RH 2000:25

Mot beslut varigenom gäldenär genom likvidator på egen begäran försatts i konkurs har i princip endast gäldenären själv och behörig ställföreträdare för denne ansetts äga rätt att föra talan. Talan mot sådant beslut har därför avvisats när den förts av person som uppgett sig handla på uppdrag av bolagsstämman.

L P Aktiebolag trädde i likvidation den 31 januari 1995 efter beslut på bolagsstämma.

Bolagets likvidator ansökte den 24 februari 2000 vid Södertälje tingsrätt om att bolaget skulle försättas i konkurs.

Södertälje tingsrätt (2000-02-24, rådmannen Niklas Jonsson) biföll ansökan.

J.L. som enligt egen uppgift handlade på uppdrag av bolagets bolagsstämma, överklagade beslutet och yrkade att det skulle upphävas.

Svea hovrätt (2000-03-15, hovrättslagmannen Birgitta Widebäck, hovrättsrådet Birgitta Hahn och tf. hovrättsassessorn Annika Waller, referent) avvisade överklagandet och anförde följande i sina skäl.

Mot beslut varigenom gäldenär efter egen ansökan försatts i konkurs har i princip endast gäldenären själv och behörig ställföreträdare för denne rätt att föra talan (se NJA 1988 s. 727, 1989 s. 28, 1993 s. 605 och 1997 s. 168). Behörig ställföreträdare för bolag i likvidation är likvidatorn. J.L. är varken såsom företrädare för bolagsstämman eller i övrigt behörig att överklaga tingsrättens beslut.

Målnummer Ö 1784/00