NJA 2007 s. 997

En bilförare, som omedelbart före planerad avfärd skrapade bilrutorna fria från is, halkade omkull och skadades. Det har ansetts att skadorna uppkommit i följd av trafik med bilen.

Jönköpings tingsrätt

J.T. förde vid Jönköpings tingsrätt den talan mot Länsförsäkringar Sak Försäkringsaktiebolag som framgår av tingsrättens dom.

Domskäl

Tingsrätten (rådmannen Agneta Frick) anförde följande i dom den 27 maj 2002.

Bbakgrund

J.T. hade sin personbil, en Audi TDI Quattro med registreringsnummer GBV 745, parkerad utanför sin fastighet, Svarttorp, Jönköpings kommun, den 23 december 1999. J.T. skulle åka till Huskvarna. Han satte sig i bilen och startade motorn. Därefter steg han ur bilen för att skrapa bilrutorna fria från is. När J.T. skulle skrapa bakrutan halkade han. Han föll omkull på marken och slog sig i nacken och ådrog sig en huvud- och en nackskada. Anledningen till att han halkade var att marken var isbelagd. Vid tidpunkten för skadetillfället hade J.T. en för bilen gällande trafikförsäkring tecknad hos Länsförsäkringar Sak Försäkringsaktiebolag (nedan Länsförsäkringar).

Yrkanden

J.T. har yrkat att tingsrätten förpliktar Länsförsäkringar att till honom utge ersättning med 30 000 kr jämte ränta - - -.

Länsförsäkringar har bestritt käromålet, men vitsordat det yrkade beloppet såsom skäligt i och för sig. Ränteyrkandet har vitsordats - - -.

Domskäl

J.T. har som grund för sin talan åberopat att den skada som han har erhållit har uppkommit i följd av trafik varför han är berättigad till yrkad ersättning för lyte och men.

Länsförsäkringar har som grund för sitt bestridande angett följande. Den skada som J.T. har ådragit sig har inte orsakats av någon funktion hos fordonet och har därmed inte uppkommit i följd av trafik varför J.T. inte är berättigad till trafikskadeersättning av Länsförsäkringar. Om tingsrätten finner att skadan uppkommit i följd av trafik vitsordas att J.T. är berättigad till yrkad trafikskadeersättning avseende lyte och men.

- - -.

Tingsrättens bedömning

Det mellan parterna ostridiga händelseförloppet utvisar att J.T. hade startat bilen, att han steg ur bilen för att skrapa bilrutorna fria från is, att bilen då stod still samt att J.T. när han skulle skrapa rutorna halkade och föll till marken till följd av att marken var isbelagd. Den primära orsaken till olyckan har varit halka på marken. J.T. har anfört att han för att kunna göra bilen körbar på ett trafiksäkert sätt, var tvungen att skrapa bilens rutor fria från is innan han kunde köra iväg. J.T. har därmed skadats vid utförandet av en åtgärd som har med hans uppgift som förare av bilen att göra. Sådant samband föreligger därmed mellan olyckan och J.T:s beteende som förare av bilen att skadan får anses ha uppkommit i följd av trafik med bilen (jfr NJA 1946 s. 462). Vid sådant förhållande är J.T. berättigad till trafikskadeersättning.

- - -.

Domslut

Domslut

Tingsrätten förpliktar Länsförsäkringar Sak Försäkringsaktiebolag att till J.T. betala 30 000 kr jämte ränta - - -.

Göta hovrätt

Sedan Länsförsäkringar överklagat ett beslut av Göta hovrätt att inte meddela prövningstillstånd beviljade HD tillstånd till målets prövning i hovrätten.

Länsförsäkringar yrkade att hovrätten skulle ogilla J.T:s talan.

J.T. bestred ändring.

Domskäl

Hovrätten (hovrättslagmannen Per-Göran Öjeheim, hovrättsrådet Gunilla Polland och tf. hovrättsassessorn Eva Marie Hellstrand, referent) anförde följande i dom den 11 april 2005.

Hovrättens domskäl

Parterna har åberopat samma grunder och omständigheter som vid tingsrätten samt utvecklat sin talan i allt väsentligt i enlighet med vad som framgår av tingsrättens dom.

- - -.

Hovrättens bedömning

Det är i målet ostridigt att J.T. skadat sig genom en halkningsolycka i samband med att han skrapade bort is på bilens bakruta innan avfärd. Lika med tingsrätten anser hovrätten att det föreligger ett sådant samband mellan skadans uppkomst och J.T:s agerande såsom förare av bilen att skadan skall anses ha uppkommit i följd av trafik med fordonet. J.T. är således berättigad till trafikskadeersättning jämte ränta på sätt tingsrätten funnit.

- - -.

Hovrättens domslut

Hovrätten fastställer tingsrättens dom.

Högsta domstolen

Länsförsäkringar överklagade och yrkade att HD skulle befria Länsförsäkringar från att till J.T. utge trafikskadeersättning med anledning av olyckan den 23 december 1999.

J.T. bestred ändring.

Betänkande

Målet avgjordes efter föredragning.

Föredraganden, rev.sekr. Helga Hullman, föreslog i betänkande att HD skulle meddela följande dom.

Domskäl

Domskäl

De ostridiga omständigheterna i målet är följande: J.T. skulle en decemberdag åka i väg med sin personbil som stod parkerad utanför hans fastighet. Han satte sig i bilen och startade motorn. Därefter steg han ur bilen för att skrapa bilrutorna fria från is. Bilen stod då stilla. När han skulle skrapa bakrutan halkade han till följd av att marken var isbelagd. Han ramlade omkull och ådrog sig nack- och huvudskador.

J.T. skadades alltså medan han utförde en förberedande åtgärd för att bilen omedelbart därefter skulle kunna framföras på ett trafiksäkert sätt. Skadorna får därför anses ha sådant samband med hur en bil normalt brukas att de skall anses ha uppkommit i följd av trafik med bilen.

Domslut

Domslut

HD fastställer hovrättens domslut.

Domskäl

HD (justitieråden Leif Thorsson, Severin Blomstrand, referent, Ann- Christine Lindeblad, Kerstin Calissendorff och Gudmund Toijer) meddelade den 27 december 2007 dom i enlighet med betänkandet.

HD:s dom meddelad: den 27 december 2007.

Mål nr: T 1851-05.

Lagrum: 8 § trafikskadelagen (1975:1410).

Rättsfall: NJA 1974 s. 616 och NJA 1988 s. 221.