NJA 2007 s. 25

Sekretess enligt sekretesslagen (1980:100) har ansetts nu inte kunna gälla för uppgifter i sådana handlingar för vilka en domstol enligt 36 § lagen (1937:249) om inskränkningar i rätten att utbekomma allmänna handlingar bestämt en tid för hemlighållande av handlingarna vilken har gått ut.

Stockholms tingsrätt meddelade den 23 maj 1979 dom i mål mellan allmän åklagare och H.M. angående spioneri m.m. I domen förordnade tingsrätten med stöd av 36 § lagen (1937:249) om inskränkningar i rät- ten att utbekomma allmänna handlingar att vissa uppräknade aktbilagor i målet inte utan rättens tillstånd fick utlämnas förrän 25 år efter domen. Tingsrättens dom överklagades till Svea hovrätt. I dom i målet den 18 september 1979 förklarade hovrätten att vad tingsrätten förordnat med stöd av sekretesslagen skulle bestå.

Stockholms tingsrätt

M.E. begärde i skrift till Stockholms tingsrätt att få ut ett antal handlingar ur tingsrättens akt i målet.

Efter att ha inhämtat yttranden från Utrikesdepartementet och Säkerhetspolisen anförde tingsrätten (tf. chefsrådmannen Ann-Britt Jansson) i skrivelse till M.E. den 30 juni 2006 bl.a.:

Ni har begärt att få ut handlingar från akten till mål B 73/79 - - -. För stora delar av detta förundersökningsmaterial råder sekretess enligt 2 kap. 1 § och 2 §, 5 kap. 1 § samt 7 kap. 14 §sekretesslagen (1980:100).

Av hänsyn till allmänt och enskilt intresse bör delar av det sekretessbelagda materialet alltjämt vara underkastade sekretess. Tingsrätten beslutar därför med stöd av ovannämnda bestämmelser i sekretesslagen att inte lämna ut följande sekretessbelagda handlingar. (Här uppräknas ett antal aktbilagor och delar av aktbilagor.)

Namnen på i akten förekommande säkerhetspoliser och vissa utländska medborgare är alltjämt underkastade sekretess enligt 2 kap. 2 § och 7 kap. 14 § första stycketsekretesslagen och har därför överstrukits.

Aktbilagorna 6-13 har enligt anteckning på dagboksbladet återgått till åklagaren samma dag som de gavs in. Aktbilaga 90 finns inte i akten och synes enligt dagboksbladet ha varit en kopia av stämningsansökningen som lämnats ut som lån. Aktbilaga 101 - - - saknas i akten. Aktbilaga 121 är ett tomt kuvert.

M.E. har rätt att få ut kopia av de handlingar som inte omfattas av sekretess.

Svea hovrätt

M.E. överklagade i Svea hovrätt och begärde, som det fick förstås, att hovrätten med ändring av tingsrättens beslut skulle tillåta honom att ta del av de handlingar avseende Irak som tingsrätten hade vägrat att lämna ut. Han anförde att han, i den mån svenska eller utländska medborgare annars skulle kunna lida men, kunde acceptera att ett förbehåll ställdes upp vid utlämnandet av handlingarna.

Domskäl

Hovrätten (hovrättslagmannen Birgitta Widebäck, referent, samt hovrättsråden Lars Lundgren och Björn Hansson) anförde i beslut den 15 september 2006:

Hovrätten, som konstaterar att Stockholms tingsrätts förordnande i domen den 23 maj 1979 enligt 36 § lagen (1937:249) om inskränkningar i rätten att utbekomma allmänna handlingar skall anses utgöra förordnanden enligt 12 kap. 3 § andra stycket och 4 § andra stycketsekretesslagen (1980:100) (jfr NJA 1981 s. 1126), delar tingsrättens bedömning av vilka uppgifter i materialet som är belagda med sekretess. Hovrätten anser inte att den risk för skada, men eller annan olägenhet som utgör hinder att lämna ut uppgifterna kan undanröjas genom ett förbehåll. Med beaktande av det anförda lämnas M.E:s överklagande utan bifall.

Högsta domstolen

M.E. överklagade och yrkade, som han fick förstås, att de handlingar avseende Irak som hade belagts med sekretess av Stockholms tingsrätt i dom den 23 maj 1979 och som tingsrätten och hovrätten hade vägrat att lämna ut skulle utlämnas till honom.

HD meddelade prövningstillstånd beträffande frågan om sekretess enligt sekretesslagen (1980:100) nu kan gälla för uppgifter i sådana handlingar för vilka en domstol enligt 36 § lagen (1937:249) om inskränkningar i rätten att utbekomma allmänna handlingar bestämt en tid för hemlighållande av handlingarna vilken har gått ut.

Betänkande

Målet avgjordes efter föredragning.

Föredraganden, rev.sekr. Pontus Woxner, föreslog i betänkande följande beslut:

Domskäl

Skäl

(Inledningsvis lämnas här en redogörelse för den tidigare handläggningen.)

HD:s bedömning

Lagen (1937:249) om inskränkningar i rätten att utbekomma allmänna handlingar upphävdes den 1 januari 1981 i samband med att sekretesslagen (1980:100) trädde i kraft. Det finns varken i sekretesslagen eller i dess ikraftträdande- och övergångsbestämmelser något stadgande som ändrar eller upphäver rättsverkan av ett med stöd av 36 § i 1937 års lag meddelat förordnande om viss tid för beslutad sekretess. Under angivna förhållanden får sådana förordnanden alltjämt anses gälla enligt sin ordalydelse.

Av det anförda följer att sekretessen för de handlingar som belades med utlämnandeförbud i Stockholms tingsrätts nu aktuella dom upphörde att gälla 25 år efter domen, det vill säga den 23 maj 2004. Tingsrätten har därför varit skyldig att lämna ut de av M.E. begärda handlingarna, i den mån dessa har förvarats hos myndigheten.

Såvitt avser aktbilagorna 6-13, 90 och 101 har dessa inte funnits i tingsrättens akt. Beträffande aktbilaga 121 består denna visserligen - som tingsrätten anfört - av ett tomt kuvert, men den måste likväl, med beaktande av att viss text är skriven på densamma, anses utgöra en handling i den mening som avses i 2 kap. 3 § första stycket TF. Det framgår inte av M.E:s överklagande att han frånfallit sin begäran avseende denna handling. Handlingen skall därför utlämnas.

Av det ovan anförda följer att M.E:s vid tingsrätten framställda begäran skall bifallas utom såvitt avser aktbilagorna 6-13 samt 90 och 101.

Domslut

HD:s avgörande

HD förklarar att sekretess enligt sekretesslagen (1980:100) nu inte kan gälla för uppgifter i sådana handlingar för vilka en domstol enligt 36 § lagen (1937:249) om inskränkningar i rätten att utbekomma allmänna handlingar bestämt en tid för hemlighållande av handlingarna vilken har gått ut.

HD meddelar prövningstillstånd i målet i övrigt och förordnar, med ändring av hovrättens beslut, att M.E. skall äga rätt att utan inskränkningar och överstrykningar ta del av samtliga de av honom vid tingsrätten begärda handlingarna, utom såvitt avser aktbilagorna 6-13, 90 och 101 i Stockholms tingsrätts akt i mål B 73/79.

Domskäl

HD (justitieråden Johan Munck, Dag Victor, Severin Blomstrand, Ella Nyström, referent, och Kerstin Calissendorff) meddelade den 2 februari 2007 följande slutliga beslut:

Skäl

Lagen (1937:249) om inskränkningar i rätten att utbekomma allmänna handlingar gällde till den 1 januari 1981, då den ersattes av sekretesslagen (1980:100).

Enligt 36 § i 1937 års lag kunde en domstol, i samband med att den skilde ett mål från sig, förordna att handling som företetts vid förhandling inom stängda dörrar samt dom eller beslut som avkunnats inom stängda dörrar inte utan domstolens tillstånd fick utlämnas innan viss tid förflutit, längst sjuttio år från dagen för förordnandet. Denna bestämmelse motsvaras i sekretesslagen närmast av 12 kap. 3 § andra stycket andra meningen och 4 § andra stycket första meningen, varav framgår att sekretess för uppgift som förebringats vid förhandling inom stängda dörrar samt för uppgift som tagits in i dom eller beslut består efter det att domstolen skilt målet eller ärendet från sig endast om domstolen i domen eller beslutet har förordnat om det. Enligt nu gällande bestämmelser skall inte i avgörandet förordnas någon yttersta tid för hemlighållande av uppgifterna; maximitiderna för sekretessen följer direkt av lagen.

En begäran om utlämnande av allmän handling skall prövas med tilllämpning av bestämmelserna i sekretesslagen, även om det för handlingen gäller ett sekretessförordnande enligt 1937 års lag (se NJA 1981 s. 1126). Den av HD dispenserade frågan avser om det, när den av en domstol enligt 1937 års lag bestämda tiden för hemlighållande av en handling löpt ut, alltjämt kan gälla sekretess för uppgift i handlingen, eller med andra ord om den av domstolen satta tidsgränsen för sekretessen blivit utan verkan efter att den nya lagen införts.

Prövningen skall ske med tillämpning av 12 kap. 3 § andra stycket andra meningen och 4 § andra stycket första meningensekretesslagen. En förutsättning för att sekretess skall gälla är enligt dessa bestämmelser att det finns ett förordnande om det i dom eller beslut. Om avgörandet innehåller ett tidsbegränsat förordnande och tiden har löpt ut finns det inte längre något gällande domstolsförordnande om sekretess. Sekretessen har således upphört vid den tidpunkt som anges i avgörandet.

Den dispenserade frågan skall därmed besvaras med att sekretess nu inte kan gälla för uppgifter i sådana handlingar för vilka en domstol enligt 36 § i 1937 års lag bestämt en tid för hemlighållande av handlingarna vilken har gått ut.

Vid denna bedömning skall prövningstillstånd meddelas i målet i dess helhet, hovrättens och tingsrättens beslut undanröjas samt ärendet återförvisas till tingsrätten för förnyad behandling.

Domslut

HD:s avgörande

HD förklarar att sekretess enligt sekretesslagen (1980:100) nu inte kan gälla för uppgifter i sådana handlingar för vilka en domstol enligt 36 § lagen (1937:249) om inskränkningar i rätten att utbekomma allmänna handlingar bestämt en tid för hemlighållande av handlingarna vilken har gått ut.

HD meddelar prövningstillstånd i målet i övrigt, undanröjer hovrättens och tingsrättens beslut samt återförvisar ärendet till tingsrätten för förnyad behandling.

HD:s beslut meddelat: den 2 februari 2007.

Mål nr: Ö 4025-06.

Lagrum: 12 kap. 3 § andra stycket andra meningen sekretesslagen (1980:100).

Rättsfall: NJA 1981 s. 1126.