NJA 2006 not 87

Grandbase Holding Sdn. Bhd mot Aqua Terrena International AB angående fastställande av ackord m.m.

Den 18:e. 87.(Ö 3087-05) Grandbase Holding Sdn. Bhd mot Aqua Terrena International AB angående fastställande av ackord m.m.

I ärende om företagsrekonstruktion höll Helsingborgs tingsrätt den 2 maj 2005 ackordsborgenärssammanträde. Vid förhandlingen inställde sig A.A. som ombud för Grandbase. Borgenären hade till rekonstruktören anmält en fordran om drygt 60 miljoner kr. Fordran var i rekonstruktörens berättelse antecknad som tvistig och värderad till 0 kr. Också i den av rekonstruktören upprättade röstlängden var Grandbase antecknat.

Vid tingsrättens sammanträde ifrågasatte rekonstruktören dels A.A:s behörighet och existensen av Grandbase, dels huruvida borgenären visat sannolika skäl för sin fordran. A.A. hade samma dag till tingsrätten gett in en kopia av en fullmakt för honom att föra Grandbase talan, vilken emellertid inte åtföljdes av några handlingar rörande själva bolaget eller vem som tecknade dess firma. Under sammanträdet fann tingsrätten att Grandbase inte var berättigat att som borgenär delta i ackordsförhandlingen eftersom A.A. inte visat att han var ombud för den påstådda borgenären. Sedan Grandbase avvisats från förhandlingen fortsatte tingsrätten sammanträdet och fastställde ackordförslaget.Hovrättenlämnade i beslutden 8 juli 2005 Grandbase överklagande utan bifall.

Grandbase yrkade som det fick förstås, att HD skulle undanröja underrätternas beslut om fastställande av ackordsförslag för Aqua Terrena International AB jämte beslut om förlängning av tiden för företagsrekonstruktionen och att målet skulle återförvisas till tingsrätten för förnyad handläggning efter kompletterande utredning från rekonstruktören B.B:s sida. Vidare yrkade Grandbase att HD skulle upphäva underrätternas beslut att avvisa dels A.A. som dess ombud, dels Grandbase som part i ackordsförhandlingen.

Aqua Terrena International AB bestred ändring.

Rekonstruktören inkom med yttrande.

Det upplystes att tingsrätten förlängt tiden för rekonstruktion till den 2 februari 2007.

I HD anförde Grandbase, såvitt nu är av intresse, att kompletta behörighetshandlingar tidigare hade lämnats till rekonstruktören samt att tingsrätten borde ha berett A.A. tillfälle att inkomma med behörighetshandlingar. Grandbase åberopade viss muntlig bevisning till styrkande av dels att behörighetshandlingar lämnats till rekonstruktören före ackordsborgenärssammanträdet, dels att Grandbase särbehandlats i förhållande till övriga borgenärer.

HD, beslutpå förslag av föredraganden: Skäl.Handläggningen i domstol av ärenden om företagsrekonstruktion regleras i lagen (1996:764) om företagsrekonstruktion och i lagen (1996:242) om domstolsärenden. Vid överklagande av ett avgörande i ett domstolsärende kan RB:s regler om undanröjande och återförvisning vara analogiskt tillämpliga (se Fitger, Lagen om domstolsärenden, 2 uppl. 2004 s. 233 f.).

Enligt 4 kap. 3 § lagen om företagsrekonstruktion behöver bevis eller fullmakt som visar att den som i egenskap av ställföreträdare eller ombud företräder en borgenär är behörig endast visas upp om det finns särskilda skäl. Normalt godtas att den som uppger sig företräda en borgenär också gör detta. Det kan emellertid föreligga särskilda skäl att begära att ett uppgivet ombud styrker sin behörighet, t.ex. om behörigheten ifrågasätts av gäldenären, rekonstruktören eller någon annan borgenär eller när rätten annars anser att så är fallet (se Hellners och Mellqvist, Lagen om företagsrekonstruktion, 1997 s. 238 f.).

Den angivna bestämmelsen i lagen om företagsrekonstruktion reglerar enbart i vilka situationer som behörighetshandlingar skall företes. I övrigt gäller i allt väsentligt reglerna om ombud i 12 kap. RB jämfört med 4 kap. 1 § lagen om företagsrekonstruktion och 47 § lagen om domstolsärenden. Enligt 12 kap. 9 § 2 st. RB skall rätten, om en fullmakt inte finns tillgänglig när den skall visas upp, ge ombudet tid att visa upp den.

Inget har framkommit som tyder på att Grandbase eller A.A:s ställning som part respektive ombud tidigare varit ifrågasatt under handläggningen av företagsrekonstruktionen. Det var först vid ackordsborgenärssammanträdet som deras behörighet ifrågasattes.

Tingsrättens åtgärd att i denna situation avvisa Grandbase som part och A.A. som ombud utan att bereda A.A. tillfälle att styrka sin och bolagets behörighet får bedömas som ett sådant rättegångsfel som, enligt grunderna för 50 kap. 28 § och 55 kap. 15 § 2 st. RB, bör föranleda att underrätternas beslut i avvisningsfrågan och beträffande ackordsförslaget upphävs och att målet visas åter till tingsrätten i dessa delar för fortsatt handläggning (jfr NJA 1997 s. 121 och NJA 1996 s. 16).

Avgörande.HD undanröjer tingsrättens och hovrättens beslut avseende dels Grandbase Holding Sdn. Bhd:s rätt att som borgenär få delta i ackordsförhandling, dels A.A:s behörighet att uppträda som ombud för bolaget, dels ock fastställande av ackordsförslag samt återförvisar målet till tingsrätten för fortsatt handläggning.

Grandbase Holding Sdn. Bhd:s yrkande beträffande förlängd tid för företagsrekonstruktion föranleder inte någon åtgärd.