NJA 2006 not 89

Anmälan av Handens tingsrätt angående förening av mål jämlikt 14 kap. 7 a § RB.

Den 20:e. 89.(Ö 3692-05) Anmälan av Handens tingsrätt angående förening av mål jämlikt 14 kap. 7 a § RB.

Genombeslutden 2 april 2004 fastställde Stockholms tingsrättett ackord varigenom AB Robert Ditzinger skulle betala sina oprioriterade fordringsägare 25 procent av deras fordringsbelopp. Som säkerhet för fullgörandet av ackordet pantförskrev Skandinaviskt Coaching Center AB blivande pantbrev i sin fastighet Åre Mörtviken 1:77 och E.K. blivande pantbrev i sin fastighet Värmdö Eknö 1:462.

VidHandens tingsrätthandlades ett mål (T 579-05) mellan Bädd & Bad AB, kärande, och Skandinaviskt Coaching Center AB och E.K., svarande. Vid Nacka tingsrätthandlades två mål, dels ett mål (T 626-05) mellan Dansk Dynekoncept A/S, kärande, och Skandinaviskt Coaching Center AB och E.K., svarande, dels ett mål (T 627-05) mellan AB Engmo, kärande, och Skandinaviskt Coaching Center AB och E.K., svarande. I målet vid Handens tingsrätt yrkade käranden att rätten skulle fastställa att rätt till betalning för bolagets fordran på AB Robert Ditzinger skall utgå solidariskt ur Skandinaviskt Coaching Center AB:s fastighet Åre Mörtviken 1:77 och E.K:s fastighet Värmdö Eknö 1:462. I målen vid Nacka tingsrätt yrkade kärandebolagen att Skandinaviskt Coaching Center AB och E.K. solidariskt skulle förpliktas att utge visst kapitalbelopp jämte ränta, att tingsrätten skulle fastställa att E.K:s betalningsansvar var begränsat till att betalning skulle utgå i pantsatt pantbrev i fastigheten Värmdö Eknö 1:462 och att Skandinaviskt Coaching Center AB:s betalningsansvar var begränsat till att betalning skulle utgå i pantsatt pantbrev i fastigheten ?re Mörtviken 1:77 samt att fastigheterna skulle anses vara utmätta.

Handens tingsrätt anmälde till HD frågan om förening av målen i en rättegång.

Ingen av parterna hade någon erinran mot att målen förenades.

Föredragandenföreslog att HD skulle meddela följande beslut: Skäl.Såväl Bädd & Bad Aktiebolag – – – se HD – – – behörighet (jfr NJA 1994 s. 81).

Avgörande.Se HD.

HD:s beslut: Skäl.Ett förordnande enligt 14 kap. 7 a § RB om att två eller flera mål som är anhängiga vid olika domstolar skall förenas i en rättegång vid en av domstolarna får meddelas endast om denna domstol enligt gällande forumregler är behörig att handlägga målen i fråga. Är någon av domstolarna ett s.k. exklusivt forum, saknas därför i princip möjlighet att överföra det där anhängiga målet till annan domstol (se NJA 1991 s. 340).

De mål som i nu förevarande fall är anhängiga vid Handens tingsrätt och Nacka tingsrätt avser tvist om annan särskild rätt till fast egendom. Enligt 10 kap. 10 § i förening med 17 § 1 st. 4 RB får sådana mål handläggas endast av domstolen i den ort där fastigheten är belägen. Ett undantag gäller dock enligt 3 st. i 10 § bl.a. för det fallet att en tvist gäller flera fastigheter under skilda domstolar. I ett sådant fall skall tvisten upptas av den domstol under vilken huvuddelen ligger.

Såväl Bädd & Bad Aktiebolag som Aktiebolaget Engmo och Dansk Dynekoncept A/S stöder sin talan på den ackordsuppgörelse som träffades mellan Aktiebolaget Robert Ditzinger och dennes borgenärer samt de pantsättningar av fast egendom som E.K. och Skandinaviskt Coaching Center Aktiebolag gjort till säkerhet för ackordets fullgörande. Grunderna för käromålen får anses vara väsentligen desamma.

Under sådana omständigheter finns skäl att vid tillämpning av 10 kap. 10 § 3 st. RB anse det vara fråga om en enda tvist avseende fastigheter belägna under skilda domstolar (se NJA 1993 s. 211 och 1995 s. 118). Förening av målen får anses medföra väsentliga fördelar för handläggningen. Förutsättningar föreligger således för förening av målen vid Nacka tingsrätt som är den domstol under vilken huvuddelen av den fasta egendomen ligger (jfr NJA 1995 s. 118).

Vad gäller mål T 579-05 vid Handens tingsrätt kan dock konstateras att de aktuella fastigheterna är belägna inom Nacka tingsrätts respektive Östersunds tingsrätts domsaga och att således ingen av de aktuella fastigheterna är belägen inom Handens tingsrätts domsaga. Stämningsansökningen i det målet skulle alltså rätteligen ha avvisats av Handens tingsrätt. Ingen av parterna har emellertid haft någon erinran mot att målen förenas i en rättegång vid Nacka tingsrätt. Under dessa omständigheter bör hinder inte anses möta att meddela ett beslut om sådan förening oavsett Handens tingsrätts bristande behörighet (jfr NJA 1994 s. 81).

Avgörande.HD förordnar enligt 14 kap. 7 a § RB att Handens tingsrätts mål T 579-05 och Nacka tingsrätts mål T 626-05 och T 627-05 skall förenas i en rättegång vid Nacka tingsrätt.