NJA 1989 s. 313

I ett fall då fullföljdstiden gick ut den 30 december har - oaktat fråga var om postbefordran under dagarna mellan jul och nyår - återställande av försutten tid beviljats när fullföljdsinlagan postats den 28 december i sådan tid att den kunnat postbehandlas samma dag.

HD

(Jfr 1985 s 539, 1986 s 203 och 1988 s 566)

Motala TR meddelade d 9 dec 1987 dom i mål mellan allmän åklagare och K.B. angående ansvar för vårdslöshet i trafik. Tiden för fullföljd av talan mot domen utgick d 30 dec 1987. Den 4 jan 1988 inkom till TR:n med posten en försändelse innehållande en vadeinlaga från K.B.. TR:n avvisade i beslut samma dag K.B:s vadetalan med hänvisning till att vadeinlagan kommit in för sent. Sedan K.B. anfört besvär över avvisningsbeslutet lämnade Göta HovR i beslut d 8 febr 1988 besvären utan bifall. HD fann i beslut d 2 dec 1988 ej skäl meddela prövningstillstånd i följd varav HovR:ns beslut skulle stå fast.

K.B. ansökte hos HD om återställande av försutten tid för talan mot TR:ns dom. Han anförde att han lagt kuvertet med vadeinlagan på en brevlåda i Stockholm på förmiddagen d 28 dec 1987, att kuvertet borde ha poststämplats samma dag och att inlagan enligt normal postgång borde ha varit TR:n tillhanda d 29 dec eller i vart fall d 30 dec.

Riksåklagaren bestred bifall till ansökningen. Riksåklagaren anförde bl a:

Av TR:ns avvisningsbeslut framgår att inlagan var dagtecknad d 28 dec 1987. Det saknas anledning att ifrågasätta riktigheten i K.B:s påstående att han på förmiddagen samma dag - en måndag - postade inlagan i Stockholm. Vid normal postgång torde en så postad försändelse kunna postbehandlas samma dag och nå en adressat i Motala dagen därpå. Inför jul- och nyårshelger föreligger emellertid erfarenhetsmässigt sådana postmängder att risken för att postgången försenas avsevärt är påtaglig. Vid sådant förhållande har enligt min mening K.B. inte kunnat förlita sig på att försändelsen inom två dagar eller senast onsdagen d 30 dec 1987 skulle komma in till TR:n. Det bör framhållas att den dag vadeinlagan faktiskt inkom, måndagen d 4 jan 1988, på grund av mellankommande nyårshelg och veckoslut var den första dagen efter fullföljdstidens utgång som TR:n hölls öppen.

Föredraganden, RevSekr Wahlfrid, hemställde i betänkande att HD måtte meddela följande beslut: Sista dag för ingivande av vadeinlagan var onsdagen d 30 dec 1987. Vadeinlagan inkom till TR:n måndagen d 4 jan 1988.

Det kuvert i vilket K.B:s vadeinlaga inkom till TR:n finns ej i behåll. K.B:s i ansökningen lämnade uppgift att han på förmiddagen måndagen d 28 dec 1987 i Stockholm postat vadeinlagan får, som riksåklagaren anfört, därför godtagas. Med hänsyn härtill får K.B. anses ha haft giltig ursäkt för sin underlåtenhet att i rätt tid fullfölja talan mot TR:ns dom.

På grund av det anförda bifaller HD på det sätt ansökningen att HD enligt 58 kap 11 § RB förordnar att TR:n skall, utan hinder av beslutet d 4 jan 1988, upptaga K.B:s vadeinlaga till behandling enligt 51 kap 5 § RB. Den i 2 § samma kapitel angivna tiden av en vecka skall räknas från den dag underrättelse om HD:s beslut genom TR:ns försorg tillställts åklagarmyndigheten i målet.

HD (JustR:n Palm, Heuman, Freyschuss, Törnell och Munck, referent) fattade slutligt beslut i enlighet med betänkandet.