Databas

En samling information som är organiserad och lagrad på ett digitalt lagringsmedium.

Informationen i en databas är vanligtvis lagrad på ett sådant sätt att den är sökbar samt att enskilda delar av informationen är lätta att läsa, skriva ut eller kopiera.

Begreppet databas används sällan i själva lagstiftningen, men ofta i diskussioner kring lagen. Några exempel på definitioner av databaser:

  • 1 kap. 1 § 4 st yttrandefrihetsgrundlagen: "Med databas avses i denna grundlag en samling av information lagrad för automatiserad behandling"
  • 2 kap.tryckfrihetsförordningen (lagtexten använder begreppet "En sammanställning av uppgifter ur en upptagning för automatiserad behandling")
  • 49 § upphovsrättslagen (lagtexten använder begreppet "En katalog, en tabell eller ett annat dylikt arbete i vilket ett stort antal uppgifter har sammanställts eller vilket är resultatet av en väsentlig investering")
  • 5 a § personuppgiftslagen (lagtexten använder begreppet "En samling av personuppgifter som har strukturerats för att påtagligt underlätta sökning efter eller sammanställning av personuppgifter")