NJA 2003 s. 125

Fråga om anteckning i fastighetsregistrets inskrivningsdel av en intresseanmälan avseende förvärv av fast egendom för ombildning av hyresrätt till bostadsrätt. 2-4 §§ lagen (1982:352) om rätt till fastighetsförvärv för ombildning till bostadsrätt eller kooperativ hyresrätt, 19 kap. 16 § JB.

Efter anmälan från bostadsrättsföreningen Baggen 16 (föreningen) antecknade Inskrivningsmyndigheten i Norrtälje en s.k. intresseanmälan avseende fastigheten Andromeda 11 enligt 3 § lagen (1982:352) om rätt till fastighetsförvärv för ombildning till bostadsrätt i fastighetsregistrets inskrivningsdel. Bifogat till föreningens anmälan var ett intyg från föreningens styrelse.

Svea HovR

Fastighetsägaren Androm AB (bolaget) överklagade inskrivningsmyndighetens beslut till Svea HovR och yrkade att HovR:n skulle undanröja beslutet. Bolaget anförde till stöd för sitt överklagande att ett tillräckligt antal hyresgäster som förklarat sig intresserade av en ombildning av hyresrätt till bostadsrätt inte förelåg. Därvid uppgav bolaget att fastigheten innehåller 8 lägenheter, varav 4 lägenheter är bostadslägenheter.

HovR:n (hovrättslagmannen Tersmeden, hovrättsrådet Kjellström, referent, och t.f. hovrättsassessorn Ewerlöf) anförde i slutligt beslut d. 22 mars 2002: Av intyget från föreningen framgår inte annat än att hyresgästerna i minst två tredjedelar av de i fastigheten uthyrda lägenheterna skriftligen har förklarat sig intresserade av en ombildning av hyresrätt till bostadsrätt. På grund härav föreligger inte skäl att undanröja inskrivningsmyndighetens beslut.

HovR:n lämnar överklagandet utan bifall.

HD

Bolaget överklagade och yrkade bifall till sin talan i HovR:n.

Föreningen bestred ändring.

Betänkande

Målet avgjordes efter föredragning.

Skäl Föredraganden, RevSekr Munck, föreslog i betänkande att HD skulle meddela följande beslut: Skäl. Enligt 3 § lagen (1982:352) om rätt till fastighetsförvärv för ombildning till bostadsrätt eller kooperativ hyresrätt skall intresseanmälan till inskrivningsmyndigheten åtföljas av ett intyg från bostadsrättsföreningens styrelse om hur många lägenheter som finns i den fasta egendom som anmälan omfattar. Vidare skall intygas att hyresgästerna i minst två tredjedelar av de uthyrda lägenheterna skriftligen har förklarat sig intresserade av en ombildning av hyresrätt till bostadsrätt och att dessa hyresgäster är medlemmar i bostadsrättsföreningen. I lagens 2 § 2 st. definieras lägenhet såsom varje avskild enhet som är inrättad att varaktigt och självständigt användas som bostad eller för annat ändamål. Från garage, lager och andra lägenheter som i första hand används som förvaringsutrymmen bortses.

I det intyg bostadsrättsföreningen bifogade intresseanmälan till inskrivningsmyndigheten anges till en början att hyresgästerna i minst två tredjedelar av de i fastigheten Andromeda 11 uthyrda lägenheterna skriftligen förklarat sig intresserade av en ombildning av hyresrätt till bostadsrätt och att dessa hyresgäster är medlemmar i föreningen. Intyget är emellertid otydligt vad avser antalet lägenheter i fastigheten. Vad som intygas är att "det totala antalet bostadslägenheter är tre (3), bortsett från lager och andra lägenheter som i första hand används för andra ändamål". Av intyget framgår således inte hur många lägenheter, i den mening som anges i 2 § 2 st. ombildningslagen, som finns i fastigheten. Intyget uppfyller därför inte de krav som uppställs i 3 § samma lag. Inskrivningsmyndigheten borde inte, utan att komplettering skett, ha infört intresseanmälan i fastighetsregistrets inskrivningsdel. Otydligheten gav dessutom anledning anta att erforderlig majoritet inte förelåg (jfr 19 kap. 16 § JB).

De uppgifter rörande förhållandena i fastigheten som framkommit i HovR:n och i HD har inte medfört att bristerna i intyget avhjälpts.

Inskrivningsmyndighetens beslut om anteckning skall med hänsyn till det anförda undanröjas (jfr HD:s beslut d. 25 nov. 2002 i mål Ö 421- 02 (* NJA 2003 s. 613. *) ).

Beslut HD:s avgörande. Med ändring av HovR:ns beslut undanröjer HD inskrivningsmyndighetens beslut om anteckning av bostadsrättsföreningens intresseanmälan.

HD (JustR:n Inger Nyström, Lennander, referent, Håstad, Dahllöf och Ella Nyström) fattade slutligt beslut i enlighet med betänkandet.

HD:s beslut meddelades d. 3 april 2003 (mål nr Ö 1512-02).