NJA 1986 s. 94

Sedan HD i ett mål fattat beslut att ej meddela prövningstillstånd och beslutet utlämnats till expediering inkom, innan beslutet expedierades, en kompletterande inlaga, vari revisionskäranden yrkade förordnande om viss utredning och hand biträde enligt rättshjälpslagen för egen del begärde ersättning för sitt arbete i målet i HD. Det har ansetts ankomma på avdelningen för tillståndsprövning att bedöma frågan, huruvida sådana särskilda omständigheter har förelegat att de i inlagan framställda yrkandens skulle beaktas. (Jfr 1921 s 446, 1934 s 263, 1938 s 171, 1979 s 237 med hänvisningar, 1984 s 179 med hänvisningar, 1984 s 200, minoriteten, och 1985 C 28)

(Jfr 1921 s 446, 1934 s 263, 1938 s 171, 1979 s 237 med hänvisningar, 1984 s 179 med hänvisningar, 1984 s 200, minoriteten, och 1985 C 28)

HovR:n för Västra Sverige meddelade d 27 nov 1985 dom i mål mellan F.B. och L.B. angående vårdnad m m.

F.B. sökte revision. Efter föredragning d 29 jan 1986 beslöt HD att inte meddela prövningstillstånd i målet. Protokoll med beslutet utlämnades för expediering d 31 jan 1986.

Innan beslutet expedierats inkom F.B. d 3 febr 1986 med en kompletterande revisionsinlaga, där han yrkade att HD skulle förordna om viss utredning i målet. I samma inlaga hemställde F.B:s biträde enligt rättshjälpslagen om ersättning för sitt arbete på målet i HD enligt en ingiven kostnadsräkning.

Med anledning härav fattade HD (JustR:n Erik Nyman, Vängby, Jermsten, Broomé, referent, och Lind) d 19 febr 1986 följande beslut: Inlagan har inkommit efter det att beslut i målet av avdelning för tillståndsprövning utlämnats till expediering och därmed hand läggningen avslutats men innan beslutet expedierats. Det får anses ankomma på samma avdelning att pröva frågan huruvida sådana särskilda omständigheter föreligger att de i inlagan framställda yrkandena om ytterligare utredning och om ersättning enligt rättshjälpslagen skall beaktas. Inlagan överlämnas därför till nämnda avdelning.

Härefter fattade HD på avdelning för tillståndsprövning (JustR Vängby) d 14 mars 1986 följande beslut: Inlagan har inkommit efter det att HD:s beslut att inte meddela prövningstillstånd utlämnats till expediering och därmed handläggningen avslutats. Vid sådant förhållande och då det inte föreligger sådana särskilda omständigheter som - med hänsyn till att beslutet ännu ej expedierats - skulle kunna föranleda annat, lämnar HD de i inlagan framställda yrkandena om ytterligare utredning och om ersättning enligt rättshjälpslagen utan beaktande.

Samma dag meddelades HD:s d 29 jan 1986 fattade beslut att vägra prövningstillstånd

(Mål T 585/85)