NJA 1991 s. 275

I en revisionssinlaga hade namnen på två personer fallit bort bland dem som uppgetts vara revisionskärande. Efter fullföljdstidens utgång ingav till Högsta domstolen en kompletterande inlaga med uppgift om att även de båda utelämnade personerna var revisionskärande. Fråga huruvida dessa med hänsyn till revisionsinlagans innehåll i övrigt kunde anses omfattade av den förda revisionstalan.

(Jfr 1983 s 567 och 1987 s 965)

Vid Halmstads TR väckte T.S., R.S., B.R., A-M.A., L.S., B.L. och S.S. talan mot Reveko Aktiebolag med yrkande om skadestånd med skilda belopp för var och en av dem, tillhopa 6 810 000 kr, jämte ränta.

Reveko bestred käromålen.

TR:n ogillade i dom d 16 juni 1987 käromålen.

HovR:n för Västra Sverige

T.S. och medparter (ombud för samtliga advokaten S.L.) fullföljde talan i HovR:n för Västra Sverige och yrkade att Reveko skulle förpliktas att utge 4 500 000 kr jämte ränta, med följande fördelning: T.S., R.S., B.R. och A-M.A. 750 000 kr vardera, L.S. och B.L. 747 656 kr vardera samt S.S. 4 688 kr. Reveko bestred ändring.

HovR:n fastställde i dom d 22 mars 1990 TR:ns domslut.

I revisionsinlaga, undertecknad av ombudet S.L., som inkom inom fullföljdstiden upptogs som revisionskärande T.S., R.S., B.R., A-M.A. och L.S.. I inlagan framställdes samma yrkande som i HovR:n.

Efter fullföljdstidens utgång ingavs till HD en kompletterande revisionsinlaga vari angavs att även B.L. och S.S. var revisionskärande i målet. Efter det att målet föredragits beträffande frågan, om B.L:s och S.S:s revisionstalan kunde tas upp till prövning, fattade HD (JustR:n Vängby, Rydin, referent, Magnusson, Lind och Munck) följande i protokoll, i vilket som parter antecknades T.S., R.S., B.R., A-M.A., L.S., B.L. och S.S., d 13 maj 1991 upptagna beslut: De ovan angivna sju revisionskärandena förde i HovR:n sin talan genom S.L. som gemensamt ombud. Sedan HovR:n ogillat deras vadetalan har S.L. inom fullföljdstiden kommit in med en av honom undertecknad revisionsinlaga. I den har som revisionskärande antecknats endast de fem första av de sju berörda personerna. Efter fullföljdstiden utgång har S.L. till HD gett in en kompletterande inlaga med uppgiften att även B.L. och S.S. var revisionskärande, ehuru deras namn hade fallit bort i huvudet på revisionsinlagan.

Reveko har i revisionsgenmäle anmärkt, att talan inom laga tid fullföljts endast av de fem i revisionsinlagan upptagna revisionskärandena, och har i anslutning härtill hänvisat till ett av HovR:n utfärdat lagakraftbevis såvitt avser B.L. och S.S..

Som HD har framhållit i tidigare rättsfall (NJA 1983 s 567 och 1987 s 965) är det från processrättsliga och exekutionsrättsliga synpunkter angeläget att det vid fullföljdstidens utgång står klart huruvida en fullföljd talan omfattar domen i dess helhet eller endast viss del av den. Det är därför av vikt att, när det som i förevarande fall finns flera parter på den förlorande sidan, det vid nämnda tidpunkt tydligt framgår om alla eller bara vissa av dem har överklagat domen.

Det förhållandet att B.L. och S.S. har blivit utelämnade bland revisionskärandena i revisionsinlagan bör ej utan vidare leda till att de inte skall anses ha sökt revision i behörig ordning. Om det av inlagan ändå framgår att den förda revisionstalan omfattar även dem, bör detta vara tillräckligt. I detta hänseende är följande att beakta.

De sju revisionskärandena yrkade i HovR:n att Reveko skulle förpliktas att utge 4 500 000 kr jämte ränta. Detta belopp skulle fördelas mellan dem på ett i HovR:ns dom närmare angivet sätt. Enligt denna fördelning belöpte 747 656 kr på B.L. och 4 688 kr på S.S. medan på de övriga fem personerna således belöpte sammanlagt 3 747 656 kr.

I revisionsinlagan har revisionskärandena i huvudsaken framställt samma yrkande som i HovR:n, dvs att Reveko skall förpliktas att till dem utge 4 500 000 kr jämte ränta "att fördelas dem emellan i enlighet med vad som anges i HovR:ns dom". Med hänsyn till detta yrkande och med beaktande även av revisionsinlagans innehåll i övrigt måste det anses ha framstått som tillräckligt tydligt att också B.L. och S.S. rätteligen omfattades av den förda revisionstalan.

På grund av det anförda finner HD att även B.L:s och S.S:s revisionstalan skall tas upp på avdelning för tillståndsprövning.

(Mål T 179/90)