NJA 2009 s. 819

En bussförare har under körning på motorväg sysslat med administrativa göromål. Det har ansetts att han inte har gjort sig skyldig till vårdslöshet i trafik.

Uppsala tingsrätt

Allmän åklagare väckte åtal vid Uppsala tingsrätt mot S.E. för vårdslöshet i trafik enligt 1 § första stycket lagen (1951:649) om straff för vissa trafikbrott med följande gärningspåstående.

S.E. har den 29 juli 2006, då han fört buss med passagerare mellan Stockholm och Gnarp i yrkesmässig trafik, under färden i Uppsala län i väsentlig mån brustit i den omsorg och varsamhet som till förekommande av trafikolycka betingats av omständigheterna.

Bristerna har bestått i att S.E. framförde bussen samtidigt som han med höger hand höll i en mobiltelefon och i vänster hand ett papper på vilket hand gjorde anteckningar. Vidare så jämförde han uppgifter som han fick via mobiltelefonen med uppgifter som fanns antecknade på pappret. Genom sitt agerande kan han inte anses ha haft tillräcklig uppsikt på vägen. Han hade inte heller båda händerna på ratten vilket i sammanhanget får ses som ett väsentligt risktagande då bussen hade passagerare, framfördes på motorväg och då utrymmet för en snabb manöver med anledning av en uppkommen trafiksituation därav varit väsentligen begränsat.

S.E. bestred ansvar.

Domskäl

Tingsrätten (ordförande rådmannen Kurt Ek) anförde följande i dom den 28 februari 2007.

Domskäl

Åklagaren har som bevisning, förutom S.E:s hörande, åberopat en videofilm.

Genom S.E:s egna uppgifter och innehållet på videofilmen är följande utrett.

S.E. arbetade vid i målet aktuellt tillfälle som busschaufför åt Y-Buss. Den 29 juli 2006 körde S.E. en buss från Stockholm till Gnarp via Uppsala. I bussen fanns under färden mellan Stockholm och Uppsala cirka 50 passagerare.

En passagerare videofilmade S.E. när han körde bussen på motorvägen mellan Stockholm och Uppsala och efter att bussen lämnade Uppsala och färdades norrut. Filmen är cirka åtta minuter lång.

Under färden på motorvägen mellan Stockholm och Uppsala utförde S.E. administrativa göromål. Han tog del av passagerarlistor för att kontrollera var passagerare skulle stiga av och på och vilka passagerare som hade betalat färdbiljetten. Han kommunicerade samtidigt, med hjälp av sin mobiltelefon, med Y-Buss hemsida på Internet (Wap) i syfte att erhålla information om vilka passagerare som hade betalat färdbiljetten. S.E. erhöll på hemsidan vissa koder som han sedan antecknade i passagerarlistan. S.E. har själv berättat att han uppskattar att dessa göromål tog cirka 15 minuter. Av filmen framgår att S.E. när han utförde de administrativa göromålen lät blicken kontinuerligt vandra från papperet och mobiltelefonen till vägbanan framför bussen. Av videofilmen att döma förde S.E. bussen på ett kontrollerat sätt.

S.E. har vidare berättat i huvudsak följande. Bussen hade automatlåda och han hade ställt farthållaren på 90 km/h. Dessa administrativa göromål är rutin för honom och han kan utföra dem utan att först stanna bussen. Han brukar utföra dessa göromål på motorvägen eftersom det är lugnast där och då det inte förekommer någon mötande trafik. Han hade hela tiden två av vänster hands fingrar i rattklykan och han hade uppsikt på vägen. Han tittade bara sekundsnabbt på papperna och mobiltelefonen. Efter att bussen lämnat Uppsala för vidare färd norrut gjorde han bara en efterkontroll av passagerarlistan.

Tingsrättens bedömning

För vårdslöshet i trafik döms, enligt 1 § första stycket lagen om straff för vissa trafikbrott, vägtrafikant som i väsentlig mån brister i den omsorg och varsamhet som till förekommande av trafikolycka betingas av omständigheterna.

Ansvar för vårdslöshet i trafik skall förbehållas sådana beteenden i trafiken som är att beteckna som vårdslösa i egentlig mening. Under trafikbrottslagens tillämpningsområde skall främst hänföras sådana fall där trafikanten gjort sig skyldig till ett medvetet risktagande eller annan allvarlig oaktsamhet. Det är utan betydelse om någon trafikolycka inträffat eller ej. (Se prop. 1994/95:23 s. 57 ff. och 122.)

Av utredningen framgår att S.E. under färd utfört de administrativa göromål som åklagaren gjort gällande. Även om detta handlande inte lett till någon trafikolycka vid aktuellt tillfälle kan det inte, särskilt med beaktande av att S.E. påtagit sig den särskilt ansvarsfulla uppgiften att föra en buss med passagerare, betecknas som annat än direkt vårdslöst. S.E. har sålunda i väsentlig mån brustit i den omsorg och varsamhet som till förekommande av trafikolycka betingas av omständigheterna. Åtalet för vårdslöshet i trafik är styrkt.

Påföljden för vårdslöshet i trafik är dagsböter.

Domslut

Domslut

Tingsrätten dömde S.E. för vårdslöshet i trafik enligt 1 § första stycket trafikbrottslagen till 60 dagsböter.

Svea hovrätt

S.E. överklagade i Svea hovrätt och yrkade att åtalet skulle ogillas.

Åklagaren bestred ändring.

Domskäl

Hovrätten (hovrättsråden Ulrika Beergrehn och Kenneth Nordlander, referent, samt adjungerade ledamoten Catarina Thiel) anförde följande i dom den 16 oktober 2008.

Hovrättens domskäl

S.E. har hörts på nytt i hovrätten. Den videofilm som förevisades vid tingsrätten har spelats upp även här. S.E. har i allt väsentligt berättat i överensstämmelse med vad som antecknats i tingsrättens dom.

I målet är utrett att S.E. under färd i Uppsala län, utfört sådana administrativa göromål som åklagaren påstått i åtalet. Hovrätten finner – liksom tingsrätten – att även om detta handlade inte lett till någon trafikolycka vid aktuellt tillfälle kan handlandet, särskilt med beaktande av att han påtagit sig den ansvarsfulla uppgiften att föra en buss med passagerare, inte betecknas som annat än direkt vårdslöst. Hovrätten finner vidare att S.E., även om denne – som han själv anfört – är en van förare och väl förtrogen med den aktuella körsträckan, måste anses ha tagit en medveten risk genom att utföra de administrativa göromålen samtidigt som han körde bussen. S.E. har därmed i väsentlig mån brustit i den omsorg och varsamhet som krävs till förekommande av trafikolycka. Åtalet för vårdslöshet i trafik är därmed, såsom tingsrätten också funnit, styrkt. Skäl att ändra vad tingsrätten bestämt i fråga om påföljd föreligger inte.

Tingsrättens dom ska på grund av det anförda fastställas.

Hovrättens domslut

Hovrätten fastställde tingsrättens dom.

Högsta domstolen

S.E. överklagade och yrkade att åtalet skulle ogillas.

Riksåklagaren bestred ändring.

Riksåklagaren justerade gärningsbeskrivningen genom att ersätta andra stycket med följande text.

Bristerna har bestått i att S.E. framförde bussen samtidigt som han med höger hand höll en mobiltelefon och i vänster hand ett papper på vilket han gjorde anteckningar. Vidare så jämförde han uppgifterna som han fick via mobiltelefonen med uppgifter som fanns antecknade på papperet. Han hade inte heller båda händerna på ratten. Genom sitt agerande kan han inte anses ha haft dels tillräcklig uppsikt på vägen, dels tillräcklig uppmärksamhet riktad på körningen. Hans handlande får anses som ett väsentligt risktagande då bussen hade passagerare, framfördes på motorväg och då utrymmet för en snabb manöver med anledning av en uppkommen trafiksituation därav varit väsentligt begränsat.

Målet avgjordes efter huvudförhandling.

Domskäl

HD (justitieråden Johan Munck, Leif Thorsson, Severin Blomstrand, referent, Torgny Håstad och Lena Moore) meddelade den 2 december 2009 följande dom.

Domskäl

För vårdslöshet i trafik döms, enligt 1 § första stycket lagen (1951:649) om straff för vissa trafikbrott, vägtrafikant som i väsentlig mån brister i den omsorg och varsamhet som till förekommande av trafikolycka betingas av omständigheterna. Lagstiftarens avsikt med rekvisitet att vägtrafikanten ska ha brustit i omsorg och varsamhet i väsentlig mån är att ansvar för vårdslöshet i trafik ska förbehållas sådana beteenden i trafiken som är att beteckna som vårdslösa i egentlig mening. Det är utan betydelse om en trafikolycka har inträffat eller ej. Under trafikbrottslagens tillämpningsområde ska främst hänföras sådana fall där trafikanten gjort sig skyldig till ett medvetet risktagande eller annan allvarlig oaktsamhet, och från det straffbara området är avsett att undantas fall där en trafikolycka inträffat på grund av en felbedömning eller tillfällig ouppmärksamhet hos en förare av ett motorfordon. (Se prop. 1994/ 95:23 s. 57 ff. och 122.)

I målet är utrett att S.E. körde en buss med ett femtiotal passagerare från Stockholm på motorvägen till Uppsala och efter att ha passerat Uppsala fortsatte norrut mot Sundsvall. Under färden på motorvägen mellan Stockholm och Uppsala och även en stund efter Uppsala utförde han vissa administrativa sysslor. Han granskade passagerarlistor och gjorde anteckningar på dem med stöd av information som han hämtade från displayen på sin handhållna mobiltelefon.

Riksåklagaren har gjort gällande att S.E. inte hade tillräcklig uppsikt på vägen och inte heller tillräcklig uppmärksamhet på körningen samt att han inte höll båda händerna på ratten. Därigenom skapade han en trafikfarlig situation som pågick åtskilliga minuter. Enligt riksåklagaren innefattade S.E:s handlande ett medvetet risktagande och under alla förhållanden måste det betecknas som vårdslöst i egentlig mening.

S.E. uppgav vid förhör i hovrätten bl.a. följande. Han har 15 års erfarenhet som busschaufför och är väl förtrogen med den aktuella sträckan, som han har kört 50–100 gånger. Bussen var automatväxlad och försedd med en farthållare, som han hade ställt in på 90 km/tim. Han hade hela tiden minst två av vänster hands fingrar på rattklykan. Det är ett inövat beteende hos honom att köra med bara en hand på ratten.

Den videofilm som en passagerare spelade in under färden har förevisats även i HD. Filmen visar att S.E. kör bussen rakt och med jämn hastighet, mestadels på motorväg i klart väder och på torr körbana. Trafiken är gles; bara enstaka andra bilar syns. Under körningen sysslar S.E. med papper och använder sin mobiltelefon. Hela tiden rör han blicken mellan körbanan och de papper som han har framför sig på ratten.

Till skillnad från vad som gäller i många andra länder är det i Sverige inte förbjudet för en bilförare att använda en handhållen mobiltelefon under färd. S.E. har inte heller brutit mot någon särskilt straffsanktionerad trafikregel (jfr a. prop. s. 122). Hans beteende måste ändå betecknas som olämpligt. I och med att han har ägnat sig åt andra göromål under körningen har hans uppmärksamhet inte varit koncentrerad på trafiken. Därmed har hans möjligheter att reagera på en plötsligt inträffande händelse påverkats.

Emellertid har risken för en sådan plötslig händelse varit liten. Trafikförhållandena har varit goda och trafiken obetydlig. S.E. har kört bussen på ett kontrollerat sätt och hela tiden hållit uppsikt över trafiken och körningen. Det kan därför inte sägas ha förelegat någon särskild risk för trafikolycka och därmed inte något medvetet risktagande från S.E:s sida. Körningen har inte varit i egentlig mening vårdslös. Åtalet för vårdslöshet i trafik skall därför lämnas utan bifall.

Domslut

Domslut

Med ändring av hovrättens dom ogillar HD åtalet.

HD:s dom meddelad: den 2 december 2009.

Mål nr: B 4690-08.

Lagrum: 1 § första stycket lagen (1951:649) om straff för vissa trafikbrott.

Rättsfall: NJA 1996 s. 590, NJA 1996 s. 764, NJA 2001 s. 286 och NJA 2007 s. 3.