NJA 2005 s. 924

Databas med spelordningar för fotbollsligor har inte ansetts skyddad såsom resultatet av en väsentlig investering. Användandet av uppgifter i databasen har inte ansetts utgöra exemplarframställning eller tillgängliggörande av hela eller väsentlig del av databasen (spelordningarna).

Fixtures Marketing Limited (Fixtures) väckte vid Gotlands tingsrätt talan mot AB Svenska Spel och yrkade förklaring att Svenska Spel skulle till Fixtures betala skäligt vederlag för att i penningspelen Stryktipset, Måltipset och Oddset utan tillstånd under tiden den 1 januari 1998-den 16 maj 1999 ha använt matcher ur spelordningarna avseende vissa engelska och skotska fotbollsligor. Tingsrätten lämnade Fixtures talan utan bifall i dom den 11 april 2000. Fixtures överklagade i Svea hovrätt, som i dom den 3 maj 2001 fastställde tingsrättens domslut.

Fixtures överklagade hovrättens dom och yrkade bifall till sin talan i hovrätten. Svenska Spel bestred ändring.

HD beslöt den 10 september 2002 att tillställa EG-domstolen en begäran om förhandsavgörande enligt artikel 234 i fördraget om upprättande av Europeiska gemenskapen.

En redogörelse för målets tidigare handläggning och tingsrättens och hovrättens domar har lämnats i NJA 2002 s. 398. HD:s nedan återgivna skrivelse till EG-domstolen innehåller en sammanfattning av parternas talan och domarna.

HD:s begäran om förhandsavgörande har följande lydelse:

Begäran om förhandsavgörande enligt artikel 234 i fördraget om upprättande av europeiska gemenskapen

Sammanfattning av de faktiska omständigheterna i målet

Det professionella fotbollsspelet i de högsta divisionerna organiseras i England av The F.A. Premier League Limited och The Football League Limited och i Skottland av The Scottish Football League. Inför varje spelsäsong upprättas spelordningar för de matcher som skall spelas i respektive division under säsongen. Uppgifterna lagras elektroniskt och är individuellt tillgängliga. Spelordningarna presenteras, bl.a. i tryckta häften, dels kronologiskt, dels med utgångspunkt från varje lag som ingår i respektive serie.

I England omfattar varje division ett tjugotal lag. Varje lag möter varandra två gånger. Över 2 000 matcher per säsong spelas. I Skottland omfattar divisionerna färre lag. Lagen möts fyra gånger per säsong. Totalt uppgår antalet matcher till drygt 700. Arbetet med att sammanställa de uppgifter som skall ingå i spelordningarna pågår under drygt ett år innan spelordningarna slutligt bestäms.

Organisatörerna av den engelska och skotska fotbollen har valt det skotska bolaget Football Fixtures Limited att handha utnyttjandet av spelordningarna genom licensgivning m.m. Fixtures Marketing Limited har genom avtal i sin tur rätt att företräda innehavarna av de immateriella rättigheterna till spelordningarna.

AB Svenska Spel bedriver i Sverige penningspel i vilka man kan tippa utgången av fotbollsmatcher i bl.a. de engelska och skotska fotbollsligorna. Matcher från ligorna återges på tipskuponger i spelen Stryktipset och Måltipset och i ett särskilt programblad i spelet Oddset.

Fixtures Marketing Limited gör gällande att de två databaserna - en för samtliga divisioner i England och en för samtliga divisioner i Skottland - innehållande uppgifter som spelordningarna bygger på är skyddade enligt 49 § lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk (upphovsrättslagen) och att AB Svenska Spels användning av uppgifter ur spelordningarna utgör intrång i de immateriella rättigheter som tillkommer The F.A. Premier League Limited, The Football League Limited och The Scottish Football League.

AB Svenska Spel invänder att spelordningarna inte åtnjuter sådant skydd som avses i 49 § upphovsrättslagen och att bolagets användning av uppgifter om matcherna i vart fall inte har inneburit något intrång.

Tillämpliga rättsregler

Bestämmelser om upphovsrätt finns i upphovsrättslagen. Lagen innehåller även bestämmelser om s.k. närstående rättigheter.

Upphovsrättslagens bestämmelser innebär att en sammanställning av uppgifter (databas) kan vara skyddad som ett upphovsrättsligt verk enligt 1 och 2 §§upphovsrättslagen, om sammanställningen uppfyller kravet på verkshöjd, eller som en särskild rätt (sui generis) enligt 49 § upphovsrättslagen, om sammanställningen inte har den originalitet och självständighet som krävs för upphovsrättsligt skydd.

Enligt 49 § första stycket upphovsrättslagen har den som har framställt en katalog, en tabell eller ett annat dylikt arbete i vilket ett stort antal uppgifter har sammanställts eller vilket är resultatet av en väsentlig investering uteslutande rätt att framställa exemplar av arbetet och göra det tillgängligt för allmänheten. Lagrummet fick denna lydelse genom en lagändring (SFS 1997:790) som trädde i kraft den 1 januari 1998. Syftet med ändringen var att genomföra Europaparlamentets och rådets direktiv 96/9/EG av den 11 mars 1996 om rättsligt skydd för databaser (databasdirektivet). Bestämmelserna i 49 § upphovsrättslagen ändrades vid samma tillfälle även beträffande inskränkningar i ensamrätten och skyddstidens längd.

Det före lagändringen gällande s.k. katalogskyddet i 49 § upphovsrättslagen innebar att en katalog, en tabell eller ett annat dylikt arbete i vilket ett stort antal uppgifter hade sammanställts inte fick eftergöras utan framställarens samtycke.

Ändringen av 49 § upphovsrättslagen innebär att det som tidigare finns ett skydd för sammanställningar av ett stort antal uppgifter och dessutom ett skydd för arbeten som är resultatet av en väsentlig investering. Skyddsföremålet i upphovsrättslagen är således vidare än databasdirektivets skydd sui generis. Skyddets omfattning anknyter till vad som enligt 2 § upphovsrättslagen gäller för upphovsrättsligt skyddade verk, nämligen ensamrätten att framställa exemplar och att göra det tillgängligt för allmänheten. Bestämmelsen avser att täcka databasdirektivets skydd mot utdrag och återanvändning. Enligt förarbetena till lagändringen blir skyddet lite mer omfattande än vad som egentligen krävs enligt direktivet (jfr prop. 1996/97:111 s. 39).

Lagtexten innehåller inte någon motsvarighet till databasdirektivets artikel 7.5, enligt vilken återkommande och systematiska utdrag och/eller återanvändning av icke väsentliga delar av innehållet i en databas inte är tillåtna i fall som förutsätter förfoganden som strider mot normalt bruk av basen eller som orsakar databasproducenternas lagstadgade rättigheter oförsvarlig skada. Däremot tas i förarbetena till lagändringen upp frågan om vad som menas med icke väsentlig del (jfr a. prop. s. 55). Här sägs att 49 § inte skyddar de uppgifter som har samlats i arbetet, utan det är arbetet eller en väsentlig del av det som är föremål för skyddet. Vidare framgår att ensamrätten inte omfattar kopiering av särskilda uppgifter som finns i arbetet. Inte heller omfattar ensamrätten t.ex. att en icke väsentlig del av uppgifterna görs tillgänglig för allmänheten genom utsändning. En upprepad användning av i sig icke väsentliga delar av ett arbete kan dock, framhålls det, sammantagen anses innebära användning av en väsentlig del av arbetet.

Målets handläggning

Fixtures Marketing Limited väckte i februari 1999 talan vid Gotlands tingsrätt mot AB Svenska Spel med yrkande, såvitt nu är i fråga, om skäligt vederlag för användningen av uppgifter ur spelordningarna under tiden 1 januari 1998-16 maj 1999. Fixtures Marketing Limited anförde att databaserna med uppgifter om spelordningarna var skyddade enligt 49 § upphovsrättslagen och att AB Svenska Spel genom uppgifterna på spelkupongerna gjorde utdrag och/eller återanvände uppgifter på ett sätt som innebar intrång i ensamrätten till databaserna.

AB Svenska Spel bestred yrkandena och anförde att spelordningarna inte åtnjöt katalogskydd enligt 49 § upphovsrättslagen vare sig som sammanställningar av ett stort antal uppgifter eller som resultatet av en väsentlig investering. AB Svenska Spel anförde därvid att de investeringar som gjorts i form av arbete och kostnader hade gjorts för att möjliggöra planlagt fotbollsspel och att möjligheten att utnyttja matcher för olika spel är en biprodukt till syftet med investeringen. AB Svenska Spel anförde vidare att dess användning av uppgifter om matcherna inte innebar något intrång, eftersom den inte innebar att exemplar av väsentliga delar av databasen hade utnyttjats.

I dom den 11 april 2000 lämnade tingsrätten käromålet utan bifall. Tingsrätten fann att spelordningarna omfattades av katalogskydd eftersom det var fråga om en sammanställning som var resultatet av en väsentlig investering, men bedömde att AB Svenska Spels användning av uppgifter ur spelordningarna inte innebar något intrång i Fixtures Marketing Limiteds rättigheter.

Fixtures Marketing Limited överklagade domen till Svea hovrätt. I dom den 3 maj 2001 fastställde hovrätten tingsrättens domslut. Hovrätten tog inte uttrycklig ställning till frågan huruvida spelordningarna är skyddade av 49 § upphovsrättslagen. Hovrätten fann att det av utredningen i målet framgick att AB Svenska Spel använt samma uppgifter som finns i databaserna, men att det inte visats att AB Svenska Spel gjort utdrag ur databasernas innehåll och därmed inte heller gjort intrång i det katalogskydd som de aktuella databaserna kan omfattas av.

Fixtures Marketing Limited har överklagat hovrättens dom till HD och yrkar att HD skall bifalla dess talan. Fixtures Marketing Limited anför att spelordningarna är skyddade både som en sammanställning av ett stort antal uppgifter och som resultatet av en väsentlig investering i form av nedlagt arbete och kostnader, varvid det inte går att skilja på det arbete som avser planläggandet av spelet och det som avser utarbetandet av spelordningarna. Bolaget hävdar vidare att det saknar betydelse vilket syfte en investering haft och bestrider för övrigt att möjligheten att utnyttja databasen för tippning skulle utgöra en biprodukt till det egentliga syftet med investeringen i databasen. Fixtures Marketing Limited har lämnat en redogörelse för den tid, det arbete och de kostnader som sammanställandet av spelordningarna har krävt; kostnaderna för att ta fram och administrera spelordningarna i England uppges vara omkring 11,5 miljoner GBP om året och licensintäkterna avseende den engelska databasens uppgifter om spelordningarna omkring 7 miljoner GBP per år. Fixtures Marketing Limited anför vidare att det för bedömningen av om AB Svenska Spel har utnyttjat spelordningarna saknar betydelse om uppgifterna har hämtats från andra källor än spelordningarna, eftersom uppgifterna ytterst härrör från dessa. När det gäller AB Svenska Spels användning av uppgifter ur spelordningarna anger Fixtures Marketing Limited bl.a. att i spelet Oddset användes under säsongen 1998/99 totalt 769 matcher, vilket motsvarar 38 procent av det totala antalet matcher i spelordningarna för de engelska fotbollsligorna. I spelet Måltipset användes 921 matcher, vilket motsvarar 45 procent av det totala antalet matcher. I spelet Stryktipset användes 425 matcher eller 21 procent av matcherna i den engelska databasen. Andelen använda matcher ur de högsta divisionerna (Premier League) i England och Skottland är högre och uppgår avseende Premier League i England till 90, 72 och 71 procent i ovan angivna spel. Enligt Fixtures Marketing Limited uppgår AB Svenska Spels vinst av de tre angivna spelen till i vart fall 600-700 miljoner SEK per år.

Fixtures Marketing Limited påstår i första hand att AB Svenska Spel genom återgivande av uppgifter om matcherna på tipskuponger gör utdrag av en väsentlig del av databasen, i andra hand att det är fråga om återkommande och systematiska utdrag ur och återanvändning av delar av databasens innehåll och att detta strider mot normalt bruk av databasen och har förorsakat fotbollsligorna oförsvarlig skada.

AB Svenska Spel har bestritt Fixtures Marketing Limiteds yrkanden. AB Svenska Spel gör gällande att den investering som gjorts relaterar till utarbetandet av spelordningarna och inte till anskaffningen, granskningen och/eller presentationen av de uppgifter som spelordningarna innehåller. AB Svenska Spel anför att innehavarna av databaserna inte har behövt samla in uppgifter, verifiera dessa eller sammanställa uppgifterna, eftersom de förelegat i form av spelordningar som tillkommit fristående från och oberoende av databaserna och efter samråd mellan olika aktörer. AB Svenska Spel anför vidare att databaserna inte heller är skyddade som sammanställningar av ett stort antal uppgifter. AB Svenska Spel gör gällande att bolaget saknat kännedom om de aktuella databaserna och att uppgifterna på tipskupongerna hämtats från brittiska och svenska dagstidningar, från text-TV, från respektive fotbollslag och från en informationstjänst tillhandahållen mot betalning av PA Sports Limited och slutligen från publikationen ”Football Annual”. AB Svenska Spel anför vidare att uppgifter om att två fotbollslag möter varandra vid en viss tidpunkt är fritt tillgängliga för envar och inte kan begränsas av vare sig upphovsrätt eller rätten sui generis. I fråga om påstått intrång anför AB Svenska Spel att det inte är fråga om exemplarframställning, eftersom vad som återges i tipskupongerna inte är hela eller en väsentlig del av spelordningarna. Vidare invänder AB Svenska Spel att det är felaktigt att lägga samman flera tipskuponger vid bedömningen av användningens omfattning. Slutligen bestrider AB Svenska Spel att det är fråga om upprepad användning av en icke väsentlig del av arbetena på det sätt som anges i artikel 7.5 databasdirektivet.

Behovet av förhandsavgörande

Målet gäller dels frågan huruvida databaserna som innehåller de uppgifter på vilka spelordningarna baseras är skyddade enligt 49 § upphovsrättslagen, dels frågan huruvida AB Svenska Spels användning av uppgifter om matcherna innebär intrång i databasproducentens rätt.

49 § upphovsrättslagen syftar till att genomföra databasdirektivet och skall tolkas i ljuset av direktivet. Direktivets text ger inte någon entydig ledning för bedömningen av huruvida syftet/syftena med databasen skall tillmätas betydelse vid bedömningen av om en databas är skyddad och i så fall vilken betydelse som syftet eller syftena skall tillmätas. Inte heller framgår entydigt vilka slags investeringar i form av arbete och kostnader som får tillgodoräknas när frågan om väsentlig investering skall bedömas. Det är vidare oklart hur direktivets begrepp skall tolkas när det gäller utdrag och/eller återanvändning av hela eller en väsentlig del av databasen respektive normalt bruk och oförsvarlig skada vid utdrag och/eller återanvändning av icke väsentliga delar av basen.

Frågor

HD hemställer om förhandsavgörande beträffande följande frågor.

1. Kan en databasproducent vid bedömning av om en databas är resultatet av en ”väsentlig investering” enligt artikel 7.1 i Rådets direktiv 96/9/EG av den 11 mars 1996 om rättsligt skydd för databaser (databasdirektivet), tillgodoräknas en investering som primärt avser skapandet av något som är fristående från databasen och som således inte endast avser ”anskaffning, granskning eller presentation” av innehållet i databasen? Spelar det i sådant fall någon roll om investeringen eller delar av den ändå utgör en förutsättning för databasen?

Det kan erinras om att AB Svenska Spel i det aktuella målet har gjort gällande att Fixtures Marketing Limiteds investering primärt är relaterad till utarbetandet av spelordningarna för de engelska och skotska fotbollsserierna och inte till databaserna där uppgifterna lagras. Fixtures Marketing Limited har å sin sida hävdat att det inte går att skilja på det arbete och de kostnader som avser planläggandet av spelet och arbete och kostnader som avser utarbetandet av spelordningarna i databaserna.

2. Åtnjuter en databas skydd enligt databasdirektivet enbart för verksamheter som omfattas av databasproducentens syfte med upprättandet av databasen?

Det kan erinras om att AB Svenska Spel har gjort gällande att Fixtures Marketing Limiteds upprättande av databasen inte har syftat till att underlätta tippning och annan spelverksamhet, utan att sådan verksamhet är en biprodukt till syftet med investeringen. Fixtures Marketing Limited har å sin sida hävdat att det saknar betydelse vilket syfte en investering haft och bestrider för övrigt att möjligheten att utnyttja databasen för tippning skulle utgöra en biprodukt till det egentliga syftet med investeringen i databasen.

3. Vad menas med begreppen ”kvalitativt och/eller kvantitativt sett väsentlig del av databasens innehåll” i artikel 7.1?

4. Är direktivets skydd enligt artikel 7.1 respektive artikel 7.5 mot ”utdrag och/eller återanvändning” av innehållet i en databas begränsat till att avse sådan användning som innebär ett direkt utnyttjande av basen eller tar skyddet också sikte på sådant nyttjande där innehållet finns i någon annan källa (andrahandskälla) eller är allmänt tillgängligt?

Det kan erinras om att AB Svenska Spel gjort gällande att bolaget saknat kännedom om databaserna och hämtat uppgifterna till tipskupongerna från andra källor samt att vad som återges på kupongerna inte är hela eller en väsentlig del av spelordningarna. Fixtures Marketing Limited har å sin sida hävdat att det för bedömningen saknar betydelse om uppgifterna hämtats från andra källor än spelordningarna, eftersom uppgifterna härrör från dessa.

5. Hur skall begreppen ”normalt bruk” respektive ”oförsvarlig skada” i artikel 7.5 tolkas?

Det kan erinras om att Fixtures Marketing Limited gjort gällande att AB Svenska Spel har i kommersiellt syfte gjort återkommande och systematiska utdrag ur och återanvänt databasens innehåll så att det har stått i strid mot normalt bruk och därigenom förorsakat fotbollsligorna oförsvarlig skada. AB Svenska Spel har å sin sida hävdat att det vid bedömningen är fel att lägga samman flera tipskuponger och bestritt att användningen skulle strida mot artikel 7.5 i direktivet.

Europeiska gemenskapernas domstol

EG-domstolen meddelade den 9 november 2004 följande dom:

1. Begäran om förhandsavgörande rör tolkningen av artikel 7 i Europaparlamentets och rådets direktiv 96/9/EG av den 11 mars 1996 om rättsligt skydd för databaser (EGT L 77, p. 20) (nedan kallat direktivet).

2. Begäran har framställts i en tvist mellan bolaget Fixtures Marketing Ltd (nedan kallat Fixtures) och bolaget Svenska Spel AB (nedan kallat Svenska Spel). Bakgrunden till tvisten är att Svenska Spel har använt uppgifter om fotbollsmatcher i de engelska och skotska ligorna för att anordna vadhållning.

Tillämpliga bestämmelser

De gemenskapsrättsliga bestämmelserna

3. Direktivet gäller enligt artikel 1.1 rättsligt skydd för alla slags databaser. I artikel 1.2 i direktivet definieras en databas som ”en samling av verk, data eller andra självständiga element som sammanställts på ett systematiskt [eller] metodiskt sätt och som var för sig är tillgänglig genom elektroniska medier eller på något annat sätt”.

4. I artikel 3 i direktivet införs ett upphovsrättsligt skydd för ”databaser som på grund av innehållets urval eller sammanställning utgör [upphovsmannens egen] intellektuella [skapelse]”.

5. I artikel 7 i direktivet införs en sui generis-rätt. Denna bestämmelse har följande lydelse:

”Rättighetens föremål

1. Medlemsstaterna skall tillerkänna en databasproducent som vid anskaffning, granskning eller presentation [har gjort] en kvantitets- eller kvalitetsmässigt sett väsentlig investering, rätten att förbjuda utdrag och/eller återanvändning av hela eller en kvalitativt eller kvantitativt sett väsentlig del av databasens innehåll.

2. I detta kapitel avses med:

a) utdrag: en varaktig eller tillfällig överflyttning av hela eller en väsentlig del av innehållet i en databas [till ett annat medium], oberoende av på vilket sätt och i vilken form detta sker,

b) återanvändning: när hela eller en väsentlig del av innehållet i en databas görs tillgänglig för allmänheten genom spridning av exemplar, uthyrning, on-line överföring eller överföring i någon annan form. När en kopia av databasen en gång sålts inom gemenskapen av rättsinnehavaren eller med dennes medgivande, konsumeras hans rätt att kontrollera återförsäljningen inom gemenskapen av detta exemplar.

Utlåning från en inrättning som är tillgänglig för allmänheten utgör inte utdrag eller återanvändning.

3. Den rätt som avses i punkt 1 kan överföras, överlåtas eller ges som gåva genom licensavtal.

4. Den rätt som avses i punkt 1 skall tillämpas oberoende av möjligheten att ge databasen upphovsrättsligt eller annat rättsligt skydd. Dessutom skall den tillämpas oberoende av möjligheten att skydda databasens innehåll genom upphovsrätt eller andra rättigheter. Det i punkt 1 stadgade skyddet av databaser påverkar inte tillämpningen av befintliga rättigheter [till] deras innehåll.

5. Återkommande eller systematiskt utdrag och/eller återanvändning av [icke] väsentliga delar av innehållet i [databasen] som förutsätter förfoganden som strider mot normalt bruk av basen eller som orsakar databasproducente[ns legitima intressen] oförsvarlig skada, är ej tillåtna.”

De nationella bestämmelserna

6. Skyddet för databaser regleras i svensk rätt i lag (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk (nedan kallad upphovsrättslagen).

7. Enligt 49 § första stycket upphovsrättslagen, i dess lydelse enligt lag (1997:790), varigenom ändringar infördes i upphovsrättslagen i syfte att införliva direktivet med svensk rätt, har den som har framställt en katalog, en tabell eller ett annat dylikt arbete i vilket ett stort antal uppgifter har sammanställts eller vilket är resultatet av en väsentlig investering uteslutande rätt att framställa exemplar av arbetet och göra det tillgängligt för allmänheten.

8. Upphovsrättslagen innehåller inte någon bestämmelse som motsvarar artikel 7.5 i direktivet. Det framgår emellertid av förarbetena till lag (1997:790) att det är arbetet i sig eller en väsentlig del av det som är föremål för skydd enligt 49 § upphovsrättslagen. Ensamrätten omfattar följaktligen inte kopiering av särskilda uppgifter som finns i arbetet, och inte heller icke väsentliga delar av detta. Enligt förarbetena kan emellertid en upprepad användning av i sig icke väsentliga delar av ett arbete anses innebära användning av en väsentlig del av arbetet.

Målet vid högsta domstolen och tolkningsfrågorna

9. De professionella fotbollsligorna organiseras i England av Football Association Premier League Ltd och Football League Ltd och i Skottland av Scottish Football League. Organisationen består i att fastställa datum för de matcher som skall spelas under säsongen (ungefär 2 000 matcher per säsong i England och 700 i Skottland). Uppgifterna lagras elektroniskt och offentliggörs, bland annat i tryckta häften, dels kronologiskt, dels med utgångspunkt från varje lag som ingår i respektive liga.

10. Arbetet med att upprätta spelordningarna inleds ett år innan den aktuella fotbollssäsongen börjar.

11. Organisatörerna av de engelska och skotska fotbollsligorna har valt att låta bolaget Football Fixtures Ltd handha utnyttjandet av spelordningarna för dessa ligor genom licensgivning. Fixtures har i sin tur getts rätt att företräda innehavarna av de immateriella rättigheter som är knutna till spelordningarna.

12. Svenska Spel bedriver i Sverige penningspel i vilka man kan tippa utgången av fotbollsmatcher i bland annat de engelska och skotska fotbollsligorna. Bolaget återger därvid uppgifter om dessa matcher på sina spelkuponger.

13. Fixtures erbjöd Svenska Spel licens att använda spelordningarna mot ersättning, men Svenska Spel avböjde. I februari 1999 väckte därför Fixtures talan vid Gotlands tingsrätt mot Svenska Spel med yrkande om skäligt vederlag för användningen av uppgifter ur spelordningarna för engelska och skotska fotbollsmatcher under tiden den 1 januari 1998- 16 maj 1999. Fixtures anförde till stöd för sin talan att databaserna med uppgifter om spelordningarna är skyddade enligt 49 § upphovsrättslagen och att Svenska Spels användning av uppgifter ur spelordningarna utgör intrång i de immateriella rättigheter som tillkommer fotbollsligorna.

14. I dom av den 11 april 2000 lämnade tingsrätten käromålet utan bifall. Tingsrätten ansåg visserligen att spelordningarna omfattades av katalogskydd, eftersom det var fråga om en sammanställning som var resultatet av en väsentlig investering, men bedömde att Svenska Spels användning av uppgifter ur spelordningarna inte innebar något intrång i Fixtures rättigheter.

15. Fixtures överklagade domen till Svea hovrätt. I dom av den 3 maj 2001 fastställde hovrätten tingsrättens domslut. Hovrätten berörde inte uttryckligen frågan huruvida spelordningarna skall anses vara skyddade enligt 49 § upphovsrättslagen, eftersom den ansåg att det inte hade visats att uppgifterna på Svenska Spels spelkuponger hade hämtats ur fotbollsligornas databaser.

16. Fixtures har överklagat hovrättens dom till HD med yrkande om att den skall bifalla bolagets talan.

17. HD har angett att 49 § upphovsrättslagen, i dess lydelse enligt lag (1997:790), syftar till att genomföra direktivet och skall tolkas i ljuset av detsamma. HD anser att direktivets text inte ger någon entydig ledning för bedömningen av huruvida syftet med databasen skall tillmätas betydelse vid bedömningen av om en databas är sui generis-skyddad och i så fall vilken betydelse som syftet skall tillmätas. Inte heller framgår entydigt vilka slags investeringar i form av arbete och kostnader som får tillgodoräknas när frågan om väsentlig investering skall bedömas. Det är enligt HD vidare oklart hur direktivets begrepp skall tolkas när det gäller utdrag och/eller återanvändning av hela eller en väsentlig del av databasen respektive normalt bruk och oförsvarlig skada vid utdrag och/ eller återanvändning av icke väsentliga delar av basen.

18. HD har under dessa förhållanden beslutat att vilandeförklara målet och begära ett förhandsavgörande från EG-domstolen beträffande följande frågor:

”1) Kan en databasproducent vid bedömning av om en databas är resultatet av en ’väsentlig investering’ enligt artikel 7.1 i [direktivet], tillgodoräknas en investering som primärt avser skapandet av något som är fristående från databasen och som således inte endast avser ’anskaffning, granskning eller presentation’ av innehållet i databasen? Spelar det i sådant fall någon roll om investeringen eller delar av den ändå utgör en förutsättning för databasen?

2) Åtnjuter en databas skydd enligt direktivet enbart för verksamheter som omfattas av databasproducentens syfte med upprättandet av databasen?

3) Vad menas med begreppen ’kvalitativt och/eller kvantitativt sett väsentlig del av databasens innehåll’ i artikel 7.1?

4) Är direktivets skydd enligt artikel 7.1 respektive artikel 7.5 mot ’utdrag och/eller återanvändning’ av innehållet i en databas begränsat till att avse sådan användning som innebär ett direkt utnyttjande av basen eller tar skyddet också sikte på sådant nyttjande där innehållet finns i någon annan källa (andrahandskälla) eller är allmänt tillgängligt?

5) Hur skall begreppen ’normalt bruk’ respektive ’oförsvarlig skada’ i artikel 7.5 tolkas?”

Prövning av tolkningsfrågorna

19. Domstolen erinrar inledningsvis om att 49 § första stycket upphovsrättslagen, i dess lydelse enligt lag (1997:790), förutsätter att det föreligger en katalog, en tabell eller ett annat dylikt arbete ”i vilket ett stort antal uppgifter har sammanställts eller vilket är resultatet av en väsentlig investering”.

20. Det framgår av beslutet om begäran om förhandsavgörande att HD inte anser att de aktuella spelordningarna utgör en katalog som innehåller ”ett stort antal uppgifter” i den mening som avses i 49 § första stycket upphovsrättslagen. Den första tolkningsfrågan har därför ställts för att få klarhet i hur begreppet väsentlig investering i artikel 7.1 i direktivet skall tolkas.

21. HD vill särskilt få klarhet i huruvida de investeringar som den som upprättar en databas har lagt ned i själva skapandet av uppgifterna skall beaktas vid bedömningen av om det föreligger en väsentlig investering som avser anskaffning, granskning eller presentation av innehållet i databasen. Vidare har denna domstol frågat huruvida direktivet syftar till att skydda en databas som är resultatet av en huvudverksamhet, som med nödvändighet innefattar skapande av uppgifter.

22. Enligt artikel 7.1 i direktivet åtnjuter endast sådana databaser som uppfyller ett exakt kriterium sui generis-skydd. Detta kriterium är att anskaffningen, granskningen eller presentationen av innehållet i databaserna utgör en kvalitets- eller kvantitetsmässigt sett väsentlig investering.

23. Enligt skälen 9, 10 och 12 i direktivet är syftet med direktivet att främja och skydda investeringar i system för ”datalagring” och ”databehandling” som bidrar till utvecklingen av informationsmarknaden i ett sammanhang som präglas av att volymen data som skapas och behandlas ökar exponentiellt varje år inom alla verksamhetsområden. Härav följer att begreppet investering som avser anskaffning, granskning eller presentation av innehållet i en databas allmänt måste förstås så, att det som avses är den investering som läggs ned på att upprätta själva databasen.

24. Som Svenska Spel samt den tyska, den nederländska och den portugisiska regeringen har framhållit, måste begreppet investering som avser anskaffning av innehållet i en databas i detta sammanhang tolkas på så sätt att det avser resurser som lagts ned på att söka befintliga uppgifter och att samla dessa i databasen, med undantag för resurser som lagts ned på själva skapandet av uppgifterna. Som Svenska Spel och den tyska regeringen har påpekat, är syftet med det sui generis-skydd som införts genom direktivet nämligen att främja upprättande av system för lagring och behandling av befintliga uppgifter, och inte att främja skapande av uppgifter som senare kan samlas i en databas.

25. Denna tolkning vinner stöd i skäl 39 i direktivet, där det anges att syftet med sui generis-rätten är att säkerställa ett skydd mot att någon annan tillägnar sig resultaten av de investeringar i pengar och sakkunskap som den som har ”sökt och samlat innehållet” i en databas har lagt ned. Som generaladvokaten har påpekat i punkterna 51-56 i sitt förslag till avgörande ger samtliga språkversioner av skäl 39 - trots att det finns smärre terminologiska variationer - stöd för en tolkning som innebär att begreppet anskaffning inte innefattar skapandet av de uppgifter som finns i databasen.

26. I skäl 19 i direktivet anges att en samling av flera upptagningar av musikstycken på en CD inte utgör en tillräckligt väsentlig investering för att åtnjuta sui generis-skydd. Detta skäl ger ytterligare stöd för nämnda tolkning. Härav framgår nämligen att de resurser som läggs ned på själva skapandet av de verk eller element som finns i databasen, i detta fall på en CD, inte kan likställas med en investering som avser anskaffning av innehållet i databasen och de skall således inte beaktas vid bedömningen av huruvida investeringen för att upprätta basen är väsentlig.

27. Begreppet investering som avser granskning av innehållet i databasen skall förstås så, att det avser de resurser som, i syfte att säkerställa att uppgifterna i databasen är tillförlitliga, läggs ned på att kontrollera att sökelementen är korrekta, både när databasen upprättas och under hela den tid som den är i drift. Begreppet investering som avser presentation av innehållet i databasen rör de resurser som läggs ned på att förse databasen med en informationsbehandlingsfunktion, det vill säga de resurser som läggs ned på att systematiskt eller metodiskt ordna databaselementen och på att arrangera dem så att de är individuellt tillgängliga.

28. En investering för att upprätta en databas kan bestå i att ta i anspråk mänskliga, ekonomiska eller tekniska tillgångar eller resurser, men investeringen måste vara kvantitets- eller kvalitetsmässigt sett väsentlig. Den kvantitativa bedömningen avser kvantifierbara resurser och den kvalitativa bedömningen avser insatser som inte går att kvantifiera, som till exempel en intellektuell insats eller en energiinsats. Detta framgår av skälen 7, 39 och 40 i direktivet.

29. Det förhållandet att upprättandet av en databas är knutet till utövandet av en huvudverksamhet, i vilken den person som upprättar databasen även skapar elementen som ingår i denna bas, innebär i detta sammanhang inte i sig att det är uteslutet att denna person kan åberopa sui generis-skydd, under förutsättning att personen styrker att anskaffningen, granskningen eller framställningen av dessa element, i den mening som har preciserats i punkterna 24-27 i denna dom, har föranlett en kvantitets- eller kvalitetsmässigt sett väsentlig investering som är självständig i förhållande till de resurser som lagts ned på att skapa dessa element.

30. Det arbete med att söka efter uppgifter och att kontrollera att dessa är korrekta som utförs i samband med att databasen upprättas medför visserligen i princip inte att den som upprättar basen måste lägga ned särskilda resurser, eftersom det är fråga om uppgifter som han har skapat och som han har tillgång till. Det kan emellertid krävas en kvantitets- eller kvalitetsmässigt sett väsentlig investering i den mening som avses i artikel 7.1 i direktivet för att samla dessa uppgifter, för att ordna dem systematiskt eller metodiskt i databasen, för att tillse att uppgifterna är individuellt tillgängliga och för att kontrollera att de är korrekta under hela den tid som databasen är i drift.

31. I målet vid HD motsvarar de resurser som inom ramen för anordnande av ligaspel i fotboll läggs ned på att för varje omgång i de olika ligorna fastställa speldagar, matchtider och vilka lag som skall spela hemma respektive borta en investering för att upprätta spelordningarna för dessa ligor. Detta har även Svenska Spel samt den belgiska, den tyska och den portugisiska regeringen gjort gällande. En sådan investering hänför sig till själva anordnandet av de olika ligorna och har samband med skapandet av de uppgifter som finns i den aktuella databasen, det vill säga uppgifter om varje match i dessa ligor. Denna investering omfattas således inte av artikel 7.1 i direktivet.

32. Under dessa förhållanden måste det prövas - om man bortser från den investering som avses i föregående punkt - huruvida anskaffningen, granskningen eller presentationen av innehållet i en spelordning för en fotbollsliga utgör en kvantitets- eller kvalitetsmässigt sett väsentlig investering.

33. Arbetet med att söka och samla uppgifterna i spelordningarna för ligorna kräver inte någon särskild ansträngning från de professionella fotbollsligornas sida. Som Fixtures självt har påpekat i sitt yttrande, är detta arbete oskiljaktigt förbundet med arbetet att skapa dessa uppgifter. I detta arbete deltar fotbollsligorna direkt i egenskap av organisatörer. Anskaffningen av innehållet i en spelordning för en fotbollsliga kräver således inte någon investering som är självständig i förhållande till den investering som krävs för att skapa uppgifterna i spelordningen.

34. De professionella fotbollsligorna behöver inte göra någon särskild ansträngning för att kontrollera att uppgifterna om de matcher som skall spelas är korrekta när spelordningen framställs, eftersom ligorna är direkt inblandade i arbetet med att skapa dessa uppgifter. Det framgår av Fixtures yttrande att arbetet med att under säsongen kontrollera att innehållet i spelordningarna är korrekt består i att uppdatera vissa uppgifter i dem till följd av att en match eller en ligaomgång eventuellt måste flyttas fram efter beslut av eller i samråd med de professionella fotbollsligorna. En sådan granskning kan således inte anses utgöra en väsentlig investering.

35. Även presentationen av en spelordning för en fotbollsliga är nära knuten till själva skapandet av uppgifterna i spelordningen. Detta bekräftas av att det i beslutet om begäran om förhandsavgörande inte finns några uppgifter om att särskilda arbetsinsatser eller resurser skulle ha lagts ned på presentationen av spelordningarna. Denna presentation kan således inte anses kräva en investering som är självständig i förhållande till investeringen för att skapa uppgifterna i spelordningen.

36. Härav följer att varken anskaffning, granskning eller presentation av innehållet i en spelordning för en fotbollsliga utgör en väsentlig investering som kan motivera att spelordningen skall ges sui generis- skydd enligt artikel 7 i direktivet.

37. Av det ovan anförda följer att den första tolkningsfrågan skall besvaras enligt följande. Begreppet investering som avser anskaffning av innehållet i en databas, i den mening som avses i artikel 7.1 i direktivet, skall tolkas på så sätt att det avser de resurser som läggs ned på att söka befintliga uppgifter och att samla dessa i databasen. Det omfattar inte resurser som läggs ned på att skapa de element som utgör innehållet i en databas. Detta begrepp avser således inte resurser som inom ramen för upprättandet av en spelordning för att kunna anordna ligaspel i fotboll läggs ned på att fastställa speldagar, matchtider och vilka lag som skall spela mot varandra i de olika ligorna.

38. Det saknas mot denna bakgrund anledning att besvara de andra tolkningsfrågorna.

På dessa grunder beslutar domstolen (stora avdelningen) följande dom:

Begreppet investering som avser anskaffning av innehållet i en databas, i den mening som avses i artikel 7.1 i Europaparlamentets och rådets direktiv 96/9/EG av den 11 mars 1996 om rättsligt skydd för databaser, skall tolkas på så sätt att det avser de resurser som läggs ned på att söka befintliga uppgifter och att samla dessa i databasen. Det omfattar inte resurser som läggs ned på att skapa de element som utgör innehållet i en databas. Detta begrepp avser således inte resurser som inom ramen för upprättandet av en spelordning för att kunna anordna ligaspel i fotboll läggs ned på att fastställa speldagar, matchtider och vilka lag som skall spela mot varandra i de olika ligorna.

Högsta domstolen

HD avgjorde målet efter huvudförhandling.

HD (justitieråden Regner, Blomstrand, Pripp, Lundius, referent, och Skarhed) meddelade den 28 december 2005 följande dom:

Domskäl

Enligt 49 § lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk har den som har framställt en katalog, en tabell eller ett annat dylikt arbete i vilket ett stort antal uppgifter har sammanställts eller vilket är resultatet av en väsentlig investering uteslutande rätt att framställa exemplar av arbetet och göra det tillgängligt för allmänheten. Tvisten gäller om Svenska Spel gjort intrång i Fixtures rätt enligt den bestämmelsen genom att i sina penningspel Stryktipset, Måltipset och Oddset utan tillstånd använda uppgifter om fotbollsmatcher i databaser med spelordningar för engelska och skotska fotbollsligor.

En databas kan sålunda enligt paragrafen vara skyddad antingen på grund av att i databasen ett stort antal uppgifter har sammanställts eller på grund av att databasen är resultatet av en väsentlig investering. Bestämmelsen har fått sin nuvarande lydelse vid genomförande av Europaparlamentets och rådets direktiv 96/9/EG av den 11 mars 1996 om rättsligt skydd för databaser. Därvid infördes investeringskriteriet vid sidan av det tidigare rekvisitet som avser ett stort antal uppgifter som sammanställts. Enligt artikel 7.1 i direktivet skall medlemsstaterna tillerkänna en databasproducent, som vid anskaffning, granskning eller presentation [har gjort] en kvantitets- eller kvalitetsmässigt sett väsentlig investering, rätten att förbjuda utdrag och/eller återanvändning av hela eller en kvalitativt eller kvantitativt sett väsentlig del av databasens innehåll. Med databas avses i direktivet en samling av verk, data eller andra självständiga element som sammanställts på ett systematiskt [eller] metodiskt sätt och som var för sig är tillgänglig genom elektroniska medier eller på något annat sätt (artikel 1.2). (Artiklarna har här återgetts enligt EG-domstolens dom p. 3 och p. 5.1.)

I förhandsavgörandet slår EG-domstolen fast att begreppet investering som avser anskaffning av innehållet i en databas, i den mening som avses i artikel 7.1 i direktivet, skall tolkas på så sätt att det avser de resurser som läggs ned på att söka befintliga uppgifter och att samla dessa i databasen och inte de resurser som läggs ned på att skapa de element som utgör innehållet i en databas. Begreppet investering som avser anskaffning omfattar enligt förhandsavgörandet således inte resurser inom ramen för upprättandet av en spelordning för att kunna anordna ligaspel i fotboll som läggs ned på att fastställa speldagar, matchtider och vilka lag som skall spela mot varandra i de olika ligorna.

Fixtures har uppgett att hela administreringen av spelordningarna kostade ca 11,5 miljoner pund per år och att enbart kostnaden för datakonsulten Sema Group var 32 000 pund för spelordningarna för 1998/99. Bolaget har påstått att en del av kostnaderna hänförde sig till presentation och till granskning av spelordningarna, bl.a. i anledning av ändring av matchtider.

Av utredningen framgår inte annat än att åtminstone den allra största delen av de kostnader som Fixtures angett avsett kostnader som enligt EG-domstolens svar inte skall medräknas vid bedömningen av om det gjorts en väsentlig investering. Det bör därvid anmärkas att kostnader för att revidera spelordningar inte kan anses utgöra en sådan investering som skall medräknas vid väsentlighetsbedömningen. Bolaget har inte visat att det härutöver i nämnvärd mån förekommit kostnader som hänfört sig till sådan investering som är självständig i förhållande till investeringen för att skapa uppgifterna i spelordningarna.

Med beaktande av EG-domstolens dom och vid en tolkning av 49 § upphovsrättslagen i enlighet med direktivet, står det vid en prövning av omständigheterna i målet klart att spelordningarna inte utgör sådana databaser som är resultatet av en väsentlig investering.

Fixtures har emellertid också hävdat att var och en av databaserna innehåller en sammanställning av ett så stort antal uppgifter att de oavsett investeringens omfattning är skyddade.

Varken HD i sin begäran om förhandsavgörande eller EG-domstolen i sin dom har gått in på frågan om en sammanställning av ett stort antal uppgifter kan åtnjuta skydd enligt direktivet utan att vara resultatet av en väsentlig investering. Frågan om ett sådant skydd vid sidan av direktivet är tillåtet i den nationella regleringen är omdiskuterad (se Bernitz m.fl., Immaterialrätt och otillbörlig konkurrens, 9 uppl. 2005 s. 99 med hänvisningar). I lagförarbetena vid genomförandet av direktivet uttalas att medlemsstaterna får bestämma ett starkare skydd än det som direktivet ger (se prop. 1996/97:111 s. 27 och 38 ff.). Å andra sidan anges i direktivets ingress att syftet med direktivet är att säkerställa ett ändamålsenligt och enhetligt skydd för databaser (p. 48; jfr p. 1-4 samt artiklarna 8 och 15).

Oavsett om skyddet för en sammanställning av ett stort antal uppgifter vilken inte är resultatet av en väsentlig investering är förenligt med direktivet eller inte, så kan Svenska Spels åtgärder inte anses utgöra exemplarframställning eller tillgängliggörande av hela eller en väsentlig del av de aktuella spelordningarna. Detta beror på att den upprepade användningen av i sig icke väsentliga delar av databaser inte kan anses innebära en användning av en väsentlig del av databaserna med mindre än att åtgärderna genom sin kumulativa verkan syftar till att återskapa eller göra hela eller en väsentlig del av innehållet i databaserna tillgängligt för allmänheten utan databasproducentens tillstånd. Rekvisitet ”tillgänglig för allmänheten” i 49 § upphovsrättslagen skall nämligen tolkas i belysning av artikel 7.5 i direktivet. Att en sådan tolkning skall göras har stöd i uttalandet vid genomförandet av direktivet att en upprepad användning av i sig icke väsentliga delar av ett arbete sammantagen kan anses innebära användning av en väsentlig del av arbetet (se prop. 1996/97:111 s. 55; jfr EG- domstolens dom den 9 november 2004 i mål C-203/02 The British Horseracing Board Ltd m.fl. ./. William Hill Organization Ltd, REG 2004, s. I-10415, p. 95). Svenska Spels upprepade användning av icke väsentliga delar av spelordningarna har inte haft en sådan kumulativ verkan som nyss sagts.

Sammanfattningsvis har Svenska Spel inte gjort intrång i Fixtures rätt enligt 49 § upphovsrättslagen. Hovrättens domslut skall således fastställas.

Domslut

HD fastställer hovrättens domslut.

HD:s dom meddelad: den 28 december 2005.

Mål nr: T 2106-01.

Lagrum: 49 § lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk samt artiklarna 7.1 och 7.5 i Europaparlamentets och rådets direktiv 96/9/EG av den 11 mars 1996 om rättsligt skydd för databaser.

Rättsfall: NJA 2002 s. 398 samt EG-domstolens domar i mål C-338/02, Fixtures Marketing Ltd ./. AB Svenska Spel (REG 2004 s. I-10497), C-444/02, Fixtures Marketing Ltd ./. Organismos prognostikon agonon podosfairou AE (OPAP) (REG 2004 s. I-10549), C-46/02, Fixtures Marketing Ltd ./. Oy Veikkaus Ab (REG 2004 s. I-10365) och C-203/02, The British Horseracing Board Ltd m.fl. ./. William Hill Organization Ltd (REG 2004 s. I-10415).