NJA 2001 s. 444

Fråga om annan bevisning än läkarintyg utgjort erforderlig bevisning för laga förfall på grund av sjukdom för underlåtenhet att inställa sig till huvudförhandling.

Svea HovR

Allmän åklagare väckte vid Uppsala TR åtal mot J.R., född 1970, för narkotikabrott, ringa brott. TR:n ogillade åtalet i dom d. 29 april 1997. Åklagaren överklagade i Svea HovR, som utsatte målet till huvudförhandling d. 13 jan 1998 kl. 09.30 och i kallelse d. 9 dec. 1997 förelade J.R. att komma personligen till förhandlingen. I kallelsen upplystes att HovR:n kunde komma att ålägga honom att betala ett vitesbelopp om 2 000 kr, om han inte inställde sig personligen.

När målet ropades på för huvudförhandling d. 13 jan. 1998 kl. 09.30 inställde sig inte J.R. Målet ropades åter på kl. 09.45, men J.R. var inte heller då närvarande. HovR:n antecknade i protokollet för huvudförhandlingen d. 13 jan. 1998 att J.R. d. 24 dec. 1997 delgivits kallelse att, vid vite av 2 000 kr, inställa sig personligen till förhandlingen.

HovR:n (Ed. hovrättsrådet Andersson, hovrättsråden Lampa och Fernborn, referent, samt nämndemännen Carlsson och Öberg) meddelade samma dag, d. 13 jan. 1998, följande beslut:

1.

Huvudförhandlingen ställs in. Målet kommer att sättas ut till huvudförhandling vid ett senare tillfälle.

2.

Det är inte sannolikt att J.R. har något lagligt hinder för sin frånvaro. HovR:n dömer därför J.R. att betala 2 000 kr i vite.

J.R. (ombud advokaten M.A.) överklagade vitesbeslutet och yrkade att HD skulle upphäva beslutet att döma ut förelagt vite. J.R. ingav och åberopade ett d. 16 jan. "-97" (skall uppenbarligen vara -98; red:s anm.) dagtecknat brev från hans fader R.R. till Nyby vårdcentral.

Riksåklagaren bestred ändring. Målet avgjordes efter föredragning.

Föredraganden, RevSekr B. föreslog i betänkande att HD skulle meddela följande beslut: Skäl. J.R. har gjort gällande att han haft laga förfall för sin utevaro. Han har till stöd för sitt påstående åberopat ett av hans far skrivet, till Nyby vårdcentral ställt, brev.

I det åberopade brevet anförs att J.R. dagen före och natten mot huvudförhandlingsdagen var magsjuk. I brevet sägs vidare att J.R. mådde både fysiskt och psykiskt dåligt samt att han låg och sov hela den dag då han skulle ha inställt sig i HovR:n.

Genom utredningen i målet är klarlagt att J.R. kl. 7.58 den aktuella dagen ringt till HovR:n och i en röstbrevlåda meddelat att han var magsjuk och därför troligen inte skulle komma till huvudförhandlingen kl. 9.30. Det är även klarlagt att J.R. den aktuella dagen inte vidtagit någon åtgärd för att försöka få sitt hälsotillstånd dokumenterat i läkarintyg.

Utredningen om J.R:s hälsotillstånd den aktuella dagen är så knapphändig att den, i vart fall då han inte ens gjort något försök att under dagen komma i kontakt med läkare, inte kan ge underlag för bedömningen att han till följd av sjukdom sannolikt varit förhindrad att inställa sig till huvudförhandlingen.

Domslut

HD:s avgörande. HD avslår överklagandet.

HD (JustR:n Magnusson, Svensson, Westlander, Blomstrand och Lundius, referent) fattade följande slutliga beslut: Skäl. J.R. har gjort gällande att han på grund av sjukdom haft laga förfall för sin utevaro från huvudförhandlingen. Till stöd för sitt påstående har J.R. åberopat ett av hans far till en vårdcentral ställt brev. I brevet, som innehåller en begäran om läkarintyg avseende sonens hälsotillstånd d. 13 jan. 1998, sägs att J.R. dagen före och natten mot d. 13 jan. 1998 var magsjuk och att han nämnda dag mådde fysiskt och psykiskt dåligt samt att han låg och sov hela dagen.

Den som påstår att han på grund av sjukdom har haft laga förfall skall normalt stödja sitt påstående med ett läkarintyg som visar att han på grund av angiven diagnos varit oförmögen att fullgöra vad som ålagts honom (se NJA 1999 s. 715). Det brev som J.R. åberopar visar inte att han på grund av sjukdom varit oförmögen att inställa sig till huvudförhandlingen. Hans överklagande kan därför inte vinna bifall.

Domslut

HD:s avgörande. HD avslår överklagandet.

HD:s beslut meddelades d. 14 juni 2001 (mål nr Ö 639-98).