NJA 2000 s. 161

Fråga om prövningstillstånd i hovrätt sedan tingsrätt avgjort överklagande av exekutiv försäljning av fastighet utan att tillmötesgå en begäran om muntlig förhandling.

TR:n

SE-Banken BoLån Aktiebolag ansökte d 26 maj 1998 hos Kronofogdemyndigheten i Göteborg om exekutiv auktion av S.J. tillhöriga fastigheten Falköping Lövsångaren 7. Fastigheten hade ett taxeringsvärde 1997/98 om 766 000 kr. Marknadsvärdet uppskattades av värderingsmän till 1400 000 kr.

Genom exekutiv auktion d 16 mars 1999 såldes fastigheten till P.J. för 875 000 kr.

S.J. överklagade i Skövde TR den exekutiva exekutionen.

Domskäl

TR:n (rådmannen Lundberg) anförde i beslut d 29 april 1999: Yrkanden m m. S.J. har begärt anstånd med utvecklande av sin talan i två månader. TR:n har avslagit denna begäran och medgivit anstånd till först d 20 april 1999 och sedan till d 27 april 1999. S.J. har vidhållit sitt yrkande om anstånd till som längst d 28 maj 1999. - Han har i skrift d 27 april 1999 uppgivit bland annat följande: Det kan inte uteslutas att SE-Banken/SE-Banken BoLån godkänt ett pris för fastigheten från en enda budgivare på extremt låg nivå enkom för att skada honom eller åstadkomma kvittningsvisa motfordringar då han har en tvist med banken där han stämt denna på mångmiljonbelopp. --- Han har på ett tidigt stadium klargjort för kronofogdemyndigheten att fastigheten inte var till salu och att en tvångsförsäljning skulle skada inte bara honom utan även tredje man, liksom att alternativ till en frivillig uppgörelse fanns. Kronofogdemyndigheten har inte beaktat hans argument. Det kan inte heller uteslutas att kronofogdemyndigheten gjort sig skyldig till myndighetsmissbruk och/eller vårdslös myndighetsutövning. --Bud har endast lämnats av en budgivare som enligt egen uppgift och vittnesuppgift inte ens sett fastigheten vid visning Budgivarens seriositet kan därför ifrågasättas.

S.J. har vidare yrkat att ärendet på grund av sin stora vikt för flera berörda parter skall avgöras genom huvudförhandling med tre lagfarna domare.

Skäl. Vad gäller frågan om ytterligare anstånd skall noteras att mål enligt UB, bland annat frågan om exekutiv auktion, är brådskande varför det är angeläget att överklaganden i sådana mål avgörs skyndsamt. TR:n finner således att det inte föreligger skäl för att bevilja ytterligare anstånd i målet. S.J:s hemställan om anstånd till slutet av maj 1999 med utvecklande av talan avslås således.

S.J. har hemställt om muntlig förhandling med tre lagfarna domare. Enligt lagen (1996:242) om domstolsärenden, vilken är tillämplig på utsökningsmålen, består TR:n vid handläggningen av ett ärende av en lagfaren domare. Om det finns särskilda skäl med hänsyn till ärendets beskaffenhet får dock TR:n bestå av tre sådana domare. I förevarande fall rör ärendet en exekutiv auktion vilken TR:n har att pröva utifrån de formella regler som finns i UB. TR:n har vidare att pröva frågan om avsevärt högre köpeskilling kunnat uppnås. Ärendet är således varken vidlyftigt eller av sådan beskaffenhet att det föreligger särskilda skäl för att detta skall avgöras av tre lagfarna domare. Begäran om avgörande av tre domare avslås därför.

Vad gäller frågan om muntlig förhandling gör TR:n följande överväganden. Enligt 14 § nämnda lag skall domstolen hålla sammanträde om det begärs av en enskild part. Sammanträde behöver dock inte hållas om ärendet inte skall prövas i sak, om avgörandet inte går parten emot eller om ett sammanträde på grund av någon annan särskild omständighet inte behövs. - Även enligt artikel 6 i den europeiska konventionen angående skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna skall den enskilde ges möjligheten till muntlig förhandling i domstol. Artikel 6 är tillämplig - förutom på det straffrättsliga området - på sådana förfaranden som gäller prövning av civila rättigheter och skyldigheter. Bestämmelsen är tillämplig på bland annat ärenden om exekutiv försäljning av fast egendom (se NJA 1991 s 188 och NJA 1992 s 513). Europakonventionen ger dock ingen absolut rätt till sammanträde. Det förutsätts således att den tvist som uppkommit i utsökningsmålet är seriös. Så är inte fallet om de argument eller invändningar som framförts inte är rimliga eller saknar rättslig relevans. I förevarande fall har S.J., trots anstånd, endast framfört tre invändningar, nämligen att banken vill skada honom eller skapa kvittningsvisa motfordringar, att kronofogdemyndigheten gjort sig skyldig till myndighetsmissbruk och/eller vårdslös myndighetsutövning samt att köparen inte kan anses vara seriös då denne inte sett fastigheten vid visning. Inget av argumenten är av sådan karaktär att de kräver en muntlig förhandling för att utvecklas närmare. Inte heller har någon muntlig bevisning åberopats. Därtill kommer att S.J. inte har några svårigheter att argumentera för sin sak i skrift samt att en förhandling, som enligt S.J. inte skulle kunna bli aktuell förrän i juni 1999, endast skulle försena ett avgörande. Sammanfattningsvis finner TR:n således att det inte finns något som talar för att det krävs en muntlig förhandling. Yrkandet därom avslås därför.

TR:n övergår härefter till sakfrågan, dvs om den aktuella fastigheten sålts till ett för lågt pris eller om några bristfälligheter förelegat i hanteringen av ärendet hos kronofogdemyndigheten. Det framgår av handlingarna att fastigheten beskrivits och värderats d 5 nov 1998 till uppskattningsvis 1 400 000 kr. Den exekutiva auktionen har därefter utannonserats i ortstidningar, Post- och inrikes Tidningar samt på text- tv. Visning har skett d 3 mars 1999 varvid sju personer hade inställt sig. Tre spekulantgrupper infann sig till auktionen. Det högsta budet, 875 000 kr, godtogs av sökanden, SE-Banken BoLån. Det framgår vidare att endast två av fyra lägenheter i den aktuella fastigheten var uthyrda, varför det marknadsvärde som uppskattats torde överskattats. Det har även framkommit att andra spekulanter framfört anmärkningar mot fastigheten. I jämförelse med fastighetens taxeringsvärde framstår inte priset som anmärkningsvärt lågt. Vid en samlad bedömning finner TR:n således att inget framkommit som talar för att det vid auktionstillfället var sannolikt att avsevärt högre köpeskilling kunnat uppnås. Inte heller har något framkommit som talar för att ärendet inte hanterats på ett korrekt sätt och i föreskriven ordning. Överklagandet skall därför lämnas utan bifall.

TR:ns beslut. TR:n, som avslår begäran om ytterligare anstånd samt avslår begäran om muntlig förhandling med tre lagfarna domare, lämnar överklagandet utan bifall.

Göta HovR

S.J. överklagade i Göta HovR.

HovR:n (hovrättsråden Sundén, Ström och Bång, referent) fann i beslut d 21 juni 1999 inte skäl att meddela prövningstillstånd.

HD

S.J. överklagade och yrkade att HD skulle meddela tillstånd till målets prövning i HovR:n eller återförvisa målet till TR:n för ny behandling.

SE-Banken BoLån Aktiebolag och P.J. bestred ändring.

Målet föredrogs.

Föredraganden, RevSekr Söderberg föreslog i betänkande att HD skulle meddela följande beslut: Skäl. Handläggningen i domstol av överklaganden i utsökningsmål regleras av bestämmelserna i 18 kap UB och lagen (1996:242) om domstolsärenden. Enligt 14 § ärendelagen skall domstolen hålla ett sammanträde om det begärs av en enskild part. Sammanträde behöver dock inte hållas om ärendet inte skall prövas i sak, om avgörandet inte går parten emot eller om sammanträde på grund av någon särskild omständighet inte behövs. Även den europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna innehåller bestämmelser om rätt till muntlig förhandling. HD har i flera avgöranden slagit fast att artikel 6 punkt 1 i Europakonventionen innebär en rätt för den rättssökande till muntlig förhandling i åtminstone en instans.

TR:ns avgörande avsåg en prövning i sak av den vid den exekutiva auktionen godtagna köpeskillingen och innebar att S.J:s överklagande lämnades utan bifall. Då det inte heller framgått att sammanträde på grund av någon annan särskild omständighet var obehövligt borde TR:n inte ha avgjort ärendet på handlingarna utan att först ha tillmötesgått S.J:s begäran om sammanträde. Tillstånd till målets prövning i HovR:n bör därför meddelas med stöd av 39 § 3 st 3 i lagen om domstolsärenden.

Domslut

HD:s avgörande. Med ändring av---se HD:s beslut---prövning i HovR:n.

HD (JustR:n Magnusson, Lennander och Victor, referent) fattade följande slutliga beslut: Skäl. Handläggningen i domstol av överklaganden i utsökningsmål regleras av bestämmelserna i 18 kap UB och lagen (1996:242) om domstolsärenden. Enligt 14 § i denna lag gäller att domstolen skall hålla sammanträde om det begärs av en enskild part men att sammanträde inte behöver hållas om ärendet inte skall prövas i sak, om avgörandet inte går parten emot eller om sammanträde på grund av någon annan särskild omständighet inte behövs.

En rätt till muntlig förhandling vid domstol i ärenden som gäller parts civila rättigheter eller skyldigheter kan också grundas på artikel 6 i Europakonventionen om de mänskliga rättigheterna, som numera har ställning som svensk lag. En förutsättning för att en part skall ha rätt till muntlig förhandling enligt denna artikel är emellertid att det rör sig om en reell och seriös tvist.

I förevarande fall avsåg TR:ns avgörande en prövning i sak av den vid den exekutiva auktionen godtagna köpeskillingen, och S.J. hade begärt att muntlig förhandling skulle hållas. Några omständigheter som enligt lagen om domstolsärenden eller Europakonventionen kunde utgöra skäl att avvika från principen om att muntlig förhandling skall hållas på parts begäran kan inte anses ha förelegat. TR:n borde därför inte ha avgjort ärendet utan sammanträde.

På grund av det anförda skall tillstånd till målets prövning i HovR:n meddelas med stöd av 39 § 3 st 3 ärendelagen.

Domslut

HD:s avgörande. Med ändring av HovR:ns beslut meddelar HD tillstånd till målets prövning i HovR:n.

JustR:n Danelius och Håstad var skiljaktiga.

JustR Danelius anförde: Jag är ense med majoriteten såvitt avser de första tre styckena i skälen ("Handläggningen i --- utan sammanträde.") men anser att återstoden av skälen samt själva avgörandet bör ha följande lydelse:

"På grund av det handläggningsfel som förekommit vid TR:n borde HovR:n ha meddelat prövningstillstånd och därefter antingen ha återförvisat målet till TR:n eller själv ha hållit muntlig förhandling.

Som allmän regel gäller att muntlig förhandling skall hållas redan i första instans. Med hänsyn härtill bör HovR:ns och TR:ns beslut nu undanröjas och målet återförvisas till TR:n för ny behandling.

Med undanröjande av HovR:ns och TR:ns beslut återförvisar HD målet till TR:n för ny behandling."

JustR Håstad anförde: "Med hänsyn till de invändningar som S.J. anfört vid TR:n och till hans ståndpunkt att en muntlig förhandling för hans del inte vore aktuell förrän flera månader efter det att TR:ns beslut kom att fattas, har TR:n varit berättigad att avslå hans begäran om muntlig förhandling.

Eftersom det inte heller förekommer anledning till ändring i själva saken, fastställer HD HovR:ns beslut."

HD:s beslut meddelades d 12 april 2000 (mål nr Ö 3139-99).