Lag (1982:352) om rätt till fastighetsförvärv för ombildning till bostadsrätt eller kooperativ hyresrätt

Departement
Justitiedepartementet L1
Utfärdad
1982-06-03
Ändring införd
SFS 1982:352 i lydelse enligt SFS 2005:904
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

Inledande bestämmelser

1 §  Enligt denna lag har hyresgäster rätt att genom en förening förvärva fast egendom för ombildning av hyresrätt till bostadsrätt eller kooperativ hyresrätt.

[S2]Rätten till förvärv gäller fast egendom som är taxerad som hyreshusenhet eller, om egendomen hyrs ut för något annat ändamål än fritidsändamål, som småhusenhet.

[S3]Vad som i denna lag sägs om fast egendom skall gälla även tomträtt. Vad som sägs om lagfart skall, när det är fråga om tomträtt, i stället avse inskrivning av förvärv av tomträtt. Lag (2002:99).

Prop. 2001/02:62: (Jfr 1 § i utredningens förslag.)

Ändringarna i paragrafens första stycke är föranledda av att lagens tillämpningsområde har utvidgats till att omfatta också förvärv för ombildning till kooperativ hyresrätt. Skälen för lösningen har angetts i avsnitt 12.1.

2 §  Lagen gäller inte om egendomen innehåller färre än tre lägenheter.

[S2]Vid beräkning av antalet lägenheter enligt denna lag räknas som lägenhet varje avskild enhet som är inrättad att varaktigt och självständigt användas som bostad eller för annat ändamål. Från garage, lager och andra lägenheter som i första hand används som förvaringsutrymmen bortses. Lag (1993:316).

 • NJA 2003 s. 125:Fråga om anteckning i fastighetsregistrets inskrivningsdel av en intresseanmälan avseende förvärv av fast egendom för ombildning av hyresrätt till bostadsrätt. 2-4 §§ lagen (1982:352) om rätt till fastighetsförvärv för ombildning till bostadsrätt eller kooperativ hyresrätt, 19 kap. 16 § JB.

Intresseanmälan

3 §  Om hyresgäster har intresse av att förvärva fast egendom för ombildning av hyresrätt till bostadsrätt eller kooperativ hyresrätt, får detta anmälas till inskrivningsmyndigheten för anteckning i fastighetsregistrets inskrivningsdel. Intresseanmälan skall för hyresgästernas räkning göras av en bostadsrättsförening respektive en kooperativ hyresrättsförening.

[S2]Föreningen skall till sin anmälan foga ett intyg av föreningens styrelse om

 1. hur många lägenheter som finns i den fasta egendom som anmälan omfattar,
 2. att hyresgästerna i minst två tredjedelar av de uthyrda lägenheterna skriftligen har förklarat sig intresserade av ombildningen, samt att dessa hyresgäster är medlemmar i föreningen och - om de är bostadshyresgäster och anmälan avser ombildning till bostadsrätt - även är folkbokförda på fastigheten, och
 3. att samtliga lägenheter i en småhusenhet som omfattas av anmälan hyrs för något annat ändamål än fritidsändamål. Lag (2003:33).

Prop. 2001/02:62: (Jfr 3 § i utredningens förslag.)

Ändringarna är föranledda av att lagen har gjorts tillämplig även på förvärv för ombildning till kooperativ hyresrätt.

Prop. 2002/03:12: (Jfr 3 § i promemorians förslag.)

I paragrafens andra stycke, punkten 2, har ett tillägg gjorts. Tillägget har motsvarande innebörd som det tillägg som har gjorts i 9 kap. 19 § bostadsrättslagen. Ett krav på folkbokföring på fastigheten har införts för att en bostadshyresgäst skall få räknas med i den kvalificerade majoritet som krävs för en intresseanmälan om ombildning av hyresrätt till bostadsrätt. ...

 • NJA 2003 s. 125:Fråga om anteckning i fastighetsregistrets inskrivningsdel av en intresseanmälan avseende förvärv av fast egendom för ombildning av hyresrätt till bostadsrätt. 2-4 §§ lagen (1982:352) om rätt till fastighetsförvärv för ombildning till bostadsrätt eller kooperativ hyresrätt, 19 kap. 16 § JB.
 • RH 1993:71:En bostadsrättsförening har vid inskrivningsmyndighetens prövning av intresseanmälan enligt lagen (1982:352) om rätt till fastighetsförvärv för ombildning till bostadsrätt ännu inte varit registrerad. Sedan föreningen därefter registrerats och det i hovrätten visats att förutsättningarna för anteckning av intresseanmälningen förelåg fann hovrätten inte skäl att upphäva inskrivningsmyndighetens beslut.
 • RH 2020:25:Fråga, vid en intresseanmälan enligt 3 § lagen (1982:352) om rätt till fastighetsförvärv för ombildning till bostadsrätt och kooperativ hyresrätt, om hyresrätter vilka upplåtits till personer eller bolag som har intressegemenskap med en hyresvärd inte ska anses vara uthyrda i lagens mening och därmed undantas i beräkningen av antalet lägenheter. Hovrätten har funnit att lägenheterna inte ska undantas, då hyra betalas för lägenheterna och dessa i övrigt uppfyller kriterierna för att ett hyresförhållande föreligger.

4 §  Fastighetsägaren och den förening som har gjort intresseanmälan skall av inskrivningsmyndigheten underrättas om att en intresseanmälan har antecknats i fastighetsregistrets inskrivningsdel. Lag (2002:99).

Prop. 2001/02:62: Fastighetsägaren och den förening som har gjort intresseanmälan skall av inskrivningsmyndigheten underrättas om att en intresseanmälan har antecknats i fastighetsregistrets inskrivningsdel. (Jfr 4 § i utredningens förslag.)

Se under 3 §.

 • NJA 2003 s. 125:Fråga om anteckning i fastighetsregistrets inskrivningsdel av en intresseanmälan avseende förvärv av fast egendom för ombildning av hyresrätt till bostadsrätt. 2-4 §§ lagen (1982:352) om rätt till fastighetsförvärv för ombildning till bostadsrätt eller kooperativ hyresrätt, 19 kap. 16 § JB.

5 §  Sedan anteckning har skett gäller en intresseanmälan fram till den inskrivningsdag som inträffar närmast efter två år från den inskrivningsdag då anteckningen gjordes. Om hembud som avses i 6 § sker under denna tid, gäller anmälningen dock alltid fram till den inskrivningsdag som inträffar närmast efter två år från den dag då hembudet skedde. Vad som nu har sagts gäller även i förhållande till ny ägare av fastigheten.

[S2]En förening som har gjort en intresseanmälan kan ta tillbaka den. Anmälan upphör att gälla den inskrivningsdag som inskrivningsmyndigheten tar bort anteckningen.

[S3]En ny intresseanmälan får antecknas tidigast på den inskrivningsdag då den tidigares giltighet upphört. Lag (2002:99).

Prop. 2001/02:62: (Jfr 5 § i utredningens förslag.)

Enligt andra stycket kan en förening som har gjort en intresseanmälan ta tillbaka denna. Inskrivningsmyndigheten skall då ta bort anteckningen med följd att intresseanmälan upphör att gälla. Detta utgör ett undantag från huvudregeln i första stycket om att en intresseanmälan gäller i två år. Skälen för den valda lösningen har angetts i avsnitt 12.1....

 • NJA 1986 s. 485:Anteckning om intresseanmälan enligt 5 § lagen (1982:352) om rätt till fastighetsförvärv för ombildning till bostadsrätt har skett samma dag som fastigheten överläts. Ansökan om lagfart på grund av överlåtelsen har avslagits enligt 20 kap 6 § 5 JB.

5 a §  Till en anmälan om att ta tillbaka en intresseanmälan skall föreningen foga ett intyg om att hyresgästerna i minst hälften av de uthyrda lägenheterna vid föreningsstämma har röstat för att föreningen inte skall förvärva den fasta egendomen. Lag (2002:99).

Prop. 2001/02:62: (Jfr 5 a § i utredningens förslag.)

Paragrafen, som är ny, behandlar återtagande av intresseanmälan enligt 5 § andra stycket. Till anmälan om att intresseanmälan tas tillbaka skall fogas ett intyg. Av intyget skall framgå att minst hälften av de aktuella hyresgästerna vid en föreningsstämma har röstat mot förvärv av den fasta egendomen. Intyget utgör en förutsättning för att intresseanmälan skall tas bort. Skälen för lösningen har angetts i <a href="https://lagen.nu/prop/2001/02:62#S12-1" ...

Hembud

6 §  Fast egendom som utgör en hyreshus- eller småhusenhet och för vilken en intresseanmälan gäller, får inte överlåtas helt eller delvis genom köp eller byte utan att den förening som har gjort intresseanmälan har erbjudits att förvärva hela hyreshus- eller småhusenheten. Ett sådant erbjudande kallas hembud. Med överlåtelse genom köp eller byte likställs överlåtelse genom tillskott till bolag eller förening, utdelning eller skifte från bolag eller förening samt fusion enligt 23 kap. 1 § aktiebolagslagen (2005:551) eller delning enligt 24 kap. 1 § samma lag.

[S2]En överlåtelse får genomföras utan hembud till föreningen,

 1. om föreningen godkänner överlåtelsen,
 2. om staten förvärvar egendomen,
 3. om förvärvaren är gift med överlåtaren eller om förvärvaren eller, när makar förvärvar gemensamt, någon av dem är överlåtarens avkomling,
 4. om förvärvet genomförs genom inrop på exekutiv auktion eller offentlig auktion enligt lagen (1904:48 s.1) om samäganderätt,
 5. om överlåtelsen avser andel och förvärvaren redan äger en andel i egendomen och denna andel förvärvats på något annat sätt än genom gåva.

[S3]Hembud behövs inte heller, om ett förvärv av föreningen skulle vara oskäligt med hänsyn till förhållandet mellan överlåtaren och en annan förvärvare än föreningen eller villkoren för eller omständigheterna vid en sådan överlåtelse. Frågan om hembud behövs prövas av hyresnämnden på begäran av fastighetsägaren. Lag (2005:904).

Prop. 2001/02:62: (Jfr 6 § i utredningens förslag.)

I paragrafen har gjorts följdändringar med anledning av att lagen har gjorts tillämplig även på förvärv för ombildning till kooperativ hyresrätt.

 • RH 1999:61:Hyresnämndsmål. Sedan fastighetsägare begärt hyresnämndens förhandsbesked rörande frågan om hembud behövdes vid överlåtelse av fastigheten, har ansökningen avvisats eftersom någon bestämd köpare inte angetts.
 • RH 2009:58:Hyresnämndsmål. Fråga om ansökan om dispens från hembudsskyldighet enligt 6 § lagen (1982:352) om rätt till ombildning till bostadsrätt eller kooperativ hyresrätt kan prövas på begäran av annan än fastighetsägare vid delning (I) eller vid fusion (II) av aktiebolag.
 • RH 2012:55:Hyresnämndsmål. Villkor vid förvärv av två fastigheter innebärande att båda fastigheterna måste förvärvas har inte ansetts uppenbart oskäliga mot den bostadsrättsförening som anmält intresse av att förvärva fastigheterna.
 • RH 1995:107:Hyresnämndsmål. Ett hembud enligt 7 § lagen (1982:352) om rätt till fastighetsförvärv för ombildning till bostadsrätt har ansetts giltigt utan hinder av att det lämnade förslaget till köpeavtal innehöll villkor om godkännande från pantbrevsborgenärernas sida. - Sedan hembud delgetts bostadsrättsförening har dispens från hembudsskyldighet inte ansetts kunna beviljas.
 • RH 2020:24:Hyresnämndsmål. Överlåtelsetillstånd enligt 12 § lagen (1982:352) om rätt till fastighetsförvärv för ombildning till bostadsrätt eller kooperativ hyresrätt (ombildningslagen). Ett bolag förvärvade inom ramen för en större transaktion ett flertal hyresfastigheter. Beträffande en av fastigheterna, som omfattades av en intresseanmälan från en bostadsrättsförening, ingicks ett separat överlåtelseavtal som villkorades av att föreningen inte antog ett hembud om att köpa fastigheten. Fråga om den köpeskilling som angavs i hembudet översteg fastighetens marknadsvärde och om villkoret i fråga om köpeskillingen därför var uppenbart oskäligt mot föreningen. Även fråga om det s.k. transaktionsupplägget kan ses som ett villkor vid hembudet till föreningen.

7 §  Hembud sker hos hyresnämnden genom skriftlig anmälan av fastighetsägaren. Fastighetsägaren skall härvid ge in ett av honom undertecknat skriftligt förslag till köpeavtal som skall innehålla uppgift om köpeskillingen för den hembjudna egendomen och övriga villkor för förvärvet. Om det för en överlåtelse behövs makes samtycke enligt äktenskapsbalken, skall makens samtycke ges till avtalsförslaget.

[S2]Om ett hembud inte uppfyller vad som föreskrivs i första stycket, skall hyresnämnden förelägga fastighetsägaren att avhjälpa bristen inom viss tid. Efterkommer fastighetsägaren föreläggandet, anses hembud ha skett den dag då bristen avhjälptes. Efterkommer fastighetsägaren inte föreläggandet, får hembudet avvisas. Lag (1987:811).

 • RH 2012:55:Hyresnämndsmål. Villkor vid förvärv av två fastigheter innebärande att båda fastigheterna måste förvärvas har inte ansetts uppenbart oskäliga mot den bostadsrättsförening som anmält intresse av att förvärva fastigheterna.
 • RH 1995:107:Hyresnämndsmål. Ett hembud enligt 7 § lagen (1982:352) om rätt till fastighetsförvärv för ombildning till bostadsrätt har ansetts giltigt utan hinder av att det lämnade förslaget till köpeavtal innehöll villkor om godkännande från pantbrevsborgenärernas sida. - Sedan hembud delgetts bostadsrättsförening har dispens från hembudsskyldighet inte ansetts kunna beviljas.
 • RH 2020:24:Hyresnämndsmål. Överlåtelsetillstånd enligt 12 § lagen (1982:352) om rätt till fastighetsförvärv för ombildning till bostadsrätt eller kooperativ hyresrätt (ombildningslagen). Ett bolag förvärvade inom ramen för en större transaktion ett flertal hyresfastigheter. Beträffande en av fastigheterna, som omfattades av en intresseanmälan från en bostadsrättsförening, ingicks ett separat överlåtelseavtal som villkorades av att föreningen inte antog ett hembud om att köpa fastigheten. Fråga om den köpeskilling som angavs i hembudet översteg fastighetens marknadsvärde och om villkoret i fråga om köpeskillingen därför var uppenbart oskäligt mot föreningen. Även fråga om det s.k. transaktionsupplägget kan ses som ett villkor vid hembudet till föreningen.
 • RH 1996:39:Hyresnämndsmål. Fastighetsägarens vägran att lämna ut information med avseende på hyresgäster och kontraktsvillkor för befintliga hyresförhållanden i fastigheten utgör inte en sådan brist som avses i 7 § andra stycket ombildningslagen.

8 §  Hyresnämnden skall se till att förslaget till köpeavtal delges den förening som har gjort intresseanmälan. Efter delgivningen får inte hembudet eller samtycket till avtalsförslaget återkallas eller förslaget ändras.

[S2]Efter hembudet är fastighetsägaren skyldig att ge föreningen tillfälle att besikta egendomen.

[S3]Hyresnämnden skall för anteckning i fastighetsregistrets inskrivningsdel underrätta inskrivningsmyndigheten om hembudet och om dagen för det. Lag (2002:99).

Prop. 2001/02:62: (Jfr 8 § i utredningens förslag.)

Se under 6 §.

 • RH 1995:107:Hyresnämndsmål. Ett hembud enligt 7 § lagen (1982:352) om rätt till fastighetsförvärv för ombildning till bostadsrätt har ansetts giltigt utan hinder av att det lämnade förslaget till köpeavtal innehöll villkor om godkännande från pantbrevsborgenärernas sida. - Sedan hembud delgetts bostadsrättsförening har dispens från hembudsskyldighet inte ansetts kunna beviljas.

Antagande av hembud

9 §  Bestämmelser om bostadsrättsföreningars beslut att förvärva hus för ombildning av hyresrätt till bostadsrätt finns i 9 kap.19-21 §§bostadsrättslagen (1991:614).

[S2]Bestämmelser om kooperativa hyresrättsföreningars beslut att förvärva hus för ombildning av hyresrätt till kooperativ hyresrätt finns i 4 kap.1-5 §§ lagen (2002:93) om kooperativ hyresrätt. Lag (2002:99).

10 §  Hembudet antas genom att föreningen inom tre månader från den dag då hembudet skedde skriftligen anmäler till hyresnämnden att föreningen beslutat att förvärva den hembjudna egendomen på de villkor som anges i fastighetsägarens förslag till köpeavtal. När anmälan har kommit in prövar nämnden om hembudet rätteligen har antagits.

[S2]Om föreningen inom den tid som anges i första stycket skriftligen anmäler till hyresnämnden att föreningen är intresserad av att förvärva den hembjudna egendomen, förlängs tiden för att anta hembudet till sex månader från den dag då hembudet skedde. Fastighetsägaren skall av hyresnämnden underrättas härom.

[S3]Hembudet upphör att gälla, om det inte antas inom föreskriven tid och på föreskrivet sätt eller när föreningen skriftligen underrättat hyresnämnden om att den inte antar hembudet. Lag (2002:99).

Prop. 2001/02:62: (Jfr 10 § i utredningens förslag.)

Se under 6 §.

 • RH 2003:36:Hyresnämndsmål. Endast fastighetsägaren och bostadsrättsföreningen äger överklaga hyresnämndens beslut om antagande av hembud enligt 10 § lagen (1982:352) om rätt till fastighetsförvärv för ombildning till bostadsrätt eller kooperativ hyresrätt.

11 §  Om hembudet har antagits, skall det anses som om fastighetsägaren och föreningen har slutit ett avtal om köp av den hembjudna egendomen på de villkor som anges i förslaget till köpeavtal. I förslaget skall anses föreskrivet att köpebrev skall upprättas. Lag (2002:99).

Prop. 2001/02:62: (Jfr 11 § i utredningens förslag.)

Se under 6 §.

 • RH 2001:53:Säljare av fastighet har i köpekontrakt, som delgetts bostadsrättsförening genom hembud enligt lagen (1982:352) om rätt till fastighetsförvärv för ombildning till bostadsrätt, garanterat att inga nya hyresavtal skulle träffas avseende fastigheten. Säljaren har, trots detta, därefter tecknat skriftliga hyresavtal och tillträde har skett innan fastigheten har överlåtits genom hyresnämndens beslut om att bostadsrättsföreningen antagit säljarens hembud inom föreskriven tid. Hyresavtalen har - även om hyresgästerna skulle ha haft vetskap om upplåtelseförbudet i köpekontraktet - ansetts giltiga mot bostadsrättsföreningen.

12 §  Även om hembudet har upphört att gälla får, så länge föreningens intresseanmälan gäller, en sådan överlåtelse eller övergång som avses i 6 § första stycket inte ske till någon annan än den förening som har gjort intresseanmälan, om köpeskillingen är lägre eller villkoren för överlåtelsen sammantagna är avsevärt ogynnsammare för fastighetsägaren än vad som angavs vid hembudet. En sådan överlåtelse eller övergång får inte heller ske om ett villkor som angavs vid hembudet är uppenbart oskäligt mot föreningen. Har fastighetsägaren sedan ett hembud upphört att gälla gjort ett nytt hembud, enligt vilket köpeskillingen är lägre eller villkoren på annat sätt ogynnsammare för fastighetsägaren, och upphör även detta hembud att gälla, skall första och andra meningarna tillämpas på det nya hembudet.

[S2]Första stycket gäller också om överlåtelsen avser en andel av hyreshus- eller småhusenheten.

[S3]I fråga om förbudet i första stycket skall 6 § andra och tredje stycket tilllämpas. Om något undantag inte föreligger, är överlåtaren skyldig att skaffa hyresnämndens tillstånd till överlåtelsen. Lag (2002:99).

Prop. 2001/02:62: (Jfr 12 § i utredningens förslag.)

Se under 6 §.

 • RH 2012:55:Hyresnämndsmål. Villkor vid förvärv av två fastigheter innebärande att båda fastigheterna måste förvärvas har inte ansetts uppenbart oskäliga mot den bostadsrättsförening som anmält intresse av att förvärva fastigheterna.
 • RH 2020:24:Hyresnämndsmål. Överlåtelsetillstånd enligt 12 § lagen (1982:352) om rätt till fastighetsförvärv för ombildning till bostadsrätt eller kooperativ hyresrätt (ombildningslagen). Ett bolag förvärvade inom ramen för en större transaktion ett flertal hyresfastigheter. Beträffande en av fastigheterna, som omfattades av en intresseanmälan från en bostadsrättsförening, ingicks ett separat överlåtelseavtal som villkorades av att föreningen inte antog ett hembud om att köpa fastigheten. Fråga om den köpeskilling som angavs i hembudet översteg fastighetens marknadsvärde och om villkoret i fråga om köpeskillingen därför var uppenbart oskäligt mot föreningen. Även fråga om det s.k. transaktionsupplägget kan ses som ett villkor vid hembudet till föreningen.
 • RH 1995:105:Hyresnämndsmål. Villkor vid hembud enligt den s.k. ombildningslagen har inte ansetts vara uppenbart oskäligt mot bostadsrättsförening.

Ogiltighet

13 §  Överlåtelser i strid med 6 eller 12 § är ogiltiga.

[S2]Om lagfart har meddelats i strid med 20 kap. 6 § 5 eller 7 § 13jordabalken, gäller inte första stycket. Lag (1988:727).

 • RH 2009:58:Hyresnämndsmål. Fråga om ansökan om dispens från hembudsskyldighet enligt 6 § lagen (1982:352) om rätt till ombildning till bostadsrätt eller kooperativ hyresrätt kan prövas på begäran av annan än fastighetsägare vid delning (I) eller vid fusion (II) av aktiebolag.

Särskilda bestämmelser

14 §  I fråga om förfarandet vid hyresnämnden i ärenden enligt denna lag finns bestämmelser i lagen (1973:188) om arrendenämnder och hyresnämnder.

15 §  Hyresnämndens beslut enligt denna lag får överklagas hos Svea hovrätt inom tre veckor från den dag beslutet meddelades. Överklagandet skall ges in till hyresnämnden. Lag (1994:836).

16 §  I ärenden enligt denna lag skall vardera parten svara för sina rättegångskostnader i hovrätten, i den mån annat inte följer av 18 kap. 6 § rättegångsbalken. Lag (1994:836).

Ändringar och övergångsbestämmelser

Lag (1982:352) om rätt till fastighetsförvärv för ombildning till bostadsrätt eller kooperativ hyresrätt

Lag (1983:441) om ändring i lagen (1982:352) om rätt till fastighetsförvärv för ombildning till bostadsrätt

Lag (1984:302) om ändring i lagen (1982:352) om rätt till fastighetsförvärv för ombildning till bostadsrätt

Lag (1986:1187) om ändring i lagen (1982:352) om rätt till fastighetsförvärv för ombildning till bostadsrätt

  Övergångsbestämmelse

  Denna lag träder i kraft den 1 januari 1987. I fråga om beslut som har meddelats före ikraftträdandet gäller dock äldre föreskrifter.
  Förarbeten
  Prop. 1986/87:39
  Omfattning
  ändr. 15 §
  Ikraftträder
  1987-01-01

Lag (1987:245) om ändring i lagen (1982:352) om rätt till fastighetsförvärv för ombildning till bostadsrätt

  Förarbeten
  Prop. 1986/87:37
  Omfattning
  ändr. 7, 10 §§
  Ikraftträder
  1987-07-01

Lag (1987:811) om ändring i lagen (1982:352) om rätt till fastighetsförvärv för ombildning till bostadsrätt

  Övergångsbestämmelse

  1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 1988.
  2. Om avtalsförslaget har undertecknats före ikraftträdandet, skall äldre bestämmelser fortfarande tillämpas.
  Förarbeten
  Prop. 1986/87:86
  Omfattning
  ändr. 7 §
  Ikraftträder
  1988-01-01

Lag (1988:727) om ändring i lagen (1982:352) om rätt till fastighetsförvärv för ombildning till bostadsrätt

  Omfattning
  ändr. 13 §
  Ikraftträder
  1988-07-01

Lag (1990:1394) om ändring i lagen (1982:352) om rätt till fastighetsförvärv för ombildning till bostadsrätt

Lag (1991:616) om ändring i lagen (1982:352) om rätt till fastighetsförvärv för ombildning till bostadsrätt

  Övergångsbestämmelse

  1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 1991.
  2. Har en intresseanmälan gjorts före ikraftträdandet gäller äldre bestämmelser.
  Förarbeten
  Prop. 1990/91:92
  Omfattning
  ändr. 3, 6, 9, 12 §§
  Ikraftträder
  1991-07-01

Lag (1992:507) om ändring i lagen (1982:352) om rätt till fastighetsförvärv för ombildning till bostadsrätt

  Förarbeten
  Prop. 1991/92:160
  Omfattning
  ändr. 2, 3, 6, 9 §§
  Ikraftträder
  1992-07-01

Lag (1993:316) om ändring i lagen (1982:352) om rätt till fastighetsförvärv för ombildning till bostadsrätt

  Förarbeten
  Rskr. 1992/93:225, Prop. 1992/93:144, Bet. 1992/93:LU27
  Omfattning
  ändr. 2 §
  Ikraftträder
  1993-07-01

Lag (1994:811) om ändring i lagen (1982:352) om rätt till fastighetsförvärv för ombildning till bostadsrätt

  Förarbeten
  Rskr. 1993/94:422, Prop. 1993/94:196, Bet. 1993/94:LU32
  Omfattning
  ändr. 6 §
  Ikraftträder
  1995-01-01

Lag (1994:836) om ändring i lagen (1982:351) om rätt till fastighetsförvärv för ombildning till bostadsrätt

  Förarbeten
  Rskr. 1993/94:431, Prop. 1993/94:200, Bet. 1993/94:JuU31
  Omfattning
  ändr. 15, 16 §§
  Ikraftträder
  1994-07-01

Lag (1995:1465) om ändring i lagen (1982:352) om rätt till fastighetsförvärv för ombildning till bostadsrätt

  Förarbeten
  Prop. 1995/96:17, Bet. 1995/96:BoU3
  Omfattning
  ändr. 1, 3, 6, 8, 9, 12 §§
  Ikraftträder
  1996-01-01

Lag (1999:581) om ändring i lagen (1982:352) om rätt till fastighetsförvärv för ombildning till bostadsrätt

Förarbeten
Rskr. 1998/99:250, Prop. 1998/99:101, Bet. 1998/99:BoU10
Omfattning
ändr. 3 §
Ikraftträder
1999-07-01

Lag (2000:245) om ändring i lagen (1982:352) om rätt till fastighetsförvärv för ombildning av bostadsrätt

Förarbeten
Rskr. 1999/2000:185, Prop. 1999/2000:39, Bet. 1999/2000:BoU8
Omfattning
ändr. 3, 4, 8 §§
Ikraftträder
2000-07-01

Lag (2002:99) om ändring i lagen (1982:452) om rätt till fastighetsförvärv för ombildning till bostadsrätt

Förarbeten
Rskr. 2001/02:161, Prop. 2001/02:62, Bet. 2001/02:BoU5
Omfattning
ändr. författningsrubr., 1, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12 §§; ny 5 a §
Ikraftträder
2002-04-01

Lag (2003:33) om ändring i lagen (1982:352) om rätt till fastighetsförvärv för ombildning till bostadsrätt eller kooperativ hyresrätt

Förarbeten
Rskr. 2002/02:96, Prop. 2002/03:12, Bet. 2002/03:BoU2
Omfattning
ändr. 3 §
Ikraftträder
2003-04-01

Lag (2005:904) om ändring i lagen (1982:352) om rätt till fastighetsförvärv för ombildning till bostadsrätt eller kooperativ hyresrätt

Förarbeten
Rskr. 2005/06:74, Prop. 2005/06:25, Bet. 2005/06:LU5
Omfattning
ändr. 6 §
Ikraftträder
2006-01-01