NJA 2016 s. 1031

En advokat som uppmanat en klient att begå brott har ansetts uppsåtligen ha gjort orätt i advokatverksamheten. Han har därför uteslutits ur Sveriges advokatsamfund.

Sveriges advokatsamfunds disciplinnämnd

Styrelsen för Sveriges advokatsamfund beslutade att ta upp ett disciplin­ärende mot advokaten P.L. Anledningen var en händelse som hade ägt rum i Djursholm den 11 oktober 2014. P.L hade där efter en kontrovers med en grupp ungdomar ringt till S.G., som sedan tillsammans med en kamrat hade kommit till platsen och misshandlat flera personer. P.L. åtalades och dömdes slutligt i en dom av Svea hovrätt för bl.a. anstiftan av misshandel.

P.L. gjorde bl.a. gällande att den aktuella händelsen inte hade skett i hans advokatverksamhet och därför inte kunde prövas av disciplinnämnden.

Disciplinnämnden (ledamöterna Lena Frånstedt Lofalk, ordförande, Börje Samuelsson, Dan Bullarbo, Eva Eriksson, Charlotta Falkman, Jan Karlsson, Leif Ljungholm, Lars-Erik Lövdén, Lotty Nordling, Helene Ek Sederholm och Magnus Wallander) höll muntlig förhandling och meddelade beslut den 18 februari 2016.

Efter en redogörelse för bl.a. aktuella domar av Attunda tingsrätt och Svea hovrätt samt P.L:s yttranden i ärendet anförde nämnden i sitt beslut följande.

Nämndens bedömning och beslut

Av utredningen framgår att P.L. den 21 augusti 2014 förordnades till offentlig försvarare för S.G. som då var misstänkt för bland annat försök till mord och att S.G. senare häktades för detta. Vidare framgår att huvudförhandling i målet mot S.G. hölls i slutet av september 2014 och att tingsrätten meddelade dom den 7 oktober 2014 varvid S.G. dömdes för bland annat grovt vapenbrott och medhjälp till grovt olaga hot till fängelse åtta månader. Häktningen av S.G. hävdes i samband med huvudförhandlingen. P.L. överklagade domen mot S.G. den 28 oktober 2014.

Av P.L:s egna uppgifter framgår vidare att P.L:s i ärendet aktuella telefonsamtal med S.G. ägde rum på kvällen den 11 oktober 2014 då P.L. fortfarande var offentlig försvarare för S.G. och att han i anledning av försvararuppdraget talat med S.G. i telefon tidigare samma dag. Även om kontakten togs på P.L:s fritid måste P.L. när han kontaktade S.G. och involverade honom, med hänsyn till omständigheterna, anses ha handlat inom ramen för advokatverksamheten.

Hovrätten fann i sin lagakraftvunna dom det styrkt att P.L. i samtalet med S.G. uppmanat denne att komma till platsen och utöva våld mot ungdomar som fanns i närheten. Detta ledde till att S.G. och ytterligare en person i taxi begav sig till platsen och vid ankomsten misshandlade tre av ungdomarna. För bland annat detta dömdes S.G. för misshandel till fängelse och P.L. för anstiftan till misshandeln. Varken vad som förekommit vid P.L:s personliga inställelse inför nämnden eller utredningen i övrigt ger nämnden anledning att göra någon annan bedömning av P.L:s agerande än vad hovrättens dom utvisar.

Genom vad P.L. sålunda dömts för har han i sin verksamhet uppsåtligen gjort orätt. Varken vad P.L. framfört rörande sina personliga problem av olika slag eller vad som i övrigt framkommit medför att omständigheterna kan anses mildrande.

Nämnden beslutar därför att utesluta P.L. ur Advokatsamfundet enligt 8 kap. 7 § första stycket RB.

Nämnden förordnar att beslutet genast skall verkställas.

Högsta domstolen

P.L. överklagade och yrkade att HD skulle upphäva disciplinnämndens beslut att utesluta honom ur samfundet.

Disciplinnämnden motsatte sig att beslutet ändrades. Om beslutet skulle upphävas yrkade nämnden att P.L. i stället skulle tilldelas varning med en straffavgift om 50 000 kr.

HD avslog ett av P.L. framställt yrkade om inhibition genom beslut den 16 mars 2016 (NJA 2016 s. 140).

Målet avgjordes efter muntligt förhör.

Domskäl

HD (justitieråden Göran Lambertz, Agneta Bäcklund, Anders Eka, referent, Stefan Johansson och Mari Heidenborg) meddelade den 8 december 2016 följande slutliga beslut.

Skäl

Bakgrund

1.

Svea hovrätt dömde den 29 oktober 2015 P.L. för bl.a. anstiftan av misshandel och bestämde påföljden till villkorlig dom med samhällstjänst. Samtidigt dömdes S.G. och ytterligare en person för bl.a. misshandel till fängelse. Åtalen för misshandel och anstiftan av misshandel avsåg en händelse på Djursholms torg i Danderyds kommun i oktober 2014.

2.

Sveriges advokatsamfunds disciplinnämnd har den 18 februari 2016 beslutat att utesluta P.L. ur Advokatsamfundet. Beslutet har fattats med stöd av 8 kap. 7 § första stycket RB. Disciplinnämnden har som skäl angett bl.a. att det genom hovrättens lagakraftvunna dom är styrkt att P.L. i telefonsamtal med S.G. - som han var offentlig försvarare för i ett pågående mål - uppmanat denne att komma till den plats där han befann sig och där utöva våld mot ungdomar som fanns i närheten. S.G. och ytterligare en person har kommit till platsen och där misshandlat några ungdomar. S.G. har dömts för misshandel och P.L. för anstiftan av misshandel. Enligt disciplinnämnden har P.L., genom vad han sålunda dömts för, i sin verksamhet uppsåtligen gjort orätt. Varken vad han framfört rörande sina personliga problem eller vad som i övrigt har framkommit medför enligt disciplinnämnden att omständigheterna kan anses mildrande.

Målet i HD

3.

Målet har avgjorts efter föredragning av handlingarna och muntligt förhör.

4.

P.L. har anfört att det aktuella handlandet från hans sida inte skett inom ramen för hans advokatverksamhet och att det därför inte kan läggas till grund för uteslutning. Om handlandet skulle anses falla inom ramen för advokatverksamheten är omständigheterna enligt P.L. mildrande. Det har varit fråga om ett agerande som inte har varit planerat, som skett under kraftig berusning och som har varit en följd av en upplevd nödvärnssituation. Han har vidare framhållit att hans personliga förhållanden vid tiden för händelsen bör tillmätas betydelse i mildrande riktning. Han genomgick en uppslitande skilsmässa, missbrukade alkohol och var i behov av psykisk vård.

5.

Disciplinnämnden har hänvisat till beslutet om uteslutning samt framhållit att reglerna om uteslutning är uppställda bl.a. i syfte att skydda klienten. P.L:s agerande har enligt nämnden stått i strid med detta syfte och med den lojalitetsplikt som en advokat har i förhållande till klienten.

Den rättsliga regleringen

6.

Enligt 8 kap. 4 § första stycket RB ska en advokat i sin verksamhet redbart och nitiskt utföra de uppdrag som anförtrotts honom och iaktta god advokatsed. Av 6 § framgår att Advokatsamfundets styrelse och disciplinnämnd utövar tillsyn över advokater.

7.

I 8 kap. 7 § första stycket RB finns bestämmelser om disciplinära ingripanden när en advokat uppsåtligen gör orätt i verksamheten eller annars förfar oredligt. I sådana fall ska uteslutning som huvudregel ske. Om omständigheterna är mildrande, får advokaten i stället tilldelas en varning. I paragrafens andra stycke regleras de fall då en advokat annars åsidosätter sina plikter som advokat. Advokaten får då tilldelas en varning eller erinran eller, om omständigheterna är synnerligen försvårande, uteslutas ur samfundet. Om det finns särskilda skäl får en varning enligt tredje stycket förenas med en straffavgift om lägst 1 000 och högst 50 000 kr.

8.

För att ett beslut om uteslutning ska kunna grundas på att en advokat uppsåtligen har gjort orätt krävs att advokatens handlande har skett i advokatverksamheten. Något motsvarande krav uppställs inte när det gäller fall av oredlighet. Även oredlighet som skett utanför verksamheten kan alltså ligga till grund för uteslutning. (Se NJA II 1943 s. 87.)

Närmare om kravet på att handlandet har skett i advokatverksamheten

9.

Lagregleringen innehåller inte någon definition av vad som avses med advokatverksamhet. I förarbetena till bestämmelsen i 8 kap. 4 § RB uttalas att advokatens verksamhet inte är begränsad till rättegångars förande. Även i andra rättsliga angelägenheter, i vilka advokaten anlitas, bör han eller hon handla redbart och under ansvar. Vidare anges, i förarbetena till 7 § första stycket, att sådant förfarande som åsyftas där i allmänhet torde avse advokatens förhållande till huvudmannen. 
(Se NJA II 1943 s. 85 f.)

10.

Förarbetena ger således inte mer besked än att advokatverksamheten inte är begränsad till frågor som har med rättegången att göra och att det är relationen till klienten som i regel står i centrum vid tillämpning av bestämmelsen om uteslutning i 8 kap. 7 § första stycket RB.

11.

När det gäller avgränsningen av vad som ska anses falla inom ramen för advokatverksamheten bör utgångspunkt tas i advokatens förhållande till klienten. Det är denna relation som utgör det centrala inslaget i all advokatverksamhet. Och i de vägledande reglerna om god advokatsed anges - under rubriken Advokatens roll och främsta skyldigheter - att en advokats främsta plikt är att visa trohet och lojalitet mot klienten. Advokaten ska enligt reglerna som en oberoende rådgivare företräda och tillvarata klientens intressen, inom ramen för gällande rätt och god advokatsed. Advokaten får inte låta sitt handlande påverkas av tanke på egna fördelar eller obehag eller av hänsyn till andra ovidkommande omständigheter.

12.

Klientrelationens centrala betydelse och advokatens skyldigheter i denna relation gör att handlande i förhållande till klienten som kan påverka klientrelationen i många fall måste anses ske i advokatverksamheten.

Bedömningen i detta fall

13.

Av hovrättens lagakraftvunna dom framgår att P.L. tog kontakt med S.G. och uppmanade honom att komma till platsen och utöva våld mot ungdomar som fanns där. P.L:s handlande innebar att han uppsåtligen gjorde orätt på det sätt som avses i 8 kap. 7 § första stycket RB.

14.

P.L. kontaktade S.G. i en pågående klientrelation och uppmanade honom att begå brott. Kontakten innebar dessutom att P.L. bad S.G. att utföra en tjänst åt honom. Agerandet stod helt i strid med klientens intressen och kunde allvarligt påverka klientrelationen. Handlandet har därmed skett i P.L:s verksamhet som advokat i den mening som avses i 8 kap. 7 § första stycket RB.

15.

Det nu anförda innebär att förutsättningarna för att besluta om uteslutning är uppfyllda. Det har varit fråga om ett mycket allvarligt åsidosättande från P.L:s sida och några förmildrande omständigheter i anslutning till händelsen finns inte. Det som har kommit fram om hans personliga förhållanden kan inte göra att omständigheterna sammantaget är mildrande. Disciplinnämndens beslut om uteslutning ska därför stå fast.

Domslut

HD:s avgörande

HD avslår överklagandet.

HD:s beslut meddelat: den 8 december 2016.

Mål nr: Ö 904   -16.

Lagrum: 8 kap. 7 § RB.