NJA 1993 s. 605

Mot beslut varigenom gäldenär försatts i konkurs efter egen ansökan har i princip endast gäldenären själv och behörig företrädare för denne ansetts äga rätt att föra talan. Av aktieägare i gäldenärsbolaget förd talan mot sådant beslut har därför avvisats.

HD

(Jfr 1913 s 354, 1944 s 489 och 1989 s 28)

Palp Film Aktiebolag försattes efter egen ansökan i konkurs av Göteborgs TR genom beslut d 28 sept 1992.

Bolaget anförde besvär i HovR:n för Västra Sverige och yrkade att konkursbeslutet skulle upphävas. Bolaget påstod att konkursansökningen ej ingivits av behörig ställföreträdare för bolaget.

HovR:n anförde i beslut d 2 dec 1992: Konkursansökningen har undertecknats av T.A.. Enligt ett till TR:n in givet registreringsbevis för aktiebolag, utfärdat d 3 sept 1991, var T.A. ensam styrelseledamot och firmatecknare i bolaget. På registreringsbeviset har antecknats: "Ingen ändring enl PRV 920928".

Den i HovR:n ingivna besvärsinlagan har undertecknats av S.K.. Sedan S.K. förelagts att visa sin behörighet att föra bolagets talan, har han ingivit protokoll från extra bolagsstämma, protokoll från styrelsesammanträde samt ändringsbevis för aktiebolag avseende Palp Film AB. Av protokollen, som är daterade d 8 juni 1992, framgår att S.K. valts till styrelseledamot och firmatecknare samtidigt som den tidigare styrelsen entledigats. Enligt det ingivna ändringsbeviset har S.K. d 26 okt 1992 registrerats hos Patent- och registreringsverket som styrelseledamot och firmatecknare i bolaget.

På grund av vad sålunda förekommit finner HovR:n att T.A. inte styrkt sin behörighet att inge konkursansökan för bolaget. Den av bolaget genom T.A. gjorda ansökan skall därför avvisas.

Med upphävande av TR:ns beslut avvisar HovR:n bolagets konkursansökan.

Kommanditbolaget Nesstex i konkurs (Nesstex), genom konkursförvaltaren advokaten H.L.B.,

och T.A., i uppgiven egenskap av ställföreträdare för Palp Film Aktiebolag

anförde besvär över HovR:ns beslut.

Målet föredrogs i anledning av uppkommen fråga om avvisande av Nesstex' besvärstalan.

Föredraganden, RevSekr Tejning, föreslog i betänkande att HD skulle meddela följande beslut: Nesstex har i sin besvärsinlaga anfört att Nesstex äger samtliga aktier i Palp Film Aktiebolag och därför har oinskränkt rätt att företräda detta bolag.

Som HD funnit i tidigare avgöranden (NJA 1913 s 354 och 1944 s 489) får ingen annan än behörig ställföreträdare för gäldenären företräda denne vid överklagande av beslut om konkurs på gäldenärens ansökan. HD avvisar därför den av Nesstex förda besvärstalan.

HD (JustR:n Vängby, Gregow, Törnell, referent, Danelius och Westlander) fattade följande slutliga beslut: Nesstex har i sin besvärsinlaga anfört bl a följande. Nesstex äger samtliga aktier i Palp Film Aktiebolag och har därför rätt att företräda bolaget. S.K. har inte varit behörig att föra talan för Palp Film Aktiebolag i HovR:n. De ändringar i Patent- och registreringsverkets aktiebolagsregister som han åberopat för att styrka sin behörighet har skett på grundval av handlingar med osant eller oriktigt innehåll.

När, som i förevarande fall, en gäldenär har försatts i konkurs efter egen ansökan, har i princip endast gäldenären själv och behörig företrädare för denne ansetts äga rätt att föra talan mot konkursbeslutet. En borgenär får sålunda inte överklaga detta beslut (NJA 1913 s 354, 1944 s 489 och 1989 s 28); i äldre rättspraxis har dock en borgenär ansetts kunna föra talan mot ett konkursbeslut om han som grund åberopar att konkursansökningen handlagts vid fel forum (NJA 1892 s 316).

Aktieägare i konkursbolaget kan inte anses ha rätt att föra talan mot konkursbeslutet (NJA 1913 s 354) ens om han innehar samtliga aktier i bolaget.

Av det anförda följer att Nesstex inte i egenskap av aktieägare är behörig att företräda Palp Film Aktiebolag. Inte heller har Nesstex på annan grund rätt att föra talan i målet.

HD avvisar den av Nesstex förda besvärstalan.

Samtidigt med det refererade målet och på samma sätt avgjordes två andra likartade mål i vilka Nesstex fört besvärstalan (nr SÖ 657 och SÖ 660).