NJA 1989 s. 52

I samband med yrkande om kvarstad har som säkerhet för skada som kunde tillfogas motparten genom åtgärden ställts en bankgaranti, enligt vilken krav skulle framställas senast 30 dagar efter det att beviljad kvarstad hävts. Säkerheten har ej ansetts godtagbar. 15 kap 6 § 2 st RB och 2 kap 25 § UB.

HD

(Jfr 1986 s 419)

Alfa Romeo Svenska AB (Alfa Romeobolaget) ansökte d 18 aug 1988 - i fristående ärende utan stämningsansökan - hos Stockholms TR om kvarstad å Francital Bil AB:s (Francitalbolaget) och A.L.P:s egendom. Som säkerhet för den skada som kunde vållas Francitalbolaget ställde Alfa Romeobolaget en bankgaranti om 50 000 kr i vilken föreskrevs att krav skulle framställas senast 30 dagar efter kvarstadens hävande. TR:n meddelade d 19 aug 1988 beslut om interimistisk kvarstad. Alfa Romeobolaget ingav senare som säkerhet för den skada som kunde åsamkas A.L.P. en bankgaranti om 50 000 kr, också den innehållande föreskrift om att krav skulle framställas senast 30 dagar efter kvarstadens hävande.

Den 19 sept 1988 väckte Alfa Romeobolaget vid TR:n talan mot Francitalbolaget och A.L.P. med yrkande bl a att de måtte förpliktas utge dels ett kapitalbelopp om ca 6,3 miljoner kr dels förfallna räntor om ca 2,6 miljoner kr dels ränta efter viss angiven grund å kapitalbeloppet.

Sedan Francitalbolaget och A.L.P. yttrat sig över kvarstadsansökningen anförde TR:n (rådmannen Zingmark) i beslut d 29 sept 1988 i kvarstadsfrågan:

Beslut. Alfa Romeobolaget har visat sannolika skäl för sin ifrågavarande fordran. Enär det skäligen kan befaras att Francitalbolaget och A.L.P. genom att undanskaffa egendom eller på annat sätt försöker undandra sig att betala skulden förordnar TR:n - med ändring av tidigare beslut därom - om kvarstad å så mycket av Francitalbolagets och A.L.P:s egendom som motsvarar 8 962 401 kr 32 öre jämte Alfa Romeobolagets kostnader för ansöknings- och verkställighetsförfarandet.

Francitalbolaget och A.L.P. anförde besvär i Svea HovR med yrkande att kvarstadsbeslutet måtte upphävas och anförde därvid bl a att ställda säkerheter måste anses otillräckliga.

Alfa Romeobolaget medgav att kvarstadsförordnandet fick nedsättas till att avse, i fråga om Francitalbolaget så mycket av Francitalbolagets egendom som motsvarade fem miljoner kr jämte kostnader för ansöknings- och verkställighetsförfarandet, och i fråga om A.L.P. så mycket av dennes egendom som motsvarade 100 000 kr jämte kostnader för ansöknings- och verkställighetsförfarandet. Upphävande av kvarstadsbeslutet i övrigt bestreds. För det fall HovR:n ej skulle anse sig kunna nedsätta kvarstadsbeloppet bestred Alfa Romeobolaget yrkandena helt.

Alfa Romeobolaget ställde i HovR:n säkerhet i form av bankgaranti om en miljon kr för den skada som kunde tillfogas Francitalbolaget.

HovR:n (hovrättslagmannen Hedström samt hovrättsråden Levin och Lennberg) anförde i slutligt beslut d 19 okt 1988:

Beslut. I likhet med TR:n finner HovR:n att Alfa Romeobolaget visat sannolika skäl för sin talan samt att det skäligen kan befaras att Francitalbolaget och A.L.P. undandrar sig att betala skulden.

Alfa Romeobolaget har i HovR:n till säkerhet för skada som genom kvarstaden kan tillfogas Francitalbolaget ställt en av PK-banken utfärdad garanti intill ett belopp om en miljon kr.

Den nu ställda säkerheten och den i TR:n ställda säkerheten för skada som genom kvarstaden kan tillfogas A.L.P. får, då klagandena inte visat att säkerheterna är otillräckliga i fråga om beloppen, anses tillfyllest. Vad som i övrigt anförts från klagandena om säkerheternas utformning medför inte att säkerheterna ej kan godtas.

TR:ns beslut ändras därför endast, i enlighet med vad som medgetts, på så sätt att HovR:n upphäver förordnandet om kvarstad såvitt avser ett belopp som överstiger fem miljoner kr jämte ansöknings- och verkställighetskostnader beträffande Francitalbolaget och såvitt avser ett belopp som överstiger 100 000 kr jämte ansöknings- och verkställighetskostnader beträffande A.L.P..

Det ankommer på kronofogdemyndigheten att - när den nu ställda säkerheten om en miljon kr, daterad d 10 okt 1988, avseende Francitalbolaget tagits i förvar - till Alfa Romeobolaget återställa tidigare ställd säkerhet om 50 000 kr, daterad d 18 aug 1988, avseende Francitalbolaget.

Francitalbolaget och A.L.P. (ombud för båda advokaten S.W.) anförde besvär och yrkade, vardera parten för sitt vidkommande, att beslutet om kvarstad måtte upphävas.

HD meddelade d 30 nov 1988 prövningstillstånd i frågan, huruvida ställd säkerhet bort godtas av rätten, men fann ej skäl att meddela prövningstillstånd i övrigt.

Härefter återkallade Alfa Romeobolaget - med hänvisning till att Francitalbolaget d 11 nov 1988 försatts i konkurs - sitt yrkande om kvarstad mot Francitalbolaget samt yrkade att de till förmån för detta bolag ställda säkerheterna återställdes till Alfa Romeobolaget.

Såvitt gällde kvarstaden mot A.L.P. bestred Alfa Romeobolaget (ombud jur kand T.E.) ändring.

Francitalbolaget och A.L.P. yrkade ersättning för rättegångskostnader i HD. Alfa Romeobolaget bestred yrkandena.

Francitalbolagets konkursbo förklarade sig ej vilja överta bolagets talan.

Betänkande

Målet avgjordes efter föredragning.

Föredraganden, RevSekr Wahlfrid, hemställde i betänkande att HD måtte meddela följande beslut:

Domskäl

Skäl.

Kvarstaden mot A.L.P.

I målet har Alfa Romeobolaget för kvarstad på 100 000 kr som säkerhet ställt en bankgaranti enligt vilken Post- och Kreditbanken, PK-banken, går i borgen som för egen skuld för den skada som genom kvarstaden kan åsamkas A.L.P.. Bankgarantin är begränsad till 50 000 kr och innehåller, förutom vissa force majeureklausuler, en föreskrift om att anspråk skall väckas inom 30 dagar efter det att beviljad kvarstad hävts.

A.L.P. gör gällande att säkerheten enligt bankgarantin ej är tillräcklig enär dels det högsta garantibeloppet, 50 000 kr, är för lågt, dels den tid inom vilken anspråk skall framföras är för kort dels friskrivningsklausulerna är oförmånliga för honom.

De skador som kan åsamkas den vars egendom belagts med kvarstad kan naturligt nog inte alltid preciseras inom den av banken angivna tiden. Tvärtom måste det hållas för visst att sådana anspråk ej med tillräcklig grad av precision kan anges inom denna tid. Säkerheten är därför ej tillräcklig. På grund därav är Alfa Romeobolaget ej berättigat att erhålla kvarstad på A.L.P:s egendom.

Kvarstaden på Francitalbolagets egendom

Sedan Francitalbolaget försatts i konkurs har Alfa Romeobolaget återkallat sin talan i vad angår kvarstad. Det återstår att pröva ett av Francitalbolaget, vars konkursförvaltare förklarat sig icke vilja inträda i processen, framställt yrkande om rättegångskostnader.

Som grund för att undgå att som återkallande part drabbas av kostnadsansvar hävdar Alfa Romeobolaget att Francitalbolaget - som d 11 nov 1988 försattes i konkurs - överklagat HovR:ns beslut efter konkursbeslutet och att besvärstalan i HD därför saknar mening.

Francitalbolaget kan, genom konkursförvaltaren eller genom bolagets förutvarande styrelse, föra talan mot Alfa Romeobolaget om ersättning för den skada bolaget före konkursutbrottet åsamkats på grund av kvarstaden. Som säkerhet för denna skada har ställts en beloppsbegränsad bankgaranti som innehåller föreskrift om att anspråk enligt garantin skall framställas inom sex månader efter det att kvarstaden hävts. Francitalbolagets förutvarande styrelse har alltså i och för sig intresse av att den av Alfa Romeosbolaget ställda säkerheten blir så stark som möjligt. Men sedan Francitalbolaget väl försatts i konkurs kunde dess besvärstalan knappast föranleda Alfa Romeobolaget att förbättra säkerheten; Alfa Romeobolaget äger på grund av kvarstaden ingen förmånsrätt i Francitalbolagets egendom och saknar därför normalt intresse av kvarstadsbeslutets bestånd. Av det sagda framgår att Francitalbolagets förutvarande styrelse inte kunde anses ha haft något självständigt intresse av att få kvarstadsbeslutet hävt, utan detta var närmast en fråga för konkursförvaltaren. Vid sådana förhållanden finns anledning att enligt 18 kap 5 § 2 st RB förordna att vardera parten skall stå sin kostnad å målet.

Alfa Romeobolaget har som säkerhet för den skada som på grund av kvarstaden kan vållas Francitalbolaget ställt en bankgaranti av en miljon kr. Enligt garantin skall på den grundade krav vara banken tillhanda senast sex månader efter det att beviljad kvarstad hävts. Den mot Francitalbolaget beviljade kvarstaden häves genom förevarande beslut. Garantin har således inte upphört att gälla. Konkursförvaltaren i Francitalbolagets konkurs har förklarat sig ej ha för avsikt att begära skadestånd av Alfa Romeobolaget, men det får anses stå öppet för Francitalbolaget att - genom sin förutvarande styrelse - framställa en sådan begäran eller att väcka talan i saken. Alfa Romeobolagets yrkande att nu återfå garantin kan således ej bifallas.

Domslut

HD:s avgörande.

Kvarstaden mot A.L.P.

Med upphävande av överklagade beslutet lämnar HD yrkandet om kvarstad utan bifall.

Med ändring av vad HovR:n föreskrivit om återställande av säkerhet om 50 000 kr enligt en bankgaranti daterad d 18 aug 1988 förordnar HD att denna säkerhet skall återställas till Alfa Romeobolaget genom TR:ns försorg.

Alfa Romeobolaget skall ersätta A.L.P. hans kostnader å målet i HD med 5 000 kr. Å beloppet skall utgå ränta enligt 6 § räntelagen (1975:635) från dagen för HD:s beslut till dess betalning sker.

Kvarstaden mot Francitalbolaget

Med upphävande av överklagade beslutet avskriver HD målet såvitt gäller kvarstad.

Alfa Romeobolagets yrkande att återfå en i HovR:n som säkerhet överlämnad bankgaranti på en miljon kr, daterad d 10 okt 1988, lämnas utan bifall.

Francitalbolaget skall självt stå sin kostnad å målet i HD.

HD (JustR:n Vängby, Rydin, Lars K Beckman, Solerud och Munck, referent) fattade följande slutliga beslut:

Domskäl

Skäl. Kvarstaden mot A.L.P.

Som säkerhet för den skada som kan tillfogas A.L.P. genom kvarstaden - som efter HovR:ns beslut avser så mycket av dennes egendom som motsvarar 100 000 kr jämte kostnader - har Alfa Romeobolaget vid TR:n ingett en av PK-banken utfärdad bankgaranti, enligt vilken banken går i borgen såsom för egen skuld för den skadeståndsskyldighet som kan åvila bolaget på grund av åtgärden. Enligt garantin skall banken ej kunna förpliktas att utge mer än sammanlagt 50 000 kr. Garantin innehåller i övrigt, förutom vissa friskrivningsklausuler vid force majeure, en föreskrift om att krav under garantin skall framställas skriftligen och vara banken tillhanda senast 30 dagar efter det att beviljad kvarstad hävts.

A.L.P. har gjort gällande att säkerheten inte är tillräcklig. Han har därvid sammanfattningsvis hävdat dels att garantibeloppet är för lågt, dels att den frist inom vilken krav skall framställas är för kort och dels att friskrivningsklausulerna är oförmånliga för honom.

När en garanti i form av borgensåtagande eller betalningsutfästelse ställs som säkerhet för skada som kan tillfogas motpart genom kvarstad eller annan säkerhetsåtgärd, kan något hinder inte i och för sig föreligga mot att garantins giltighet görs tidsbegränsad (jfr Svenska Bankföreningens yttrande i rättsfallet NJA 1986 s 419). För att en sådan säkerhet skall godtas mot bestridande av den till vars förmån den skall gälla måste dock fordras att den frist inom vilken anspråk skall framställas är tillräcklig för att denne skall kunna bedöma förekommande skadeverkningar av säkerhetsåtgärden och ange dessa med erforderlig tydlighet. En frist begränsad till 30 dagar från den tidpunkt då kvarstaden hävs kan normalt inte anses godtagbar från angivna synpunkter. Dels får 30 dagar i allmänhet anses vara en alltför kort tidrymd, dels kan kvarstaden av olika skäl komma att hävas medan själva saken alltjämt är anhängig vid domstol. Med hänsyn till det anförda bör den nu ifrågavarande garantin inte godtas som säkerhet. Den mot A.L.P. beviljade kvarstaden skall redan på denna grund upphävas.

Vid denna utgång skall Alfa Romeobolaget ersätta A.L.P. för rättegångskostnader i HD.

Kvarstaden mot Francitalbolaget

Det förhållandet att prövningstillståndet begränsats till frågan om den ställda säkerheten bort godtas hindrar inte att Alfa Romeobolagets återkallelse av kvarstadsyrkandet med hänvisning till Francitalbolagets konkurstillstånd skall beaktas. Till följd härav skall den mot Francitalbolaget beviljade kvarstaden upphävas.

Vad gäller Francitalbolagets yrkande om ersättning för rättegångskostnader i HD bör beaktas att ändamålet med beviljad kvarstad normalt förfaller, om gäldenären sätts i konkurs. Åtgärden skall då enligt 15 kap 8 § RB hävas av den domstol där rättegången är anhängig eller som först har prövat åtgärden, en fråga som kan tas upp på yrkande av part eller av rätten självmant (jfr NJA II 1943 s 188 samt prop 1980/81:84 s 236 och 414 f). Undantag kan gälla för fall då kvarstaden medfört utmätningsverkan enligt 16 kap 15 § 2 st UB eller konkursgäldenären har egendom som inte skall ingå i konkursen. Att något sådant förhållande skulle föreligga i förevarande fall har ej påståtts. Francitalbolaget - som efter konkursutbrottet fullföljt talan mot HovR:ns beslut med argumentering i frågan rörande säkerhetens tillräcklighet - har alltså inte behövt föra en sådan talan för att få kvarstadsbeslutet upphävt. Bolaget har såvitt framkommit inte heller haft något intresse i saken; att den av bolaget fullföljda talan skulle ha kunnat föranleda Alfa Romeobolaget att ställa ytterligare säkerhet i HD bör för Francitalbolaget ha tett sig utsiktslöst. Med hänsyn till det anförda bör Francitalbolaget inte tillerkännas ersättning för sin rättegångskostnad i HD.

Vid TR:n ställde Alfa Romeobolaget säkerhet för den skada som skulle kunna tillfogas Francitalbolaget genom kvarstaden i form av en av PK- banken d 18 aug 1988 utfärdad bankgaranti på 50 000 kr, på vilken angavs att förbindelsen skulle återställas till banken så snart den upphört att gälla. I HovR:n ingav Alfa Romeobolaget som ytterligare säkerhet en av banken d 10 okt 1988 utfärdad garanti på en miljon kr försedd med samma föreskrift, varvid bolaget hemställde att, för det fall denna säkerhet godtogs, den tidigare ingivna garantin skulle återställas till bolaget. Enligt HovR:ns beslut ankommer det på kronofogdemyndigheten att - sedan garantin på en miljon kr tagits i förvar - återställa den först ingivna garantin. Alfa Romeobolaget har i HD - under förmälan att bolaget inte återfått den först ingivna garantin samt att något skadeståndsanspråk från Francitalbolagets sida inte längre bör kunna bli aktuellt - yrkat att båda garantierna återställs till Alfa Romeobolaget. Förvaltaren i Francitalbolagets konkurs har enligt en av Alfa Romeobolaget ingiven skrift förklarat att konkursboet inte kommer att väcka någon skadeståndstalan mot Alfa Romeobolaget och inte har någon erinran mot att säkerheten återlämnas.

Enligt 2 kap 25 § 3 st UB skall säkerhet som ställs enligt balken tas i förvar av kronofogdemyndigheten. Säkerhet för skada som kan tillfogas motpart genom kvarstad skall däremot enligt 15 kap 6 § RB ställas hos rätten; den hänvisning som i sistnämnda lagrum görs till 2 kap 25 § UB gäller endast beskaffenheten av säkerheten. HovR:ns beslut är alltså felaktigt så till vida att det skall ankomma på TR:n och inte på kronofogdemyndigheten att återställa garantin på 50 000 kr.

Enligt den till HovR:n ingivna garantin på en miljon kr skall krav under garantin vara banken tillhanda senast sex månader efter det att beviljad kvarstad hävs. Den mot Francitalbolaget beviljade kvarstaden hävs genom HD:s förevarande beslut. Garantin har således inte upphört att gälla, och eftersom konkursboet förklarat sig ej komma att begära skadestånd av Alfa Romeobolaget får det anses stå öppet för Francitalbolaget att framställa en sådan begäran. Alfa Romeobolagets yrkande att nu återfå garantin bör således lämnas utan bifall.

Domslut

HD:s avgörande. Med upphävande av HovR:ns beslut i kvarstadsfrågan lämnar HD yrkandet om kvarstad mot A.L.P. utan bifall och avskriver målet såvitt rör yrkandet om kvarstad mot Francitalbolaget.

Med ändring av vad HovR:n föreskrivit om återställande av säkerhet om 50 000 kr enligt en bankgaranti daterad d 18 aug 1988 förordnar HD att denna säkerhet skall återställas till Alfa Romeobolaget genom TR:ns försorg.

Alfa Romeobolagets yrkande att återfå en i HovR:n som säkerhet överlämnad bankgaranti på en miljon kr, daterad d 10 okt 1988, lämnas utan bifall.

Alfa Romeobolaget skall ersätta A.L.P. hans kostnad å målet i HD med 5 000 kr, utgörande ombudsarvode. Å beloppet skall utgå ränta enligt 6 § räntelagen (1975:635) från dagen för HD:s beslut till dess betalning sker.

Francitalbolaget skall självt stå sin kostnad å målet i HD.