lagen.nu

Databas

Var kommer den här beskrivningen från? Läs mer....

En samling information som är organiserad och lagrad på ett digitalt lagringsmedium.

Informationen i en databas är vanligtvis lagrad på ett sådant sätt att den är sökbar samt att enskilda delar av informationen är lätta att läsa, skriva ut eller kopiera.

Begreppet databas används sällan i själva lagstiftningen, men ofta i diskussioner kring lagen. Några exempel på definitioner av databaser:

  • 1 kap. 1 § 4 st yttrandefrihetsgrundlagen: "Med databas avses i denna grundlag en samling av information lagrad för automatiserad behandling"
  • 2 kap. tryckfrihetsförordningen (lagtexten använder begreppet "En sammanställning av uppgifter ur en upptagning för automatiserad behandling")
  • 49 § upphovsrättslagen (lagtexten använder begreppet "En katalog, en tabell eller ett annat dylikt arbete i vilket ett stort antal uppgifter har sammanställts eller vilket är resultatet av en väsentlig investering")
  • 5 a § personuppgiftslagen (lagtexten använder begreppet "En samling av personuppgifter som har strukturerats för att påtagligt underlätta sökning efter eller sammanställning av personuppgifter")

Hittar du något fel i ovanstående? Du får gärna skriva en felrapport.

Externa länkar

Begreppet Databas finns även beskrivet på svenska Wikipedia

Rättsfall med detta begrepp (6)

NJA 2001 s. 362: Anställds kopiering av kunddatabas, som utgjort företagshemlighet men som den anställde haft lovlig tillgång till i sitt arbete, har inte ansetts vara företagsspioneri och ej heller olovligt...
NJA 2001 s. 445: När redaktion för svensk periodisk skrift tillhandahållit information via Internet, har yttrandefrihetsgrundlagens ansvarighetsregler ansetts tillämpliga oberoende av att informationen förmedlats...
NJA 2002 s. 398: I mål om upphovsrättsintrång enligt lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk har beslutats att inhämta förhandsavgörande från EG-domstolen.
NJA 2004 s. 574: Fråga om ansvar enligt yttrandefrihetsgrundlagen för innehållet på en webbplats.
NJA 2005 s. 924: Databas med spelordningar för fotbollsligor har inte ansetts skyddad såsom resultatet av en väsentlig investering. Användandet av uppgifter i databasen har inte ansetts utgöra exemplarframställning...
NJA 2007 s. 309: Tidningsartiklar som ingått i en databastjänst har ansetts ha tillhandahållits allmänheten av tidningens redaktion och därigenom vara omfattade av den s.k. databasregeln i 1 kap. 9 § första stycket...
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation