NJA 1986 s. 203

Återställande av försutten tid har beviljats i fall då en vadeinlaga postats en fredag i så god tid att den kunnat postbehandlas samma dag men ej kommit in till TR:n på annan ort förrän påföljande tisdag, en dag för sent.

HD

(Jfr 1985 s 539 med där lämnad hänvisning samt även 1985 s 862)

Lindesbergs TR meddelade d 14 maj 1984 dom i mål mellan allmän åklagare och S.M. angående stöld m m. Vad mot domen skulle anföras senast måndagen d 4 juni 1984. I en inlaga som dagtecknats fredagen d 1 juni 1984 och inkom till TR:n d 5 juni 1984 anförde S.M. vad mot domen. - TR:n avvisade i beslut d 19 juni 1984 S.M:s vadetalan, enär vadeinlagan inkommit för sent. Svea HovR lämnade d 21 sept 1984 av S.M. anförda besvär mot avvisningsbeslutet utan bifall. Sedan S.M. besvärat sig över HovR:ns beslut, fann HD i beslut d 16 okt 1985 ej skäl att meddela prövningstillstånd.

S.M. (ombud advokaten G.H.) ansökte i HD om återställande av försutten tid för fullföljd av talan mot TR:ns dom.

Riksåklagaren bestred bifall till ansökningen.

Föredraganden, RevSekr Malmström Öhman, hemställde i betänkande att HD måtte meddela beslut enligt följande: Vadeinlagan har i vanlig brevförsändelse skickats med post till Lindesbergs TR under rätt adress. Den har kommit till TR:n först tisdagen d 5 juni 1984, dvs dagen efter fullföljdstidens utgång. S.M. har uppgivit att han postade vadeinlagan fredagen d 1 juni 1984. Det kuvert i vilket vadeinlagan inneslutits har frankostämplats med datumstämpel angivande Karlskoga och nämnda datum. Kuvertet har ej stämplats med postanstaltens datumstämpel. Då ingen särskild omständighet talar häremot får S.M:s uppgift om dagen för försändelsens avlämnande för postbefordran godtagas.

S.M. har anfört att förseningen i postgången sannolikt berott på att försändelsen felaktigt behandlats som ekonomipost och att avskiljandet av försändelsen för TR:ns räkning kunnat ske måndagen d 4 juni 1984.

Av utredning, inhämtad av TR:n och riksåklagaren från postmästaren i Lindesberg, framgår följande. Försändelsen skulle normalt ha ankommit till Lindesberg på lördagen. Med undantag av expressförsändelser och försändelser märkta lördagsutdelning sorteras emellertid försändelser som inkommit på en lördag först påföljande måndag.

Som framgår av HD:s beslut d 20 dec 1985, SÖ 618 (plenimål), måste den som skickar en fullföljdsinlaga med posten räkna med att mindre förseningar i postbefordringen kan uppkomma och vid försening kan avsändaren inte anses ha laga förfall då inlagan postas på sådan tid att den vid normal postgång skulle ha avskilts för domstolens räkning på postanstalt först samma dag som fullföljdstiden löper ut. S.M. kan därför inte anses ha haft laga förfall för sin underlåtenhet att i rätt tid fullfölja talan mot TR:ns dom. HD lämnar därför ansökningen utan bifall.

HD (JustR:n Höglund, Vängby, Jermsten, referent, Broomé och Beckman) fattade följande slutliga beslut: Enligt lag och meddelad fullföljdshänvisning skulle part som ville vädja mot TR:ns dom inkomma med sin vadeinlaga till TR:n senast måndagen d 4 juni 1984. S.M:s vadeinlaga inkom till TR:n först påföljande dag.

Utredningen i ärendet ger inte anledning till annat än att den försändelse som innehöll S.M:s vadeinlaga postades i Karlskoga fredagen d 1 juni 1984 i så god tid att den kunnat postbehandlas samma dag.

I ärendet är således fråga om förhållanden som såtillvida avviker från omständigheterna i det ärende s om avgjordes av HD i dess helhet genom beslut d 20 dec 1985, nr SÖ 618, (* NJA 1985 s 862 *) . att den samlade tid som i detta fall stått till buds för postbehandlingen omfattat ytterligare två dagar, nämligen mellankommande lördag och söndag (jfr bl a NJA 1973 s 746, 1978 s 8, 1983 s 904 och 1985 s 539).

Även om hänsyn tas till att postgången vid ett veckoslut är mera tidskrävande än annars och att risk finns för dröjsmål därutöver, har S.M. skäligen inte haft anledning att räkna med att försändelsen först fyra dagar efter det att den postades i Karlskoga skulle komma in till Lindesbergs TR. S.M. får alltså anses ha haft giltig ursäkt för sin underlåtenhet att i rätt tid fullfölja talan mot TR:ns dom.

På grund av det anförda bifaller HD på det sätt ansökningen att HD enligt 58 kap 11 § RB förordnar att TR:n skall, utan hinder av beslutet d 19 juni 1984, upptaga S.M:s vadeinlaga till behandling enligt 51 kap 5 § RB. Den i 2 § samma kap angivna tiden av en vecka skall räknas från den dag underrättelse om HD:s beslut genom TR:ns försorg tillställts åklagarmyndigheten i målet.