NJA 1988 s. 566

Återställande av försutten tid har beviljats i fall då en revisionsinlaga postats och postbehandlats en måndag men inte kommit in till HovR:n på annan ort förrän påföljande torsdag, vilket var en dag efter fullföljdstidens utgång.

HD

(Jfr 1985 s 539 och s 862 samt 1986 s 203)

Svea HovR meddelade d 25 maj 1988 dom i mål mellan Aktiebolaget Sveatrade, å ena, samt Bröderna N. i Eslöv Maskin Aktiebolag, å andra sidan, angående fästställelse av skyldighet att köpa viss egendom. Sedan maskinbolaget fullföljt talan mot domen, avvisade HovR:n genom beslut d 30 juni 1988 bolagets revisionstalan på den grund att revisionsinlagan kommit in för sent. HovR:ns avvisningsbeslut vann laga kraft.

Maskinbolaget ansökte i inlaga som inkom till HD d 27 juli 1988 om återställande av försutten tid för fullföljd av talan mot domen. Bolaget anförde bl a: Det kan konstateras att försändelsen med revisionsinlaga har poststämplats i Eslöv d 20 juni. Försändelsen borde normalt ha inkommit till HovR:n d 21 juni eller i vart fall ha avskiljts för HovR:ns räkning. Så har inte skett. Ej heller d 22 juni har försändelsen inkommit eller avskiljts. Först d 23 juni inkommer försändelsen till HovR:n. Terminalchefen vid postterminalen har förklarat att denna försändelse har drabbats av onormal försening.

Sveatrade bestred bifall till ansökningen.

Föredraganden, RevSekr Backlund, hemställde i betänkande om följande beslut: Enligt lag och meddelad fullföljdshänvisning har det ålegat part som ville överklaga HovR:ns dom att inkomma med sin revisionsinlaga till HovR:n senast onsdagen d 22 juni 1988. Maskinbolagets revisionsinlaga inkom till HovR:n först påföljande dag.

Utredningen i ärendet ger inte anledning anta annat än att, såsom maskinbolaget gjort gällande, revisionsinlagan postades i Eslöv mandagen d 20 juni 1988 i sådan tid att den postbehandlades samma dag. Med hänsyn härtill får maskin bolaget anses ha haft giltig ursäkt för sin underlåtenhet att i rätt tid fullfölja talan mot HovR:ns dom.

På grund av det anförda bifaller HD enligt 58 kap 11 § RB på det sätt maskinbolagets ansökan att HD förordnar att revisionsinlagan skall överlämnas till avdelning för behandling av fråga om prövningstillstånd.

HD (JustR:n Höglund, Rydin, Gad, Svensson och Danelius, referent) fattade slutligt beslut i enlighet med betänkandet.