NJA 1994 s. 230

Sedan häktad fullföljt talan mot en tingsrätts dom, varigenom han ådömts fängelse, har han återkallat sin vadetalan. Eftersom domen blev verkställbar när återkallelseskriften inkom till hovrätten, har ett av hovrätten i samband med avskrivningsbeslutet meddelat häktningsbeslut upphävts.

HovR:n

(Jfr 1989 s 382)

L.N. dömdes av Helsingborgs TR d 4 jan 1994 för bla grov våldtäkt till fängelse 4 år. TR:n förordnade i domen att L.N., som varit häktad i målet, skulle stanna kvar i häkte tills domen vann laga kraft mot honom och kunde verkställas.

L.N. överklagade domen i HovR:n över Skåne och Blekinge. Åklagaren anslutningsvädjade.

HovR:n höll huvudförhandling. När huvudförhandlingen avslutades d 10 mars 1994, förklarade HovR:n att L.N. skulle kvarbli i häkte till dess dom i målet meddelades. Härefter återkallade L.N. sin vadetalan.

HovR:n (hovrättslagmannen Ekstedt, hovrättsrådet Ohlsson och hovrättsassessorn Reimer, referent) anförde i beslut d 25 mars 1994: L.N. har i en skrift, som d 23 mars 1994 kommit in till HovR:n, återkallat sin vadetalan. Återkallelsen har skett efter det att huvudförhandling i målet har hållits men innan dom har meddelats.

L.N. har återkallat sin vadetalan i dess helhet. Därmed har åklagarens anslutningsvis fullföljda talan förfallit. Målet kvarstår beträffande målsägandens fullföljda talan i skadeståndsdelen.

HovR:n avskriver målet såvitt avser ansvarsdelen. TR:ns dom i denna del skall därför stå fast.

L.N. skall vara häktad tills HovR:ns beslut om avskrivning av målet i ansvarsdelen vinner laga kraft mot honom.

HovR:n ger enligt 24 kap 5a § RB åklagaren tillstånd till restriktioner för tiden till dess lagakraftägande beslut i ansvarsdelen föreligger.

L.N. (offentlig försvarare advokaten K.L.) anförde besvär och yrkade att HD skulle upphäva HovR:ns förordnande om häktning.

Riksåklagaren medgav yrkandet. Målet föredrogs.

Föredraganden, RevSekr Gladh, hemställde i betänkande att HD skulle meddela följande beslut: Skäl. När L.N. d 23 mars 1994 återkallade sin vadetalan blev TR:ns dom verkställbar i fråga om den ådömda påföljden (jfr NJA 1989 s 382). Domen skulle därmed enligt 9 § lagen (1974:202) om beräkning av strafftid mm omedelbart befordras till verkställighet. HovR:n skulle därför inte ha meddelat beslut om häktning.

Domslut

HD:s avgörande. HD upphäver HovR:ns beslut i fråga om häktning.

HD (JustR:n Heuman, Solerud, Törnell, Munck och Lambe, referent) fattade slutligt beslut i enlighet med betänkandet.

HD:s beslut meddelades d 7 april 1994 (nr SÖ 94).