NJA 2002 s. 398

I mål om upphovsrättsintrång enligt lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk har beslutats att inhämta förhandsavgörande från EG-domstolen.

Gotlands TR

Fixtures Marketing Ltd, Guernsey, (Fixtures) förde efter stämning å AB Svenska Spel, Visby, (Svenska Spel) vid Gotlands TR den talan som framgår av TR:ns dom.

Domskäl

TR:n (lagmannen Stenström, rådmannen Ernstson och f.d. generaldirektören Holgersson) anförde i dom d. 11 april 2000: Tvisten gäller om Svenska Spel gjort intrång i det s.k. katalogskyddet enligt 49 § lag (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk (upphovsrättslagen) genom att i sina penningspel Stryktipset, Måltipset och Oddset under tiden d. 1 jan. 1998-d. 16 maj 1999 utan tillstånd använda uppgifter om fotbollsmatcher ur spelordningar för säsongerna 1997/98 och 1998/99 avseende engelska och skotska fotbollsligor.

Yrkanden m. m.

Fixtures har, såsom talan slutligen bestämts, yrkat att TR:n skall

1) förklara att Svenska Spel till Fixtures skall betala skäligt vederlag för att i penningspelen Stryktipset, Måltipset och Oddset utan tillstånd under tiden d. 1 jan. 1998-d. 16 maj 1999 ha använt matcher ur spelordningarna för säsongerna 1997/98 och 1998/99 avseende FA Carling Premiership och Nationwide Football League,

2) förklara att Svenska Spel till Fixtures skall betala skäligt vederlag för att i penningspelen Stryktipset, Måltipset och Oddset utan tillstånd under tiden d. 1 jan. 1998-d. 16 maj 1999 ha använt matcher ur spelordningarna för säsongerna 1997/98 och 1998/99 avseende Bells League Championship, Scottish League och The Scottish Premier League,

3) vid vite av 700 000 000 kr förbjuda Svenska Spel att, utan tillstånd av rättighetsinnehavarna, i sina penningspel använda utdrag ur spelordningarna för säsongen 1999/2000 för de under punkterna 1 och 2 angivna fotbollsligorna. Svenska Spel har bestritt yrkandena.

Beträffande storleken av det yrkade vitet har Svenska Spel inte vitsordat något belopp som skäligt i och för sig.

Grunder.

Fixtures: Spelordningarna omfattas av det s.k. katalogskyddet i 49 § upphovsrättslagen i dess lydelse efter tillkomsten av Europaparlamentets och rådets s.k. databasdirektiv nr 96/9/EG. Spelordningarna utgör sammanställningar av ett stort antal uppgifter och är också resultatet av väsentliga investeringar. Svenska Spels förfarande att framställa exemplar av spelordningarna innebär att Svenska Spel återkommande och systematiskt gör utdrag och/eller återanvänder en kvantitativt och/eller kvalitativt väsentlig del av innehållet i spelordningarna. Detta sker utan tillstånd av rättighetshavarna till skada för dem. Dessutom innebär Svenska Spels förfarande att konkurrensen mellan olika spelbolag snedvrids. På grund av Svenska Spels intrång i fotbollsligornas rättigheter enligt 49 § upphovsrättslagen är Svenska Spel skyldigt att utge skadestånd till Fixtures.

Svenska Spel. Spelordningarna åtnjuter inte sådant skydd som avses i 49 § upphovsrättslagen. Även om TR:n skulle finna att så är fallet, har i vart fall Svenska Spels nyttjande av matcher från de aktuella spelordningarna inte inneburit något intrång. Inte heller med stöd av tolkningsregeln i artikel 7 punkten 5 i nämnda direktiv har något intrång skett.

Parternas utveckling av talan. Fixtures:

Engelsk professionell ligafotboll är organiserad i fyra olika divisioner. Den högsta utgörs av FA Premier League, i vilken 20 lag f.n. deltar. Divisionerna 1-3 är organiserade i The Football League. I vardera division 1 och 2 spelar 24 1ag. Division 3 består av 22 lag. Fotbollssäsongen i såväl England som Skottland pågår från slutet av augusti till omkring mitten av maj nästföljande år. Under en säsong är det bestämt att alla lag inom varje division skall spela mot varandra två gånger. Den ena matchen spelas på hemmaplan och den andra på bortaplan. Totalt spelas således 2 036 matcher per säsong inom den engelska professionella ligafotbollen.

Skotsk professionell fotboll är sedan d. 1 aug. 1998 organiserad på ett liknande sätt som den engelska ligan. The Scottish Premier League är den högsta divisionen och under den finns det tre divisioner om vardera tio lag. Lagen i varje division möter varandra inbördes fyra gånger per säsong, varav två matcher spelas hemma och resten borta. Det sammanlagda antalet matcher per säsong uppgår till 720.

Seriespelet organiseras i England av FA Premier League Ltd och The Football League Ltd. I Skottland har The Scottish Football League hand om motsvarande uppgift. Vittnet A. W. är sekreterare i The Football League Ltd. Han ansvarar för att ta fram spelordningarna, vilka även kallas "Fixtures lists". A. W. kallas även för "compiler". De immateriella rättigheter som är knutna till spelordningarna tillhör fotbollsligorna. Dessa har valt det skotska bolaget Football Fixtures Ltd till sin exklusiva agent. Detta bolag har i sin tur utsett Fixtures Marketing Ltd till sin exklusiva företrädare för bl.a. Sverige med rätt att vidta rättsliga åtgärder mot olovligt användande av spelordningarna.

Att bestämma i vilken ordning lagen skall möta varandra, när och var det skall ske är en komplicerad process. Arbetet leds av en speluppläggare som försöker åstadkomma en spelordning där lagen möts i sådan ordning att seriespelet blir spännande under hela säsongen. Många andra faktorer måste dock också beaktas. Den förväntade publiktillströmningen är en viktig faktor. Inget lag får spela mer än två hemma- eller bortamatcher i följd. Vissa lag paras ihop, vilket på engelska benämns "pairings", för att förebygga att flera lag från samma ort spelar hemmamatch samtidigt. I London finns för närvarande fem lag enbart i FA Premier League. Hänsyn måste också tas till inhemska fotbollscuper liksom till internationella matcher samt andra större evenemang. En annan viktig faktor är den lokala polisens synpunkter på arrangemangen. En pensionerad polischef är särskilt anställd av fotbollsligorna för att arbeta med ordningsfrågorna.

Arbetet med att ta fram de slutgiltiga spelordningarna sker, utöver det ovan beskrivna arbetet, också genom parallella sammanställningar i två separata databaser; en för de engelska ligorna och en för de skotska. Arbetet med spelordningarna bearbetas successivt i dessa databaser. Uppgifter ur dessa kan tas ut individuellt och kombinationerna är oändliga. Från sammanställningarna i databaserna presenteras spelordningarna på två olika sätt dels i kronologisk ordning, dels i kalendarisk ordning. Presentationen sker bl.a. i "almanackor", se bilaga 1 (här utesluten; red:s anm.). Innan de slutgiltiga spelordningarna bestäms har arbetet med att sammanställa dem pågått under drygt ett år.

Många personer är inblandade och kostnaderna för att ta fram respektive spelordning är mycket betydande. Det är databasen i sig som åtnjuter katalogskydd.

Svenska Spel bedriver penningspel i Sverige. Några av dessa går ut på att tippa utgången av fotbollsmatcher i bl.a. de engelska och skotska fotbollsligorna. De spel som är aktuella i målet är Stryktipset, Måltipset och Oddset. I Stryktipset gäller det att tippa utgången av tretton fotbollsmatcher. Det utgör ett traditionellt totalisatorspel i vilket Svenska Spel betalar ut en i förväg bestämd vinstandel till spelarna. Även Måltipset är ett totalisatorspel där det gäller att tippa de åtta matcher som ger flest mål. Oddset är ett cirka femton år gammalt spel som kan spelas hela veckan. Det omfattar spelformerna Lången, Matchen och Toppen. Det gäller att gissa rätt resultat i tre matcher, vilka presenteras i ett programblad. Inte endast engelska och skotska fotbollsmatcher presenteras utan även ishockey, bandy och italiensk fotboll. Exempel på tipskuponger och programblad från de tre olika spelen finns i bilaga 2 (här utesluten; red:s anm.).

Under ett år återger Svenska Spel ett mycket stort antal matcher från spelordningarna för de engelska och skotska fotbollsligorna. Detta sker utan tillstånd från rättighetshavarna. Svenska Spel har uttryckligen förbjudits att använda dessa uppgifter. I augusti 1994 meddelade de engelska ligorna detta i ett brev till dåvarande Tipstjänst. Fotbollsligorna ger licenser avseende rätt att återge spelordningarna till spelbolag. Dessa betalar för att kunna utnyttja spelordningarna som spelobjekt. Dessutom ges licenser till utgivare av olika publikationer. En sammanställning avseende 40 veckor under åren 1998 och 1999 visar att Svenska Spel använde i stort sett samtliga matcher i FA Premier League. Denna liga utgör "guldkornet" för Svenska Spel.

Svenska Spels intäkter uppgick år 1997 till drygt 11,2 miljarder kr. Företagets behållning efter vinstutbetalning till spelarna avseende de tre spelen uppgick till sammanlagt 658 729 000 kr. Det är mot den bakgrunden det yrkade vitets storlek bestämts.

Svenska Spel:

Det vitsordas att Svenska Spel använt uppgifter om fotbollsmatcher i den omfattning och under den tid som Fixtures påstått. De uppgifter om matcher som använts av Svenska Spel har dock inte hämtats från s.k. Fixtures lists, tryckta i almanackorna, utan de har hämtats från Text- TV, Internet och från tidskriften Football Annual som ges ut av Outlook Press Ltd. Vilka matcher som skall användas i de olika spelen bestäms omkring tre veckor i förväg. Uppgifterna på spelkupongerna är inte identiska med dem som presenteras i de s.k. Fixtures lists. Svenska Spel väljer ut matcher utifrån spelarnas intresse och presenterar inte matcherna i bokstavsordning. Det saknas likheter med uppgifterna i Fixtures lists och någon produktlikhet finns således inte. Spelordningarna omfattas inte av något katalogskydd. Omfattningen av det arbete som Fixtures har påstått föregår bestämmandet av spelordningarna ifrågasätts inte. Det är dock inte fråga om att en katalog eller en tabell har upprättats. Inte heller har en sammanställning av ett större antal uppgifter skett. 49 § upphovsrättslagen är en konkurrensskyddsregel. Någon konkurrens mellan parterna i målet föreligger inte.

Spelordningarna är inte heller resultatet av någon väsentlig investering. De investeringar som skett har gjorts för att kunna möjliggöra planlagt fotbollsspel. Speltabeller och sammanställningar av sådana har påkallats av behovet att uttrycka de spelordningar man åstadkommit. Det är de beslut som har lett till matchsammanställningarna och inte de förteckningar som redovisar besluten, som kan ha föranlett väsentliga investeringar. Dessa har inte avsett anskaffning, granskning eller presentation av databasinnehåll utan förberedelser i realiserandet av planlagt spel. Matchsammanställningarna har inte tillkommit såsom resultat av någon väsentlig investering för att kunna styra tillkomsten av innehållet i tipskuponger. Investeringarna har sålunda inte haft den inriktning som gjort dem till väsentliga. Syftet har varit att möjliggöra planlagt spel och inte att ge obestämda urval för tipskuponger framställda av andra. Möjligheten att utnyttja matcher för tipsupplägg är en biprodukt i anslutning till det väsentliga investeringssyftet, nämligen att möjliggöra ordnat fotbollsspel i England och Skottland.

Om TR:n skulle finna att spelordningarna utgör en väsentlig investering i den svenska upphovsrättslagens eller EG:s direktiv 9/96 mening, är det likväl inte investeringen eller en väsentlig del av den som utnyttjats av Svenska Spel. En tipskupong är inte ett exemplar av en väsentlig del av en databas. De matcher som tas från de engelska och skotska fotbollsförbundens sammanställningar är oväsentliga delar därav. Databasens sammanställning är i tipskupongerna helt oigenkännlig annat än så tillvida att man finner motsvarighet i viss match, ibland tillsammans med vissa andra matcher, som spelas viss dag eller vissa dagar.

Svenska Spel känner inte till att något enda spelbolag i världen skulle betala licensavgifter till Fixtures på det sätt som påståtts. Såvitt är bekant betalar t.ex. inte Text-TV eller tidningarna några licenser till käranden.

Vad gäller vitesyrkandet kan det inte bifallas på grund av att det inte är tillräckligt preciserat. Begreppet "utdrag ur spelordningarna" är så oprecist att det saknas lagliga förutsättningar att bifalla detta yrkande, se prop. 1993/94:122 s. 67. Om vitesyrkandet skulle komma att bifallas, saknar storleken av vitet betydelse, eftersom Svenska Spel är ett statligt företag och det i sådana fall endast skulle komma att bli en omfördelning av statskassan. För den händelse vitesyrkandet bifalles och Svenska Spel vid något enstaka tillfälle skulle komma att använda uppgifter från spelordningarna visar det hur inkonsekvent detta yrkande är utformat.

Fixtures har genmält följande.

Den omständigheten att Svenska Spel må ha hämtat uppgifter om matcherna från andra ställen än ur de s.k. Fixtures lists saknar betydelse. Det är databaserna som är skyddade mot intrång och det är utdragen ur dessa som sådana som åtnjuter detta skydd.

Domskäl.

Parterna har åberopat skriftlig bevisning. På Fixtures begäran har vittnesförhör hållits med A. W.

TR:n gör följande bedömning. Vad TR:n inledningsvis finner anledning att pröva är om databaserna innehållande spelordningarna omfattas av det s.k. katalogskyddet i 49 § upphovsrättslagen. Katalogskyddet är en ensamrätt som är mer begränsad än vad som gäller för upphovsrätt i allmänhet. Skyddet är ett komplement till sådana arbeten som inte når upp till verkshöjd enligt 1 § upphovsrättslagen. Det som skyddas är sammanställningar av ett stort antal uppgifter, t.ex. tidtabeller, försäljningskataloger och adresskalendrar. Bland faktorer som kan beaktas vid bedömningen är att betydande tid har gått åt till att utföra sammanställningen. Efter den senaste ändringen i 49 §, vilken trädde i kraft d. 1 jan. 1998, omfattas även sammanställningar som är resultatet av en väsentlig investering.

Kravet på hur många uppgifter som räcker för att få katalogskydd har HD bedömt i avgörandet NJA 1985 s. 813. I målet ansågs att 64 stycken kort med uppgifter om olika krukväxter, sorterade efter i vilket väderstreck växten borde placeras samt uppgifter om familjetillhörighet, skötseltips och andra faktauppgifter, utgjorde en sammanställning av ett stort antal uppgifter. Käranden hade uppskattat antalet uppgifter till 1 250. Sammanställningen åtnjöt därför enligt HD:s bedömning katalogskydd.

Stockholms TR, avd. 7, har d. 22 okt. 1997 genom mellandom fastställt att Svenska Spel inte är skyldigt att för dess utnyttjande av spelordningarna under säsongen år 1994/95 avseende de fyra högsta fotbollsdivisionerna i England och Skottland utge ersättning till Fixtures. I frågan om katalogskydd uttalade TR:n att sådant skydd förutsätter att ett stort antal uppgifter har sammanställts och att bland annat faktorer som då kan beaktas är att betydande tid har gått åt till att utföra sammanställningen. TR:n fann att den tid som hade använts i detta sammanhang hade inte främst avsett sammanställningen utan förutsättningarna för denna. TR:n fortsatte med att konstatera att vid tillämpningen av det aktuella lagrummet skulle dock i första hand sammanställningen bedömas utifrån dess innehåll. Till skyddsvärda objekt kunde, enligt domstolen, säkert höra programmen för en säsong i fotboll, exempelvis avseende nationella matcher i Europa för de högsta divisionerna i olika länder och internationella matcher för europeiska klubblag och landslag. En sådan sammanställning skulle, menade TR:n, kräva insamlande av uppgifter från flera håll medan programmet för enbart några serier i ett nationellt seriesystem däremot inte var tillräckligt omfattande, varför spelordningarna inte åtnjöt katalogskydd.

Denna dom har såvitt avser domslutet fastställts av Svea hovrätt, avd. 2, d. 22 okt. 1999. HovR:n uttalade sig emellertid inte om huruvida katalogskydd förelåg. Fixtures har överklagat domen till HD som ännu inte fattat något beslut om prövningstillstånd skall beviljas eller inte. Fixtures har i Finland drivit en liknande process som den som beskrivits ovan men hittills inte vunnit någon framgång med sin talan.

Fixtures har även i detta mål påstått, såvitt gäller nu aktuella spelordningar, att det är fråga om sammanställning av ett stort antal uppgifter och att det tagit betydande tid att sammanställa dessa. TR:n saknar material att bedöma, som Stockholms TR gjort i ovan angiven dom, om omfattningen av de omtvistade programmen för de nationella engelska och skotska seriesystemen är mindre skyddsvärd i jämförelse med andra höga divisioner i andra europeiska länder eller med internationella matcher för europeiska klubblag och landslag. Det har i nuvarande mål inte satts i fråga att det är totalt 2 036 respektive 720 matcher som saken rör. I belysning av HD:s ovan nämnda avgörande talar det antal matcher som nu är aktuella för att det skulle kunna vara katalogskyddade sammanställningar.

Den angivna tiden för arbetet med att sammanställa spelordningarna har ostridigt pågått under drygt ett år. Den tiden måste enligt TR:ns uppfattning nå upp till kravet på betydande. Fråga är då om man skall skilja på tiden för framställandet som sådant av databasen, varur uppgifterna i de s.k. almanackorna kan hämtas, och på tiden för utarbetande av förutsättningarna för slutprodukten. Det ter sig för TR:n som onaturligt och omöjligt att strikt kunna dra någon klar gräns häremellan. Ett katalogarbete måste bygga på ett samspel mellan att ta fram grunderna och förutsättningarna för de uppgifter som slutligen skall redovisas i katalogen samt att bearbeta och/eller sammanställa dessa däri, oavsett om detta sker manuellt eller helt eller delvis med hjälp av data. I vart fall synes det rimligt att katalogarbetet som sådant löper parallellt med insamlandet och bearbetningen av de uppgifter som man avser att redovisa i katalogen. TR:n finner därför att Fixtures bör få tillgodoräkna sig all den ostridiga tid som lagts ned på att färdigställa databasen.

Fixtures har vidare gjort gällande att förutsättningarna för att få katalogskydd nu är utvidgade i och med Europaparlamentets och rådets s.k. databasdirektiv, nr 96/9/EG, vilket införlivades i Sverige d. 1 jan. 1998 genom ändringar i bl.a. 49 § upphovsrättslagen. Direktivet syftar till att säkerställa att det för databaser, dvs. sammanställningar av verk, uppgifter och annat material, finns ett harmoniserat immaterialrättsligt skydd på en hög nivå inom den Europeiska unionen. Av prop. 1996/97:111 s. 38 framgår bl.a. att gemenskapen byggt på de principer som bär upp det nordiska katalogskyddet, vilket i grunden är ett skydd för investeringar, och på den erfarenhet som finns av hur katalogskyddet fungerat.

Det som bedömningen skall utgå från är, som ovan nämnts, sammanställningar som är resultatet av en väsentlig investering. Vad som avses med detta begrepp bedöms inte enbart utifrån ekonomiska kriterier utan även andra insatser som ligger bakom anskaffning, granskning och presentation av uppgifter i arbetet kan utgöra en väsentlig investering.

Svenska Spel har inte invänt mot storleken av de kostnader som är förenade med arbetet som föregått sammanställandet i databaserna. Detta arbete har dock enligt Svenska Spels uppfattning till syfte att kunna planlägga och möjliggöra fotbollsspel i England och Skottland, dvs. att spelarna vet var och när de skall spela. Meningen har således enligt svaranden inte varit att anskaffa, granska eller presentera fakta, varför det inte är fråga om någon väsentlig investering på det sätt som krävs för skydd enligt 49 § upphovsrättslagen. Svenska Spel har påstått att denna bestämmelse närmast är en konkurrensrättslig regel för att skydda den som satsat pengar på att producera sammanställningar i exempelvis en databas mot konkurrerande produkter.

Det är visserligen riktigt att arbetet varit att planlägga och möjliggöra fotbollsspel. Av vad som framkommit i målet har detta arbete inte bara omfattat speluppläggning m.m. utan också syftat till att spelare, publik och andra skulle ges information genom det slutligt sammanställda materialet om vad som bestämts. På samma sätt som TR:n kommit fram till vad gäller använd tid får ramen för de investeringar som lagts ned anses omfatta allt redovisat arbete. Investeringarna måste därför bedömas som väsentliga.

Med stöd av TR:ns ovan redovisade bedömningar att det är fråga om sammanställningar av ett stort antal matcher, att betydande tid lagts ned därpå samt att sammanställningarna är resultatet av en väsentlig investering finner TR:n att spelordningarna omfattas av katalogskydd.

Svenska Spels först vid huvudförhandlingen gjorda invändning om att uppgifterna om matcherna hämtats från andra håll än de aktuella databaserna anser TR:n vara irrelevant, eftersom huvudfrågan i målet gäller om de ursprungligen sammanställda spelordningarna omfattas av katalogskydd enligt 49 § upphovsrättslagen.

Vad gäller frågan om intrång skett har Svea HovR i ovan nämnd dom varit av den meningen att Svenska Spels användning av matcher upptagna i spelordningarna inte inneburit att dessa eftergjorts i den mening som avses i 49 § upphovsrättslagen. HovR:n konstaterade således att något intrång i en sådan rättighet som skyddas enligt denna bestämmelse inte, såvitt då var i fråga, förekommit.

I detta sammanhang konstaterar TR:n att det i Ulf Bernitz m.fl. "Immaterialrätt", andra upplagan, år 1987, s. 64 f. angetts följande. Det som skyddas är själva den egna sammanställningen av ett stort antal uppgifter. Däremot skyddas inte uppgifterna i sig. Skyddet är riktat mot eftergörande, dvs. "eftertryck eller eftergörande av uppgifterna i samma eller liknande sammanställning" (prop. 1960:17 s. 270). Det syftar till obehörig återgivning av stora sammanhållna grupper av kataloguppgifter. Skyddet är "smalt"; det torde kunna göras gällande endast mot obehöriga kopieringar av hela eller stora delar av ett alster och vid lätt beslöjade plagiat.

Vid en samlad bedömning finner TR:n ej skäl att rörande frågan om påstått intrång göra annan bedömning än vad Svea HovR gjort. Vidare finner TR:n att Fixtures inte heller förebringat omständigheter som föranleder bifall till dess talan på i övrigt anförda skäl.

Sammanfattningsvis skall på grund av vad som nu har sagts Fixtures talan lämnas utan bifall.

Domslut. 1. TR:n lämnar Fixtures Marketing Ltd:s talan utan bifall.

Svea HovR

Fixtures överklagade i Svea HovR och yrkade i själva saken, med den skillnaden att bolaget frånföll sitt yrkande om vitesförbud, bifall till sin vid TR:n förda talan.

Svenska Spel bestred ändring.

HovR:n (hovrättslagmannen Göransson samt hovrättsråden Boutz, Jacobsson, referent, och Mellkvist) anförde i dom d. 3 maj 2001: HovR:ns domskäl. Parterna har åberopat samma omständigheter och utvecklat sin talan på i huvudsak samma sätt som vid TR:n. Fixtures har dock i HovR:n förtydligat sin talan och därvid angett att det är de databaser som innehåller spelordningarna som omfattas av det s.k. katalogskyddet i 49 § upphovsrättslagen och inte spelordningarna i sig, vilket antecknats under rubriken Grunder i TR:ns dom. - Svenska Spel har inte haft något att erinra mot Fixtures förtydligande. I HovR:n har A. W. hörts om. Parterna har vidare åberopat skriftlig bevisning.

HovR:n gör följande bedömning.

Den 1 jan. 1998 genomfördes vissa ändringar i 49 § upphovsrättslagen. Syftet med ändringarna var bl.a. att genomföra Europaparlamentets och rådets direktiv 96/9/EG om rättsligt skydd för databaser (databasdirektivet).

Bestämmelserna i 49 § upphovsrättslagen ger uttryck för det s.k. katalogskyddet, dvs. ett skydd för en katalog, en tabell eller ett annat dylikt arbete som utgör en sammanställning av ett stort antal uppgifter. Efter lagändringen d. 1 jan. 1998 omfattar paragrafen även sådana arbeten som är resultatet av en väsentlig investering. Katalogskyddet innebär, enligt 49 § 1 st. upphovsrättslagen, att den som har framställt ett arbete har en uteslutande rätt att framställa exemplar av det och göra det tillgängligt för allmänheten.

Av artikel 7.1 i databasdirektivet framgår att skyddets innehåll består i en rätt att förbjuda utdrag eller återanvändning av hela eller en kvalitativt eller kvantitativt sett väsentlig del av databasens innehåll. Med "utdrag" avses i direktivet en varaktig eller tillfällig överflyttning av hela eller en väsentlig del av innehållet i en databas.

Enligt punkten 15 i inledningen till databasdirektivet avser det upphovsrättsliga skyddet databasens struktur. Det innebär att det är databasen som sådan, dvs. hela eller en väsentlig del av innehållet i databasen, som är skyddad. Katalogskyddet omfattar däremot inte de särskilda verk, uppgifter eller annat material som har samlats i databasen. Av artikel 7.5 framgår emellertid att återkommande och systematiskt utdrag av i och för sig oväsentliga delar av innehållet i en databas sammantaget kan anses utgöra otillåtet förfogande över hela eller en väsentlig del av databasen.

Av utredningen i målet framgår att Svenska Spel använt samma uppgifter som finns i Fixtures databaser genom att i spelkuponger för penningspelen Stryktipset, Måltipset och Oddset namnge vissa av de engelska och skotska fotbollslag som skall spela mot varandra, med hemmalaget angivet först och i vissa fall med angivande av matchtidpunkt. Det har dock inte visats att Svenska Spel har gjort utdrag ur databasernas innehåll. Det innebär att Svenska Spel inte har gjort intrång i det katalogskydd som de aktuella databaserna kan omfattas av.

HovR:ns bedömning innebär att Svenska Spel inte är skyldigt att betala yrkat skadestånd till Fixtures. TR:ns dom skall därför fastställas.

HovR:ns domslut. 1. HovR:n fastställer TR:ns domslut. ---.

HD

Fixtures överklagade och yrkade att HD skulle bifalla dess talan. Svenska Spel bestred yrkandet.

Fixtures ingav och åberopade ett d. 26 okt. 2001 dagtecknat rättsutlåtande av professorn Jan Rosen och Svenska Spel ingav och åberopade ett d. 28 febr. 2002 dagtecknat rättsutlåtande av professorn emeritus Gunnar Karnell.

HD (JustR:n Magnusson, Lars K. Beckman, Nyström, Pripp och Dahllöf, referent) beslöt d. 7 maj 2002 att inhämta förhandsavgörande från EG- domstolen samt att bereda parterna tillfälle att yttra sig över HD:s förslag till begäran om förhandsavgörande. Sedan parterna yttrat sig över ett dem tillställt förslag till sådan begäran, beslöt HD i samma sammansättning vid föredragning d. 10 sept. 2002 att tillställa EG- domstolen en begäran om förhandsavgörande enligt följande:

Begäran om förhandsavgörande enligt artikel 234 i fördraget om upprättande av Europeiska gemenskapen.

Sammanfattning av de faktiska omständigheterna i målet

Det professionella fotbollsspelet i de högsta divisionerna organiseras i England av The F.A. Premier League Limited och The Football League Limited och i Skottland av The Scottish Football League. Inför varje spelsäsong upprättas spelordningar för de matcher som skall spelas i respektive division under säsongen. Uppgifterna lagras elektroniskt och är individuellt tillgängliga. Spelordningarna presenteras, bl.a. i tryckta häften dels kronologiskt, dels med utgångspunkt från varje lag som ingår i respektive serie.

I England omfattar varje division ett tjugotal lag. Varje lag möter varandra två gånger. Över 2000 matcher per säsong spelas. I Skottland omfattar divisionerna färre lag. Lagen möts fyra gånger per säsong. Totalt uppgår antalet matcher till drygt 700. Arbetet med att sammanställa de uppgifter som skall ingå i spelordningarna pågår under drygt ett år innan spelordningarna slutligt bestäms.

Organisatörerna av den engelska och skotska fotbollen har valt det skotska bolaget Football Fixtures Limited att handha utnyttjandet av spelordningarna genom licensgivning m.m. Fixtures Marketing Limited har genom avtal i sin tur rätt att företräda innehavarna av de immateriella rättigheterna till spelordningarna.

AB Svenska Spel bedriver i Sverige penningspel i vilka man kan tippa utgången av fotbollsmatcher i bl.a. de engelska och skotska fotbollsligorna. Matcher från ligorna återges på tipskuponger i spelen Stryktipset och Måltipset och i ett särskilt programblad i spelet Oddset.

Fixtures Marketing Limited gör gällande att de två databaserna - en för samtliga divisioner i England och en för samtliga divisioner i Skottland - innehållande uppgifter som spelordningarna bygger på är skyddade enligt 49 § lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk (upphovsrättslagen) och att AB Svenska Spels användning av uppgifter ur spelordningarna utgör intrång i de immateriella rättigheter som tillkommer The F.A. Premier League Limited, The Football League Limited och The Scottish Football League.

AB Svenska Spel invänder att spelordningarna inte åtnjuter sådant skydd som avses i 49 § upphovsrättslagen och att bolagets användning av uppgifter om matcherna i vart fall inte har inneburit något intrång. Tillämpliga rättsregler

Bestämmelser om upphovsrätt finns i upphovsrättslagen. Lagen innehåller även bestämmelser om s.k. närstående rättigheter. Upphovsrättslagens bestämmelser innebär att en sammanställning av uppgifter (databas) kan vara skyddad som ett upphovsrättsligt verk enligt 1 och 2 §§upphovsrättslagen, om sammanställningen uppfyller kravet på verkshöjd, eller som en särskild rätt (sui generis) enligt 49 § upphovsrättslagen, om sammanställningen inte har den originalitet och självständighet som krävs för upphovsrättsligt skydd.

Enligt 49 § 1 st. upphovsrättslagen har den som har framställt en katalog, en tabell eller ett annat dylikt arbete i vilket ett stort antal uppgifter har sammanställts eller vilket är resultatet av en väsentlig investering uteslutande rätt att framställa exemplar av arbetet och göra det tillgängligt för allmänheten. Lagrummet fick denna lydelse genom en lagändring (SFS 1997:790) som trädde i kraft d. 1 jan. 1998. Syftet med ändringen var att genomföra Europaparlamentets och rådets direktiv 96/9/EG av d. 11 mars 1996 om rättsligt skydd för databaser (databasdirektivet). Bestämmelserna i 49 § upphovsrättslagen ändrades vid samma tillfälle även beträffande inskränkningar i ensamrätten och skyddstidens längd.

Det före lagändringen gällande s.k. katalogskyddet i 49 § upphovsrättslagen innebar att en katalog, en tabell eller ett annat dylikt arbete i vilket ett stort antal uppgifter hade sammanställts inte fick eftergöras utan framställarens samtycke.

Ändringen av 49 § upphovsrättslagen innebär att det som tidigare finns ett skydd för sammanställningar av ett stort antal uppgifter och dessutom ett skydd för arbeten som är resultatet av en väsentlig investering. Skyddsföremålet i upphovsrättslagen är således vidare än databasdirektivets skydd sui generis. Skyddets omfattning anknyter till vad som enligt 2 § upphovsrättslagen gäller för upphovsrättsligt skyddade verk, nämligen ensamrätten att framställa exemplar och att göra det tillgängligt för allmänheten. Bestämmelsen avser att täcka databasdirektivets skydd mot utdrag och återanvändning. Enligt förarbetena till lagändringen blir skyddet lite mer omfattande än vad som egentligen krävs enligt direktivet (jfr prop. 1996/97:111 s. 39).

Lagtexten innehåller inte någon motsvarighet till databasdirektivets artikel 7.5, enligt vilken återkommande och systematiska utdrag och/eller återanvändning av icke väsentliga delar av innehållet i en databas inte är tillåtna i fall som förutsätter förfoganden som strider mot normalt bruk av basen eller som orsakar databasproducenternas lagstadgade rättigheter oförsvarlig skada. Däremot tas i förarbetena till lagändringen upp frågan om vad som menas med icke väsentlig del (jfr a. prop. s. 55). Här sägs att 49 § inte skyddar de uppgifter som har samlats i arbetet, utan det är arbetet eller en väsentlig del av det som är föremål för skyddet. Vidare framgår att ensamrätten inte omfattar kopiering av särskilda uppgifter som finns i arbetet. Inte heller omfattar ensamrätten Lex. att en icke väsentlig del av uppgifterna görs tillgänglig för allmänheten genom utsändning. En upprepad användning av i sig icke väsentliga delar av ett arbete kan dock, framhålls det, sammantagen anses innebära användning av en väsentlig del av arbetet.

Målets handläggning

(I detta avsnitt redogör HD först för parternas yrkanden samt TR:ns och HovR:ns bedömanden och slutsatser, varefter HD anför:) Fixtures Marketing Limited har överklagat HovR:ns dom till HD och yrkar att HD skall bifalla dess talan. Fixtures Marketing Limited anför att spelordningarna är skyddade både som en sammanställning av ett stort antal uppgifter och som resultatet av en väsentlig investering i form av nedlagt arbete och kostnader, varvid det inte går att skilja på det arbete som avser planläggandet av spelet och det som avser utarbetandet av spelordningarna. Bolaget hävdar vidare att det saknar betydelse vilket syfte en investering haft och bestrider för övrigt att möjligheten att utnyttja databasen för tippning skulle utgöra en biprodukt till det egentliga syftet med investeringen i databasen. Fixtures Marketing Limited har lämnat en redogörelse för den tid, det arbete och de kostnader som sammanställandet av spelordningarna har krävt; kostnaderna för att ta fram och administrera spelordningarna i England uppges vara omkring 11,5 miljoner GBP om året och licensintäkterna avseende den engelska databasens uppgifter om spelordningarna omkring 7 miljoner GBP per år. Fixtures Marketing Limited anför vidare att det för bedömningen av om AB Svenska Spel har utnyttjat spelordningarna saknar betydelse om uppgifterna har hämtats från andra källor än spelordningarna, eftersom uppgifterna ytterst härrör från dessa. När det gäller AB Svenska Spels användning av uppgifter ur spelordningarna anger Fixtures Marketing Limited bl.a. att i spelet Oddset användes under säsongen 1998/99 totalt 769 matcher, vilket motsvarar 38 procent av det totala antalet matcher i spelordningarna för de engelska fotbollsligorna. I spelet Måltipset användes 921 matcher, vilket motsvarar 45 procent av det totala antalet matcher. I spelet Stryktipset användes 425 matcher eller 21 procent av matcherna i den engelska databasen. Andelen använda matcher ur de högsta divisionerna (Premier League) i England och Skottland är högre och uppgår avseende Premier League i England till 90, 72 och 71 procent i ovan angivna spel. Enligt Fixtures Marketing Limited uppgår AB Svenska Spels vinst av de tre angivna spelen till i vart fall 600-700 miljoner SEK per år.

Fixtures Marketing Limited påstår i första hand att AB Svenska Spel genom återgivande av uppgifter om matcherna på tipskuponger gör utdrag av en väsentlig del av databasen, i andra hand att det är fråga om återkommande och systematiska utdrag ur och återanvändning av delar av databasens innehåll och att detta strider mot normalt bruk av databasen och har förorsakat fotbollsligorna oförsvarlig skada.

AB Svenska Spel har bestritt Fixtures Marketing Limiteds yrkanden. AB Svenska Spel gör gällande att den investering som gjorts relaterar till utarbetandet av spelordningarna och inte till anskaffningen, granskningen och/eller presentationen av de uppgifter som spelordningarna innehåller. AB Svenska Spel anför att innehavarna av databaserna inte har behövt samla in uppgifter, verifiera dessa eller sammanställa uppgifterna, eftersom de förelegat i form av spelordningar som tillkommit fristående från och oberoende av databaserna och efter samråd mellan olika aktörer. AB Svenska Spel anför vidare att databaserna inte heller är skyddade som sammanställningar av ett stort antal uppgifter. AB Svenska Spel gör gällande att bolaget saknat kännedom om de aktuella databaserna och att uppgifterna på tipskupongerna hämtats från brittiska och svenska dagstidningar, från Text-TV, från respektive fotbollslag och från en informationstjänst tillhandahållen mot betalning av PA Sports Limited och slutligen från publikationen "Football Annual". AB Svenska Spel anför vidare att uppgifter om att två fotbollslag möter varandra vid en viss tidpunkt är fritt tillgängliga för envar och inte kan begränsas av vare sig upphovsrätt eller rätten sui generis. I fråga om påstått intrång anför AB Svenska Spel att det inte är fråga om exemplarframställning, eftersom vad som återges i tipskupongerna inte är hela eller en väsentlig del av spelordningarna. Vidare invänder AB Svenska Spel att det är felaktigt att lägga samman flera tipskuponger vid bedömningen av användningens omfattning. Slutligen bestrider AB Svenska Spel att det är fråga om upprepad användning av en icke väsentlig del av arbetena på det sätt som anges i artikel 7.5 databasdirektivet.

Behovet av förhandsavgörande

Målet gäller dels frågan huruvida databaserna som innehåller de uppgifter på vilka spelordningarna baseras är skyddade enligt 49 § upphovsrättslagen, dels frågan huruvida AB Svenska Spels användning av uppgifter om matcherna innebär intrång i databasproducentens rätt.

49.

49 § upphovsrättslagen syftar till att genomföra databasdirektivet och skall tolkas i ljuset av direktivet. Direktivets text ger inte någon entydig ledning för bedömningen av huruvida syftet/syftena med databasen skall tillmätas betydelse vid bedömningen av om en databas är skyddad och i så fall vilken betydelse som syftet eller syftena skall tillmätas. Inte heller framgår entydigt vilka slags investeringar i form av arbete och kostnader som får tillgodoräknas när frågan om väsentlig investering skall bedömas. Det är vidare oklart hur direktivets begrepp skall tolkas när det gäller utdrag och/eller återanvändning av hela eller en väsentlig del av databasen respektive normalt bruk och oförsvarlig skada vid utdrag och/eller återanvändning av icke väsentliga delar av basen. Frågor

HD hemställer om förhandsavgörande beträffande följande frågor.

1.

Kan en databasproducent vid bedömning av om en databas är resultatet av en "väsentlig investering" enligt artikel 7.1 i Rådets direktiv 96/9/EG av d. 11 mars 1996 om rättsligt skydd för databaser (databasdirektivet), tillgodoräknas en investering som primärt avser skapandet av något som är fristående från databasen och som således inte endast avser "anskaffning, granskning eller presentation" av innehållet i databasen? Spelar det i sådant fall någon roll om investeringen eller delar av den ändå utgör en förutsättning för databasen?

Det kan erinras om att AB Svenska Spel i det aktuella målet har gjort gällande att Fixtures Marketing Limiteds investering primärt är relaterad till utarbetandet av spelordningarna för de engelska och skotska fotbollsserierna och inte till databaserna där uppgifterna lagras. Fixtures Marketing Limited har å sin sida hävdat att det inte går att skilja på det arbete och de kostnader som avser planläggandet av spelet och arbete och kostnader som avser utarbetandet av spelordningarna i databaserna.

2.

Åtnjuter en databas skydd enligt databasdirektivet enbart för verksamheter som omfattas av databasproducentens syfte med upprättandet av databasen?

Det kan erinras om att AB Svenska Spel har gjort gällande att Fixtures Marketing Limiteds upprättande av databasen inte har syftat till att underlätta tippning och annan spelverksamhet, utan att sådan verksamhet är en biprodukt till syftet med investeringen. Fixtures Marketing Limited har å sin sida hävdat att det saknar betydelse vilket syfte en investering haft och bestrider för övrigt att möjligheten att utnyttja databasen för tippning skulle utgöra en biprodukt till det egentliga syftet med investeringen i databasen.

3. Vad menas med begreppen "kvalitativt och/eller kvantitativt sett väsentlig del av databasens innehåll" i artikel 7.1?

4.

Är direktivets skydd enligt artikel 7.1 respektive artikel 7.5 mot "utdrag och/eller återanvändning" av innehållet i en databas begränsat till att avse sådan användning som innebär ett direkt utnyttjande av basen eller tar skyddet också sikte på sådant nyttjande där innehållet finns i någon annan källa (andrahandskälla) eller är allmänt tillgängligt?

Det kan erinras om att AB Svenska Spel gjort gällande att bolaget saknat kännedom om databaserna och hämtat uppgifterna till tipskupongerna från andra källor samt att vad som återges på kupongerna inte är hela eller en väsentlig del av spelordningarna. Fixtures Marketing Limited har å sin sida hävdat att det för bedömningen saknar betydelse om uppgifterna hämtats från andra källor än spelordningarna, eftersom uppgifterna härrör från dessa.

5. Hur skall begreppen "normalt bruk" respektive "oförsvarlig skada" i artikel 7.5 tolkas?

Det kan erinras om att Fixtures Marketing Limited gjort gällande att AB Svenska Spel har i kommersiellt syfte gjort återkommande och systematiska utdrag ur och återanvänt databasens innehåll så att det har stått i strid mot normalt bruk och därigenom förorsakat fotbollsligorna oförsvarlig skada. AB Svenska Spel har å sin sida hävdat att det vid bedömningen är fel att lägga samman flera tipskuponger och bestritt att användningen skulle strida mot artikel 7.5 i direktivet.

Till sin begäran fogade HD kopior av samtliga handlingar i HD:s akt, HovR:ns och TR:ns avgöranden samt 2 och 49 §§upphovsrättslagen. (mål nr T 2106-01).