NJA 2005 s. 595

I mål om förverkande av vin enligt lagen (2000:1225) om straff för smuggling jämförd med alkohollagen (1994:1738) har HD hemställt hos EG- domstolen om förhandsavgörande beträffande tolkningen av artiklarna 28, 30 och 31 i EG-fördraget. Fråga, innan förhandsavgörande har meddelats, huruvida vinet skall vara underkastat beslag.

På talan av allmän åklagare förklarade Göteborgs tingsrätt i dom den 3 januari 2002 ett antal i beslag tagna kartonger innehållande vinflaskor förverkade.

I domskälen anförde tingsrätten bl.a. följande. Av utredningen framgår att vinet inköpts via Internet. Det är alltså inte fråga om en sådan resandeinförsel som enligt 4 kap. 2 § alkohollagen är tillåten i vissa fall. Svarandena har i samband med köpet utfärdat en fullmakt för Kelands Holding Ltd ”Vingården”. Fullmakten innefattade rätt för företaget att ombesörja beställning och betalning av frakt för de varor som fullmaktsgivaren hade köpt från annat EU-land. - - - Direktförsäljning av vin från annat land till privatperson för konsumtion (s.k. distansförsäljning) är inte tillåten enligt svensk rätt. Sådan försäljning får ske endast genom Systembolagets försorg enligt de regler som gäller för den s.k. privatimporten. Vinet har alltså förts in olovligt i Sverige. - - - En tillämpning av svensk rätt föranleder alltså att förverkandeyrkandet skall bifallas.

I målet hade emellertid satts i fråga om inte den svenska rätten stod i strid med EG-rätten. På anförda skäl menade tingsrätten att förbudet mot distansförsäljning inte stred mot EG-rätten.

Tolv av svarandena i målet överklagade i Hovrätten för Västra Sverige och yrkade att hovrätten skulle ogilla åklagarens yrkande om förverkande och förklara beslaget hävt.

I dom den 20 januari 2003 fastställde hovrätten tingsrättens dom i överklagad del och förordnade att beslaget skulle bestå.

HD

Samtliga klagande i hovrätten utom en överklagade och yrkade att HD skulle ogilla talan om förverkande.

HD meddelade prövningstillstånd och förordnade att beslaget skulle bestå.

Den 26 mars 2004 beslöt HD att inhämta förhandsavgörande från EG- domstolen enligt artikel 234 i EG-fördraget beträffande fyra frågor rörande tolkningen av artiklarna 28, 30 och 31 i EG-fördraget.

Se om det anförda NJA 2004 s. 137.

Högsta domstolen

Den 16 juni 2005 yrkade klagandena på nytt att i målet verkställt beslag skulle upphävas.

Riksåklagaren bestred bifall till yrkandet.

Målet föredrogs.

Domskäl

HD (justitieråden Munck, Lennander, Regner, Blomstrand, referent, och Calissendorff) meddelade den 26 juli 2005 följande beslut:

För att de i beslag tagna kartongerna med vinflaskor skall vara underkastade beslag krävs enligt 27 kap. 1 § RB att det skäligen kan antas att vinet kommer att förklaras förverkat på grund av brott. Att så kan ske vid en prövning enligt lagen (2000:1225) om straff för smuggling jämförd med alkohollagen (1994:1738) får anses klart. Fråga i målet är emellertid om den svenska lagstiftningen i nu aktuellt hänseende står i överensstämmelse med EG-rättsliga regler.

HD har i mars 2004 beslutat att inhämta förhandsavgörande från EG- domstolen i målet. Förhandsavgörande har ännu inte meddelats. För frågan huruvida det i beslag tagna vinet kan förklaras förverkat är det av betydelse hur EG-domstolen besvarar de frågor som HD har ställt i sin begäran om förhandsavgörande. I nuvarande läge framstår det inte som så osannolikt att den slutliga prövningen av målet resulterar i att förverkande sker att RB:s krav inte skall anses uppfyllt.

Skälen för ett fortsatt beslag får anses uppväga det intrång och men som åtgärden innebär för klagandena.

På grund av det anförda finner HD inte skäl att frångå sitt tidigare ställningstagande i beslagsfrågan. HD avslår därför yrkandet om att beslaget skall upphävas.

HD:s beslut meddelat: den 26 juli 2005.

Mål nr: B 712-03.

Lagrum: 27 kap. 1 § RB, 4 kap. 2 § alkohollagen (1994:1736) och 16 § lagen (2000:1225) om straff för smuggling.