NJA 1992 s. 154

Fråga om kvarstad för fordran grundad på omfattande stölder från gäldenärens arbetsgivare.

HD

Huddinge TR dömde d 26 nov 1991 L.R. för grov stöld till fängelse 2 år och U.Z. för medhjälp till grov stöld till fängelse 1 år 6 mån. Enligt domen hade L.R. under tiden sept 1988-mars 1991 stulit nya och begagnade reservdelar för ett värde av 6 917 400 kr och U.Z. under tiden hösten 1989 - mars 1991 främjat denna brottslighet avseende ett värde av 4 355 400 kr. Stölderna hade skett hos deras dåvarande arbetsgivare Alfa Laval Separation AB (Alfa Laval). Båda de tilltalade har överklagat domen.

I brottmålet yrkade Alfa Laval skadestånd av de tilltalade solidariskt med 29 244 000 kr. TR:n beslöt d 23 okt 1991, alltså före domen i brottmålet, att Alfa Lavals skadeståndstalan skulle handläggas som särskilt mål enligt de regler som gäller för tvistemål.

Innan åtal hade väckts förordnade TR:n i brottmålet d 7 maj 1991 om kvarstad på så mycket av L.R:s egendom att en fordran för Alfa Laval om 2 800 000 kr kunde antas bli täckt vid utmätning. Den 25 nov 1991 förordnade TR:n i tvistemålet att detta kvarstadsbeslut skulle bestå.

Alfa Laval yrkade i tvistemålet att TR:n skulle förordna om kvarstad på så mycket av L.R:s och U.Z:s egendom att det förslog till täckande av en fordran om 29 244 000 kr. Alfa Laval anförde därvid: Svarandena har gjort sig skyldiga till omfattande brottslighet som har lett till mycket stor skada för Alfa Laval. Det belopp Alfa Laval har att fordra av svarandena är mycket stort. Det kan därför skäligen befaras att svarandena undandrar sig att betala skadestånd.

L.R. och U.Z. bestred bifall till yrkandet.

TR:n (rådmannen Wahlqvist) meddelade d 9 dec 1991 följande beslut: Alfa Laval får anses ha visat sannolika skäl för att bolaget har en fordran hos L.R. om 6 917 400 kr och hos U.Z. om 4 355 400 kr. Bolaget har emellertid som grund för det nu framställda kvarstadsyrkandet åberopat endast det förhållandet att det belopp som bolaget har att fordra är mycket stort. Enbart denna omständighet kan inte medföra att det skäligen kan befaras att L.R. och U.Z. undandrar sig att betala vad som genom dom i målet kan komma att åläggas dem. Skäl att förordna om ytterligare kvarstad på L.R:s egendom föreligger således inte. Inte heller föreligger det skäl att förordna om kvarstad på U.Z:s egendom. Det av Alfa Laval nu framställda yrkandet lämnas därför utan bifall.

Alfa Laval anförde besvär i Svea HovR och yrkade bifall till sitt vid TR:n framställda kvarstadsyrkande.

HovR:n (hovrättslagmannen Westlander, hovrättsrådet Lampa, referent, och hovrättsassessorn Fenhorn) lämnade i beslut d 20 dec 1991 besvären utan bifall.

Alfa Laval (ombud advokaten S.L.) anförde besvär och yrkade att HD skulle förordna om kvarstad på så mycket av L.R:s och U.Z:s egendom att bolagets fordringar hos dem kunde antas bli täckta vid utmätning. Alfa Laval anförde därvid att bolaget tills vidare accepterade att sannolika skäl visats för fordringar på 6 917 400 kr avseende L.R. och 4 355 400 kr avseende U.Z..

U.Z. (ombud advokaten A.I.) bestred ändring. L.R. yttrade sig inte.

Betänkande

Målet avgjordes efter föredragning.

Föredraganden, RevSekr Ola Olsson, föreslog i betänkande följande beslut: Skäl. (Här redogjordes först för bakgrunden till TR:ns beslut, varefter anfördes följande.) Alfa Laval har i HD anfört följande. Det göres gällande att det skäligen kan befaras att L.R. och U.Z. kommer att undandra sig att betala sina skulder. Redan det förhållandet att de befunnits skyldiga till grov och omfattande ekonomisk brottslighet är ett mycket starkt stöd för ett sådant antagande. Den som tidigare brottsligt frånhänt sin arbetsgivare stora värden kan förväntas även senare undandra sig att fullgöra sina skyldigheter mot borgenärer och andra. En tidigare demonstrerad illojalitet medför således att det skäligen kan befaras att illojaliteten upprepas i annat sammanhang (jämför motiveringen i NJA 1988 s 305). I förevarande fall har dessutom den tidigare illojaliteten - bestående i grov brottslighet - riktats direkt mot kvarstadssökanden. Till det anförda kommer att till följd av det fordrade beloppets storlek full betalning torde kunna ske endast med stora uppoffringar. Frestelsen att undkomma fullgörande av betalningsskyldigheten måste då vara desto större. Redan detta är tillräckligt för att det skäligen skall befaras att de båda skall undandra sig fullgörelse av sin betalningsskyldighet, exempelvis genom att skaffa undan egendom. Det kan i betraktande av bl a brottslighetens internationella karaktär (försäljning av stöldgods har skett till utländska köpare) t ex befaras att tillgångarna omvandlas till bankmedel i utländska jurisdiktioner där de är oåtkomliga. Detta är så mycket mer näraliggande som det förefaller osannolikt att inte redan en del av de betalningar som uppburits för stöldgodset finns på sådana konton.

U.Z. har i yttrande bestritt Alfa Lavals talan samt anfört följande. Han vitsordar att Alfa Laval genom TR:ns dom visat sannolika skäl för den i kvarstadsärendet påstådda fordran om 4 355 400 kr. Det kan emellertid inte skäligen befaras att han kommer att undandra sig att betala sina skulder. Han har inga betalningsanmärkningar och han har skött sina ekonomiska åligganden. Han lever i Sverige under ordnade förhållanden. Han bor i en fastighet med fru och tre barn.

L.R. har ej yttrat sig i HD.

Genom TR:ns dom i brottmålet föreligger sannolika skäl för att Alfa Laval har de fordringar som Alfa Laval i HD gör gällande såvitt avser kvarstaden. Fordringarna, som är föremål för rättegång, har sitt upphov i att L.R. och U.Z. under en längre tid bestal Alfa Laval, som var deras arbetsgivare, på gods till ett värde motsvarande fordringen på L.R.. L.R. och U.Z. har således tidigare åsidosatt elementära plikter gentemot Alfa Laval. Härtill kommer att fordringarna är av sådan storlek att de typiskt sett för en privatperson är ägnade att inge känslor av hopplöshet beträffande den egna ekonomiska framtiden. På grund av det anförda kan det skäligen befaras att L.R. och U.Z. vidtar åtgärder för att undandra sig att betala skulderna.

Förutsättningar föreligger sålunda att bevilja den sökta kvarstaden under förutsättning att Alfa Laval ställt säkerhet för skada som kan tillfogas L.R. och U.Z.. Som sådan säkerhet har Alfa Laval ingett en borgensförbindelse. Dennas giltighet är begränsad i tiden på så sätt att där stadgas att krav, för att kunna göras gällande, skall framställas skriftligen till utfärdaren inom 30 dagar efter det lagakraftvunnen dom, varigenom Alfa Lavals anspråk ogillats, föreligger. Som varken L.R. eller U.Z. godkänt säkerheten har HD att pröva denna. Vid denna prövning skall emellertid beaktas att de båda ej heller bestritt ett godtagande av säkerheten (jfr NJA 1989 s 52). Med hänsyn härtill finner HD att säkerheten i detta fall skall godtas.

På grund av det anförda skall kvarstadsyrkandet bifallas.

Domslut

HD:s avgörande. Med ändring - - - se HD:s beslut - - - vid utmätning.

HD (JustR:n Knutsson, Bengtsson, referent, Freysckuss, Lars Å Beckman och Törnell) fattade följande slutliga beslut:

Domskäl

Skäl. Alfa Lavals påstående, att det finns sannolika skäl för bolagets skadeståndsfordringar enligt vad som angetts i HD, har inte bestritts från motsidan.

Som grund för skadeståndsfordringarna har åberopats att L.R. och U.Z. stulit egendom till åtminstone de angivna beloppen från sin dåvarande arbetsgivare Alfa Laval. För denna brottslighet har båda, visserligen genom en icke lagakraftvunnen dom, dömts till långvariga frihetsstraff. De fordrade beloppen är mycket stora. I ett sådant läge måste i allmänhet anses föreligga en påtaglig risk att gäldenären på ena eller andra sättet söker undkomma att betala skulden. Några särskilda omständigheter som motsäger detta för L.R:s eller U.Z:s del har inte framkommit i målet. Det kan därför skäligen befaras att de undandrar sig betalning enligt vad som sägs i 1 kap 1 § RB. Godtagbar säkerhet har ställts.

Förutsättningar finns alltså att förordna om kvarstad enligt nämnda lagrum.

Domslut

HD:s avgörande. Med ändring av HovR:ns beslut förordnar HD om kvarstad dels på ytterligare så mycket av L.R:s egendom att Alfa Lavals fordran om 6 917 400 kr på honom kan antas bli täckt vid utmätning, dels på så mycket av U.Z:s egendom att Alfa Lavals fordran om 4355400 kr på honom kan antas bli täckt vid utmätning.