NJA 2018 s. 631

En miljöorganisation har inte rätt att ansöka om resning eller att klaga över domvilla när den inte varit part i det ärende som ansökan gäller.

Miljöprövningsdelegationen vid Länsstyrelsen i Västerbottens län lämnade i beslut den 4 april 2014 tillstånd för Vattenfall Vindkraft Sverige AB att uppföra och driva en gruppstation för vindkraftverk. Efter överklagande ändrade Umeå tingsrätt, mark- och miljödomstolen, i dom den 6 november 2015 beslutet på visst sätt. Mark- och miljödomstolens dom överklagades i Svea hovrätt, Mark- och miljööverdomstolen, som i dom den 21 september 2016 beslutade om vissa ändringar av den överklagade domen. Mark- och miljööverdomstolens dom fick inte överklagas.

Högsta domstolen

Stöttingfjällets miljöskyddsförening ansökte om resning och klagade över domvilla.

Betänkande

Målet avgjordes efter föredragning.

Föredraganden, justitiesekreteraren Charlotte Engell, föreslog i betänkande att HD skulle meddela följande beslut.

SKÄL

Punkterna 1-3 motsvarar punkterna 1-3 i HD:s beslut.

Punkterna 4-8 motsvarar punkterna 7-9 i HD:s beslut.

9.

I 16 kap. 13 § MB regleras rätten för miljöföreningar att överklaga domar och beslut enligt miljöbalken.

10.

I rättsfallet NJA 2011 s. 884 ansågs en sådan förening som avses i 16 kap. 13 § MB ha rätt att ansöka om resning och klaga över domvilla fastän föreningen inte hade varit part i dåvarande Miljööverdomstolen. I det fallet hade en ansökan om tillstånd avslagits av dåvarande miljödomstolen som första instans. Föreningen hade därmed inte haft något intresse av att överklaga till Miljööverdomstolen.

11.

Stöttingfjällets miljöskyddsförening är en sådan förening som avses i 16 kap. 13 § MB och har därmed haft rätt att överklaga i den ordinära processen. Föreningen har inte överklagat miljöprövningsdelegationens eller mark- och miljödomstolens avgöranden fastän dessa gått emot de intressen som föreningen företräder (se 16 kap. 12 § första stycket 1 MB). Anledningen till att föreningen inte var part i Mark- och miljööverdomstolen skiljer sig således från den i rättsfallet NJA 2011 s. 884.

12.

Stöttingfjällets miljöskyddsförening har inte bevakat sina intressen i den ordinära processen. Vid sådant förhållande har föreningen inte rätt att ansöka om resning eller klaga över domvilla. Resningsansökan och klagan över domvilla ska därför avvisas.

HD:S AVGÖRANDE

Se HD:s beslut.

Domskäl

HD (justitieråden Stefan Lindskog, Agneta Bäcklund, Sten Andersson, referent, Mari Heidenborg och Petter Asp) meddelade den 12 juli 2018 följande beslut.

SKÄL

Prejudikatfrågan

1.

Frågan i målet är om en miljöorganisation har rätt att ansöka om resning eller att klaga över domvilla, trots att den inte har varit part i det ärende som ansökan gäller.

Bakgrund

2.

Miljöprövningsdelegationen vid Länsstyrelsen i Västerbottens län gav i april 2014 tillstånd enligt miljöbalken till Vattenfall Vindkraft Sverige AB (bolaget) att uppföra och driva en gruppstation för vindkraft i området Fäbodberget.

3.

Efter överklaganden från Föreningen Svenskt Landskapsskydd och enskilda personer ändrade mark- och miljödomstolen miljöprövningsdelegationens beslut i vissa avseenden. Såväl bolaget som klagandena i mark- och miljödomstolen överklagade till Mark- och miljööverdomstolen.

4.

Mark- och miljööverdomstolens dom innebar i huvudsak att miljöprövningsdelegationens beslut stod fast, dock att för tillståndet kom att gälla vissa ytterligare villkor och något annorlunda begränsningar avseende tillåtna ljudnivåer. Domen fick omedelbart laga kraft.

Miljöorganisationers överklaganderätt

5.

Av 16 kap. 12 § MB följer att domar eller beslut enligt miljöbalken får överklagas av - såvitt nu är av intresse - den som domen eller beslutet angår, om avgörandet har gått honom eller henne emot. Enligt 13 § får bl.a. domar eller beslut om tillstånd, godkännande eller dispens enligt balken överklagas även av en ideell förening eller annan juridisk person. Det förutsätter dock att den juridiska personen har till huvudsakligt ändamål att tillvarata naturskydds- eller miljöskyddsintressen, att den inte är vinstdrivande, att den har bedrivit verksamhet i Sverige under minst tre år och att den har minst 100 medlemmar eller på annat sätt visar att verksamheten har allmänhetens stöd.

6.

En miljöorganisation som överklagar med stöd av 16 kap. 13 § MB är vid överklagandet underkastad samma processuella regler som gäller för en enskild part vid motsvarande överklagande. För miljöorganisationen gäller dessutom att överklagande måste ske före utgången av den överklagandetid som gäller för parter och sakägare.

Extraordinära rättsmedel

7.

I vilken utsträckning resning kan beviljas i fråga om en dom eller ett beslut som en mark- och miljödomstol har meddelat ska bedömas enligt lagen (1996:242) om domstolsärenden. Också förutsättningarna för undanröjande på grund av domvilla ska bedömas enligt den lagen. (Se 5 kap. 1 § lagen [2010:921] om mark- och miljödomstolar.)

8.

Enligt 42 § ärendelagen ska i fråga om särskilda rättsmedel tillämpas bl.a. 58 kap. 1 § och 59 kap. 1 § RB. Om det finns synnerliga skäl, får resning äga rum även i andra fall än som avses i 58 kap. RB.

9.

I 58 kap. 1 § RB anges att resning får beviljas "till förmån för någon av parterna". 59 kap. 1 § RB ger möjlighet att undanröja en dom på grund av domvilla efter klagan av ”den vars rätt domen rör”. Som en följd av detta är rätten att ansöka om resning eller att klaga över domvilla på miljörättens område i princip förbehållen den som har varit part eller sakägare i ärendet.

10.

Rättsfallet "Ojnareskogen" NJA 2011 s. 884 föranleder inte till annat, eftersom den förening som ansökte om resning och klagade över domvilla hade intagit partsställning i det ordinarie målet.

Bedömningen i detta fall

11.

Stöttingfjällets miljöskyddsförening måste antas vara en sådan juridisk person som avses i 16 kap. 13 § MB. Den har därmed haft rätt att överklaga Miljöprövningsdelegationens beslut. Det har den inte gjort. Föreningen har därmed inte varit part i målet vid domstolarna i den mening som avses i 58 kap. 1 § RB. Inte heller berörs dess rätt av Mark- och miljööverdomstolens dom på det sätt som avses i 59 kap. 1 § RB.

12.

Vid sådant förhållande har föreningen inte rätt att ansöka om resning eller att klaga över domvilla i fråga om Mark- och miljööverdomstolens dom. Resningsansökan och klagan över domvilla ska därför avvisas.

HD:S AVGÖRANDE

HD avvisar Stöttingfjällets miljöskyddsförenings ansökan om resning och klagan över domvilla.