NJA 2010 s. 204

Fråga om dispens från kravet att den som antas som ledamot av Sveriges advokatsamfund inte får vara anställd hos annan än advokat. Högsta domstolen kan endast pröva om beslutet tillkommit i behörig ordning och om dispens överhuvudtaget krävs, men inte om dispens ska ges.

Sveriges advokatsamfunds styrelse

Jur.kand. M.H. är bosatt i Norge och anställd som advokatfullmäktig vid Nordisk Skibsrederforening/Nordisk Legal Services i Oslo. Hon är också auktoriserad som advokatfullmäktig av det norska Tilsynsrådet for advokatvirksomhet.

M.H. ansökte om inträde i Sveriges advokatsamfund. Eftersom hennes arbetsgivare ägs av annan än advokat begärde hon dispens från kravet i 8 kap. 2 § sjätte stycket RB.

Advokatsamfundets styrelse meddelade den 6 mars 2009 följande beslut:

Enligt 3 § sjunde stycket samfundets stadgar får den som är anställd hos annan enskild än advokat inte antas till ledamot såvida inte styrelsen medger undantag. Styrelsen medger inte M.H. undantag utan avslår hennes begäran.

Högsta domstolen

M.H. överklagade och yrkade att HD skulle förklara henne berättigad att vinna inträde i Sveriges advokatsamfund.

Styrelsen för Sveriges advokatsamfund avstyrkte bifall till överklagandet.

Betänkande

HD avgjorde målet efter föredragning.

Föredraganden, rev.sekr. Dag Edvardsson, föreslog i betänkande följande beslut:

Domskäl

Skäl

1.

I 8 kap. 2 § RB finns bestämmelser om vad som fordras av den som vill bli ledamot av Sveriges advokatsamfund. Av bestämmelsens sjätte stycke framgår att den som är anställd hos någon annan än advokat inte får antas till ledamot av Advokatsamfundet om inte samfundets styrelse medger undantag. Motsvarande bestämmelse finns i Advokatsamfundets stadgar (3 § sjunde stycket).

2.

Skälet till att den som antas som ledamot inte får vara anställd hos annan än advokat, varmed likställs ett bolag som bedriver advokatverksamhet, är att advokaten ska ha en sådan ställning att han eller hon kan stå den rättssökande allmänheten till tjänst som en fri yrkesutövare (se NJA II 1943 s. 82 f.).

3.

Frågan om Advokatsamfundets styrelse i ett särskilt fall borde ha medgett undantag från det uppställda kravet ankommer inte på HD att pröva; den skälighetsbedömningen har helt lagts i styrelsens händer (NJA II 1943 s. 84 f. och NJA 1951 C 58 beträffande statlig anställning; jfr bl.a. NJA 1998 s. 22 och NJA 2007 N 72 beträffande kunskapskravet samt NJA 1957 s. 629 och NJA 2000 s. 135 beträffande kravet på viss tids praktisk erfarenhet). Om ett beslut att vägra någon inträde i samfundet grundats på att dispens inte medges kan HD endast pröva frågorna om beslutet tillkommit i behörig ordning eller om förhållandena är sådana att dispens överhuvudtaget krävs. (NJA II 1943 s. 84 f., jfr Gärde m.fl., Nya rättegångsbalken, 1949, s. 73.)

4.

Advokatsamfundets styrelse har i det överklagade beslutet avslagit M.H:s ansökan om inträde i Advokatsamfundet. Som skäl för beslutet har angivits att styrelsen inte medger undantag från kravet att den som är anställd hos annan enskild än advokat inte får antas till ledamot.

5.

Det är ostridigt att det krävs att Advokatsamfundets styrelse medger undantag för att hon ska kunna antas som ledamot i samfundet. Det ankommer inte på HD att pröva om M.H. ska ges dispens.

6.

M.H:s överklagande ska därför lämnas utan bifall.

Domslut

HD:s avgörande

HD lämnar överklagandet utan bifall.

Domskäl

HD (justitieråden Gertrud Lennander, Kerstin Calissendorff, Per Virdesten, Gudmund Toijer och Lena Moore, referent) meddelade den 31 mars 2010 slutligt beslut i enlighet med betänkandet.

HD:s beslut meddelat: den 31 mars 2010.

Mål nr: Ö 2034-09.

Lagrum: 8 kap. 2 § RB.

Rättsfall: NJA 1951 C 58, NJA 1998 s. 22, NJA 2000 s. 135 och NJA 2007 N 72.