NJA 2009 s. 141

Stöd har saknats för att förklara ett överklagande i brottmål förfallet när klaganden, som infunnit sig till huvudförhandling i målet, inte ansett sig kunna delta i denna muntligen.

Allmän åklagare väckte vid Stockholms tingsrätt åtal mot U.P. för ofredande.

Tingsrätten biföll åtalet och dömde U.P. enligt 4 kap. 7 § BrB till 30 dagsböter å 240 kr.

Svea hovrätt

U.P. överklagade i Svea hovrätt.

U.P. kallades till huvudförhandling den 25 mars 2008 i hovrätten och i kallelsen angavs att hans överklagande skulle komma att förfalla, om han inte inställde sig personligen eller genom ombud till huvudförhandlingen.

U.P. kom till förhandlingen. Efter att målet ropats på ingav U.P. en skrift till rätten. I skriften uppgav han att han på grund av influensa tappat rösten, varför han hemställde att målet skulle skjutas upp till annan dag alternativt att han fick föra sin talan med hjälp av handskrivna lappar.

Hovrätten beslöt att bereda U.P. tillfälle att senast den 1 april 2008 inkomma med läkarintyg utvisande att han på grund av sjukdom inte var i stånd att genomföra förhandlingen. Enligt beslutet sköt rätten därför upp frågan om U.P:s överklagande skulle förfalla eller om målet skulle sättas ut till huvudförhandling på nytt.

U.P. ingav den 1 april 2008 ett läkarintyg daterat samma dag. Av intyget framgick att hans talförmåga nu inte utgjorde något hinder för att genomföra en domstolsförhandling.

Under åberopande av 51 kap. 21 § RB fann hovrätten i beslut den 8 april 2008 att U.P:s överklagande var förfallet, då han inte visat att han till följd av sjukdom var förhindrad att genomföra huvudförhandlingen den 25 mars 2008. Hovrätten erinrade om att målet åter kunde tas upp om U.P. efter ansökan härom visade att han hade haft laga förfall som han inte kunnat anmäla i tid. Beslutet kunde inte överklagas.

U.P. ansökte om att hovrätten åter skulle ta upp hans överklagande.

Domskäl

Hovrätten (hovrättsråden Lars Hesser, Omi Söderblom Mohammar och Birgitta Trägårdh, referent) anförde i beslut den 6 maj 2008:

U.P. har inte visat att han till följd av sjukdom var förhindrad att genomföra den planerade huvudförhandlingen den 25 mars 2008. Hovrätten avslår därför U.P:s yrkande om återupptagande.

Högsta domstolen

U.P. överklagade och yrkade att HD skulle förordna om målets återupptagande i hovrätten.

Riksåklagaren bestred ändring.

Betänkande

Målet avgjordes efter föredragning.

Föredraganden, rev.sekr. My Hedström, föreslog i betänkande att HD skulle meddela följande beslut:

Domskäl

Skäl

(Inleds med en redogörelse för omständigheterna i målet i allt väsentligt överensstämmande med den som lämnats i referatet under rubriken "Svea hovrätt"; red:s anm.)

Föredraganden fortsätter:

I 51 kap. 21 § första stycket första meningen RB stadgas att uteblir enskild klagande från sammanträde för huvudförhandling, förfaller överklagandet.

Då U.P. inställt sig personligen till sammanträde för huvudförhandling den 25 mars 2008 kunde hans överklagande inte med stöd av 51 kap. 21 § RB förklaras förfallet. Hovrätten borde därför inte avslagit hans yrkande om återupptagande.

Domslut

HD:s avgörande

Med ändring av hovrättens beslut förordnar HD att målet åter skall tas upp i hovrätten.

Domskäl

HD (justitieråden Johan Munck, Torgny Håstad, Ella Nyström, Kerstin Calissendorff, referent, och Stefan Lindskog) meddelade den 1 april 2009 följande beslut.

Skäl

(HD:s skäl inleds med en redogörelse för omständigheterna i målet i allt väsentligt i överensstämmelse med den som lämnats i referatet under rubriken "Svea hovrätt"; red:s anm.)

HD:s skäl fortsätter:

Sedan U.P. ansökt om att hans överklagande åter skulle tas upp avslog hovrätten den 6 maj 2008 hans ansökan med hänvisning till att han inte hade visat att han till följd av sjukdom var förhindrad att genomföra huvudförhandlingen. Detta beslut har nu överklagats av U.P.

I 51 kap. 21 § första stycket första meningen RB anges att överklagandet förfaller, om en enskild klagande i hovrätten uteblir från sammanträde för huvudförhandling i brottmål. Med hänsyn till de ingripande följderna för klaganden av att överklagandet förfaller kan denna bestämmelse inte analogivis utvidgas till att avse även det fallet att klaganden inställer sig till huvudförhandlingen men i större eller mindre utsträckning underlåter att medverka vid denna. Detta gäller särskilt som lagstiftaren vid RB:s tillkomst uttryckligen avvisade tanken att införa en bestämmelse som skulle likställa vägran att medverka med utevaro (se NJA II 1943 s. 551 f.).

På grund av det anförda och då U.P. inställde sig personligen till huvudförhandlingen den 25 mars 2008 har det saknats lagstöd för hovrättens beslut den 8 april 2008 att förklara överklagandet förfallet. Hovrätten är alltså skyldig att återuppta målet och U.P:s yrkande om detta skall bifallas.

Domslut

HD:s avgörande

Med ändring av hovrättens beslut förordnar HD att målet åter skall tas upp i hovrätten.

HD:s beslut meddelat: den 1 april 2009.

Mål nr: Ö 2577-08.

Lagrum: 46 kap. 2 § samt 51 kap. 21 och 22 §§ RB.