltig.

Sedan parterna beretts tillfälle att slutföra sin talan meddelade TR:n (rådmännen Nyström och Berzins samt t f rådmannen Svanberg) d 4 dec 1984 följande beslut: Av handlingar i målet framgår att T.B. vid tiden för stämningsansökans ingivande var utflyttad till England under adress c/o Hammet, 11 Marlborough Road, Ealing, London W 5, och att han alltjämt är bosatt där. Vidare framgår att T.B. är svensk medborgare, att han på grund av sin profession - han är anställd som utlandsrepresentant i ett svenskt bolag vid namn Prima Inovation AB - för en tämligen ambulerande tillvaro och att han vistas ca tre månader per år i Sverige. Med hänsyn till dessa omständigheter finner TR:n att T.B., trots att han inte kan anses ha sådant allmänt forum här i riket, varom stadgas i 10 kap 1 § 5 st RB, har en sådan anknytning till Sverige att han enligt 10 kap 14 § RB ändå är skyldig att jämte Think Tank och T.L. svara inför svensk domstol. TR:n ogillar därför T.B.:s yrkande om att ATS' talan skall avvisas.

T.B. anförde besvär i Svea HovR och yrkade i första hand att ATS' talan skulle avvisas

samt i andra hand att HovR:n "undanröjer TR:ns beslut och förordnar att målet skall företas till fortsatt handläggning i frågan om rättegångshinder av TR:n".

ATS bestred ändring.

HovR:n (hovrättspresidenten Blom, hovrättslagmannen Tillinger, hovrättsrådet Åström, referent, och adj led Lampa) anförde i beslut d 17 juni 1985:

Domskäl

Skäl. T.B. har som grund för sin talan i HovR:n anfört bl a följande: Tyska processrättsliga regler skall tillämpas på frågan om behörigt forum eftersom parterna har överenskommit att tysk rätt skall tillämpas. ATS har inte förmått eller ens försökt visa att T.B. har forum inför TR:n enligt de tyska reglerna. Inte heller enligt svenska regler är TR:n behörigt forum. Som TR:n konstaterat uppkommer inte behörighet genom 10 kap 1 § 5 st RB, eftersom T.B. har hemvist i England sedan drygt tre år tillbaka. 10 kap 14 § samma balk skall endast användas vid bestämmandet av svenska domstolars inbördes behörighet. Detta gäller oavsett T.B.:s anknytning till Sverige. För det fall att hans anknytning tillmäts relevans skall följande beaktas. Avtalet, som avser en internationell verksamhet, ingicks i Tyskland när T.B. var domicilierad i England. Han har fortfarande hemvist i England. Hans enda anknytning till Sverige är den som angivits i det överklagade beslutet. Anknytningen är alltför svag för att kunna tillmätas avgörande betydelse.

Vad gäller frågan om undanröjande av TR:ns beslut menar T.B. att TR:ns förfarande att tillåta ATS att efter huvudförhandlingen komplettera sin talan utgör grovt rättegångsfel. Om målet prövats vid huvudförhandlingen är det uppenbart att käromålet skulle ha avvisats eftersom ATS inte mot T.B:s bestridande förmått visa TR:ns behörighet. Det överklagade beslutet synes huvudsakligen grundat på vad ATS tillfört målet efter förhandlingen.

ATS har genmält bl a: T.B. har inte styrkt sitt påstående att han har hemvist i England. Enligt engelsk rätt krävs mycket stark anknytning till England för att en person skall anses domicilierad där. Vid tiden för talans väckande var T.B. just avregistrerad ur folkbokföringen. Han hade iklätt sig ett solidariskt betalningsansvar med andra svenska rättssubjekt med vilka han hade nära kontakter. Av hans egna uppgifter framgår att han fortfarande har stark anknytning till Sverige. Det är därför rimligt att han skall svara inför svensk domstol.

För att avgöra målet efter förenklad huvudförhandling krävs att båda parternas samtycke härtill föreligger intill dess dom faller i målet. Även om bortfall av parts samtycke inte automatiskt medför att förberedelsen skall fortsätta, kan TR:n ändå förordna om fortsatt handläggning. TR:ns beslut att återuppta förberedelsen i målet kan inte betraktas som grovt rättegångsfel.

HovR:n finner inledningsvis att, vid bedömningen av svensk domstols behörighet, domstolen har att tillämpa svenska processrättsliga regler. - För att T.B. skall anses ha allmänt forum vid svensk domstol enligt 10 kap 1 § 5 st RB krävs att han saknar känt hemvist även utom Sverige. Med hänsyn till vad som framkommit om T.B:s bosättning i England saknas förutsättning att tillämpa denna bestämmelse. Frågan är därför om T.B. med analog tillämpning av 10 kap 14 § RB skall vara skyldig att svara inför svensk domstol. Bestämmelsen är direkt tillämplig endast när samtliga svarande i ett mål har behörigt forum i Sverige. Möjligheten att tillämpa bestämmelsen analogt beträffande en svarande, för vilken behörigt forum i Sverige annars saknas, måste därför vara begränsad. I vissa fall kan dock omständigheterna tänkas vara sådana att sådan tillämpning skall kunna komma i fråga. HovR:n finner, i likhet med TR:n, att vad som upplysts om T.B.:s anknytning till Sverige medfört att han var skyldig att, jämte Think Tank och T.L., svara inför TR:n. T.B:s yrkande om avvisning av ATS' talan skall därför lämnas utan bifall.

Enligt RB föreligger inte uttryckligt hinder mot att domstol, som beslutat att meddela dom eller beslut, i stället förordnar om fortsatt handläggning. Det bör dock särskilt i ett dispositivt mål krävas starka skäl för att så skall kunna ske. Det faktum att en part, som samtyckt till huvudförhandling i förenklad form, efter avslutad förhandling återtar sitt samtycke bör därvid inte tillmätas självständig betydelse. Även om ATS' återtagande av lämnat samtycke således inte i och för sig medfört hinder för TR:n att avgöra målet, kan det i förening med att parten åberopar nya uppgifter eller bevis, som enligt TR:ns mening är av betydelse, utgöra skäl för fortsatt handläggning. Framför allt bör dock TR:n ha möjlighet att fortsätta handläggningen för att inte behöva meddela ett enligt TR:ns mening eventuellt oriktigt avgörande. TR:ns handläggning har alltså inte varit felaktig, än mindre grovt felaktig. Yrkandet om återförvisning - för, såsom yrkandet får tolkas, ny prövning utan att hänsyn därvid tas till den utredning som numera föreligger i målet - saknar laga grund.

HovR:ns avgörande. HovR:n lämnar besvären utan bifall.

T.B. (ombud advokaten L.G.) anförde besvär och yrkade i första hand att ATS' talan skulle avvisas

samt i andra hand att HD skulle undanröja TR:ns beslut och förordna att målet skulle företas till fortsatt handläggning i frågan om rättegångshinder utan beaktande av den utredning som införts i målet efter huvudförhandlingens avslutande i TR:n.

ATS (ombud jur kand L.E.) bestred ändring.

Målet avgjordes efter föredragning.

Föredraganden, RevSekr Möller, hemställde i betänkande om följande beslut: HD fastställer HovR:ns beslut.

HD JustR:n Brundin, Bengtsson, referent, Heuman, Lind och Lars K Beckman) fattade slutligt beslut i enlighet med betänkandet.

Litteratur: Dennemark, Om svensk domstols behörighet i internationellt förmögenhetsrättsliga mål s 138 f och 220 ff.