NJA 1989 s. 382

Sedan den tilltalade återkallat fullföljd vadetalan mot en tingsrättsdom, varigenom han dömts till fängelse, har han i HD anfört besvär mot avskrivningsbeslutet. Beslutet att inhibera verkställighet av fängelsestraffet har ansetts kunna meddelas i besvärsmålet.

Helsingborgs TR dömde d 24 nov 1988 A.B. till fängelse 2 mån för misshandel m m.

Sedan A.B. fullföljt talan mot domen i HovR:n över Skåne och Blekinge och åklagaren anfört anslutningsvad återkallade A.B. sin vadetalan, varefter HovR:n avskrev målet genom beslut d 16 febr 1989.

A.B. anförde besvär och yrkade att avskrivningsbeslutet skulle undanröjas. Han yrkade dessutom förordnande att vidare åtgärd för verkställighet av TR:ns dom inte fick äga rum.

Sedan målet föredragits meddelade HD (JustR:n Nyman, Vängby, referent, Rydin, Lars K Beckman och Lambe) d 28 juni 1989 följande beslut: I målet är upplyst att kriminalvårdsstyrelsen beviljat A.B. uppskov till d 5 juni 1989 med verkställighet av ett fängelsestraff som ådömts honom genom Helsingborgs TR:s dom d 24 nov 1988 och nu överväger att begära honom förpassad till kriminalvårdsanstalt. Kriminalvårdsstyrelsens inställning, som uppenbarligen bygger på uppfattningen att en fängelsedom får verkställas omedelbart efter det att en av den tilltalade förd talan mot domen återkallats, vinner stöd av ett rättsfall från RegR, RÅ 1950 not Ju 23; att detta avsåg en häktad person kan inte tillmätas avgörande betydelse. Det är också från såväl allmän som enskild synpunkt önskvärt, att en fängelsedom efter återkallelse av fullföljd talan skall kunna verkställas utan avvaktan på att tiden för talan mot ett i anledning av återkallelsen meddelat avskrivningsbeslut löper ut. Om emellertid avskrivningsbeslutet överklagas i anledning av att återkallelsen återtagits, måste möjlighet finnas att uppskjuta straffverkställigheten i avbidan på att ställning tagits till frågan, om sådana omständigheter förelegat att ett återtagande av återkallelsen kunnat ske. Något direkt lagstöd härför finns visserligen inte. I ärende om resning kan emellertid enligt 58 kap 6 § 3 st RB inhibition av straffverkställighet meddelas. I förevarande situation, där straffverkställighet sker såsom om domen varit lagakraftvunnen, bör på motsvarande sätt ett inhibitionsbeslut kunna meddelas.

A.B. har medgetts anstånd med utvecklande av sin besvärstalan mot HovR:ns avskrivningsbeslut till d 30 juni 1989.

På grund av det anförda förordnar HD att till dess målet avgjorts eller annorlunda föreskrivs fängelsestraffet enligt Helsingborgs TR:s dom d 24 nov 1988 ej får verkställas.

(Mål Ö 390/89)